Esilehele

PRIA infokiri - september 2012

 

Mis oli ja mis tuleb - suvi 2012 ja september 2012

Pane tähele!

e-PRIA 


 

Mis oli ja mis tuleb - suvi 2012 ja september 2012

 

Kiviaia toetuse saamiseks esitati 247 taotlust

Maaelu Arengukava meetme 2.5.1 („Kiviaia taastamise toetus“) saamiseks esitati PRIAle kokku  247 taotlust summas 1 668 623,50 eurot. 6. juunil 2012 tehti määramisotsused nendest 190-le, kokku määrati toetust 1 400 000 eurot.
50 taotlust jäi rahuldamata eelarve puudujäägi tõttu. 5 puhul ei vastanud taotlejad meetme tingimustele, 1 taotlus annulleeriti ja 1 taotlus oli ebakorrektne.

Toetuse määramiste nimekirjaga ja meetme tingimustega on võimalik tutvuda PRIA kodulehel: www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kiviaia_taastamise_toetuse_meede_2_5_1_2012/

Tagasi algusse

 

Koolitus ja teavitustegevustele määrati üleriigiliste projektide tarvis üle 300 000 euro toetust ning maakondlike projektide arvestuses lisaks veel ligi 300 000 eurot


Koolitus- ja teavitustegevuste toetuse (MAK meede 1.1) viiendas taotlusvoorus esitati üleriigiliste projektide arvestuses PRIAle 111 taotlust koondsummas üle 700 000 euro. Nendest 50 taotlusele määrati toetus summas 301 091,30 eurot. Ülejäänutest 56 taotlust jäi rahuldamata eelarve puudujäägi tõttu, 1 taotlus jäi rahuldamata, kuna taotleja ei vastanud meetme tingimustele, 4 taotlust annulleeriti. 
Määramise otsused tehti esialgse eelarve ulatuses 15.augustiks 2012 ning täiendavate eelarvevahendite eraldamiste tõttu oli võimalik täiendavad otsused teha  21. augustiks 2012.

Maakondlike projektide arvestuses esitati kokku 269 taotlust summas 423 296,39 eurot. Määramise otsuse, koondsummas 298 908,70 eurot, sai neist 199 taotlust. 51 taotlust jäi rahuldamata eelarve puudujäägi tõttu, 9 taotlust jäid rahuldamata, kuna said hindamiskomisjonilt hindepunkte alla 30%, 1 taotlus jäi rahuldamata, kuna taotleja ei vastanud meetme tingimustele, 9 taotlust annulleeriti. 

Määramisotsused tehti maakondade kaupa perioodil 27.06.2012 - 09.08.2012.

Põhjalikumalt on võimalik meetme kohta lugeda PRIA kodulehelt: www.pria.ee/et/toetused/valdkond/nouanne_koolitus_arendamine/koolitus_ja_teavitus_2012/

Tagasi algusse

 

Nõuandetoetust määrati üle 12 000 euro

„Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetust“ ( MAK Meede 1.3.2) on võimalik PRIAst taotleda perioodil 2. Jaanuarist kuni 30. Novembrini. 17. juulil said määramisotsused järjekordsed toetuse taotlejad. Toetus määrati viiele taotlejale summas 12 336 eurot.
Lisainfo: www.pria.ee/et/toetused/valdkond/nouanne_koolitus_arendamine/nouandetoetus_2012/

Tagasi algusse

 

Suve jooksul tehti tunnustamisotsused 7 tootjarühma osas

Tootjarühma tunnustamise teise taotlusvooru raames on võimalik tunnustamise taotluseid esitada ajavahemikus 5. Märtsist kuni 12. Oktoobrini. Seni on PRIAsse esitatud 7 taotlust ning  kõigile neile  on tehtud ka tunnustamise otsused. Esimene tunnustamise otsus tehti 25.mail ning viimane 23.augustil 2012.

Rohkem on võimalik taotlusvooru kohta lugeda: www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/tunnustamine_2012/

Tagasi algusse

 

Tähelepanuks pindalapõhiste toetuste taotlejatele – järelepärimiste periood on alanud

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo annab teada, et administratiivsete kontrollide käigus tuvastatud puuduste osas on alustatud puuduste osas järelepärimiste tegemistega. Järelepärimisi tehakse nii telefonitsi kui kirja teel.

PRIA loomade registri esmase kontrolli tulemusena leiti, et 120 loomade karjatamise toetuse aluse hobuse osas on taotlejal selliseid hobuseid, kelle taotlusele kirjapandud registreerimisnumbrites on erinevusi võrreldes hobuslaste registris olevate numbritega.
PRIA  hakkab taotlejaid teavitama sellistest hobustest nii telefoni kui e-posti teel.
Kuna kõik Eestis sündinud hobused peavad olema kantud hobuslaste registrisse, siis tuleb järelepärimise saamisel hobuse passi väljastanud seltsist välja selgitada, miks hobune ei ole avalikust hobuslaste registrist leitav. Põhjuseks võivad olla vigased andmed, mis tuleb korda teha või on selts hobuse registrisse kandnud muudetud unikaalse elunumbriga (UELN). Sellisel juhul tuleks välja selgitada ka õige UELN number ja esitada PRIAsse muudatusavaldus, millega karjatatavate hobuste loetelu vormil number ära muuta.

Muudatusavaldused tuleb esitada kirjalikult posti teel või digitaalselt allkirjastatuna. Kui esitasite taotluse e-PRIA portaalis, saab ka muudatusavalduse teha e-PRIA-s.

Väljaspool Eestit sündinud hobuste kohta tuleb esitada väljavõte hobuse passist, kus peab näha olema nii hobuse sünniaeg kui ka hobuse identifitseerimisnumber või unikaalne elunumber (UELN).

Hobuslaste registri avalike andmete otsingumootori leiate PRIA kodulehelt aadressil http://neptuun.pria.ee/hb-avalik/hobused.faces

Tagasi algusse

 

PRIA registrites olev arveldusarve number korda!

PRIA võtab käesoleva aasta septembrikuus ühendust nende klientidega, kes on PRIA kliendiregistrisse esitanud talle mittekuuluva arveldusarve numbri.

PRIAl ei ole enam õigust kanda toetusrahasid kellegi teise arveldusarvele, kui vaid toetuse saajale endale - seetõttu tuleb klientidel PRIAle teatada talle endale kuuluva arveldusarve andmed. Parandustega tuleb kiirustada, sest peagi on kätte jõudmas suur toetuste väljamaksmise periood, välja makstakse kevadel taotletud pindalapõhised ja loomatoetused ning nendele, kellel on registrisse kantud kellegi teise arveldusarve andmed, ei ole võimalik makseid teha.

PRIA palub oma kliendiandmeid vaadata ja muuta kliendiportaalis e-PRIA http://epria.eesti.ee/pria/ või esitada täpsustatud andmed 10 päeva jooksul alates teiega ühenduse võtmisest Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti registrite osakonnale PRIA postiaadressil  Narva mnt 3, Tartu või digiallkirjastatult aadressil kliendiregister@pria.ee.
Kui väljatrüki täitmisel tekib küsimusi, siis helistage registrite osakonna infotelefonil 731 2311.  

 Tagasi algusse

 

Saabuvad ja kestvad taotlusvoorud

Jätkuvad    
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood / e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused 02.01.-31.12.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* Tootjarühmade tunnustamine 05.03.-12.10.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
Taotlusvoorud, mis algavad septembris    
MAK* 1.6.2. ja 1.6.3. Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus (NB! Käesoleva programmperioodi viimane taotlusvoor *) 10.09.-17.09.2012 PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
Riiklik**** Praktikatoetus 10.09.-10.10.2012 PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Määramine otsustatakse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
EKF** 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad 10.09.-14.09.2012 PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA 75 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 14.09.-26.09.2012 PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
Riiklik**** Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 24.09.-08.10.2012 Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõpust

 Tagasi algusse

 

Määratud toetused juulis ja augustis 2012
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
  Põllumajanduskindlustustoetus 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel

  Tagasi algusse


 

Pane tähele!

Muutusid meetmete 1.4.1, 1.4.2 ja 3.1 määrused

Käesoleva aasta suvel hakkasid kehtima määrused, millega on sisse viidud mõned olulised muudatused Maaelu Arengukava meetmete 1.4.1, 1.4.2 ja 3.1 määrustesse. Tehtud muudatused on tagasiulatuva jõuga.

Esimene olulisematest muudatustest on seotud investeeringu tegemise  kaheaastase tähtaja pikendamisega. Suvel kehtima hakanud määruste kohaselt lubatakse toetuse saajal, kellel on kavandatavast investeeringust tehtud osa, mis moodustab vähemalt 50% investeeringuobjekti maksumusest, üks kord ühe taotluse kohta taotleda investeeringu tegemise kaheaastase tähtaja pikendamist kuni kuus kuud. Oluline on siinjuures see, et investeeringu tegemise tähtaega ei saa pikendada kauem kui 31. detsembrini 2014.

Tähtaega saab pikendada ainult siis, kui investeeringu tähtaegne tegemine ei ole võimalik kliendi tahtest sõltumatu asjaolu tõttu ja sellest asjaolust on PRIAt viivitamatult teavitatud ning investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamine ei kahjusta investeeringu eesmärki ja investeeringuobjekti sihipärast kasutusele võtmist. Pikenduse saamiseks peab klient esitama PRIAle avalduse, milles on kirjeldatud tähtaja pikendamist tingivad erandlikud asjaolud ning põhjendus tähtaja pikendamise vajalikkuse kohta. Koos avaldusega peab investeeringu tegemise tähtaja pikendamist sooviv klient olema võimeline tõendama enda tahtest sõltumatuid erandlikke asjaolusid ning seoseid investeeringu tegemise tähtaja möödalaskmise ja enda tahtest sõltumatute erandlike asjaolude vahel. Toetuse saaja tahtest sõltumatuteks erandlikeks asjaoludeks saavad olla üksnes sellised asjaolud, mida ei olnud teada või nendega ei olnud võimalik arvestada toetuse taotlemisel ja taotluse menetlemise ajal.

Teine suurem muudatus on seotud investeeringuobjektides muudatuste tegemisega. Uute õigusaktide kohaselt ei pea toetuse saaja enam osade muudatuste tegemiseks eraldi PRIAt eelnevalt teavitama või PRIAlt kirjalikku nõusoleku küsima. Kui toetatavate tegevuste osas tehtavad muudatused vastavad määrustes sätestatud nõuetele, siis võib toetuse saaja ise teha vastavad muudatused ning seejärel teostada investeeringu kas lõplikult või osaliselt. Toetuse saaja peab aga arvestama sellega, et muudatuste tegemiseks ja tõendamiseks on määrustes kehtestatud vajalikud nõutavad dokumendid. Nimetatud dokumendid esitabki toetuse saaja koos toetuse väljamaksmiseks PRIAle esitatava kuludeklaratsiooniga pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist.

Täpsemalt on võimalik muudatuste kohta lugeda hetkel kehtivatest meetme määrustest:

Meede 1.4.1 - https://www.riigiteataja.ee/akt/120072012004?leiaKehtiv jõustunud 23.07.2012; Meede 1.4.2 - https://www.riigiteataja.ee/akt/111072012018?leiaKehtiv jõustunud 14.07.2012 ja Meede 3.1 - https://www.riigiteataja.ee/akt/103072012014?leiaKehtiv jõustunud 06.07.2012)

Tagasi algusse

 

Maaelu Arengukava meetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ taotluse hindamise kriteeriume muudeti käesoleva aasta juuli keskel

Juhime klientide tähelepanu, et põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ lisas 5 toodud hindamise kriteeriume on muudetud.

Muudatustega vähendati hindamiskriteeriumite nr 3 (noore ettevõtjat eelistamine) ja nr 5 (ühistegevuse eelistamine) eest saadavat maksimaalset hindepunktide arvu ning sõnastati ümber kriteerium nr 7 - taotleja, kes alustas tegutsemist enne 1. jaanuari 2007. aastal ja ei ole saanud aastatel 2007-2012 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” meetme 1.4.1 raames investeeringutoetust, saab 5 hindepunkti.

Täpsemalt on muudatused näha järgnevas tabelis:

 

Hindepunktid

Enne

Nüüd

3. Eelistatakse noort ettevõtjat

10

5

5. Eelistatakse ühistegevust. Hindepunkte antakse, kui toetust taotlevad tulundusühistud või kolm või enam taotlejat ühiselt, kes ei oma “Konkurentsiseaduse” § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju teiste ühiselt taotlejate suhtes.

5

3

7. Eelistatakse taotlejat, kes alustas tegutsemist enne 1. jaanuari 2007. aastal ja ei ole saanud aastatel 2007-2012 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” meetme 1.4.1 raames investeeringutoetust

2

5

Kõigi hindamiskriteeriumite kohta saab lugeda: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1200/7201/2004/Lisa52012.pdf#

 

Peamine hindamise kriteeriumite muutmise eesmärk oli taastada tasakaal kõigi kaheksa  hindamiskriteeriumi punkti vahel ning aidata seeläbi tõhusamalt kaasa meetme eesmärgi saavutamisele.

Meetme 1.4.1 taotlusvoor toimub käesoleva aasta sügisel ajavahemikus 26.11.2012-10.12.2012. Lisainfot saab PRIA investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678

Tagasi algusse


 

e-PRIA

Kõik Koolipiima ja Koolipuuvilja toetustega seotud tegevused nüüd e-PRIAs!

Koolipiima ja koolipuuvilja toetust on olnud võimalik e-PRIA portaali kaudu taotleda juba mõnda aega, kuid siiani ei olnud siiski veel võimalik teha kõiki nimetatud toetuste taotlemisega seotud tegevusi e-PRIAs.

Alates käesoleva aasta 13. augustist lisandus e-PRIAsse võimalus esitada ka heakskiidutaotlusi ning heakskiidutaotluse muutmise avaldusi ja sellega saame heal meelel teatada, et nüüdsest on võimalik kõiki nende toetuste PRIAga seotud tegevusi teha e-keskkonnas!

e-PRIA Teenuste menüüst leiate koolipiima ja koolipuuvilja alalõigust taotluste alt vastavalt soovile kas koolipiima teenused või koolipuuvilja teenused, millele klõpsamisel avaneb juba lehekülg, kust leiate kõik vajalikud alamteenused. e-PRIA koolipiima ja koolipuuvilja teenuste kasutusjuhendiga on võimalik  tutvuda siin).


Head kasutamist!

Tagasi algusse

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee