Esilehele

PRIA infokiri - november 2013

  

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

Teadmiseks

Uus rahastusperiood 2014-2020

 Mis oli ja mis tuleb

 

Käimasolevad ja algavad taotlusvoorud

Jätkuvad taotlusvoorud
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* 1.3. Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetamine 2.jaan-30.nov Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul.
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad novembris
Riiklik**** Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 5.-12.november PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng II osa (projektitoetus) 12.-19.november PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates (11.03.2014)
EKF** 1.4 Väikesemahuline rannapüük 18.-25.november PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna teenindusbürood. 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates (07.04.2014)
EKF** 2.2. Sisevete kalanduse toetus 20.-26.november PRIA Tartu, Põlva, Jõgeva, Viljandi, Ida-Viru ja Lääne-Viru teenindusbürood; kuludokumentide esitamine  Tartumaa teenindusbüroosse 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest (09.04.2014)

NB! PRIA toetuste ajakava näitab taotlusvoorude planeerimist ja see võib jooksvalt muutuda.

Lõplikud täpsed taotluste vastuvõtuajad teatame Ametlikes Teadaannetes. Jooksvat infot jälgige PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/.                                        

*MAK - Maaelu Arengukava                       

**EKF - Euroopa Kalandusfond                 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond            

****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

Tagasi algusesse

 

Lõppenud taotlusvoorud


Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2013 taotlusvoor kestis 24. sept - 8. okt. Laekus 6 taotlust, millest heaks kiideti 5 taotlust summas 15 603 €. Meetme eelarve oli 30 000€. Toetuse menetlemine lõpetati 5. novembril.

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2013 taotlusvoor kestis 1.veebr - 31.okt. Perioodi jooksul laekus 4 taotlust kokku summas 4144 €, millest üks on juba menetletud ja välja makstud, ülejäänud taotlused menetletakse hiljemalt 28. novembriks 2013. Meetme eelarve on tänavu 10 000 €.

Põllumajandustootja asendamise toetuse 2013 IV taotlusvoor kestis 1.-14. oktoobrini. Laekus 1 taotlus summas 134 608 eurot. Taotlus vaadatakse läbi ja otsus tehaks hiljemalt 21. veebruar 2014. Meetme eelarve 2013. aastal on 500 000 eurot.

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9)  taotlusvoor kestis 7.-18. oktoobrini. Laekus 8 taotlust kogusummas 374 739 eurot. Koos selle aasta esimese vooruga on taotlusi esitatud 20 ja taotletud toetuse summa kokku on 889 602 eurot. Meetme tänavune  eelarve on 1,8 mln eurot, mis jaguneb omakorda nelja tegevusvaldkonna vahel. Taotluste summa ei ületa meetme eelarvet. Toetus määratakse kõigile taotlustele, mis vastavad nõuetele. Toetuse määramise või mittemääramise otsused tehakse hiljemalt 13. detsembriks 2013.

Tagasi algusesse

 

Määratud toetused

Oktoobris määratud toetused
  Koolipuuviljatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel
  Turuarendustoetus 2013  Nimekiri PRIA kodulehel

 

Otsetoetuste ühikumäärad selguvad 24. novembriks

2013. aastal taotletud ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse ning piimasektori eritoetuse ühikumäärad kehtestatakse PRIAs 24. novembriks. Avaldame need ka oma veebilehel.
Toetuste määramise ja taotluste rahuldamata jätmise otsused kinnitatakse 2. detsembriks  ja loetletud toetused makstakse välja detsembrikuu jooksul. Arvestatud summade suuruse ja laekumise kohta soovitame andmeid vaadata e-PRIAst (teenus „Maksete ja võlgnevuse andmed“).

Noortaluniku toetuse määramise otsused valmivad 19. novembriks

Tänavu suvel esitatud nn noortaluniku toetuse (MAK meede 1.2) taotluste põhjal teeb PRIA toetuse määramise või mittemääramise otsused 19. novembriks. 23 taotluse kogusumma oli 8,9 mln eurot, meetme eelarve on 4 miljonit. Pärast otsuste tegemist avalikustab PRIA oma kodulehel kõigi taotluste hindepunktid ning juriidilistele isikutele määratud summad.

Tagasi algusesse


Pane tähele!                                             

 

Euroopa Komisjon valmistab ette uut otsetoetuste kärbet

 

Põllumajandusministeeriumi kinnitusel on Euroopa Komisjonil plaanis vähendada 2013. a esitatud toetustaotluste alusel makstavaid otsetoetusi 2,45% võrra.

Eestis kohaldub vähendus ühtse pindalatoetuse ja piimasektori eritoetuse summa sellele osale, mis ületab 2000 eurot.
Üle-euroopalise otsetoetuste vähendamise tingis 2014. aastaks EL põllumajanduseelarves prognoositud puudujääk, mille põhjustas liidu viimatine laienemine. Esialgsete arvutuste kohaselt mõjutab otsetoetuste vähendamine Eestis umbes 5645 taotlejat ja PRIAl on võimalik ühtset pindalatoetust (ÜPT) ja piimasektori eritoetust (ERI) välja maksta planeeritust 2,02 miljoni euro võrra vähem. ELi põllumajanduseelarves kaetakse otsetoetuste vähendamise abil kokku 902,9 miljoni euro suurune puudujääk.
17. oktoobril jõustus Euroopa Komisjoni määrus, vähendamaks nimetatud otsetoetusi 4% võrra, kuid seoses täpsustunud eelarve täitmise hinnanguga on juba menetluses eelnõu, mis vähendab kärpe määra 2,45%-ni. Eelnõu on saadetud liikmesriikidele aruteluks.

Mullu kehtestatud vähendamised tulevad ka tänavu

Nagu eelmisel aastal, tuleb PRIAl ka tänavu vähendada pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste summat neil taotlejail, kel summa ületab 5000 eurot.  Otsetoetuste kogusummasse arvatakse ÜPT, ERI, ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetus, ute, veise ja piima üleminekutoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus. Üle 5000 € jäävat kogusummat vähendatakse 10% võrra, mahaarvamine tehakse üleminekutoetustest.

Kui üleminekutoetuste osa otsetoetuste kogusummas on üle 300 000€, vähendatakse üle jäävat üleminekutoetuste osa veel 4% võrra. Samuti vähendatakse 4% võrra ÜPT ja ERI seda osa, mis jääb üle 300 000€.

Tagasi algusesse

 

PRIA tasaarveldab tagasinõuded ÜPTst

 

Administratiivse kontrolli tulemusena saadab PRIA novembrikuu lõpus toetuse tagasinõudmise otsused rohkem kui 200-le keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetuse taotlejale.

Rohkem kui sajalt KSM toetuse taotlejalt nõuab PRIA tagasi kõigil varasematel  kohustuseaastatel makstud toetuse nende rohumaa põldude eest, mis on vanemad kui neli aastat, kuid mille eest taotlejale on toetust makstud. Need maad arvatakse KSM toetusõigusliku maa hulgast välja.  KSM toetusõiguslikud on kuni 4-aastased rohumaad, st hiljemalt rohumaa viiendal aastal tuleb põllule rajada muu kultuur kui heintaim või hoida seda mustkesas. Tegemist on toetusõiguslikkuse nõudega, mis tähendab, et selle nõude rikkumisel tuleb tagasi maksta kõik kohustuseperioodi jooksul niisuguse põllu kohta makstud KSM toetus. 

Ligi sajalt MAHE toetuse taotlejalt nõutakse toetus tagasi nende rohumaa põldude eest, mille taotleja on varasematel aastatel pindalatoetuste taotlusel märkinud kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaana ja saanud toetust kõrgema ühikumäära järgi, kuid millele ei ole hiljemalt rohumaa kolmanda aasta 15. juuniks rajatud muud kultuuri kui heintaim või hoitud mustkesas.  (Kõrgema ühikumääraga makstakse MAHE toetust kuni kaheaastaste külvikorras olevate rohumaade kohta.) Sellisel juhul peab taotleja hiljemalt rohumaa kolmanda aasta kevadel sinna rajama muu kultuuri kui heintaim või hoidma seda mustkesas. Tegemist on MAHE toetusõiguslikkuse nõudega, mis tähendab, et selle nõude rikkumisel tuleb põllu kohta alusetult saadud toetus kõigi aastate eest tagasi maksta. 

Iga-aastase registritoimingu käigus uuendati ka põllumassiivide piire. Selle käigus tuvastati 76 taotleja puhul üledeklareerimine võrreldes 2012. aastal pindalatoetuste taotlusel märgituga. Ületaotletud põllumassiividel asuvate põldude osas enammakstud pindalapõhiste toetuste kohta saadetakse taotlejatele toetuste tagasinõude otsused. 

Võimalusel tasaarvestab PRIA alusetult makstud toetussummad ühtse pindalatoetuse (ÜPT) maksetest.

Tagasi algusesse

 

Piima tarnekvoodist sai kuue kuuga täis üle poole

 

Käimasoleva piimakvoodi arvestusperioodi  I poolaasta tulemustest selgub, et esimest korda on Eesti piimatootjad riigile eraldatud tarnekvooti ületanud, kasutades kuue kuuga ära üle poole kvoodist.

Ajavahemikuks 1. aprillist 2013 kuni 31. märtsini 2014 on Euroopa Komisjon Eestile määranud piima tootmiskvooti 692,9 tuhat tonni, sellest moodustab tarnekvoot 686,3 ja otseturustuskvoot 6,6 tuhat tonni. Kvoodiomanike poolt PRIAle esitatud aruannetest kuue kuu tootmise kohta selgub, et sel perioodil on tarnekvooti täidetud 51,41% ulatuses kogu aasta tarnekvoodist, otseturustuskvooti 30,91%.

„Osa riigile kinnitatud kvoodist on reservis ja tarnekvooti on reaalselt välja jagatud 673 394 120 kilogrammi. Kui arvestusel see kogus aluseks võtta, siis, on tootjatel tegelik tarnekvoodi täituvuse protsent esimese poole aasta kohta koguni 52,4%,“ tõdes PRIA turukorralduse büroo peaspetsialist Urve Seedre.

Piimakvooti kui ELi turukorraldusmeedet ületootmise piiramiseks on Eestis tulnud rakendada alates 2004. aastast. Esmakordselt täitus kvoot teatud perioodi jooksul kiiremini kui ajaline etapp eeldab. Kui riik tervikuna ületab kogu aastast kvooti, rakendab Euroopa Komisjon ületaja suhtes trahve, mis puudutavad otseselt ka kvooti ületanud tootjaid.

PRIA kutsub piimatootjaid üles oma kvoodi täituvust tähelepanelikult jälgima ja vajadusel tootmismahtu muutma, et vältida kvoodi ületamist. 

Tootjatel on 1. novembrist kuni 10. jaanuarini võimalik esitada PRIAle taotlus individuaalse kvoodi liigiti muutmiseks. See võib olla otstarbekas neile, kel on otseturustuskvooti varuks, kuid tarnekvooti juba napib PRIA saatis kõigile kvoodiomanikele ka teatised nende individuaalse kvoodi täituvuse andmetega. 

Urve Seedre sõnul võib loota, et märtsis lõppeva kvoodiaasta lõplikud tulemused ei kujune Eesti jaoks siiski ebameeldivateks, sest siinsetes oludes on sügistalvine piima tootmine suvisega võrreldes alati olnud väiksem. Kvoodiaastal 2012/2013 sai Eesti tarnekvoot  täis 96,09%, kuue kuu täitmise protsent oli 48,77 ja teisel poolaastal 47,37%.

 Tagasi algusesse


Teadmiseks

 

Valmistume järgmise aasta pindalatoetuste taotlemiseks

 

Talvel on pindalatoetuste soovijatel õige aeg valmistuda uute maade kasutuselevõtmiseks ja põllumassiivi piiride täpsustamiseks.

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel. Mida täpsem on register, seda lihtsam on klientidel taotlemisel pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotlemised, kus samale või osaliselt kattuvale maa-alale taotlevad kogemata toetust mitu erinevat isikut.  Just praegu on õige aeg klientidel enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda.

Lisaks seniste põllumaade piiride täpsustamisele on samuti paras aeg hakata mõtlema sellele, kas järgmisel taotlusaastal soovite võtta kasutusele uusi maid, mida sel aastal taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära kas põllumassiivi numbri või katastriüksuse numbri. 
Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1. aprilliks 2014 väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele massiividele järgmisel aastal taotlust esitada, sest põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.

Kui piirimuudatuse ettepanekute tegemine jääb pindalatoetuste taotlusperioodile, siis võib juhtuda, et muudatust ei jõuta piisavalt kiiresti registrisse kanda (see võib kiirel ajal sinna jõuda alles kuu aja pärast).

PRIA palub uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Kinnituses palume täpsustada, millise maakasutusõigusega on tegemist. Kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel, tuleb lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed.

Maakasutusõigusena arvestatakse maaomandit, maakasutamiseks sõlmitud suuliseid ja kirjalikke lepinguid ning kasutusvaldust. Kui teil ei ole hetkel veel kehtivat kokkulepet maa kasutamiseks, siis palume esitada maaomaniku kontaktandmed, kellega teil on plaanis kokkulepe sõlmida.

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil. Nende osas saate teha ettepaneku kasutusest väljasoleva maa taas kasutusele võtmiseks ja põllumassiivide piiride muutmiseks, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“. Teenuse leiate e-PRIA portaalist teenuste nimekirjast „Pindalatoetused“ alajaotusest. e-PRIA kaudu põllumassiivi piiri ettepanekute esitamisel kehtivad samad reeglid, mis paberil ja elektroonilise kirja teel edastatud ettepanekute puhul.

Paberavalduse tegemiseks leiate kodulehelt piiride muutmise avalduse vormi.

Avalduse palume esitada kas:

  • elektrooniliselt, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“; või
  • kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009); või

Küsimuste korral pöörduge palun PRIA põldude registri büroo poole telefonil  7377 617.

Tagasi algusesse


 Uus rahastusperiood 2014-2020

 

Millised otsetoetused toob üleminekuaasta?

Euroopa Liidu (EL) uue ühise põllumajanduspoliitika reformi läbirääkimised on osutunud keerulisemaks ja aeganõudvamaks kui 2011. aastal nendega algust tehes kavandati. Lissaboni lepinguga seoses on nüüd ELi seadusloome protsessis kolm osapoolt: Euroopa Komisjonile ja Ministrite Nõukogule on lisandunud arutelud ja kokkulepped Euroopa Parlamendiga.

Uue rahastamisperioodi 2014–2020 tähtsamad õigusaktid polnud keeruliste läbirääkimiste tõttu õigeks ajaks valmis  ja nii tekkis vajadus 2014. aasta kui üleminekuaasta järele.

Mida see tähendab Eesti jaoks?

Järgmisel aastal tuleb kasutusele uus eelarve otsetoetusteks, mis tähendab EList Eestile tulevate vahendite suurenemist 2013. aastaga võrreldes 110 miljoni euroni ehk ca 9% võrra. See tähendab ühtse pindalatoetuse  ja piimasektori eritoetuse (kuni 100-pealiste piimakarjade toetus) jätkamist. Üleminekutoetuste jätkamine (lisatoetused riigieelarvest) – kuigi vähendatuna 80% tasemele tänavusega võrreldes – on Euroopa Liidu poolt lubatud, kuid sõltuvad riigieelarvest eraldatud vahenditest.  Riigikogus menetletavas järgmise aasta Eesti riigieelarves selleks tänase seisuga vahendeid eraldatud ei ole.

Lõplikke ja avalikustatud õigusakte veel ei ole. Uuel perioodil on olemas n-ö põhitoetus ja väiksemad toetused, mida liikmesriikidel on võimlik rakendada. Näiteks on Eestil võimalik uuel aastal rakendada nn ümberjaotavat toetust ehk maksta täiendavat toetust mingi hulga toetusaluste hektarite eest. Kas seda Eestis rakendada või mitte, arutelud alles käivad.

Teine võimalus, mis juba 2014. aastal võib rakenduda, on 2003. aasta referentsi kaotamine seoses põllumajandusmaaga. See tähendab, et PRIA registrisse saaks kanda ja toetust võiksid saama hakata ka need heas korras põllumajandusmaad, mis on kasutusse võetud hiljem kui 2003. a ja toetusaluse maa pindala suureneb. Kui referentsi kadumine osutubki võimalikuks juba 2014. a (algselt kavandati seda teha 2015.a), siis tuleb maade deklareerimine korraldada planeeritust varem – järgmise aasta esimeses pooles. Põllumajandusministeerium ja PRIA teevad kõik endast oleneva, et keegi siis rongist maha ei jääks ning soovijad saaksid oma maad deklareeritud.

Kõik eelpool toodu peaks saama lõpliku kinnituse ja muutuma seadusandlikuks aktiks 2013. aasta detsembrikuu jooksul. Seejärel valmistame ette siseriiklikud määrusemuudatused ja alustame kõigi potentsiaalsete toetusetaotlejate teavitamist uutest võimalustest.

 

Mai Talvik, põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja

Tagasi algusesse

 

Maaelu arengukava 2014-2020 ettevalmistused on lõpusirgel

 

Põllumajandusministeerium on koostöös sotsiaalpartneritega viimase kahe aasta jooksul valmistanud ette maaelu arengukava aastateks 2014-2020. Protsess on lõpusirgel ja aasta lõpuks loodetakse arengukavale saada valitsuse heakskiit.

Maaelu arengukava 2014-2020 esitatakse lähinädalatel kõigile asjaosalistele kooskõlastamisele. Viimase paari kuu jooksul on arengukava kohta oma arvamuse kujundanud eelhindaja ja keskkonnamõju strateegiline hindaja. Lõplikke arengukava detaile arutati oktoobri viimasel nädalal juhtkomisjoni istungil. Seejärel on pärast kõigi osapoolte seisukohtade ärakuulamist plaanis arengukava detsembri alguses esitada heakskiitmiseks valitsusele.

Meie maaelu arengukava peab heaks kiitma ka Euroopa Komisjon, kellele saab dokumendi esitada pärast erinevate ELi tasandi õigusaktide vastuvõtmist ehk kõige varem 2014. a kevadel. Euroopa Komisjoniga läbirääkimistele kulub kuni 6 kuud. Seega jääb arengukava heakskiit Euroopa Komisjoni poolt 2014. aasta lõppu ja uue MAKi meetmed 2014. aastal veel ei käivitu.

Eestil on kavas seni kasutada üleminekureeglites ette nähtud võimalust, et olemasolevaid maaelu arengukava 2007-2013 pindala- ja loomapõhiseid toetusi pikendatakse käesoleva perioodi reeglite ja toetusmääradega 2014. aasta lõpuni. Selline pikendus on kavas ette näha meetmete puhul, mis jätkuvad ka uuel perioodil, nt keskkonnasõbralik majandamine, mahepõllumajandus. Kohustusi ei pikendata meetmete puhul, mida uues arengukavas ette nähtud ei ole, nt ebasoodsamate piirkondade toetus.

 

Marko Gorban, põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja

Tagasi algusesse

 

Maaelu arengukava saab juurde ligi 70 miljonit eurot

Põllumajandusministeerium tutvustas 29.okt maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjonile ettepanekut suurendada arengukava rahastamist ligi 70 miljoni euro võrra, teatas ministeerium pressiteates.

Otsetoetuste arvelt lisandub ettepaneku kohaselt maaelu arengukavasse 40 miljonit eurot ning varem maaelu arengukava vahenditest otsetoetustele planeeritud 19 miljoni eurot. 4,9 miljoni euro võrra suureneb Euroopa Liidu poolne rahastamine. Viimase kahe punktiga kaasneb ka Eesti riigi poolse kaasrahastamise suurenemine. Kokku plaanitakse maaelu arengukava rahastamist suurendada ligi 70 miljoni euro võrra.
„Ministeeriumi ja põllumajandusorganisatsioonide ühine seisukoht on olnud, et toetused peavad jõudma nende tootjateni, kes ka reaalselt põllumajandussaadusi toodavad,“ ütles põllumajandusminister  Helir-Valdor Seeder. „Täiendavate rahaliste vahendite lisamine maaelu arengukavasse võimaldabki suunata toetused aktiivsetele tootjatele ning toob tervikuna rohkem investeeringuid põllumajandusse ja maapiirkondades majandustegevuse mitmekesistamisse.“
Ettepaneku kohaselt lisatakse vahendeid keskkonnasõbraliku majandamise, loomade heaolu, põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise investeeringute, maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringute, kiviaia taastamise* ning teadmussiirde ja teabe toetustele.
Maaelu arengukava 2014-2020 eelnõu plaanitakse lähinädalail esitada ministeeriumidele kooskõlastamiseks ning detsembris valitsusele.

 

*Eelmises PRIA e-infokirjas vahendasime põllumajandusministeeriumi infot, et kiviaia meetme rahastamist järgmisel perioodil ei toimu - nüüd on seisukoht muutunud.

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 


Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee