Esilehele

PRIA infokiri - oktoober 2014

   

 Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

Teadmiseks

e-PRIA uudised

 


Mis oli ja mis tuleb

 

Käimasolevad taotlusvoorud

Jätkuvad taotlusvoorud
Fond Meede Vastuvõtmise aeg 2014 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  jooksvalt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EAGF*** Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
  Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2014  1.veebr-31.okt  Posti teel PRIA keskusesse 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
MAK* 1.3.1 Nõuandeteenuse toetamine 3.märts-30.nov  Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA, lisaks e-posti teel  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul 
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad oktoobris
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 1.-14.okt PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
MAK* 1.9 Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus 6.-17.okt PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

Tagasi algusesse
 

Määratud toetused

Septembris määratud toetused
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2014 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipiimatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusesse


PRIA ootab kalandustoodete koolitustoetuse taotlusi

PRIA tuletab meelde, et kuni 31. oktoobrini saab esitada taotlusi kalandustoodete tootja või töötleja tööalaseks koolitamiseks korraldatud ürituste maksumuse osaliseks hüvitamiseks.

Kuigi koolitustoetuse taotluste vastuvõtt algas juba 1. veebruaril ja hõlmab ajavahemikus 1.sept 2013 kuni 31.okt 2014 läbiviidud koolitusi, on seni PRIAsse laekunud vaid kaks toetuse taotlust.

Toetusmeetme kohta vt infot PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/kalandustoodete_tootja_voi_tootleja_koolitustoetus_2_0_1_4/

Tagasi algusesse

 

Ettevalmistused LEADER strateegia ettevalmistamise toetuse taotlusvooruks

Põllumajandusministeeriumis on ettevalmistamisel määrus, mis võimaldab LEADER kohalikel tegevusgruppidel saada toetust kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamisega seotud kulutusteks. Uued strateegiad hõlmavad perioodi 2014-2020, strateegiad tuleb esitada PRIAsse hiljemalt 30. aprillil 2015.

Taotluste vastuvõtt on planeeritud oktoobrikuu lõppu, täpse aja teatame kodulehel ja Ametlikes Teadaannetes. Kuni meetme määruse valmimiseni ja Riigi Teatajas ilmumiseni palume küsimustega pöörduda Põllumajandusministeeriumi kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo poole telefonil 625 6531 või e-posti aadressil leader@agri.ee.

Üldist infot toetusmeetme kohta vt PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_tegevusgrupi_toetus2014/

 Tagasi algusesse 


Pane tähele!

 

Eraisikutele makstavatelt põllumajandustoetustelt hakatakse tulumaksu kinni pidama

 

1.jaanuaril 2015 jõustub Eestis tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel muutuvad füüsilistele isikutele makstavad põllumajandus- ja maaelutoetused tulumaksuga maksustavaks. Seadus paneb PRIAle kohustuse füüsiliste isikute toetustelt tulumaks juba toetuste väljamaksmisel kinni pidada.

Praegu kehtivas tulumaksuseaduses on säte (TMS § 19 lg 3 p 3), mille alusel ei maksustata tulumaksuga füüsilisele isikule makstavaid toetusi, kui toetuse maksmise aluseks on seadus. Põllumajandustoetuste maksmise puhul on selleks „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus“.

Uuest aastast põllumajandustoetustele tulumaksuvabastust võimaldanud erisus kaob ning füüsilised isikud saavad PRIAst toetused kätte summas, millelt on 20-protsendiline tulumaks juba kinni peetud.

Tulumaksu tuleb PRIAl alates 1.jaanuarist 2015 hakata kinni pidama lähtudes väljamakse kuupäevast. Olenemata sellest, millal on klient toetust taotlenud, peetakse tulumaks kinni kõigilt eraisikutele tehtavatelt maksetelt, mille PRIA alates 2015. aasta algusest välja maksab.

Näiteks puudutab nimetatud muudatus 2014. aastal taotletud pindalatoetuseid. 2014. aasta lõpuks makstakse välja ühtne pindalatoetus, samuti piimasektori- ja seakasvatuse eritoetus ning neilt maksetelt veel tulumaksu kinni ei peeta. Kevadel taotletud ülejäänud pindalapõhiste maaelu arengukava toetuste väljamaksed toimuvad uuel aastal ning seega kuuluvad need juba tulumaksustamisele, kuigi toetust on taotletud eelmisel kalendriaastal.

Info tulumaksu kinnipidamise kohta saab olema kirjas PRIA eraisikust klientidele toetuse määramise-maksmise dokumentides ning nähtav e-PRIAs.

PRIA deklareerib tulumaksu Maksu- ja Tolliametile ja kannab neile üle.

Tulumaksuseaduse muutmiseks esitas Vabariigi Valitsus Riigikogule eelnõu tänavu juunikuus. Eelnõu seletuskirjast võib lugeda, et ettepaneku seadusemuudatuseks tegi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) ning peamiseks põhjenduseks see, et toetuste mittemaksustamine põhjustab turumoonutusi. Füüsiliste isikute põllumajandustoetuste maksuvabastus on EPKK hinnangul viinud selleni, et maaomanikud soovivad ise ühtset pindalatoetust taotleda ning pole huvitatud maa rentimisest aktiivsetele põllumajandustootjatele, soovimata seejuures renditulult tulumaksu maksta.

Seletuskirjas on välja toodud ka toetuste tulumaksustamise prognoositav mõju riigieelarvele. Eraisikutele makstavate toetuste maksubaasi hinnati seletuskirjas ca 7,5 mln eurole aastas ning sellelt arvestatav 20% tulumaksu annaks riigieelarvele ca 1,5 mln eurot.

PRIA kliendiregistris on registreeritud veidi üle 25 900 füüsilisest isikust kliendi, kellest möödunud aastal sai toetuseid ca 14 000.

 

Lisa:

Toetusmeetmed, kust on 2013-2014 PRIA vahendusel toetust saanud või taotlenud füüsilised isikud

Otsetoetused

Ühtne pindalatoetus

Piimasektori eritoetus

Seakasvatuse eritoetus

Siseriiklikud lisatoetused (maksti 2013.a,  2014.a ei rakendunud):

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus, ute kasvatamise üleminekutoetus,  piimaüleminekutoetus, põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus (2006, 2008 referentsi alusel), ute üleminekutoetus, veise üleminekutoetus

Maaelu Arengukava toetusmeetmed

Meede 1.5.1 - Metsa majandusliku väärtuse parandamine

Meede 1.5.3 - Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine

Meede 2.1 - Ebasoodsamate piirkondade toetus

Meede 2.2 - Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

Meede 2.3.3 – Ohustatud tõugu loomade toetus (Eesti maakarja tõugu veise, Eesti raskeveo hobuse, Eesti tõugu hobuse, Tori tõugu hobuse pidamise toetus)

Meede 2.3.5 - Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

Meede 2.4 - Loomade karjatamise toetus

Meede 2.5.1 - Kiviaia taastamise toetus

Meede 2.7 - Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus

Tagasi algusesse

 

Maastikuelemendid ja ökoalad saavad pindalatoetuste taotlemisel oluliseks

Alates 2015 muutuvad toetuste taotlejate jaoks järjest olulisemaks kliimat ja keskkonda säästvad põllumajandustavad.

1. Heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste (HPK) raames määratletud maastikuelementide säilitamise nõue kehtib juhul, kui maastikuelemendid asuvad põllumajandustootja poolt kasutuses oleval põllumajandusmaal. Maastikuelemendid arvestatakse toetusõigusliku põllumassiivi hulka.

2. Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse (nn rohestamine) raames tuleb vähemalt 15 ha põllumaad omavatel põllumajandustootjatel jätta põllumaast aktiivsest kasutusest igal aastal kõrvale vähemalt 5%. Sellist maad nimetatakse ökoloogilise kasutuseesmärgiga maaks ehk ökoalaks. Ökoalana saab ühtse pindalatoetuse ja rohestamise toetuse taotleja kasutada nii harimispraktikaid kui heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste raames määratletud maastikuelemente. Maastikuelementidest saab ökoalade 5% arvestusse kaasata ainult põllumaal olevaid või põllumaaga külgnevaid maastikuelemente.

Harimispraktikad, mida saab kasutada ökoala taseme saavutamiseks:

- Kesa - arvestusse lähevad nii mustkesa kui ka haljaskesa. Ökoalana määratud kesa all oleval maal on põllumajanduslik tootmine keelatud. Maa, mida hoitakse ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala eesmärgil kesa all üle viie aasta, jääb erandina põllumaaks.

- Lühikese raieringiga madalmetsa alad - arvestusse lähevad vaid need alad, kus kasvatakse paju (Salix) ja kus ei kasutata mineraalväetisi ja/või taimekaitsevahendeid.

- Lämmastikku siduva kultuuriga alad - lämmastikku siduvateks loetakse järgmisi kultuure:

  • Liblikõieliste sugukond (Fabaceae) - ristikud, lutsernid, mesikas, idakitsehernes, lupiin, nõiahammas, vikk (Vicia sativa), esparsett, herned, oad (sh sojauba);
  • kõrvitsaliste sugukond (Cucurbitaceae);
  • hõbepuuliste sugukond (Elaeagnaceae)- astelpaju.

 

Maastikuelemendid, mis kuuluvad säilitamisele ja mis arvatakse toetusõigusliku maa hulka:

Maastikuelement

Kirjeldus

HPK raames säilitamisele kuuluv maastikuelement

Ökoala arvestusse minev maastikuelement

Põllusaar

0,01-0,50 ha suurune põõsaste ja puudega põllusaar, millel võivad esineda põõsastikud, puudesalud või muu looduslik taimkate või rohttaimestikuga kaetud kivid. See maa-ala peab olema selgesti eristatav ümbritsevast põllumaast.

Ala peab olema säilitatud tervikuna ning lubatud on teostada hooldustöid üldilmet oluliselt kahjustamata. Hukkunud puid ei pea asendama.

Põllumaaga* ümbritsetud

Põllumaaga ümbritsetud

Puude rida

Selgesti eristatav puude rida minimaalse pikkusega 20 m ning iga 10 m kohta peab kasvama vähemalt 3 puud. Puude rea minimaalne suurus on 0,01 ha. Pinda arvestab PRIA ortofotolt nähtava võrade ulatuse alusel.

Puude reas tuleb hukkunud puud või põõsad asendada nii, et säiliks tervik vastavalt kehtestatud minimaalsetele nõuetele.

Põllumaal või põllumajandusliku maaga** külgnev

Põllumaal või põllumaaga külgnev

Hekk

Selgesti eristatav, minimaalse pikkusega 20 m ja maksimumlaiusega 10 m (võra laius), võib koosneda nii puudest kui põõsastest. Heki minimaalne suurus on 0,01 ha ja

Hekis tuleb hukkunud puud või põõsad asendada nii, et säiliks tervik vastavalt kehtestatud minimaalsetele nõuetele.

Põllumaal või põllumajandusliku maaga külgnev

Põllumaal või põllumaaga külgnev

Metsasiil

Maksimaalselt 30 m laiune, minimaalselt 20 m pikkune puude ja põõsaste grupp. Erandina võib olla metsasiil kokkupuutes põllumassiivi piiriga maksimaalselt 30 m laiuselt.

Ala peab olema säilitatud tervikuna ning lubatud on teha hooldustöid üldilmet oluliselt kahjustamata. Hukkunud puid ei pea asendama.

Põllumaaga ümbritsetud

Põllumaaga ümbritsetud

Kraav

Säilitatuks loetakse eesvool ja kuivenduskraav, mis täidab maaparanduslikku eesmärki olenemata hooldustööde teostamise tasemest.

Põllumajandusmaal või põllumajandusliku maaga külgnev

Põllumaal või põllumaaga külgnev

Kiviaed

MAK 2007 -2013 ja MAK 2014-2020 kiviaia rajamise toetuse raames rajatud kiviaed ja pärandkultuuriobjektina kaardistatud kiviaed. Kiviaed on minimaalselt 50 cm ja maksimaalselt 280 cm laiune ning minimaalselt 30 cm ja maksimaalse 170 cm kõrgusega.

Põllumajandusmaal või põllumajandusliku maaga külgnev

Põllumaal või põllumaaga külgnev

*Põllukultuuridega maa, sh 1-aastased heintaimed (maakasutus P).

**Põllumajanduslikus kasutuses maa, sh põllumaa (P), püsirohumaa (PR) ja püsikultuurid (PK) .

Käesoleva aasta sügisel toimub maastikuelementide deklareerimine ning PRIA on alustanud säilitatavate maastikuelementide kaardikihi loomisega. Et saada teada, millised maastikuelemendid asuvad konkreetse põllumajandustootja kasutuses oleval põllumajandusmaal, viiakse läbi maastikuelementide deklareerimine, mille käigus maakasutajad saavad PRIAle teatada maastikuelementidest nende kasutataval maal. Täpsemalt anname sellest teada novembrikuu jooksul.

Rohkem infot perioodi 2015-2020 otstoetuste, sh kliimat ja keskkonda säästvate abinõude kohta vt Põllumajandusministeeriumi kodulehelt http://www.agri.ee/et/pollumajanduse-otsetoetused-2015-2020

Tagasi algusesse


Investeeringutoetuste taotlemisel hakkab hinnapakkumusi asendama hinnakataloog


Uuel Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 võtab PRIA teatud investeeringutoetuste rakendamisel kasutusele mobiilsete põllumajanduslike masinate ja seadmete hinnakataloogi, mis saab kliendile toetuse taotlemise aluseks. See tähendab, et toetust on võimalik taotleda ainult nendele mobiilsetele põllumajanduslikele masinatele ja seadmetele, mis on kantud hinnakataloogi.

Toetustaotluste halduskontrolli käigus kontrollib PRIA muuhulgas esitatud kulutuste põhjendatust, mida hinnatakse nõuetekohase hindamissüsteemi alusel. Hindamine võib toimuda näiteks võrdluskulude, erinevate pakkumuste võrdluse või hindamiskomitee kaudu. MAK 2007-2013 perioodil kasutati PRIA menetluses erinevate pakkumuste võrdluse meetodit ehk kolme erineva hinnapakkumuse võrdlemist, kui investeeringuobjekti maksumus ületas 5000 eurot. Hinnakataloogi kasutuselevõtmisega asendatakse senine hinnapakkumuste võrdlemise meetod võrdluskulude meetodiga. Hinnakataloogi kasutuselevõtuga ei pea taotleja enam esitama kolme hinnapakkumust, vaid saab valida kataloogist talle vajaliku masina. PRIA ei pea kolme hinnapakkumust võrdlema ja taotlejapoolse valiku põhjendusi tuvastama. Tulemuseks on nii taotleja kui ka PRIA halduskoormuse vähenemine.

Esimeseks meetmeks, kus hinnakataloogi rakendatakse, on tuleva aasta alguseks planeeritud  „Investeeringute põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ taotlusvoor. Kataloogi andmed lähevad lukku 10 päeva enne taotlusvooru algust, tagamaks sisestatud andmete õigeaegset kataloogi ilmumist.

Hinnakataloog  saab  olema aluseks toetuse taotlemisel põllumajanduslikule masinale ja –seadmele.  See tähendab, et toetust on võimalik taotleda ainult sellistele mobiilsetele põllumajanduslikele masinatele ja -seadmetele, mis on kantud hinnakataloogi. Hinnakataloogi saavad objektide kohta andmeid sisestada vastava teenuse kaudu kõik huvitatud osapooled (toodete müüjad, toetuse taotlejad) ennast ID kaardiga autentides. Kõik sisestatud objektid läbivad valideerimise protsessi, mille käigus Eesti Taimekasvatuse Instituut hindab maksumuste abikõlblikkuse piirmäära. See tähendab, et kataloogis näidatud maksumus ei määra kauba müügihinda, vaid maksimaalse piirmäära, mille ulatuses PRIA saab määrata toetuse summa. Reaalsed tehingud ostja ja müüja vahel toimuvad ka edaspidi vastavalt turusituatsioonile.

Hinnakataloogi saab andmeid sisestada alates 1.oktoobrist 2014 aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. Tegemist on esialgse versiooniga ning kataloogi kasutamine võib olla kohati häiritud seoses pidevate täiendamistega.

Hinnakataloogi funktsionaalsusel on kolm osa: vaatamine, andmete sisestamine ja valideerimine. Kuidas neid tegevusi iseteeninduskeskkonnas täpselt teha, vt: http://www.pria.ee/et/uudised/e_pria_uudised/investeeringutoetuste_taotlemisel_hakkab_hinnapakkumusi_asendama_hinnakataloog.html

 

Lisainfo:

Valideerimisega seotud küsimused -  Taavi Võsa, ETKI (taavi.vosa@etki.ee; tel 533 06570);

Kataloogi rakendamisega seotud küsimused – Tarmo Soo, PRIA ( tarmo.soo@pria.ee; tel 737 1211).

Tagasi algusesse 


Teadmiseks

 

Vigadest, mis põhjustavad tagasinõude

 

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo on administratiivse kontrolli tulemusena tuvastanud mitmeid rikkumisi, mis puudutavad varasemaid toetusaastaid ja toovad kaasa toetuste tagasinõudeid.

Kontrolliti neid piimasektori eritoetuse taotlejaid, kes on muutnud PRIA loomade registris tagasiulatuvalt oma piimalehmade arvu 31.03.2009 ning 02.03.2010, 02.03.2011, 02.03.2012 ja 02.03.2013 seisuga. Teisisõnu olid loomapidajad jätnud registri õigeaegselt teavitamata osa loomade karjast väljaviimisest ning seoses sellega said nad toetust suurema loomade arvu kohta kui oli põhjendatud. Piimasektori eritoetus nõutakse tagasi taotlejatelt, kelle registrimuudatus toob kaasa üle 100 eurose toetuse tagasinõude.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustusega taotlejatelt nõutakse toetus tagasi nende põldude osas, kus ei ole kogu kohustuseperioodi jooksul kasvatatud muud kultuuri kui heintaimed. Lisaks on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatel tuvastatud eelnevates aastates viljavahelduse nõude rikkumisi.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejate osas kontrolliti põlde, mis varasemate aastate pindalatoetuste taotlusel olid märgitud kuni 2-aastaste rohumaadena ja mille kohta maksti kõrgemat ühikumäära. Mahepõllumajandusliku tootmise toetus küsitakse tagasi nende põldude eest, millele taotleja ei ole rohumaa teise aasta sügisel või hiljemalt kolmanda aasta kevadel rajanud muud kultuuri kui heintaimed.

Tagasi algusesse

 

Ka põldude registri uuendamine võib kaasa tuua tagasinõudeid

 

PRIA põldude registri büroo saab igal aastal erinevate Eesti alade kohta uued õhust tehtud pildid (ortofotod), mille alusel uuendatakse põllumassiivide registrit. Seejärel võrreldakse taotlejate poolt pindalatoetuste taotlustel näidatud põldude pindalasid põllumassiivide uuendatud pindaladega. Taotlustel näidatud ja tegelike toetusõiguslike pindalade võimalikke erinevusi tuvastati seoses 2013.a taotlustega rohkem kui 300 taotlejal.

PRIA on neile välja saatnud kirjad vastava infoga, lisades vajalikud kaardid ja andes maakasutajatele võimaluse vastuskirjas selgitusi anda.

Näiteks võib olla olukordi, kus taotleja on tegelikkuses harinud põldu osaliselt sellisel maal, mida tema enda joonistatud põllupiir ei hõlma ja kuhu ta seega toetust ei taotlenud, ehkki võinuks. Samas on ta põlluks „joonistanud“ osaliselt sellist maad, mida ei hari ja kus on näiteks võsa. Seega on ta taotluse juurde kuuluvale kaardile piiri ebatäpselt märkinud ja kui ta ei kasuta ka praegu võimalust eksimust korrigeerida, siis olenevalt pinna vähendamise ulatusest võib järgneda 2013. a toetuse osaline tagasinõue. Üksikutel juhtudel ulatub tagasinõue ka varasematesse aastatesse.

Lisaks arvestatakse aasta 2013 ja varasemate aastate puhul asjaoluga, et maa, mille eest toetusi makstakse, pidi olema heas korras ka 2003 aastal. Seega ei arvestata tegelikku toetusõigusliku pinna hulka niisugust maad, mis oli küll toetuse taotlemise aastal hooldatud, kuid mis ei olnud heas korras aastal 2003.

Tagasi algusesse 

 

Mida peab loomapidaja PRIA loomade registrile teatama?

 

Loomapidaja kohustus teatada PRIA põllumajandusloomade registrile 7 päeva jooksul põllumajandusloomadega seotud sündmustest kehtib üle 10 aasta ning on üks osa nõuetele vastavuse reeglistikust. Selle nõude täitmata jätmine võib kaasa tuua toetuste vähendamise.

Põllumajandusloomade andmete  registreerimine riiklikus registris on oluline loomadega seotud nakkushaiguste ennetamisel ja likvideerimisel. 2009. a sätestati nõue loomadega seotud sündmustest teatamise kohta ka nõuetele vastavuse nõudena.

Nõuetele vastavuse nõuded on avaldatud PRIA ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel. Loomapidamisega seotud nõuete rikkumised mõjutavad taotlejale makstavate pindalapõhiste ja loomatoetuste summat. Kui ühel aastal tuvastatud reegli rikkumine ka järgmisel aastal kordub, on sanktsioon (toetuse vähendamine) juba suurem.

Nõuetele vastavuse reeglitest kinnipidamist kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet taotlejate juures kohapeal. PRIA töötajad võrdlevad loomapidaja poolt loomadega toimunud sündmuste kohta dokumentide registrile esitamist nende tähtaegadega, mille jooksul teatised tegelikult pidanuks PRIAsse jõudma. PRIA loomade register suurendab aasta-aastalt administratiivselt kontrollivate loomapidajate hulka.

Pärast looma sündi tuleb loomapidajal hankida Jõudluskontrolli Keskusest kõrvamärgid ning panna veistele kõrva 20 päeva, lammastele ja kitsedele 6 kuu jooksul sünnist. 7 päeva jooksul pärast looma kõrvamärkidega märgistamist tuleb looma andmed PRIAsse esitada.

Märgistamata vanemate loomade ostmine toob kaasa rikkumise, kuna märgistamine toimub ettenähtust hiljem. Sellepärast tuleks enne looma ostmist paluda ta eelmisel loomapidajal märgistada.

7-päevase tähtaja jooksul tuleb registreerida veise, lamba ja kitse esmakordne poegimine, kui järglast ei märgistata; karjast väljaviimine ja karja toomine; hukkumine; kadumine; tapmine kohapeal või tapamajas; riigist väljavedu ja riiki sissevedu.

Audiitorid on juhtinud PRIA tähelepanu, et 7-päevane teavitustähtaeg tähendab loomapidajale kohustust vajalik info 7 päeva jooksul PRIAsse kohale toimetada, mitte näiteks seitsmendal päeval postitada.

Loomade andmeid saab PRIAle esitada nii taotlusvormidega kui ka interneti teel kliendiportaalis e-PRIA.

Nõuetele vastavuse nõuded, mis puudutavad loomade registri toiminguid, kehtivad aastaringselt.   

 

Kust saab teavet?

Infot ja taotluste vorme saab PRIA kodulehelt: www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid

PRIA loomade registri infotelefon on 7312311, e-post loomade.register@pria.ee

Nõuetele vastavusest loe PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/

Tagasi algusesse 

 

PRIA kontroll hõlmab ka riigihanke reeglite järgimist

Riigihangete seadus (RHS) kehtib Eestis juba 2007. aastast. Kellel tuleb  hangete läbiviijatena järgida RHSi, peavad neid nõudeid täitma ka PRIA investeeringutoetuste taotlemisega seoses. Lisaks andis Euroopa Komisjon 2013. a detsembris välja juhendi, mis sätestab sanktsioonid juhuks, kui toetusesaaja on rikkunud hangete läbiviimise nõudeid.

Milliseid vigu ja rikkumisi on PRIA tuvastanud ja kuidas hanget õigesti läbi viia, selle kohta vt ülevaadet http://www.pria.ee/et/uudised/pria_kontroll_hlmab_ka_riigihangete_lbiviimist.html.

Tagasi algusesse 

 

Euroopa auditid: kontrolli all nii toetuste saajaid kui maksjaid

Eestil ja PRIA-l on seni läinud hästi: toetuste sihi­pärast kasutamist kontrollinud audiitorid pole tõsiseid rikkumisi tuvastanud ega rakendanud suuri trahve, mida on juhtunud paljude teiste riikidega. Euroopa Komisjoni auditid liikmesriikides, sh makseasutuses PRIAs, on aasta-aastalt aina tõsisemad ja karmimad ning rikkumiste korral rakendatakse rahalisi sanktsioone.

Kes ja kuidas kontrollib ning kuidas määratakse sanktsioone loe täpsemalt PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/uudised/euroopa_auditid_kontrolli_all_nii_toetuste_saajaid_kui_maksjaid.html (Artikkel ilmus ka 18.sept 2014 Maamajanduses.)

Tagasi algusesse

 

PRIA võttis kasutusele uudsed ruumiandmete võrguteenused

 

Uued võrguteenused on mõeldud põllumassiivide registri ja loomade registri ruumiandmete jagamiseks. Nende abil saavad nüüdsest kõik GIS tarkvara kasutajad pärida otse PRIA registritest värskeid andmeid.

Võrguteenused on osa ruumiandmete infrastruktuurist, mille abil saavad teabevaldajad (sh PRIA) oma ruumiandmekogumite andmeid avalikustada.

PRIA registrites kogutavate ruumiandmete vastu on sageli huvi üles näidatud ning üpris tihti pöördutakse PRIA poole sooviga väljastada põllumassiivide registri ruumiandmed mõnes enamlevinud kaarditarkvara formaadis. Sellisel kujul andmete kokkupanek ja soovijale edastamine on aga üsna ajamahukas tegevus, mistõttu loodigi koostöös tarkvaraarendaja CGI Eestiga vastavad vaatamis- ja allalaadimisteenused põllumassiivide andmetele.

Võrguteenuste loomise vajadus tuleneb ka INSPIRE* direktiivi nõuetest. Nimelt on INSPIRE direktiivi lisades mainitud muuhulgas ka PRIA-s peetava loomade registri andmeid (nt põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted).

INSPIRE spetsifikatsiooni alusel loodud teenused on nüüdseks leitavad Eesti Geoportaalis aadressil http://inspire.maaamet.ee/. Nende teenuste abil saavad GIS tarkvara kasutajad pärida PRIA registrite värskeid andmeid otse vastavast teenusest. Andmeid uuendatakse teenustes kord ööpäevas.

CGI Eesti tarkvaraarendaja Mihkel Oviiri sõnul oli kogu projekti suurim väljakutse mõista keerukat andmemudelit ning INSPIRE direktiivi nõudeid, et loodavad teenused nõuetega kooskõlas oleksid. „Kuna projekti raames loodud INSPIRE allalaadimisteenused olid esimesed Eestis, siis puudus ka sellekohane kompetents. INSPIRE allalaadimisteenuseid on ka teistes EL liikmesriikides sellisel kujul realiseeritud tõeliselt vähe, mistõttu puuduvad laiemad teadmised ja know-how,“ märkis Oviir.

Küsimusi ja tagasisidet võrguteenuste kohta võib saata aadressil gis@pria.ee.

Teenuste viited:

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (vaatamisteenus) WMS: http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (allalaadimisteenus) WFS: http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE vaatamisteenus) WMS: http://inspire.pria.ee/services/services/wms?version =1.1.1

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE allalaadimisteenus) WFS: http://inspire.pria.ee/services/services/wfs (vajab wfs 2.0 toega GIS tarkvara)

 

PRIA ruumiandmete võrguteenuste valmimist rahastas Euroopa Liit.

* Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in the European Community - edaspidi INSPIRE) eesmärk on parandada Euroopa Ühenduse ruumiandmete kättesaadavust ja koostalitlusvõimet kõikides liikmesriikides. Ka Eesti riigil on kohustus viia ellu Euroopa Liidu (EL) INSPIRE direktiiv. INSPIRE direktiiv sätestab, millised teenused peavad olemas olema ja seab nõuded nende kättesaadavusele. Andmed, mis teenuste kaudu avaldatakse, peavad samuti vastama direktiivi nõuetele. Rohkem infot INSPIRE direktiivi ja nõuete kohta leiab aadressil http://inspire.maaamet.ee/inspire/inspire-tutvustus.

Tagasi algusesse


e-PRIA uudised

 

Algas Mobiil-ID’d tutvustav kampaania

Oktoober on Euroopa Liidus kuulutatud küberturvalisuse kuuks. Eestis toimub samal ajal Mobiil-ID teavituskampaania, millega soovitakse tõsta kõikide arvuti- ja nutiseadmete kasutajate teadlikust Mobiil-ID olemasolust ja võimalustest.

Paljud ID-kaardi omanikud ei tea, et Mobiil-ID'ga saab täpselt sama moodi anda digiallkirja või ennast internetis autentida nagu ID-kaardiga. Seega on see heaks abimeheks kui näiteks soovite anda digiallkirja, kuid ID-kaart on maha ununenud, aga mobiiltelefon on  kaasas. Ka e-PRIAsse saab siseneda Mobiil-ID'd kasutades.

Mis on Mobiil-ID?

Mobiil-ID on riiklikult tunnustatud digitaalne isikutunnistus, mis töötab nii tahvelarvutis, nutitelefonis kui ka arvutis ja kõnetelefonides. Nii nagu ID-kaardi abil, saab ka Mobiil-ID abil end elektroonilistes keskkondades tuvastada ja digiallkirju anda ning e-hääletada. Mobiil-ID kasutamine on kaitstud PIN-koodidega ning andmevahetus mobiiltelefoni ja e-teenuse keskkonna vahel toimub üle krüpteeritud lahenduse.

 

Lisainfo:

Rohkem infot kampaania kohta: http://www.id.ee/?id=30217&read=36958

Loe täpsemalt kuidas endale saada Mobiil-ID: http://www.id.ee/index.php?id=36809

Mobiil-ID Facebookis

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu! 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee