Esilehele

PRIA infokiri - november 2017

  

Määratud toetused

Lõppenud taotlusvoorud

Pikema aja jooksul toimuvad taotlusvoorud

Taotlusvoorud novembris ja detsembris

Pane tähele!

TeadmiseksMääratud toetused

Mikro- ja väikeettevõtjatele määrati 3,47 miljonit eurot põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetusi

MAK meetme „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ kolmas taotlusvoor toimus 26.-30. juunil. 32 taotlusega soovisid ettevõtjad toetust kokku 4,75 mln eurot, taotlusvooru eelarve on  3,65 miljonit eurot. Toetused määras PRIA hindamiskriteeriumides sätestatud hindepunktide põhjal moodustatud paremusjärjestuse alusel. 2 taotlust said mitterahuldamise otsuse eelarvevahendite nappuse tõttu, 9 taotlust ei vastanud nõuetele. Eelarvest jätkus 21 ettevõtja taotluste rahuldamiseks kogusummas 3 474 177 eurot – vt toetusesaajate nimekirja.

Tagasi algusesse

 

Tootmispotentsiaali taastamise toetus

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetust (MAK meede 5.2) taotlesid septembris toimunud esimeses taotlusvoorus kolm ettevõtet. Tänavusest eelarvest jätkus toetust kõigile, kokku määrati osaühingutele 882 825 eurot.

Tagasi algusesse


Lõppenud taotlusvoorud

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetuse taotlemine 

23.-30. oktoobril esitas Põllumajandusamet kui riigi hallatavate ühiseesvoolude hooldaja PRIAle 16 taotlust MAK meetme 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks“  toetuse saamiseks. Taotletud toetuse kogusumma on 923 638 eurot. PRIA teeb hiljemalt 25. jaanuariks 2018.

Samal perioodil said taristu arendamise ja hoiu toetust taotleda ka MTÜd ja ettevõtjad. MTÜde sihtgrupis laekus 15 avaldust summas 3 741 532 eurot,  ettevõtjad esitasid 23 taotlust summas 3 751 327 eurot.  Otsused teeb PRIA hiljemalt 15. veebruariks 2018.

Tagasi algusesse

 

Keskmised ja suurettevõtjad soovivad toetust põllumajandustoodete töötlemise investeeringuteks

Meetme „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ III taotlusvoor toimus 13.-17. novembril 2017. Tänavuse taotlusvooru eelarve  on  4 850 000 eurot, andmed laekunud taotluste kohta ei ole veel lõplikud.

Tagasi algusesse

 

Kalanduse ja vesiviljeluse koolitustoetus

25. septembrist 10. novembrini sai PRIAle esitada taotlusi kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse saamiseks. Esitati 7 taotlust summas 6 353 eurot, taotlusvooru eelarve on 10 000 eurot. Toetuse määramise ja maksmise otsused teeb PRIA nõuetekohastele taotlustele hiljemalt 8.detsembriks.

Tagasi algusesse


Pikema aja jooksul toimuvad taotlusvoorud

LEADER kohalikuks arenguks (projektitoetused, MAK meede 19) taotlemine jätkub 3. novembril jõustunud määruse uue redaktsiooni alusel. Projektitaotluste esitamine ja menetlemine toimub uues e-PRIAs, mille kasutusjuhend on PRIA kodulehel. Meetme info juures on ka PRIA määratud toetuste kohta tabel, mida jooksvalt täiendatakse.

 

Koolikava toetus – asendab varasemaid koolipiima, koolipuuvilja ja –köögivilja ning seotud tegevuste meetmeid. Programmis osalemiseks tuleb esmalt esitada heakskiidutaotlus. Alates 1. oktoobrist 2017 saavad koolikavas heakskiidu saajad esitada PRIAle taotlusi tehtud kulutuste hüvitamiseks. Toetust saab taotleda eelnenud kahekuulistel perioodidel tehtud kulutuste hüvitamiseks. Kõik toimingud koolikavas osalemiseks tuleb teha uue e-PRIA vahendusel. Selle kasutamise juhendi leiate samuti PRIA kodulehelt.

 

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) - kohalikud algatusrühmad saavad PRIAle esitada projektitaotlusi, mis eelnevalt esitati neile kohapeal toimunud taotlusvoorudes. Igale piirkonnale on kinnitatud projektide rahastamiseks oma eelarve ning otsuse teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul pärast taotlusee PRIAsse laekumist.

 

Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeerium heaks kiitnud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat.

 

EMKF meetme 1.21 „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus”  taotlusi hakkas PRIA kaluri kalapüügiluba omavatelt kalalaevade omanikelt vastu võtma 31. märtsil. Vastuvõtt kestab 30. novembrini või kuni saab ära kasutatud meetme tänavune eelarve 200 000 eurot. Toetusega hüvitatakse kuni 30% investeeringu abikõlblikust kulust. Taotlemise tingimuste kohta vt PRIA kodulehelt ja artiklist.

 

Aasta lõpuni saab PRIAle esitada taotlusi EMKF “Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi läbiviimise toetuse (meede 4.4.3) saamiseks. Toetuse abil tehtava auditi tulemusel leitakse need  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse (sh jäätmete töötlemisse) tehtavad investeeringud, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale. Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7500 ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot. Meetme tänavune eelarve on 300 000 eurot.

 

EMKF „Kalapüügi innovatsioonitoetust“ saab taotleda eelnevalt Maaeluministeeriumi heakskiidu saanud toetuse kasutamise kava alusel; kava on avaldatud ka PRIA kodulehel eelarvega 1 813 072,5 eurot. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. Taotlusi toetuse saamiseks võtab vastu PRIA.

 

EMKF „Vesiviljeluse innovatsioonitoetust“ saab samuti taotleda heakskiidetud kava alusel. Tänavune eelarve kavas kinnitatud tegevuste elluviimiseks on 1 639 932 eurot. Taotlusi toetuse saamiseks võtab vastu PRIA.

 

Kestab EMKF meetme 1.15 „Püügivahendi parendamise toetus“ taotluste vastuvõtt, mis kestab 30. novembrini või kuni toetusteks soovitud kogusumma ulatub meetme eelarveni (3 630 120 eurot; 20. novembriks on taotlusi esitatud summas 2 737 213 eurot). Kui taotluste vastuvõtt eelarve ammendumisega seoses enne 30. novembrit lõpetatakse, teatab PRIA sellest kodulehe ja Ametlike Teadaannete vahendusel.

20. novembriks oli 73 esitatud taotlusest rahuldatud 16, rahuldamata jätmise otsuseid tehtud 8 ning 2 taotlust annulleeritud. 36 taotlejale saatis PRIA nn ärakuulamise kirjad infoga, et nende esitatud taotlustes ületavad püügivahendite hinnad turuhindu sellises ulatuses, et taotluste hindamisel jääb saamata vajalik hindepunkt. Taotlejatel on kuni 21. novembrini võimalus hindu korrigeerida. 

Tagasi algusesse


Taotlusvoorud novembris ja detsembris

20.-24. novembril toimub tootjarühma loomise ja arendamise toetuse (MAK meede 9.1.2) taotlusvoor tunnustatud tootjarühmadele. Toetust võib taotleda tootjarühma loomise ja arendamisega seotud tegevuse kohta, mis on kooskõlas tootjarühma tunnustamisel PRIAle esitatud äriplaanis nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Eelarve on tänavu 1 275 000 eurot, otsused teeb PRIA 7. märtsiks.

Samal perioodil saab esitada ka MAK 2007-2013 perioodi meetme 1.9  tootjarühma loomise ja arendamise toetuse taotlusi. Seda toetust on võimalik saada eelmisel MAK perioodil tunnustatud ja toetuse taotlemist alustanud tootjarühmadel kuni 5 aasta jooksul tunnustamisest arvates. Eelarve tänavuseks taotlusvooruks on 76 000 eurot .

 

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetuse (EMKF meede 4.3) taotlusi võtab PRIA vastu 24.-30. novembril maaeluministri kinnitatud toetuse kasutamise kava alusel.  Toetust saab taotleda kavas nimetatud mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega vähemalt viie viimase tegutsemisaasta jooksul. Otsused teeb PRIA 25 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

 

1.-8. detsembril saab PRIAle esitada taotlusi kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse saamiseks. Toetust makstakse meetme määruses loetletud erialade õppepraktikate juhendajatele praktika läbiviimiseks. Meetme eelarve on  10 000 eurot, otsused teeb PRIA 29. detsembriks.

 

11. detsembrist 2017 kuni 31. jaanuarini 2017 saavad mikro-, võike- või keskmise suurusega kalakäitlejad taotleda EMKF „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ (meede 4.4.4). Abikõlblikud on kulud, mis on välja toodud energia- või ressursiauditi aruandes, mis vastab maaeluministri määruse „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetusˮ (vt EMKF meetme 4.4.3 taotlusvooru materjale) §-s 10 sätestatud nõuetele.

 

11.-18. detsembril toimub MAK meetme 4.1 Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks  viies taotlusvoor. Taotlusi saab esitada ainult uue e-PRIA kaudu.  Alates 4. detsembrist saab taotlusi e-PRIAs eeltäita. Vooru eelarves on  toetusteks 22,5 mln eurot ning see jaguneb põllumajandustootjate sihtgruppide vahel järgmiselt:

 • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot;
 • piimatootmine – 6 750 000 eurot;
 • loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 eurot;
 • muu põllumajandustootmine – 4 500 000 eurot.

Sarnaselt varasematele voorudele saab toetust taotleda põllumajandusliku tootmisega seotud ehitisteks-rajatisteks, sinna seadmete soetamiseks, samuti mobiilsete põllumajandusmasinate ja –seadmete ostmiseks, istandike rajamiseks, seenekasvatus- ja mesindusinventariks.

Mobiilsed masinad ja seadmed, mille soetamiseks toetust taotletakse, peavad olema kantud põllumajanduslike masinate ja seadmete hinnakataloogi. Sobiva masina puudumisel saab taotleja või masinamüüja selle ise kataloogi lisada. Pärast sisestamist läbivad kõik objektid valideerimisprotsessi, mille käigus hinnatakse nende maksumuste mõistlikkust. NB! taotlusvooru ajal masinaid ja seadmeid ei valideerita. Seega tuleb sobiva masina puudumisel see hinnakataloogi sisestada kindlasti enne taotlusvooru algust.

Meetme määruses on muudatusi. Muutunud on ka hindamiskriteeriumid: lisatud on eelistuse andmine nendele põllumajandustootjatele, kes peavad ohustatud tõugu loomi. Lisaks eelistatakse täiendavalt neid taotlejaid, kes taotlevad toetust kuivati ostmiseks või ehitamiseks ning on sertifitseeritud seemnete tootjad.

Määrusesse lisatud piirangu kohaselt ei saa enam toetust taotleda sellisele tegevusele, mis viidaks ellu Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohas.

PRIA teeb otsused 90 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru lõppemist, hiljemalt 27.04.2018.

 

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse (MAK meede 16.2) kolmas taotlusvoor on planeeritud  27. detsembrist kuni 26.jaanuarini 2018.  Taotlusvoor on suunatud Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) piiriülestele koostööprojektidele ehk toetatakse projekte, kus tegevus toimub Eesti EIP töörühma ja mõne teises liikmesriigis loodud EIP töörühma koostöös. Kehtestatud on nõuded taotleja põhitegevusalale, müügitulule, võlakordajale, maksevõimele jne. Vooru eelarve on 1 miljon eurot.

 Tagasi algusesse


Pane tähele!

Nõusolek elektrooniliseks suhtluseks PRIAga eeldab korrektset e-posti aadressi

Nii loomakasvatuse toetuse taotlusel kui ka pindalatoetuste taotlusel ja maksetaotlusel on paljud taotlejad andnud vastavat märget tehes nõusoleku teha neile PRIA otsus teatavaks elektrooniliselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris oleval e-posti aadressil. Selle nõusoleku andnud taotlejale saadab PRIA pärast taotletud toetuse kohta otsuse kinnitamist e-kirjaga teate ja ta saab minna otsust vaatama e-PRIAsse saabunud dokumentide vahelehele. Paberil otsuse väljavõtet sellistele taotlejatele enam ei saadeta.  E-teade otsusest saadetakse ainult neile, kellele ei määrata toetust kõigi taotletud ühikute eest.

Palume arvestada, et alates kinnitatud otsuse kohta saadetud teate (e-kirja) väljasaatmise kuupäevast hakkab taotlejal jooksma 30-päevane tähtaeg, mille jooksul saab ta otsust vaidlustada, kui ta ei ole selle sisuga nõus.

Tuletame kõigile klientidele meelde, et nad annaksid PRIA-le oma kehtiva ja kasutuses oleva e-posti aadressi, mille kaudu vajalik info kiiresti temani jõuaks. PRIA registris olevat enda e-posti aadressi saab klient kõige kiiremini kontrollida ja vajadusel muuta uue e-PRIA teenuses „Kliendi andmed“.

E-posti aadressil on PRIA klientidele saatnud lisaks otsustest teatamisele ka paljusid teisi taotluste menetlemisse puutuvaid kirju ja dokumente. Uues e-PRIAs saab kliendiandmete teenuse kasutaja teha märke, et soovib PRIAga suhelda elektrooniliselt.

Tagasi algusesse

 

PRIA alustab põllumassiivide ja säilitatavate maastikuelementide uuendamisega uute ortofotode alusel

Sel aastal tegi Maa-amet uued ortofotod Eesti lõunapoolsema osa kohta. Nende alusel vaatab PRIA põllumassiivide ja maastikuelementide piirid üle ning uuendab neid,  kui looduses on toimunud muudatused. PRIA teavitab kõiki taotlejaid, kelle kasutuses olevad põllumassiivid lähevad sel talvel ülevaatamisele, eelnevalt e-kirja või paberkirjaga.

Piiride uuendamine viiakse läbi novembrist aprillini ning uuendatud andmed jõuavad jooksvalt veebikaardile. Kuni põllumassiiv on veel üle vaatamata, on tal veebikaardil  https://kls.pria.ee/kaart/  põllumassiivi infoaknas küljes staatus „M-muutmisel“. Peale ülevaatamist saab staatuseks „K-kinnitatud“. Kuna PRIA pärast muudatuste tegemist eraldi teavitust ei tee, siis on võimalik taotlejatel ise oma põllumassiividel veebikaardil silma peal hoida. Kui põllumassiiv on saanud kinnitatud staatuse, siis on see üle vaadatud. Kui taotleja leiab, et tehtud muudatus ei vasta tegelikule olukorrale looduses, siis tuleb tal sellest PRIA-le anda teada, kasutades nn vana e-PRIA teenust „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“, esitades uue piiri koos selgitustega sellest, mis on muutunud.

Tagasi algusesse

 

Investeeringutoetustega seotud tähtaegadest

PRIA tuletab MAK 2014-2020 investeeringumeetmete toetuste taotlejatele meelde, et esimestes taotlusvoorudes määramisotsuse saanud taotlejatel jõuavad kätte projektide elluviimise ning selle kohta maksetaotluste ning kuludokumentide esitamise tähtajad. Täpsed kuupäevad on kirjas otsustes teile toetuste määramise kohta.

Maaeluministri määrus võimaldab nelja meetme esimeste taotlusvoorude toetusesaajatel saada projektide elluviimiseks 6-kuuline tähtaja pikendus eeldusel, et vähem alt 45% abikõlblikest kulutustest on tähtajaks tehtud. Pikemalt vt artiklist.

Kõigile tähtaja pikendamise võimalus ei laiene. 5. novembril on lõpetamise tähtaeg mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse I vooru (toimus 2015 juunis) toetusesaajatel.

Teadmussiirde ja teavituse toetuse üleriigilise ulatusega tegevuste esimese vooru (toimus juulis 2015 a.) projektide elluviimise ja maksetaotluste esitamise tähtaeg on 14. detsembril.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse meetme 2017.a  taotlusvoorust toetuse saajatel hakkab äriplaanis ettenähtud tegevuste esimese osa elluviimise tähtaeg (6 kuud toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest) täis saama. Esimesed tähtajad saabuvad 12.12.2017. Tehtud kulutuste aruannet saab esitada uue e-PRIA vahendusel.

 Tagasi algusesse


Teadmiseks

Otsetoetused määratakse ja makstakse välja detsembris

PRIAl on plaanis kõik otsetoetused ja üleminekutoetused välja maksta detsembrikuu lõpuks. Toetuste ühikumäärad kinnitatakse hiljemalt  1. detsembriks ja avaldatakse PRIA kodulehel. Otsused toetuste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta kinnitatakse 11. detsembriks ja pärast määramiste kinnitamist alustame kohe väljamakseid. Vajadusel teeme summadelt tasaarveldused ja vähendused. Erinevat liiki toetused laekuvad taotleja pangakontole eraldi maksetena. e-PRIA teenusest „Maksed ja võlgnevused“ näeb taotleja toetuse laekumise aja ja summa kohta andmeid  niipea, kui PRIA on maksekorralduse kinnitanud ja riigikassale edastanud.

Otsetoetuste hulka kuuluvad piimalehma kasvatamise otsetoetus, ühtne pindalatoetus, kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade (nn rohestamise) toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise toetus, noore põllumajandustootja toetus ning väikepõllumajandustootja toetus. Nende ELi rahastatavate toetuste eelarve on tänavu 123,7 mln eurot. Pindalapõhiste üleminekutoetuste hulka kuuluvad põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus, mida rahastatakse Eesti riigieelarvest summas 6 mln  eurot.

Tagasi algusesse

 

Teadmussiirde ja teavituse toetuse eelarvest jätkub kõigile

Teadmussiirde ja teavituse toetuse (MAK alameetmed 1.1; 1.2; 1.3)  üleriigilise ulatusega tegevuste kolmandas voorus augustikuus laekus PRIA-sse 88 taotlust summas 386 378 eurot. Viies valdkonnas on eelarved 82 773 eurot. Taotletud summad on väljas  PRIA kodulehel. Kuna kahes valdkonnas on eelarvelisi vahendeid üle, siis kasutati seda teiste tegevusvaldkondade taotluste rahastamiseks ning moodustatieraldi paremusjärjestus. Selle tulemusel jätkub eelarvelisi vahendeid kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks. Taotluste menetlemine kestab ja otsused tehakse hiljemalt 10. jaanuariks 2018.

Juhime tähelepanu, et 30. oktoobril jõustus teadmussiirde ja teavituse toetuse määruse uus redaktsioon, millega kaotati infopäevast, konverentsist, esitlustegevusest, ettevõtte külastusest ja õpiringist osavõtjale kehtestatud nõuded. Täienduskoolituse osavõtja nõuded laiendati. PRIA kodulehele on lisatud ka uued osalejate registreerimise vormid.

Tagasi algusesseAeg planeerida uute maade kasutuselevõtmist 2018 ja PRIA teavitamist piirimuudatustest

Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis järgmisel aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIA-le võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIA-t kõige mugavamalt teavitada vana e-PRIA  teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ kaudu. Põhjalikum selgitus põllumassiivi registriga seotud toimingute kohta on PRIA kodulehel .

Kui teie kasutuses oleval maal on nõuetele vastavuse raames säilitatavaid maastikuelemente, mis pole veel arvatud põllumassiivi toetusõigusliku pinna sisse, siis saate sellest samuti PRIA-t teavitada. Säilitatavad maastikuelemendid on:

 • kraav, kiviaed, puude rida, hekk, põllusaar ja metsasiil;
 •   looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 alusel kaitse all olev looduse üksikobjekt - üksik puu, kivi (sh rahn või kivikülv) ja allikas;
 •  muinsuskaitseseaduse § 3 lõikes 2 sätestatud kinnismälestis - matusepaik, muistne põld, lohukivi, kultusekoht, tee ja sild;
 • pärandkultuuriobjektina kaardistatud mälestuskivi, pärimustega allikas, puu, kivisild, kivitruup, munakivitee ja karjatanum.

Toetusõigusliku maa, sh säilitatavate maastikuelementide kohta saate rohkem infot http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/Toetusõiguslik_maa.pdf

 Tagasi algusesse

 

LEADER-taotluste vastuvõtt uues e-PRIAs algas ladusalt

PRIA ja LEADER kohalike tegevusgruppide koostöös alustati LEADER-toetustaotluste vastuvõtmist uues e-PRIAs 6. novembril, kui oma piirkonna taotlejatele avas vooru Mittetulundusühing PAIK. Kõigest nelja päevaga esitati kokku 29 projekti, mis on tänaseks tegevusgrupi poolt kontrollitud ja on hindamisel. Teisena alustas taotlusvooruga uues e-PRIAs Mittetulundusühing Võrtsjärve Ühendus, kelle taotluste vastuvõtt toimus 13-16.novembril.

Esmane tagasiside nii taotlejate kui tegevusgruppide poolt on olnud positiivne.  Eelkõige on välja toodud seda, et uus e-PRIA annab taotlejale kohe teada, kui midagi on täitmata või on vaja lisada täiendavalt dokumente. Tegevusgrupid hindavad positiivseks ka seda, kui mugavalt ning kiirelt saab ülevaate taotlemise seisust. Tegevusgrupil on alates esimesest taotlemise päevast olemas ülevaade, kui palju on taotlusi esitatud, kui palju on pooleliolevaid ning kus on taotlejal probleeme. Teise suure tugevusena toodi välja, et väga kiirelt saab ülevaate taotluse menetlemise seisust: kas taotlus on esitatud, ära kontrollitud, hindamisel või hinnatud. Samas toodi välja, et kindlasti ei ole praeguseks kasutusele võetud uue süsteemi kõiki võimalusi ning nähakse suurt potentsiaali edasisteks arendusteks.

Võttes arvesse saadud tagasisidet ja PRIA enda tähelepanekuid, soovitame tegevusgruppidele edaspidisteks taotlusvoorudeks järgmist:

 • Alustage taotluste ülevaatamist/kontrollimist juba taotluste vastuvõtmise ajal;
 • Jätke endale taotluste ülevaatamiseks ja hindamiseks tavapärasest rohkem aega, kuna uus süsteem vajab alguses harjumist;
 • Kui tekib probleeme või kahtlusi pöörduge, julgelt PRIA poole.

Selle aasta viimased LEADER-toetuse taotlusvoorud avavad 20. novembril Mittetulundusühing PAIK ning Jõgevamaa Koostöökoda.

 Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee