Esilehele

PRIA infokiri - november 2014

  

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

Teadmiseks         

 


 Mis oli ja mis tuleb

 

Käimasolevad ja algavad taotlusvoorud 

Jätkuvad taotlusvoorud
Fond Meede Vastuvõtmise aeg 2014 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  jooksvalt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EAGF*** Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3.1 Nõuandeteenuse toetamine 3.märts-30.nov  Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA, lisaks e-posti teel 50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul 
MAK* Leader - kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks 29.okt-12.nov e-PRIA 40 tööpäeva jooksul  arvates taotluse esitamise päevast
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad detsembris
EKF** 2.1  Vesiviljeluse investeeringutoetus 1.-7.dets Posti teel: PRIA Keskus 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates 
EKF** 3.4 "Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” 1.-7.dets Posti teel: PRIA Keskus 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates 

*MAK - Eesti maaelu arengukava 2007-2013

**EKF - Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Tagasi algusesse

 

PRIA alustas uue perioodi investeeringutoetuste taotluste vastuvõttu LEADER-meetmega

 

29. oktoobrist kuni 12. novembrini saavad LEADER kohalikud tegevusgrupid esitada PRIAle taotlusi LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamiseks. See on  ühtlasi programmperioodi 2014-2020 esimene investeeringumeetme taotlusvoor.

Strateegia ettevalmistamise toetuse taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse väljamaksmiseks esitab tegevusgrupp maksetaotluse pärast kulutuste tegemist. Toetusega hüvitatakse neid strateegia koostamisega seotud abikõlblikke kulutusi, mis tehakse ajavahemikus 1.01.2014 kuni strateegia heakskiitmiseni põllumajandusministeeriumi poolt.

Tegevusgrupile ja strateegiale kehtivad nõuded sätestati põllumajandusministri määrusega ja infot pakub ka PRIA koduleht http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_tegevusgrupi_toetus2014/.

Tagasi algusesse

 

Algas teravilja sekkumiskokkuost


Eestis on alates 1. novembrist avatud teravilja sekkumiskokkuost. Sekkumiskokkuostu raames ostab PRIA kokku pehmet nisu. Pehme nisu kokkuost toimub kuni 31. maini.

Teravilja sekkumishinnaks on määratud 101,31 eurot/t. Lisaks kohaldatakse hinna korrigeerimist kvaliteedinäitajate alusel.

Sekkumislaod asuvad Elvas, Keilas ja Tamsalus.

Sekkumiskokkuostu korraldamine toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1308/2013 artiklile 12. Vt infot PRIA kodulehelt www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/teravilja_sekkumiskokkuost/.

Tagasi algusesse 

 

Puu- ja köögiviljakasvatajad saavad taotleda erakorralist abi

 

Eesti puu- ja köögiviljakasvatajad saavad kasutada Euroopa Liidu erakorralist abi Venemaa poolt EL toiduainete sisseveo keelustamisest tingitud kahjude osaliseks hüvitamiseks, teatas Põllumajandusministeerium-

Eesti tootjatel on võimalik taotleda kokku kuni 3000 tonni puu- ja köögivilja turult kõrvaldamise, toorelt koristamise või koristamata jätmise eest.  

Abi saab taotleda järgmiste puu- ja köögiviljade puhul: porgand, peakapsas, lill- ja spargelkapsa, seened (perekonnast Agaricus), tomat, kurk (sh kornišonid), vaarikas, must sõstar, punane sõstar, valge sõstar, karusmari, jõhvikad, mustikad, pohlad, ploomid, õunad ja pirnid.

Tekkinud kahjude hüvitamist soovivad puu- ja köögiviljakasvatajad peavad sellest eelnevalt teavitama Põllumajandusameti aiandustoodete osakonda, kes viib läbi vajalikud kohapealsed kontrollid. Pärast seda tuleb toetuse taotlus esitada PRIA-le.

Erakorraline abimeede on Eesti puu- ja köögiviljakasvatajatele avatud kuni 31. detsembrini 2014 või 3000 tonni suuruse koguse täitumiseni. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2015.

Tagasi algusesse 

 

PRIA hakkab novembris otsetoetusi määrama

 

24. novembriks kinnitab PRIA ühtse pindalatoetuse, piimasektori eritoetuse ja seakasvatuse eritoetuse tänavused ühikumäärad ning detsembris tahame kõigile toetusesaajatele ka väljamaksed teha.

ÜPT taotlusi on tänavu menetluses 17 156, piimasektori eritoetuse taotlusi 575 ja seakasvatuse eritoetuse taotolusi 49.

Otsused toetustaotluste kohta valmivad PRIAs 1. detsembriks, edastatakse ülekannete tegemiseks riigikassasse ning raha laekub taotlejate kontodele alates 4. detsembrist. Alustame ühtse pindalatoetuse maksmisega neile e-PRIAs taotluse esitanutele, kelle summadelt ei tehta vähendusi ega tasaarveldusi.

Euroopa Nõukogu vastuvõetud nn finantsdistsipliini reeglite alusel tuleb üle 2000 euro ulatuvate ÜPT+piimasektori  eritoetuse + seakasvatuse eritoetuse  summade puhul vähendada ülejäävat osa 1,302214% võrra. Vähendus tuleb teha taotlejal saadaolevatelt täissummadelt. Vähenduste abil kogunev summa suunatakse ELi kriisireservi.

Tuletame meelde, et toetuse kannab PRIA üle taotleja enda kontole nende andmete alusel, mille on kliendid ise toetuste registrisse andnud. Kui andmed on muutunud, palume sellest kindlasti PRIAt teavitada. Kõige lihtsamalt saab andmeid muuta  e-PRIAs (vt teenus „Kliendi andmed“). e-PRIA  teenuse „Maksed ja võlgnevused“ vahendusel saab näha väljamakstava toetuse suurust ja laekumise kuupäeva, kui makseandmed on PRIAst riigikassale edastatud.

Tagasi algusesse

 

Määratud toetused

Oktoobris määratud toetused
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipiimatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
  Turuarendustoetus 2014  Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusesse


Pane tähele!


Algab säilitamisele kuuluvate maastikelementide deklareerimine

 

2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul,  kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval põllumajanduslikul maal ning tal on ka nende kasutamiseks õiguslik alus.

Nõuetele vastavuse reeglite raames laieneb taotleja põllumajandusmaal säilitamisele kuuluvate maastikuelementide loetelu.  Edaspidi kuuluvad säilitatavate maastikuelementide hulka   hekid, kraavid, puude read, metsasiilud, põllusaared, kiviaiad. Täpsemalt saab maastikuelementidest, nende mõõtudest ja paiknemisest lugeda PRIA kodulehelt "Pindalatoetused 2015 ÜLDINFO" alamlehelt.

Algava uue programmperioodi nõuetega seonduvalt tuleb PRIA-l täiendada põllumassiivide registrit. Luua maastikuelementide, sh potentsiaalsete ökoalade kiht, lisada maastikuelemendid toetusõigusliku pinna sisse ja teha maakasutusepõhised massiivid.

Selleks, et täiendada PRIA poolt osaliselt loodud maastikuelementide kihti ning tuua need ka toetusõigusliku põllumassiivi sisse, ootab PRIA kõiki pindalatoetuste taotlejaid teada andma sellistest maastikuelementidest, mis seonduvad nende põllumajanduslikus kasutuses oleva maaga. Ühtlasi palume anda teada ka uutest maadest, mida plaanitakse 2015. aastal põllumajanduslikku kasutusse võtta.

Ootame taotlejate poolt aktiivsest teavitamist hiljemalt 15.veebruariks 2015. Siis jõuab PRIA taotlusvooruks suurendada põllumassiivide piire maastikuelementide ning uute maade võrra ja maakasutajatel on võimalik nende kohta toetust taotleda.

Põllumassiivide ja maastikuelementidega seotud ettepanekuid saab esitada läbi e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“. , e-PRIAs esitajaid abistavad vajadusel PRIA maakondlikud teenindusbürood – selleks saab aja broneerida http://www.pria.ee/broneering/. Ettepanekuid saab esitada ka paberil.

Maastikuelementide deklareerimise kohta saadab PRIA kõigile pindalatoetuste taotlejatele ka individuaalse teavituse.

Tagasi algusesse

 

Põllumajandusministeerium teatab: Üle-eestilised infopäevad tutvustavad põllumajandustoetusi

 

Põllumajandusministeerium korraldab u 18. novembrist kuni 11. detsembrini üheksas maakonnas põllumajandustoetuste infopäevad, kus tutvustatakse 2015. aastast kehtima hakkavaid uusi otsetoetusi ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 võimalusi tuleval aastal.

„Uuest aastast kehtima hakkavates otsetoetuste reeglites on palju uuendusi, näiteks nn rohestamine, mille detailid infopäevadel huvilistele lahti seletame,“ ütles põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti. „Infopäevadel tutvustame ka maaelu arengukava toetuste taotlemise tingimusi.“

Toetuste infopäevad saavad alguse 18. novembril Paides ja ring võetakse kokku 11. detsembril Tallinnas. Kokku ootab ministeerium infopäevadele osalema orienteeruvalt 1000 põllumajandustootjat, kelleni tuuakse teemad otsetoetustest kuni maaelu arengukava investeeringu- ja keskkonnatoetusteni.

 

Infopäevad toimuvad:

18. novembril Paide kultuurikeskuses (Pärnu 18, Paide)

20. novembril Kuressaare Hotellis Mardi (Vallimaa 6a, Kuressaare)

21. novembril Kärdla kultuurikeskuses (Rookopli 18, Kärdla)

24. novembril Pärnu keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu)

27. novembril Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses (Turu plats 2, Rakvere)

4. detsembril Tartu Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2, Tartu)

5. detsembril Vastseliina rahvamajas ( Võidu 38, Vastseliina)

8. detsembril Viljandi maavalitsuses (Vabaduse plats 2, Viljandi)

11. detsembril Põllumajandusministeeriumes (Lai tn 39//41, Tallinn)

Infopäevad algavad kell 11.30 (välja arvatud Paides, kus algus on kell 11.00 ja Kärdlas, kus algus on kell 12.00) ja kestavad kella 17.30ni.

Täpne info ja ajakava on üleval Põllumajandusministeeriumi kodulehel: http://www.agri.ee/et/pollumajandustoetuste-infopaevad-2015-otsetoetused-ja-uus-maaelu-arengukava

Infopäevadele registreerimine: http://goo.gl/forms/yk2TzeZmWf

Tagasi algusesse 


Teadmiseks         

 

Piimakvoodist sai I poolaastal üle poole täis

 

PRIA turukorraldusbüroos on valminud kokkuvõte Eestile kinnitatud piimakvoodi täituvuse kohta esimesel kvoodi-poolaastal.  Perioodil 1. aprillist 30. septembrini  on aasta kvoot täidetud  52,42% ulatuses. See on nn korrigeeritud näitaja, mida arvestatakse piima rasvasuse alusel – absoluutkoguse alusel on kvoodi täituvus koguni üle 55%. Võrdluseks: eelmisel aastal sai kvoot I poolaastal täis 49,11% ulatuses (korrigeeritud näit).

Kvoodid on liikmesriikidele kinnitanud Euroopa Komisjon.  Kvooti ületanud liikmesriikidel tuleb maksta trahvi, mis nõutakse sisse individuaalset kvooti ületanud  tootjatelt.  Kui piimatootmine senises mahus jätkub, siis on kvoodi ületamine ja trahv esmakordselt reaalselt tulekul ka Eestis. Trahvimäär on 0,2783 eurot iga ületatud kilogrammi kohta.

Tootjad peaksid väga tähelepanelikult jälgima piimakvoodi täituvust ja vajadusel tootmismahtu muutma, et vältida kvoodi ületamist ja sellest tulenevalt trahvide maksmist. Hiljuti saatis PRIA 776 kvoodiomanikule välja teatised nende kvoodi täituvuse andmetega I poolaastal.

Kvooti on kaht liiki –otseturustuseks (kui tootja realiseerib piima ise) ja tarnekvoot, mille alusel antakse toorpiim üle töötlejale või turustajale.  PRIA juhib tähelepanu, et kui üht liiki kvooti on tootjal üle ja teist napib, siis on kvoodiomanikel  1. novembrist kuni 10. jaanuarini võimalik esitada PRIA-le avaldus oma kvoodi liigi muutmiseks: otseturustuskvoodi või selle osa tarnekvoodiks muutmiseks või vastupidi, tarnekvoodi otseturustuskvoodiks muutmiseks. Kvooti saab üks kord kvoodiaasta jooksul ning üksnes avalduse esitamise hetkeks täitmata individuaalse kvoodi või selle osa ulatuses .

Rohkem infot piimakvoodi ja selle täituvuse kohta vt PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimakvoot/.

Tagasi algusesse

 

2015 taotlusvoorude orienteeruv ajakava

PRIA kodulehele on välja pandud 2015.aasta orienteeruv toetuste taotlusvoorude ajakava

Esialgne tabel näitab vaid seda, millistele kuudele milliste meetmete taotlusvoore planeeritakse. Puudu on täpsed kuupäevad ja tabel ei sisalda veel kaugeltki kõiki meetmeid. Näiteks puuduvad praegu ühikupõhised toetused, samuti kalanduse investeeringutoetused.

Ajakava täieneb ja täpsustub pidevalt koostöös Põllumajandusministeeriumiga.  2015.a avanevad uue rahastusperioodi toetusmeetmed ning taotlusvoorud saavad toimuda sedamööda, kuidas meetmeid kirjeldavad määrused ministeeriumis valmivad.

Tagasi algusesse

 

Kaugseire on PRIA jaoks tõhus kontrollimeetod


Keskkonnaagentuuri ja Tartu Observatooriumi koostöös on valminud artiklikogumik „Kaugseire Eestis 2014“.  Kaugseire meetodeid kasutab ka PRIA põllumajandusmaa seisukorra ja toetusõiguslikkuse hindamiseks.

Kogumikus tutvustab PRIA kaugseire temaatikat meie otsetoetuste osakonna kontrollibüroo peaspetsialist Kai Raudvere.

Kaugseire on tõhus ja kohapealse GPSiga mõõtmisega võrreldav vahend  põllumassiivide olukorra, piiride ja täpse suuruse teadasaamiseks. Mõõtmistulemused on täpsemad pigem kaugseires mõõdetud põldudel – miks, selgitab Kai Raudvere oma artiklis.

Kaugseire osakaal võrreldes kohapealse kontrolliga on aasta-aastalt PRIAs kasvanud, jõudes mullu viiel alal kokku 60%-ni kontrolli võetud pinnast ja 51%-ni kontrollitud taotlejatest. Tänavu hõlmas kaugseire kontroll juba seitset suurt ala ligi 8000 põlluga 53 085 hektaril 650 taotleja juures.

Rohkem infot vt kogumikust "Kaugseire Eestis 2014".

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu! 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee