Esilehele

PRIA infokiri - oktoober 2012

 

 

Mis oli ja mis tuleb - september ja oktoober 2012

PRIA maksab noortele emadele palgavahe välja

PRIA kannab toetusraha vaid saaja enda kontole

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus - talvine taimkate

Muutus metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse määrus

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Määratud toetused septembris 2012

 Pane tähele!

Millal on investeeringu lõpetamise tähtaeg?

e-PRIA

Kuludokumentide esitamise teenus muutus mugavamaks!

Kasutusmugavus paranes ka LEADER teenuses
 Mis oli ja mis tuleb - september ja oktoober 2012


PRIA maksab noortele emadele palgavahe välja

Paar viimast aastat kehtis PRIAs kord, kus pikaajaliselt lapsehoolduspuhkuselt tulijatele maksti ajutiselt 10% võrra varasemast väiksemat palka.  Alates 1. oktoobrist sellist palgaerinevust enam ei rakendata.  Samuti maksab PRIA lähiajal kõigile, keda palga vähendamine puudutas, saamata jäänud summa tagantjärele välja.

PRIA vabandab lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötajate ja avalikkuse ees.

Tagasi algusse

 

PRIA kannab toetusraha vaid saaja enda kontole

PRIA on kevadest saadik kutsunud  kliente üles oma kontoandmeid korrastama. Veel eelmisel nädalal oli 330 kliendil registris andmed kellegi teise arvelduskonto kohta.

PRIA on saatnud ebakorrektsete arveldusarve numbritega klientidele korduvaid teavituskirju ja palume klientidel tähele panna seda, et paranduste esitamisega tuleb  kiirustada. Peagi jõuab kätte suurem toetuste väljamaksmise periood – PRIA hakkab ette valmistama pindala- ja loomatoetuste määramise ja maksmise dokumente. Kellel puuduvad toetuste maksmise ajaks kliendiregistris tema enda arvelduskonto andmed,  neile ei ole võimalik makseid teha.

Muudatus on seotud sellega, et PRIA väljamakstava toetusraha puhul on tegemist avalik-õiguslikust suhtest tuleneva nõudega, mille loovutamine ei ole võlaõigusseaduse § 164 lõike 1 põhjal lubatud.  Ka kohustab Euroopa Nõukogu määruse nr 1290/2005 artikkel 11 PRIAt ühise põllumajanduspoliitikaga seotud toetuste maksed tegema täies ulatuses toetuse saajate arveldusarvetele.

Soovitame kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA http://epria.eesti.ee/pria/. Nii jõuavad andmed registrisse kõige mugavamalt ja kiiremini. Ka on e-PRIA vahendusel võimalik maksete perioodi saabudes näha, millal ja mis summas toetusraha teie arvelduskontole laekub.


Posti teel võib andmete muutumisest teatada PRIA registrite osakonnale aadressil  Narva mnt 3, Tartu või e-kirjaga digiallkirjastatult aadressil kliendiregister@pria.ee.

Küsimuste korral palume helistada registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Tagasi algusse


Keskkonnasõbraliku majandamise toetus - talvine taimkate

Tuletame keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatele meelde, et  keskkonnasõbraliku majandamise toetuse määruse (põllumajandusministri 21.04.2010. a määrus nr 46) § 6 lõike 3 punkti 2 kohaselt peab vähemalt 30% kogu ettevõtte keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõiguslikust maast olema iga kohustuseaasta 1. novembrist kuni 31. märtsini toitainete leostumise vältimiseks põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

Talvine taimkatte tähendab sügisel rohelist taimikut ning eelkõige loetakse sellisteks põllumajanduskultuurideks talivili ja kuni 4-aastane rohumaa.  Koristuse käigus mahavarisenud kultuurtaimede seemned on varis, millest tärganud taimed loetakse umbrohuks ning seda ei loeta seetõttu taimkatteks. Ka koristamata põllukultuure ja kõrretüüd ei loeta talviseks taimkatteks. Selline taim on kasvu lõpetanud ja ei väldi leostumist.

Kui talvist taimkatet ei ole olnud võimalik rajada liigniiskusest tulenevalt, tuleb sellest PRIA-le kindlasti teada anda, esitades vastavasisulise avalduse. Avalduses tuleb kindlasti ära märkida ka, millistel põldudel ja kui suures ulatuses on talvist taimkatet rajatud. Vajalik on see selleks, et PRIA-l oleks võimalik kontrollida, kui suures ulatuses on saadud nõuet täita.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohta leiab rohkem informatsiooni PRIA kodulehelt aadressil www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/keskkonnasobralik_majandamine_2012

Tagasi algusse

 

Muutus metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse määrus

Maaelu arengukava (MAK) meetme  1.5.2  (Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus ) taotluste vastuvõtt toimub  käesoleval aastal 8.- 16.oktoobrini. Taotluseid saab esitada e-PRIAs ja kõigis PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

Juhime tähelepanu, et sel aastal on muudetud meetme määrust nii üldiste nõuete kui dokumentide osas. Olulisemad muudatused on, et raietehnika ei ole enam abikõlbulik ning toetust ei saa taotleda enam ka patendi taotlemiseks. Määruse ja muude taotluse koostamiseks vajalike materjalidega  saate tutvuda PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/metsandus/meede_1_5_2_2012

Seoses määruse muutumisega on muutunud ka selle meetme e-PRIA taotlusvorm. Taotlusvormi leiate e-PRIAs Teenuste menüü alt MAK ja EKF Investeeringutoetuste alalõigust.

Tagasi algusse

 

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Juhime tähelepanu, et pikemaajaliselt avatud taotlusvoorudest on lõppemas  tootjarühmade tunnustamise taotlusvoor, mis lõpeb 12. oktoobril ja samuti  on veel vaid kuni oktoobrikuu lõpuni avatud kalanduse koolitustoetuse taotlusvoor. Taotluseid ootame PRIA keskusesse aadressil  Narva mnt. 3, Tartu.

Ülejäänud käimas ja saabuvatest taotlusvoorudest leiate ülevaate järgnevast tabelist.

 

Jätkuvad    
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood / e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused 02.01.-31.12.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* Tootjarühmade tunnustamine 05.03.-12.10.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 01.02.-31.10.2012 Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
Taotlusvoorud, mis algasid septembris ja jätkuvad oktoobris    
Riiklik**** Praktikatoetus 10.09.-10.10.2012 PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Määramine otsustatakse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
Riiklik**** Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 24.09.-08.10.2012 Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõpust
Taotlusvoorud, mis algavad oktoobris    
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 01.10-12.10.2012 PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Määramine otsustatakse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
MAK* 1.9 Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus 01.10.-03.10.2012 PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur (NB! Käesoleva programmperioodi viimane taotlusvoor *) 1.10.-8.10.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine 01.10.-16.10.2012 SA Erametsakeskus  
MAK* 1.5.3 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine 01.10.-16.10.2012 SA Erametsakeskus  
MAK* 1.5.2 Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine  08.10.-16.10.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood / e-PRIA 95 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.4.3 Bioenergia tootmine (NB! Käesoleva programmperioodi viimane taotlusvoor *) 22.10.-05.11.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

 Tagasi algusse

 

Määratud toetused septembris 2012

MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
  Tootjarühmade tunnustamine TEINE TAOTLUSVOOR 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö (MAK meede 1.7.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2012 Nimekiri PRIA kodulehel

 

NB! Seoses Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse jõustumisega 09.11.2010 eraisikutele ja FIE-dele määratud toetuste andmeid ei avalikustata. Eraisikutele ja FIEdele määratud toetused on võimalik leida e-PRIAst või helistades PRIA infotelefonidel 737 7678 ja 737 7679

 Tagasi algusse


 

Pane tähele!

Millal on investeeringu lõpetamise tähtaeg?

 

Maaelu arengukava 2007-2013 investeeringutoetuste saajad, kas mäletate, millal täpselt on teil viimane aeg projekti lõpetamiseks ja kuludokumentide PRIAsse esitamiseks?

Reeglina tuleb  investeering teoks teha kahe aasta jooksul toetuse määramisest arvates. Erandiks on loomakasvatusehitise toetusmeede, mille esimeste taotlusvoorude puhul kehtivad pikemad tähtajad.

Kui tähtaeg saab läbi ja toetusesaaja PRIA-le investeeringu elluviimise kohta kuludeklaratsioone  ei  esita, kaotab ta võimaluse toetust kasutada.  Erandkorras saab taotleda tähtaja pikendamist,  aga otsuse langetab PRIA iga juhtumi  puhul eraldi.

Tabelis on investeeringute lõpetamise tähtajad MAK meetmete  ning taotlemise aastate lõikes.

NB! Tähtaeg kõigi edaspidiste  kuludokumentide esitamiseks on 31. detsember 2014.

 

MAK meede

Taotlusvoor

Tähtaeg kuludokumentide
esitamisesks

1.1.1 (koolitus-teavitus)

2010

september 2012

1.1.2 (koolitus-teavitus)

2010

september 2012

2.5.1 (kiviaiad)

2010

november 2012

3.1 (maaettevõtluse
mitmekesistamise suurprojektid)

2010

jaanuar /märts 2013

1.5.2 (investeeringutoetus
puidu töötlemiseks)

2010

veebruar 2013

1.4.3 (bioenergia)

2010

veebruar 2013

1.8 (maaparandus)

2010

veebruar 2013

1.4.2 (loomakasvatusehitised)

2010

aprill 2013

1.6 (toodangu töötlemise
investeeringutoetus)

2010

aprill 2013

1.4.1  (mikropõllumajandusettevõtte
investeeringutoetus)

2010

mai 2013

1.4.2

2008 sügis

juuni 2013

3.2  (külade arendamine)

2011

juuli 2013

1.3.2 (nõuandesüsteem) toetus)

2011

august 2013

1.1.1

2011

september 2013

1.1.2

2011

september 2013

1.6.1

2011

november 2013

3.1 (väikeprojektid)

2011

jaanuar 2014

1.4.2

2011

veebruar 2014

1.5.2

2011

veebruar 2014

1.8

2011

veebruar 2014

1.4.3

2011

märts 2014

1.4.1

2011

aprill 2014

1.1.2

2012

juuni/juuli/august 2014

2.5.1

2012

juuni 2014

1.1.1

2012

august 2014

1.6

2012

oktoober 2014

 Tagasi algusse


 

e-PRIA

Kuludokumentide esitamise teenus muutus mugavamaks!

Meil on hea meel teada anda, et e-PRIA kuludokumentide esitamise teenusesse lisandus alates esmaspäevast 8. oktoobrist mitmeid teenuse kasutusmugavust parandavaid uuendusi.


Kuludokumentide esitamise teenuses on nüüdsest klientidele täiendava info andmiseks lisatud andmeblokk, kus näidatakse ka neid tegevusi, mille osas on tegevus juba 100 %-liselt kuludokumentidega kaetud ja mille kohta seega kuludokumente enam lisada ei saa.

Samuti on võimalik kliendil edaspidi  deklareerida, kas ta esitab täielikult tasutud kuludokumendid või soovib taotleda lõpuleviidud investeeringu rahastamist osaliselt tasutud maksedokumentide alusel (nn. OTKA).

Täiesti uue võimalusena on lisandunud kuludokumentide tõendamise võimalus, kus saab edaspidi esitada läbi e-PRIA ka Osaliselt tasutud arve lõpliku tasumise tõendamiseks vajalikud andmed. Selleks tuleb kliendil MAK ja EKF kuludokumentide teenuses valida vastav alajaotus ning sisestada vajalik arve tasumise kuupäev ning lisafailidena lisada kaasa tõendavad dokumendid ja kuludeklaratsioon.

Seoses e-PRIA kuludokumentide teenuse muudatusega võib esineda olukord, kus osalise volitustega kliendid ei pruugi teenust ilma volitusi uuendamata teenuste nimekirjas näha.

Kui teil esineb kirjeldatud olukord, tuleb teenuse nägemiseks taas üle vaadata volitused ja anda volituste hulgast õigused teenuse kasutamiseks. Volitusi saab uuendada kliendi peakasutaja.

Vabandame!

 

Kasutusmugavus paranes ka LEADER teenuses

Arvestades klientide tagasisidet tehti muudatusi ka LEADER meetme e-teenuses. Eesmärgil, et tegevusgrupp saaks paremini jälgida enda hallatavaid ja kinnitatavaid projektitaotlusi, on edaspidi eraldi välja toodud kinnitamist ootavad projektid ning taotlustele kuvatakse lisainfona taotluse esitaja ja taotluse kinnitaja andmed.

Oleme tänulikud klientide tagasiside eest ja loodame muuta e-teenused klientidele võimalikult mugavalt kasutatavaks.

Tagasi algusse

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee