Esilehele

PRIA infokiri - november 2016

 

   

Lõppenud taotlusvoorud

Määratud toetused

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud 

Pane tähele!

Teadmiseks

 

 Lõppenud taotlusvoorud


Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1). 

Taotlusvoorus 24.-31.okt laekus Põllumajandusametilt 13 avaldust summas 893 640 eurot, eelarves on toetusteks 0,9 mln eurot. Otsused teeb PRIA 24. jaanuariks 2017.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) taotlusvoor ettevõtetele-ühistutele toimus eelmisega samal ajal. Laekus 48 taotlust summas 10 277 957 eurot, eelarves on toetusteks 8 mln eurot. Otsused teeb PRIA 14. veebruariks 2017.

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse  taotlusvoor toimus 24. oktoobrist 7. novembrini, menetluses on 13 taotlust kogusummas 9700 eurot. Taotlusvooru eelarve on 10 000 eurot, otsused teeb PRIA 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist.

Praktikatoetuse saamiseks esitatud 80 taotlusest olid 74 nõuetekohased. Toetust taotleti 156 praktikandi õppepraktika juhendamise ja korraldamise kulude hüvitamiseks kokku 6039 praktikapäeva eest. Eelarves on toetuse maksmiseks 160 000 eurot. Toetuse päevamääraks kinnitas Maaeluministeerium 26,49 eurot. Väljamaksed teeb PRIA hiljemalt 13. detsembriks.

Tootjarühma loomise ja arendamise toetust saavad 21.-25. nov taotleda tunnustatud tootjarühmad MAK 2007-2013 perioodi meetme 1.9 varasemate “klientidena”  või MAK 2014-2020 meetme 9.1 põhjal. Otsused teeb PRIA mõlema meetme taotluste kohta 23. jaanuariks 2017.

Tagasi algusse

  


 

Määratud toetused


Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) taotlemine toimus 27.juunist 1.juulini, laekus 64 avaldust. Otsused valmisid 18. novembriks. Rahuldati 43 taotlust kogusummas 5 409 868 eurot (eelarve on 7 250 000 eurot). Rahuldamata otsuse said määruse nõuetele mittevastavuse tõttu 19 taotlust. Lisaks oli üks taotlus ebakorrektne ja üks ettevõtja annulleeris oma taotluse. Toetusesaajate nimekiri on väljas kodulehel.

Põllumajanduskindlustustoetuse saamiseks tuli määramisotsuse saanud taotlejatel 10. novembriks esitada vormikohane maksetaotlus, millega tõendatakse kindlustusmaksete tasumist. Kuigi toetusteks oli varem määratud 10 000 eurot, läks seitsmele ettevõtjale nõuetekohaste dokumentide põhjal väljamaksmisele 8054 eurot.

 

 • Maapiirkondade mitmekesistamise toetuste määramise tähtaeg on 17. jaanuar 2017

MAK meetme "Maapiirkondades majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus" augustikuus laekunud taotluste menetlemisel on selgunud vajadus teha peaaegu kõigile taotlejatele järelepärimisi seoses puudustega taotlemisel esitatud andmetes ja dokumentides. Otsused saab PRIA teha pärast alles kontrollide ja täpsustamiste lõpetamist - siis ei ole klientidel põhjust esitada hiljem vaideid ega PRIA otsuseid tühistada. Suure töömahu tõttu on otsuste valmimiseks määratud uus tähtaeg - 20. jaanuar 2017.

Taotlejad, keda tähtaja pikendamine puudutab, saavad selle kohta (e)-posti teel teavituse koos põhjendustega.

Tagasi algusse

 


 Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


LEADER kohalikuks arenguks (projektitoetused, MAK meede 19) jätkub jooksvalt. Meetme info juures on ka tabel PRIA poolt määratud toetuste kohta, mida jooksvalt täiendatakse.

Kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade säästev areng - strateegiate rakendamine (projektitaotlused, EMKF meede 3.3) taotluste vastuvõtt kestab 2016. aasta lõpuni.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus – nii heakskiidu kui toetuste taotlemine toimub jooksvalt.

Lõssipulbri eraladustamine on avatud 28. veebruarini 2017.

Piimatoodete sekkumiskokkuostu kestab 30. septembrini 2017, kokkuostu saab pakkuda võid ja lõssipulbrit.

Kalanduspiirkondade kohaliku algatusrühma toetust (EMKF meede 3.2) saab taotleda 15. detsembrini 2016. PRIA teeb rahastamisotsused 25 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab alates 28. novembrist taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeerium heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat liidus või sellest väljaspool. Kogu programmperioodi eelarve koostööprojektidele on 2,5 mln eurot ning rahastamisotsuseid teeb PRIA 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) taotlusvoor tuleb 5.-9. detsembril, taotlusvooru eelarve on 430 000 eurot.

 

 • Põllumajandustoodete töötlemise investeeringumeetme taotlusvoorud lükati edasi

 

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse  (MAK meede 4.2.2) ning Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus (MAK meede 4.2.3) taotlusvoorud ei toimu varem väljakuulutatud ajal, vaid 12.-16. detsembril 2016. Põhjus – tootjarühmadele mõeldud meetme määrus jõustus 25. novembril ning nõuetekohaste taotluste koostamiseks vajavad taotlejad aega. Otsused laekuvate taotluste kohta teeb PRIA 11. maiks 2017.

Tagasi algusse

 


 Pane tähele!

 

 • Varsti selguvad püsirohumaa tagasirajamise kohustused

 

2016. a. pindalatoetuste taotluste andmete alusel on selgunud, et Eestis tervikuna on püsirohumaa absoluutväärtus ja püsirohumaa suhe kogu põllumajandusmaasse vähenenud riigi tasandil üle piirmäärade (absoluutväärtus üle 0,5% ja suhe üle 5%).

Seetõttu selgitatakse välja püsirohumaa pinnad nende taotlejate lõikes, kellele kehtib püsirohumaa säilitamise nõue ja kelle kasutuses on viimase kahe aasta jooksul üles haritud püsirohumaid. (Püsirohumaade säilitamise nõudest on vabastatud mahetootjad mahetunnustatud maa osas ning väiketootjate kavaga liitunud taotlejad.)

PRIA selgitab tagasirajatava püsirohumaa pinnad välja 2016.a detsembri keskpaigaks ning teavitab sellest kõiki taotlejaid, kellele püsirohumaa tagasirajamise kohustus määratakse ja kes peavad 2017.a põllutööde planeerimiiel ja pindalatoetuste taotlemisel sellega arvestama.

Esialgsel hinnangul võib püsirohumaa tagasirajamise kohustusega olla seotud ligikaudu 3600 pindalatoetuste taotlejat.

 

 • Kliendi andmetega seotud teenused on nüüd avatud uues e-PRIAs

 

Alates 7. novembrist on uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnas avatud kliendiandmete esitamise, vaatamise ja  muutmise teenused, millega saab tutvuda aadressil  https://epria.pria.ee/epria2/#/login . Vanas e-PRIAs on need teenused suletud. Kliendi andmetega tutvumiseks tuleb pärast sisselogimist valida esindatav ning seejärel menüüst „Kliendi andmed“.

Uues iseteeninduskeskkonnas saab registreerida PRIA kliendiks nii taotlejana või abi saajana kui ka loomapidajana või loakohustusega ettevõtjana. Lisaks saab oma kliendiandmeid vaadata, muuta ja lisada.

Registreerides ennast kliendiks uues e-PRIA iseteeninduskeskkonnas ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik kohe uue e-PRIA toimingutega jätkata (nt toetuse taotlemine). Vanas e-PRIAs saate toiminguid jätkata 10 minuti pärast. 

Korrektsete ja ajakohaste  andmete olemasolul on PRIAl võimalik klientidega operatiivselt ühendust võtta igas menetlusetapis, registriküsimustes, edastada vajalikku informatsiooni ja teateid ning teha väljamakseid.

NB! Vanas e-PRIAs eelnevalt antud kasutusõigused teenustele (Taotleja kliendiandmete vaatamine ja muutmine, Taotleja arveldusarve muutmine, Taotleja kliendiandmete sulgemine, Loomapidaja kliendiandmete sulgemine, Loomapidaja kliendiandmete vaatamine ja muutmine ning peakasutajaõigused) ei laiene uude e-PRIA iseteeninduskeskkonda. Lisainfo leiate siit: http://www.pria.ee/et/Registrid/volitamine

 

 • Uuest korrast nõuetele vastavuse reegli rikkumise hindamisel

 

Alates 2016. a rakendab PRIA loomadega toimunud sündmustest teavitamise nõude rikkumise hindamisel varajase hoiatamise süsteemi (VHS), millega ei pruugi kaasneda rahalist sanktsiooni.

Võimaluse VHS kasutamiseks annab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1306/2013 art 99 p 2 teine lõik. Siiski rakendub VHS vaid väiksemate puuduste korral ehk nende taotlejate osas, kellel

 • tuvastatakse administratiivse kontrolli käigus kuni 3% rikkumisega loomi kogu karjas olevatest loomadest;
 •  ühegi looma puhul ei hilinetud teavitamisega üle 30 päeva;
 • ei ole eelmisel kahel aastal tuvastatud sama nõude rikkumist.

PRIA teatab novembrikuu jooksul loomapidajatele hoiatuse saamisest teavituskirjaga. Selles selgitatakse,  et vastavalt Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse nr 640/2014 artikli 39 lõikele 3 rakendatakse varajase hoiatuse süsteemi ega kohaldata 2016. aastal sanktsioone. Kõiki hoiatuse saajaid kontrollitakse 2017.a administratiivses kontrollis. Kui uut rikkumist ei tuvastata, siis 2016.a rikkumise eest toetust ei vähendata. Kui aga 2017.aasta leitakse uuesti sama nõude rikkumine (olenemata rikkumise ulatusest), siis loetakse seda korduvaks rikkumiseks. Selle tõttu „muutub“ ka 2016.a hoiatus rikkumiseks, mille eest  vähendatakse nõuetele vastavuse reeglite alla kuuluvaid toetusi tagasiulatuvalt 1% võrra. 2017.a korduva rikkumise eest on sanktsiooniks kolm korda suurem toetuste vähendamine ehk praeguses näites 3%.

Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuete (HPK) määruses toodud  maastikuelementide säilitamise nõuete täitmist kontrollitakse nüüd ka administratiivselt: ortofoto alusel hinnatakse, kas elementide pindalad on vähenenud. Rõhutame, et taotlejal on kohustus säilitada enda kasutuses oleval põllumajandusmaal maastikuelemente vastavalt HPK määruse § 3 lõigetele 1-10 olenemata sellest, kas element on märgitud taotlusele rohestamise nõude täitmiseks ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alana.

Täpsem info nõuetele vastavuse nõuete kohta on kätte saadav PRIA kodulehel Nõuetele vastavuse süsteem all.

Tagasi algusse

 


 Teadmiseks


 • Otsetoetuste määramisest ja maksmisest

 

Põllumehed ja loomapidajad tunnevad huvi 2016 taotletud otsetoetuste ühikumäärade, toetuste määramise ja maksmise kohta.

PRIAl on plaanis kõik otsetoetused välja maksta detsembrikuu lõpuks. Ühikumäärad kinnitatakse hiljemalt  1. detsembriks ja avaldatakse PRIA kodulehel. Otsused toetuste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta kinnitatakse 12. detsembriks ja pärast määramiste kinnitamist alustame kohe väljamakseid. Erinevat liiki toetused laekuvad taotleja pangakontole eraldi maksetena.

Otsetoetuste hulka kuuluvad piimalehma, ammlehma, kitse ja ute kasvatamise toetus, ühtne pindalatoetus, kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade (nn rohestamise) toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise toetus, noore põllumajandustootja toetus ning väikepõllumajandustootja toetus.

 

 • Loomakasvatuse otsetoetuste kohapealsetest kontrollidest

 

Igal aastal on kontrollitakse kohapeal 5% loomakasvatuse otsetoetuste taotlejatest ning 5 % loomi igast loomagrupist.

Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuste 2854 taotlejast olid tänavu kontrollivalimis kokku 215 loomapidajat. Valimis olnutel oli taotlustel kokku märgitud 2247 piimalehma, 1049 ammlehma; uttesid ja kitsesid oli kokku 3906.

Kõige enam tuvastati rikkumisi seoses loomade kõrvamärkidega. 325 loomal tuvastati ühe kõrvamärgi puudumine ehk ligikaudu 4,5% loomadest oli ühe kõrvamärgiga kontrolli hetkel. Enim leiti kõrvamärgi puudusi uttedel ja kitsedel. Kontrolli käigus tuvastati, et 64 loomal puudusid mõlemad kõrvamärgid, ka nende hulgas oli enam rikkumisi uttedel ja kitsedel.

Ühe märgiga loomadele tuleb loomapidajal puuduolev märk juurde tellida ja kinnitada, kuid nende loomade eest makstakse siiski toetus välja. Kui puuduvad mõlemad kõrvamärgid, siis selliste loomade eest toetust ei maksta.

Probleemiks on ka loomade registris andmete uuendamine. Kontrollidega tuvastati, et 319 looma olid juba karjast välja viidud, aga registri järgi pidanuksid  alles olema– loomapidajad ei olnud registrit õigeaegselt teavitatud.  

Karjaregistri pidamise kohustusest on taotlejad teadlikud, vaid kolmel puudus nõuetekohane karjaregister.

Kohapealset kontrolli ei võimaldanud läbi viia 2 taotlejat ning nende toetustaotlused jäetakse rahuldamata.

 

 • Liigniiskusest aastal 2016

 

2016. aasta suvi oli osas Eestist suhteliselt vihmane, mis takistas pindalatoetuste taotlejatel rohumaid määruses sätestatud tähtaegadeks hooldada. Taotlejad esitasid PRIAle 226 teatist selle kohta, et liigniiskuse tõttu ei saa nad rohumaid nõutud kuupäevadeks hooldada. Liigniiskuse põhjustatud takistustest teatajate hulk moodustas alla 1,5% taotlejate koguarvust.

Seoses probleemidega rohumaade hooldamisnõuete täitmisel liigniiskuse tõttu küsis PRIA Riigi Ilmateenistusest sademete ja temperatuuride andmeid piirkondade ja kuupäevade lõikes. Sõltuvalt rohumaa hooldamise tähtajast hinnati perioode 1.juulist kuni 10. augustini või 1. juulist 20. augustini. Liigniiskuse hindamiseks kasutati agrometeoroloogias laialdaselt kasutatavat hüdrotermilist koefitsienti (HTK), mis saadakse perioodi sademete summa jagamisel sama perioodi õhutemperatuuride kümme korda vähendatud summaga. Vastavalt väljakujunenud praktikale kasutas ka PRIA lähenemist, et kui HTK on üle 2,0, loetakse seda liigniiskuseks.

Kokkuvõttes arvestati HPK põhjal liigniiskuse all kannatavateks maakondadeks Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Viljandimaa, Valgamaa ja Võrumaa ning Harjumaa idapoolsed vallad. Põldudel, kus hooldamise tähtaeg oli 20. aug, loeti neile lisaks liigniiskeks veel Raplamaa, pool Pärnumaad ja pool Harjumaad. Nende maakondade põllumeeste saadetud liigniiskuse teavitused võeti arvesse erandliku asjaoluna ja neil säilis õigus saada teatises märgitud põldude osas toetust täies mahus.

Ülejäänud maakondades asuvatel maadel viidi läbi kohapealne kontroll ning otsus tehti vastavalt kontrolli tulemustele. Kui kohapeal selgus, et põllul on hooldustööd tegemata ja liigniiskuse jälgi ei ole, siis toetust sellisele põllule ei maksta. Samas ei rakendata taotlejale täiendavat sanktsiooni pinnaerinevuse eest. Kui kohapealse kontrolli käigus selgus, et põllul on hooldustööd tegemata, aga kontrolli hetkel oli tuvastatav, et põld kannatab liigniiskuse all, siis makstakse selle põllu eest ka toetust.

Liigniiskusega seotud kohapealseid kontrolle tehes selgus üksikutel juhtudel, et põld on hooldamata ja toetus jääb saamata hoopis teistel põhjustel kui liigniiskus – näiteks  kasvab seal võsa.

 

 • Valmis PRIA arengukava aastateks 2016-2020

 

PRIA strateegilised eesmärgid on seotud nelja peamise märksõnaga: kiirus, kvaliteet, rahulolu ja efektiivsus. Koosmõjus aitavad need saavutada tulemuse, kus elukvaliteet maal paraneb. PRIA roll selles on peamiselt toetav, vahendav ja klientidele nende põhitegevuseks tingimusi luua aitav.

PRIA strateegilised eesmärgid on:

 1. Muudame toetuste menetlemise kiiremaks.
 2. Muudame toetuste menetlemise kvaliteetsemaks.
 3. Parandame ja säilitame rahulolu PRIAs ja PRIAga.
 4. Parandame ja säilitame efektiivsust PRIAs.

PRIA kui rakendusasutuse usaldusväärsuse kasvatamine ja hoidmine kõrgel tasemel eeldab, et suudame ette näha ja rahuldada klientide vajadusi. Selleks peame tagama, et toetuste taotlemisel on kõik nõudmised ja tingimused mõistetavad ja läbipaistvad, kliendisuhtlust toetab ühtne raamistik ja kliendid saavad toetusraha korrektse taotlemise korral kiiresti kätte. Eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi oleme üha rohkem sidumas e-teenuste arendamisega.

Tänavu toimus arengukava uuendamine esmakordselt koostöös meie klientide esindajatega – täname kaasamõtlemise eest PRIA Kliendinõukoda!

Siin on PRIA arengukava täies mahus.

 

 • Maaeluministeeriumi kliendiportaalis on uued e-teenused

 

Maaeluministeeriumi kliendiportaal https://portaal.agri.ee läbis põhjaliku uuenduse ja sinna lisandusid mitmed uued teenused Põllumajandusameti klientidele. Uued e-teenused on edukalt käivitunud – Põllumajandusametis laekub juba ligi 90% kõigist taotlustest elektrooniliselt läbi kliendiportaali.

Muudatused on osa pikemaajalisest plaanist kõikide Maaeluministeeriumi asutuste teenuste üleviimiseks kliendiportaali ehk e-teenustele. Kliendiportaali uuendusprojekti raames täiendati e-teenindust ning sellega seotud menetlussüsteeme, võimaldamaks eeltäidetud ning pool- või täisautomaatseid e-teenuseid.

Kliendiportaali saab nüüd mugavalt kasutada ka nutitelefonis ja tahvelarvutis.

Pikemalt vt ministeeriumi pressiteatest.

Tagasi algusse 

 


 

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti. Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 

  

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee