Esilehele

PRIA infokiri - oktoober 2016

  

Lõppenud taotlusvoorud, määratud ja makstud toetused

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 


Lõppenud taotlusvoorud, määratud ja makstud toetused

 

Piimatootmise vähendamise toetus

Euroopa Komisjon toetab piimatootmise vabatahtlikku vähendamist. Toetust saavad taotleda toorpiima tarnijad, kes tarnisid esmakokkuostjale piima 2016. a juulikuu seisuga ning kes vähendavad tarnitava piima kogust kolmekuulise referentsperioodiga võrreldes vähemalt 1500 kg. Toetuse suurus on 14 senti kg kohta, kokku on toetuseks planeeritud EL-is maksta 150 mln eurot.

I taotlusvoor lõppes 21. septembril. Eestis soovisid  toetust 46 piimatootjat, et vähendada tootmist oktoobrist detsembrini 5,29 miljoni kg võrra. Pikemalt vt pressiteatest.

II taotlusvoor lõppes 12. oktoobril ning neli piimatootjat soovisid toetust piimatootmise vähendamiseks 165 204 kg võrra. Kuna EL liikmesriikidest laekus vähendussoove tunduvalt rohkem kui oli veel kasutamata toetuse-eelarvet, kehtestati taotluste rahuldamiseks koefitsient 0,12.  See tähendab, et II voorus toetatakse Eesti piimatootmise vähendamist u 12,5 tuhande tonni ulatuses. Kokku on Eesti 50 piimatootjal võimalik pärast vähendusperioodi lõppu ja aruandluse esitamist saada toetuseks 677 382 eurot.

Või eraladustamise periood lõppes Euroopa Komisjoni otsuse alusel 30. septembril, Eestis võid ladudesse ei toodud.

ELi puu- ja köögiviljasektori erakorraline toetus  - PRIA maksis 30. septembriks välja viiele taotlejale välja kokku 22 484 eurot Ühtlasi kestab praegu sama meetme järgmine etapp.

Turuarendustoetuse saajatel oli 9. oktoobril tähtaeg maksetaotluste esitamiseks. Selle jättis esitamata kaks taotlejat. Maksetaotluste põhjal maksab PRIA toetused välja 9. detsembriks.

Praktikatoetuse taotluste vastuvõtt lõppes 10. oktoobril, vastu võeti 78 taotlust ning üks jääb hilinemise tõttu menetlusse võtmata.

Innovatsiooniklastri toetuse II taotlusvoor toimus 10.-14. oktoobril. Esialgsetel andmetel on laekunud 6 taotlust summas 471 5246 eurot, taotlusvooru eelarve on 3,2 mln eurot.

Tagasi algusesse...

 

238 noortalunikku soovivad toetust

17. oktoobril lõppes põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusvoor. Tähtajaks laekus 238 taotlust kogusummas  ligi 9,5 mln eurot, eelarves on toetuste maksmiseks 4 mln eurot. Määramisotsused tehakse hiljemalt 11. jaanuariks 2017 nõuetekohastele taotlustele antavate hindepunktide alusel moodustuva paremusjärjestuse põhjal.

Taotlemine maakondade lõikes:

 

Taotluseid

Taotletud summa

Harjumaa

11

440000

Hiiumaa

4

160000

Ida-Virumaa

10

400000

Järvamaa

15

578000

Jõgevamaa

16

639726

Läänemaa

13

520000

Lääne-Virumaa

34

1345724

Pärnumaa

12

470000

Põlvamaa

19

759912

Raplamaa

14

560000

Saaremaa

21

839312

Tartumaa

21

840000

Valgamaa

6

240000

Viljandimaa

26

1040000

Võrumaa

16

639999

Kokku

238

9472673

 Tagasi algusesse...

 


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Jooksvalt kestavad järgmised taotlusvoorud

LEADER kohalikuks arenguks(projektitoetused, MAK meede 19). Alustasime 2014-2020 perioodi projektitaotluste vastuvõttu märtsis. Meile on laekunud tegevusgruppide kaudu rohkem kui 640 heakskiidetud taotlust. Esimesed toetuse määramise otsused said tehtud juunis (vt määratud toetusi kodulehelt). Tänaseks on paarkümmend toetusesaajat tegevustega alustanud ja ka maksetaotluse esitanud. 6. oktoobril läks PRIAs kooskõlastamisele esimene projektitoetuse väljamaksmise käskkiri. Esimese toetuse sai kätte Setomaa sepp löökvasara soetamiseks.

Kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade säästev areng - Strateegiate rakendamine(projektitaotlused, EMKF meede 3.3)

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus

Lõssipulbri eraladustamine on pikendatud 28. veebruarini 2017.

Piimatoodete sekkumiskokkuostu pikendas Euroopa Komisjon 30. septembrini 2017, kokkuostu saab pakkuda võid ja lõssipulbrit.

Tagasi algusesse...

 

Saabuvad taotlusvoorud

e-PRIAs saab (eel)täita põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse taotlust

17.-23. oktoobrini saab uues e-PRIAs eeltäita põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse (MAK meede 4.3.2) taotlusi, 24.-31. oktoobril toimub taotluste esitamine. See meede on mõeldud põllumajandustootjatele seoses põllumajandusmaaga, metsaomanikele ja –ühistutele, maaparandusühistutele.

Meetme eesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide ja juurdepääsuteede kaudu. Pikemalt loe toetuse ja taotlemise kohta  kodulehelt. NB! 24. okt jõustub määruse muudatus, millega kehtestatakse minimaalne toetuse määr –15 % toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

24.-31. oktoobrini toimub ka põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetuse taotlemine riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks. Toetust saab taotleda Põllumajandusamet kui ühiseesvooludel maaparandushoiu korraldaja.

 

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse 2016 taotlusvoor toimub 24. oktoobrist - 7.novembrini.

 

Meetme „Investeeringud põllumajandustoodete  töötlemiseks ja turustamiseks” taotluste vastuvõtt on planeeritud 28 novembrist 2. detsembrini eraldi kahele sihtgrupile – keskmised ja suurettevõtted (MAK alameede 4.2.2) ning tootjarühmad (alameede 4.2.3). Määrused ei ole veel kinnitatud, sellepärast pole ka PRIA kodulehel tutvustavaid tekste.

 

Tootjarühmade loomise (MAK meede 9.1.2) taotlusi saab esitada 21.-25. novembril.

Tagasi algusesse...

 

Põllumajandusettevõtete investeeringutoetuse taotlusvoor lükati edasi

MAK 2014-2020 meetme 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“ IV taotlusvoor lükkub edasi ja toimub varem kavandatud 2016. a detsembri asemel 2017. a veebruarikuus. Maaeluministeerium on teatanud, et meetme määruse kinnitamine on planeeritud detsembrikuu lõppu.

Tagasi algusesse...

 

Muutus kalandustoetuste ajakavas

21. septembril toimus Maaeluministeeirumi ja PRIA kohtumine, kus vaadati üle seni kehtinud 2016. a lõpu ja 2017 a toetuste ajakava. Kuna maaeluministri mitme määruse valmimisajad lükkuvad edasi, siis otsustati edasi lükata ka mõnede meetmete taotluste vastuvõtu ajad:

  • Innovatsioonimeetmed vesiviljeluses ja kalanduses, mis olid planeeritud 2016. a novembris, lükkusid edasi 2017.a märtsikuusse;
  • Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus, mis oli planeeritud 2016.a oktoobrisse, lükkus edasi 2017.a  veebruarikuusse;
  • Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse taotluste vastuvõtt lükkus oktoobrist edasi jas toimub 28. nov kuni 12. dets 2016. Info praktikatoetuse kohta on PRIA veebilehel.

Tagasi algusesse...

 


Pane tähele!


Kiviaia-toetuse kättesaamiseks on vaja nõuetekohaseid dokumente

MAK toetuse abil kiviaedade taastamise kohta esitatud aruandeid kontrollides on PRIA korduvalt näinud, et aruanne on puudulik. Vormikohasel aruandel või eraldi dokumendina peab kindlasti olema ka muinsuskaitseameti esindaja kinnitus, kas kiviaed on taastatud meetme määruses § 11 sätestatud määrangu kohaselt ehk vastavalt eksperdi juhistele. Kinnitus on kohustuslik nii osalise kui ka lõpliku aruande esitamisel. Kui see puudub, teeb PRIA toetusesaajale järelepärimise ning toetuse kättesaamiseks kulub rohkem aega.

Tuletame meelde, et kui toetusesaaja plaanib kiviaia taastada esialgsest määrangust erinevana (kuju, kõrgus, pikkus, asukoht jms), siis tuleb enne saada Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus ja seejärel taotleda muudatusteks PRIA nõusolek.

Juhiseid on PRIA kodulehel „Abiks taotlejas“.

Tagasi algusesse...
Teadmiseks


Kliendiandmetega seotud teenused kolitakse uude e-PRIAsse

Novembrikuu jooksul avab PRIA uues e-PRIA iseteeninduskeskkonnas kliendi andmete esitamise, vaatamise ja  muutmise teenuse.

Enne novembrikuud on võimalik klientidel oma andmeid kontrollida, muuta  ja esitada vanas e-PRIAs aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA, valides “teenused” ning plokist “kliendi andmed” sobiva teenuse.

Korrektsete ja ajakohaste  andmete olemasolul on PRIAl võimalik klientidega operatiivselt ühendust võtta igas menetlusetapis, registriküsimustes, edastada vajalikku informatsiooni ja teateid ning teha väljamakseid.

Tagasi algusesse...

 

Infot nn piimatööstuse suurprojekti ettevalmistustest

PRIA kodulehel on väljas MAK meetme 4.2.4 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks” tutvustus ja määrus, ehkki taotlusvoor on planeeritud 2017.a I poolaastaks. Selle meetme abil kavandatakse rahastada 15 mln euro ulatuses uue ühistulise piimatööstuse rajamist.

Tagasi algusesse...

 

KSM kohustuslikud algkoolitused

Eesti Maaelu Nõuandeteenistus korraldab 10., 15. ja 16. novembril kohustusliku algkoolituse 2016. a esmakordselt keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM) taotlenutele. Koolitusi toimub kolmes kohas, täpsem info koolituste sisu ja osavõtuks registreerimise kohta on nõuandeteenistuse kodulehel

Tagasi algusesse...


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 

 Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee