Esilehele

PRIA infokiri - märts 2018

  

Makstud toetused

Lõppenud taotlusvoorud

Pikema perioodi jooksul jätkuvad taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 


 Makstud toetused


PRIA maksis välja 51 miljonit eurot keskkonnatoetusi

6136 põllumeest ja loomapidajat said veebruarikuu lõpuks PRIA vahendusel kätte  51 miljonit eurot maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi, mida on kokku ligi paarkümmend alaliiki.

Loe pikemalt pressiteatest. Toetusesaajate nimekirjad on kodulehel vastavate meetmete infomaterjalide juures, samuti  on kodulehel koondandmed määratud toetuste kohta meetmete ja maakondade lõikes.

Tagasi algusesse

 

Kui palju toetusi on PRIA maksnud Eesti 100. juubeli kättejõudmise ajaks?

PRIA loodi 2000. aasta suvel, ELi toetusi vahendame makseagentuurina alates 2001. aastast. PRIA kaudu välja makstud toetuste kogusumma jõudis Eesti Vabariigi 100. juubeli ajaks 3,31 miljardi euroni. Loe pikemalt!

 Tagasi algusesse

 


Lõppenud taotlusvoorud

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse (MAK meede 5.2) taotluste vastuvõtt toimus 5.-12. märtsil, II taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot.  Laekus kaks taotlust summas 280 150 eurot. Otsuste  kinnitamise tähtaeg on 27. juuni.

1.-15. veebruarini sai esitada taotlusi  põllumajandusloomade aretustoetuse  saamiseks. Laekus 15 taotlust, vooru eelarve on 3 825 000 eurot. Toetusi sooviti kokku 4 122 6393 eurot. Otsused kinnitab PRIA 30. märtsiks.

 1.-15. veebruaril esitati koolikava kaasnevate haridustegevuste toetuse saamiseks 40 taotlust summas 79 540 eurot, summa ei ületa eelarvet. Otsused teeb PRIA hiljemalt 13. aprilliks. Piimatooteid ja köögivilju-puuvilju, nende tootmist ja kasulikkust tutvustavad tegevused, mille jaoks määratud toetust kasutada soovitakse, tuleb toetusesaajatel lõpetada ja nende eest tasuda 31. juuliks 2018. Toetuse kättesaamiseks tuleb esitada PRIAle maksetaotlus hiljemalt 10. augustil.

 Turuarendustoetuse  taotluste vastuvõtt toimus 1.-15. veebruaril. Meetme tänavune eelarve on 750 000 eurot, sh toimuval messil osalemise korraldamine 355 000 eurot, välisriigis turundusürituse korraldamine ning välisriigis toimuva messi külastamine 25 000 eurot; põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamise toetamine 300 000 eurot ning Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemise ja siseriiklikul messil osalemise või selle korraldamise toetamine 70 000 eurot.

Taotlusi esitati 53, kokku taotleti 192 663 eurot. Välisriigis turundusürituste korraldamiseks taotlusi ei esitatud. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 19. aprilliks.

1.-15. märtsil sai esitada taotlusi põllumajanduskindlustuse toetuse saamiseks, taotlusvooru tänavune eelarve on 10 000 eurot. Andmed esitatud taotluste kohta pole veel lõplikud. Otsused kinnitab PRIA 27. aprilliks.

 Tagasi algusesse
Pikema perioodi jooksul jätkuvad taotlusvoorud

LEADER kohaliku algatusrühma toetus ja projektitoetus (MAK meede 19.2 ja 19.3) – projektitoetuste taotluste vastuvõtu kohta jälgige oma piirkonna LEADER-tegevusgruppide jagatavat infot!

Koolikava toetus – programmis osalemiseks tuleb esmalt esitada heakskiidutaotlus. Pärast heakskiidu kinnitamist saab taotleda toetust lastele jagatud koolipiima ning/või puu- ja köögivilja eest. Taotlemisega seotud toimingud tuleb teha uue e-PRIA vahendusel.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise (EMKF meede 3.3) projektitoetuse taotluste vastuvõttu korraldavad kalanduspiirkondade kohalikud algatusrühmad esmalt kohapeal, jälgige nende jagatavat infot!

Kestab kalanduspiirkonna algatusrühma koostöötegevuse toetuse (EMKF meede 3.4) taotluste vastuvõtt PRIAs.

Puuviljasektori erakorralise toetuse saamiseks võtab PRIA taotlusi vastu 31. juulini 2018. Hüvitist on võimalus saada seoses saagi koristamata jätmine, turult kõrvaldamise või toorelt koristamisega, mis on toimunud hiljemalt 30. juunini 2018. Enne saagiga kavandatavaid tegevusi esitab taotleja Põllumajandusametile (PMA) vormikohase teatise ning PMA viib läbi kohapealsed kontrollid.

Käimas on teravilja sekkumiskokkuost- 31. maini saab kokkuostu tuua pehmet nisu.

1. märtsist 30. septembrini toimub  Euroopa Komisjoni otsusel või sekkumiskokkuost ja lõssipulbri sekkumiskokkuost. Infot piimatoodete sekkumiskokkuostu kohta saab kodulehelt ja PRIA turukorralduse büroost turukorraldus@pria.ee.

 Tagasi algusesse
Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


2. märtsil algas e-PRIA vahendusel loomakasvatustoetuste taotlemine

Sisulisi muudatusi piimalehma kasvatamise otsetoetuse ning loomakasvatuse üleminekutoetustega seotud nõuetes võrreldes eelmise aastaga ei ole, kuid kõik taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-PRIA vahendusel.

Taotluste vastuvõtt lõpeb 21. märtsil. Pärast seda saab piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi esitada hilinenult veel 16. aprillini, aga toetust vähendatakse siis 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Info loomatoetuste ja nende taotlemise kohta on kodulehel, lühikokkuvõtet vt artiklist.

 Tagasi algusesseAlgab väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemine

26. märtsist 2. aprillini saab e-PRIA kaudu esitada taotlusi väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse saamiseks (MAK meede 6.3).  19. märtsil avame e-PRIAs taotluste eeltäitmise. Meetme määrus ei ole varasemaga võrreldes muutunud, tingimused toetuse saamiseks on endised.  Taotlusvooru tänavune eelarve on 5 mln eurot.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta MAK 2014-2020 perioodil on 15 000 eurot. Ettenähtud tähtajal saab taotleja esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust ja investeeringuobjekti.

Juhime taotlejate tähelepanu määruse §-le 3:  Kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasata aruannet äriregistrile esitatud ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe äriregistrile esitatud majandusaasta aruanded. -  Seega kui soovite, et PRIA võtaks aluseks möödunud aasta majandusaruande, siis tuleb see enne taotluse esitamist äriregistrile ära esitada.

Otsused kinnitab PRIA 12. juuniks.

 Tagasi algusesseErakorralise köögiviljatoetuse taotluste vastuvõtt lükkub edasi

Maaeluministeerium saatis 2. märtsil kooskõlastusele määruse eelnõu, millega kehtestada tingimused erakorralise toetuse maksmiseks kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele, kel jäi alates 2017.a septembrist saak keeruliste ilmastikuolude tõttu koristamata. Algselt oli toetustaotluste vastuvõtt PRIA vahendusel planeeritud 19.-23. märtsiks, kuid et määrus pole veel kinnitatud, lükkub taotluste vastuvõtt edasi aprillikuusse.  

Erakorralist toetust antakse põllumaa kohta, kus jäi koristamata kartul (v.a varajased kartulisordid) või avamaaköögiviljad - aedhernes, aeduba, juurseller, kaalikas, lehtkapsas, lillkapsas, naeris, pastinaak, porgand, porrulauk, spargelkapsas, söögipeet ja/või valge peakapsas.

Toetust antakse kartuli- või avamaaköögivilja kasvatajale, kes taotles 2017. a ÜPTd või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust ning kelle taotlus rahuldati. Koristamata kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala suurus peab olema kokku vähemalt 0,3 hektarit; pindala määramisel võetakse arvesse kartuli- või avamaaköögivilja põllud pindalaga vähemalt 0,01 hektarit.

Taotluste vastuvõtu kohta palume jälgida edaspidi infot meie kodulehel. Taotluse esitamisel soovitame kasutada e-PRIA teenuseid.

 Tagasi algusesseNatura 2000 erametsa toetust saab taotleda e-PRIAs

Natura metsa toetuse taotluste vastuvõtu ja menetlemise korraldab SA Erametsakeskus ajavahemikus 4.-23. aprill 2018. Rohkem infot Erametsakeskuse kodulehel http://www.eramets.ee/ .

Taotlust saab esitada vaid e-PRIA portaalis, mille teenuste kasutamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID-d. Taotlemisel saab abi küsida kohalikest metsaühistutest või Erametsakeskuse töötajatelt, samuti saab e-PRIA kliendiarvuteid kasutada PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

 Tagasi algusesse

 

Tootmis- ja turustamiskavade toetus kalandusorganisatsioonidele

9.-13. aprillini saab PRIAle esitada taotlusi EMKF tootmis- ja turustamiskavade toetuse saamiseks. Toetuse eesmärgiks on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades nende tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist. Toetust saab taotleda tunnustatud organisatsioon, kes on tootmis- ja turustamiskava varem esitanud Maaeluministeeriumile ja saanud sellele heakskiidu.Taotlusvooru  eelarve on 300 000 eurot,  otsused teeb PRIA 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

 Tagasi algusesse

 

Maapiirkondade majanduse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ toetuse taotluste vastuvõtt e-PRIA vahendusel on esialgses ajakavas planeeritud 23.-30. aprillini, eeltäitmine peaks algama 16. aprillil. Kuid meetme määrust ei ole veel kinnitatud ja tulekul on hulk muudatusi, sellepärast pole PRIAl seni olnud võimalik toetuse saamise tingimusi kodulehel tutvustada. Samal põhjusel pole välja kuulutatud taotluste vastuvõttu.

Palume jälgida eeloleva taotlusvooru kohta infot meie kodulehel. Taotlusvooru aja teatame ka Ametlikes Teadaannetes.

 Tagasi algusesse
Pane tähele!


Millega arvestada investeeringutoetuste taotlemisel e-PRIAs

Paljude investeeringutoetuste taotlemiseks tuleb kasutada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenuseid. Aja jooksul oleme saanud ülevaate probleemidest, millega e-PRIA kasutajad sagedamini kokku puutuvad. Selgitame üldisi põhimõtteid ja tingimusi, mille järgimine aitab vältida tõrkeid taotluse esitamisel – loe pikemalt!

 Tagasi algusesseAeg planeerida uute maade kasutuselevõtmist ja teavitada PRIAt piirimuudatustest

Maakasutajatel, kel on plaanis käesoleval aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIA-le võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIA-t kõige mugavamalt teavitada vana e-PRIA  teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ kaudu. Põhjalikum selgitus põllumassiivi registriga seotud toimingute kohta on PRIA kodulehel .

Kui teie kasutuses oleval maal on nõuetele vastavuse raames säilitatavaid maastikuelemente, mis pole veel arvatud põllumassiivi toetusõigusliku pinna sisse, siis saate sellest samuti PRIA-t teavitada. Säilitatavad maastikuelemendid on:

  • kraav, kiviaed, puude rida, hekk, põllusaar ja metsasiil;
  •   looduskaitseseaduse § 4 lg 1 alusel kaitse all olev looduse üksikobjekt - üksik puu, kivi (sh rahn või kivikülv) ja allikas;
  •  muinsuskaitseseaduse § 3 lg 2 sätestatud kinnismälestis - matusepaik, muistne põld, lohukivi, kultusekoht, tee ja sild;
  • pärandkultuuriobjektina kaardistatud mälestuskivi, pärimustega allikas, puu, kivisild, kivitruup, munakivitee ja karjatanum.

Vt rohkem infot toetusõigusliku maa, sh säilitatavate maastikuelementide kohta.

 Tagasi algusesseSoovitame e-PRIAs põldude joonistamisega oodata

PRIA näitab enne toetuste taotlemist e-PRIA teenustes „Minu põllud“ ja „Minu niidud“ kindlakstehtud andmeid ka põllu joontena. Selleks asendame taotleja joonistatud põldude piirid ning märgitud taotluse andmed PRIA või Keskkonnaameti kontrollitud ja kindlaks tehtud värskemate andmetega. See tähendab kohapealse kontrolli jooni/andmeid, kaugseire teel mõõdetud põldude jooni/tuvastatud andmeid ning ka administratiivsete kontrollide tulemusena leitud pindalasid/andmeid.

Automaatne asendamine on planeeritud teha üks kord enne eeloleva taotlusperioodi algust aprilli teisel poolel. Kui taotletud andmete kindlakstehtud andmetega asendamise kuupäev on määratud, teavitatakse taotlejaid sellest PRIA kodulehel ning e-PRIAs. Pärast määratavat kuupäeva toimub andmete automaatne asendamine kõigil klientidel, kes sisenevad e-PRIA teenusesse „Minu põllud“ ja/või „Minu niidud“. Sellepärast soovitame praegu e-PRIA teenustes oma põlde või alasid mitte muuta, sest muidu võivad teie tehtud muudatused kaotsi minna. Juurde võib joonistada uusi põlde või alasid tervikuna, neid asendamine ei mõjuta.

Andmete asendamise eesmärgiks on aidata taotlejatel esitada taotlusi õigemate ja uuendatud andmetega, kus on arvestatud nii kohapealse kontrolli, kaugseire kui ka ortofotode alusel tehtud muudatustega.

 Tagasi algusesseID-kaardi sertifikaate saab uuendada selle kuu lõpuni!

Soovitame oma klientidel kontrollida ID-kaardi sertifikaatide kehtivust. Uuendamata ID-kaarte ei saa alates 1.aprillist enam kasutada. ID-kaart on PRIA klientidele vajalik e-PRIA teenuste kasutamiseks.

ID-kaardi sertifikaate saab kauguuendada veel 31.märstini. Lihtsaim ning mugavaim viis seda teha on enda arvutis. Kauguuendamiseks laadi alla tarkvara veebilehelt https://installer.id.ee/ ja jälgi juhiseid. Kui mingil põhjusel kauguuendamine ei õnnestu või ei ole seda võimalik teha, saab ID-kaardi ära uuendada Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Uuendamata sertifikaadid tühistatakse 1. aprillil. Nende kaartidega ei saa enam e-teenustesse sisse logida ega digiallkirju anda.
Sertifikaatide uuendamist vajavad:
• ID-kaardid, mis on väljastatud alates 16. oktoobrist 2014;
• elamisloakaardid, mis on väljastatud alates 17. detsembrist 2014;
• digi-ID-kaardid, mis on väljastatud alates 1. detsembrist 2014;
• e-residendi kaardid, mis on väljastatud alates 1. detsembrist 2014.

Sertifikaatide uuendamise kohta leiad rohkem infot siit: https://www.id.ee/index.php?id=38181

 Tagasi algusesse
Teadmiseks

 

Hobused peavad olema kantud põllumajandusloomade registrisse

Kuni 2017. aastani aktsepteeris PRIA loomade heaolu toetuse (LHT) taotlemisel hobustele, kes olid registreeritud teiste liikmesriikide registrites, identifitseerimise ning registreerimise nõude täitmiseks väljavõtteid hobuste passidest. Kuivõrd hobuslaste identifitseerimine ja registreerimine toimub komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/262 kohaselt, tugineb PRIAalates 2018. aastast hobuste toetusõiguslikkuse kontrollimisel sama määruse artiklile 27. Selles sätestatakse loomapidaja kohustused hobuste identifitseerimisdokumentide haldamisel, et tagada looma identsuse katkematus kogu tema eluaja jooksul.

Määruse 2015/262 artikli 27 lõikest 2 tuleneb, et kõik hobused, kes on liikmesriigis rohkem kui 90 päeva, peavad olema kantud hobuste asukoha liikmesriigi hobuslaste keskregistrisse. Kuna LHT puhul on loomade kohustuslik pidamisperiood 122 päeva (2. maist kuni 31. augustini), siis on toetusalused hobused Eestis rohkem kui 90 päeva ja loomapidaja on kohustatud kandma hobused ka Eestis põllumajandusloomade registrisse. Erand kehtib täkkudele, kes on liikmesriiki toodud paaritushooajaks - nende registreerimist põllumajandusloomade registris ei nõuta. Eestisse toodud täkkude kohta tuleb LHT taotlemise korral PRIA-le esitada koopia(d) hobus(t)e passi(de)st, kasutades e-PRIA teenust "Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“, või paberkandjal.

Hobuseid registreerivad hobuslastega tegelevad tegevusluba omavad aretusühingud, kelle nimekirja leiate siit http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/hobuslased.

Põllumajandusloomade registris registreeritud hobuste andmeid on võimalik kontrollida PRIA koduleheküljel aadressil https://ariel.pria.ee/hobu/%20.

Küsimustega hobuste registreerimise kohta palun pöörduge e-kirjaga aadressil loomade.register@pria.ee või helistage registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

 Tagasi algusesseRiigimetsa Majandamise Keskus selgitab muudatusi seoses PLK maadega

RMK teavitas 6. märtsil maahooldajaid poollooduslike koosluste hooldamiseks sõlmitud  maarendilepingute haldamisega seotud muudatustest RMKs ja PLK maade kasutusse andmise alustamisest 2018. aastal. PRIA vahendab RMK infot.

 Tagasi algusesseMahesektori toetuse vähendamisele otsitakse lahendusi

12. märtsil toimus Maaeluministeeriumis mahepõllumajanduse ümarlaud, kus arutleti viimastel aastatel kiirelt arenenud mahepõllumajanduse sektori vajaduste ja rahastamise võimaluste üle. Loe pikemalt ministeeriumi pressiteatest!

 Tagasi algusesseAlgas talude registreerimine avatud talude päevale

22. juulil toimub neljas üle-eestiline avatud talude päev. Üritus on aasta-aastalt populaarsust kogunud, 2017.a sai külastada 280 talu ning külastusi toimus üle 120 000.

Tänavusel avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida veebilehel http://www.avatudtalud.ee/et/talule.  Veebilehel on ka nõuandeid oma majapidamise ettevalmistamiseks külaliste vastuvõtuks, meenete valmistamiseks jne. Registreerimine kestab 1. maini.

 Tagasi algusesse
Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee