Esilehele

PRIA infokiri - märts 2017

  

Lõppenud taotlusvoorud

Toetuste määräamine

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

TeadmiseksLõppenud taotlusvoorud


Põllumajandusettevõtjad taotlesid investeeringutoetusteks üle 55,6 miljoni euro

13. märtsil lõppes PRIAs MAK 2014-2020 põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt – 509 ettevõtjat esitasid meetme neljandas taotlusvoorus taotlusi kokku 55 625 681 euro saamiseks. Loe pikemalt pressiteatest, kuidas jagunesid taotlused nelja sihtgrupi vahel.

 Tagasi algusesse

 

Põllumajanduskindlustustoetus

1.-15. märtsil laekus PRIAle 9 taotlust põllumajanduskindlustustoetuse saamiseks summas 11 440 eurot. Meetme eelarve on 10 000 eurot, toetust vähendatakse vajadusel proportsionaalselt. Toetuse määramise otsused on koostamisel.

 Tagasi algusesse

 

Loomakasvatuse üleminekutoetused

Viit liiki loomakasvatuse üleminekutoetuse taotlusi võeti vastu 2.-21. märtsil. Ammlehma ja ute kasvatamise otsetoetust sai taotleda 2. märtsi seisuga taotleja nimel olevate loomade eest; piima, ute ja veise üleminekutoetused ei ole seotud praeguse tootmisega, vaid neid sai taotleda määratud toetusõiguste alusel, mis on saadud varasema tegevusega seoses või omandatud pärimise või ülevõtmise korras. Taotlusvooru tulemused avaldame lähiajal.

 Tagasi algusesse

 

Kvaliteedikava meede

Toidukvaliteedikavade raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetuse (MAK meede 3.2)  taotlusvoor toimus 6.-27.märtsini, eelarve tootjarühmadele toetuste maksmiseks on 250 000 eurot. Infokirja valmimise ajaks ei ole taotlemise lõplikud tulemused veel selgunud. Otsused koostab PRIA 6. juuliks.

Tagasi algusesse


Toetuste määräamine


Innovatsiooniklastri toetus

MAK Innovatsiooniklastri toetuse kuuest esitatud taotlusest rahuldas PRIA neli, määrates kokku toetusteks 3 197 288 eurot (eelarve oli 3,2 miljonit). Eestis koondab klastrite tulemusi ja levitab neid ka EL võrgustikule Maamajanduse Infokeskus, mis pakub innovatsiooni tugiteenust ja loob sidemeid Euroopa Innovatsiooni Partnerluse ja klastrite vahel.

 Tagasi algusesse

 

EMKF toetused

Perioodil 1.-20. märts rahuldas PRIA Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste taotlusi järgmiselt: meede 3.2 kohaliku algatusrühma toetus – 1 taotlus summas 350 050 eurot; meede 3.3 kalanduspiirkondade kohaliku arengu strateegia rakendamine (projektitoetus) – rahuldati 24 taotleja 29 taotlust kogusummas 886 495  eurot; meetme 3.4 algatusrühma koostöötegevuse toetuse taotlusi rahuldati 2 summas 5 986 eurot. Samal ajavahemikul maksti EMKF toetusi välja kuuel korral kokku 135 842 eurot.
Koondandmed EMKF 2014-2020 taotluste rahuldamise ja projektide elluviimise kohta on avaldatud siin http://www.pria.ee/docs/resources/9899.xlsx?

 Tagasi algusesse

 

Piimatootmise vähendamise toetus


Mullu sügsiel sai taotleda EL toetust piimatootmise vähendamiseks eelolevatel kolmekuulistel perioodidel. Määramisotsused koostati selle põhjal, kui palju kavandasid tootjad piima kogust vähendada. Toetuse kättesaamiseks tuli esitada PRIAle pärast vähendusperioodi lõppu maksetaotlus koos dokumentidega, mis tõendavad esmatöötlejale müüdud tegelikku piima kogust.

I vähendamisperioodi maksetaotlusi esitati 42 (4 tootjat tootmist ei vähendanud). Nõuetekohaste maksetaotluste esitatunud tootjad tarnisid 21 911 487 kg piima ja piima kogus, mille pealt toetust makstakse, on 4 202 667 kg. Kokku said 42 tootjat 569 164,19 eurot.

II vähendusperioodi maksetaotlusi esitati 4 ja piima kogus, mille pealt toetust makstakse, on 20 589 kg. Kokku maksti II perioodil piimatootmise vähendamise eest toetuseks 2882, 46 eurot.

 Tagasi algusesse

 

Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja seakasvatajatele


31. märtsiks jõuab kohale erakorraline kohandamistoetus piimalehmade ja sigade kasvatajatele, kes 30. jaanuarist 8. veebruarini vastava taotluse esitasid. Kokku on Eestis selle meetme rahastamiseks 16 160 000 eurot, sellest 21% on lubatud kasutada seakasvatuse toetuseks. Ühikumäärad kinnitas PRIA järgmiselt:

153,63 eurot piimalehma kohta

Sead, keda peeti määruse § 3 lg 2 p 1 nimetatud tegevuskohas – 23,04 eurot

Sead, keda peeti määruse § 3 lg 2 p 2 nimetatud tegevuskohas – 19,05 eurot

Emised, keda peeti määruse § 3 lg 2 p 3 nimetatud tegevuskohas – 11,52 eurot

Sead (v.a emised), keda peeti määruse § 3 lg 2 p 3 tegevuskohas – 6,76 eurot

Märtsi lõpuks saavad toetuse kätte need loomapidajad, kes ei võtnud kohustust kuni 1. maini 2017 karja mitte suurendada. Kes selle kohustuse võtsid, nende loomade arve kontrollitakse pärast 1.maid ja pärast seda toimub toetuse määramine-maksmine ka neile.

 Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Jooksvalt jätkuvad taotlusvoorud


LEADER kohalikuks arenguks (projektitoetused, MAK meede 19) jätkub jooksvalt. Meetme info juures on ka tabel PRIA määratud toetuste kohta, mida jooksvalt täiendatakse.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus – nii heakskiidu kui toetuste taotlemine toimub jooksvalt.

Piimatoodete sekkumiskokkuostu pakkumine kestab 30. septembrini 2017, kokkuostu saab pakkuda võid ja lõssipulbrit.

Puu- ja köögiviljasektori erakorralist toetust saab igas EL liikmesriigis taotleda kokku 3000 tonni teatud viljade turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise või toorelt koristamise hüvitamiseks. Taotlusi saab PRIA vahendusel esitada 31. juulini 2017.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) - kohalikud algatusrühmad saavad PRIAle esitada projektitaotlusi, mis eelnevalt esitati neile kohapeal toimunud taotlusvoorudes. Igale piirkonnale on kinnitatud projektide rahastamiseks oma eelarve ning otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul pärast taotluste PRIAsse laekumist.

Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumis heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat liidus või sellest väljaspool.

 

Kestab piimalehma kasvatamise otsetoetuse hilinenud vastuvõtt


Piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotluste vastuvõtt toimus 2.-21. märtsini, 22.märtsist 17.aprillini saavad kuni 400-pealiste piimakarjade omanikud esitada taotlusi hilinenult. Sel juhul vähendatakse  toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

 Tagasi algusesse

 

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus


EMKF meetme 1.21 „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus”  taotlusi hakkab PRIA kaluri kalapüügiluba omavatelt kalalaevade omanikelt vastu võtma alates 31. märtsist ning vastuvõtt kestab 30. novembrini või seni, kuni saab ära kasutatud meetme tänavune eelarve, 200 000 eurot. Toetusega hüvitatakse kuni 30% investeeringu abikõlblikust kulust. Taotlemise tingimuste kohta vt PRIA kodulehelt ja artiklist.

 Tagasi algusesse

 

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus


24. aprillist 2. maini võetakse e-PRIA vahendusel vastu MAK meetme 6.3 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine” investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt lükkus varem planeeritust hilisemaks ja toimub e-PRIA vahendusel 24.aprillist 2. maini. 17.-23. aprillini on kavandatud e-PRIAs taotluste eeltäitmine. Info ja juhised toetuse ja taotlemise kohta valmivad PRIA kodulehel pärast meetme määruse ilmumist Riigi Teatajas.

 Tagasi algusesse

 

Aprillis saab taotleda Natura 2000 erametsa toetust


SA Erametsakeskus võtab Natura 2000 alal asuva erametsa toetuse taotlusi vastu 4.-24. aprillil ja pärast seda hilinenult veel kuni 19. maini, kuid siis vähendatakse toetust 1% iga hilinetutd tööpäeva kohta. Taotlusi saab täita ka e-PRIAs. Alates 2017. aastast saab toetust ka kaitseala ja püsielupaiga sihtkaitsevööndis asuvale erametsamaale, mis on väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala. Toetuse ja taotlemise kohta vt infot Erametsakeskuse kodulehelt.

Tagasi algusesse


Pane tähele!


Alates 1. aprillist kehtivad kodulindude väljas pidamisele piirangud

Euroopas leviva lindude gripi tõttu kehtestab Veterinaar- ja Toiduamet välitingimustes kodulindude pidajatele piirangud. Kodulinde tuleb alates 1. aprillist pidada sisetingimustes ning kui see ei ole lindude heaolu ja tervist silmas pidades võimalik, tuleb neid hoida aia ja võrguga piiratud alal. Piirangud puudutavad kõiki kodus peetavaid linde – lisaks kanadele ka hanesid, parte, kalkuneid, vutte ja faasaneid.

Linnugripi puhanguks valmistumise kohta loe pikemalt VTA pressiteatest. PRIA tuletab meelde, et kõik kodulindude pidajad peavad lindude hulgast sõltumata registreerima end põllumajandusloomade registris loomapidajana, samuti tuleb registreerida tegevuskohad, kus loomi-linde peetakse. Vajalikud vormid on PRIA kodulehel. Registreerimisnõuete täpne täitmine on taudipuhangute korral väga oluline, sest nende andmete abil saab VTA korraldada taudi tõkestamiseks vajalikke tegevusi ja järelevalvet.

 Tagasi algusesse

 

e-PRIAs toimub põldude ja niitude andmete asendamine


PRIA näitab enne toetuste taotlemist e-PRIA teenustes „Minu põllud“ ja „Minu niidud“ kindlakstehtud andmeid ka põllu joontena. Selleks asendame taotleja joonistatud põldude piirid ning märgitud taotluse andmed PRIA või Keskkonnaameti kontrollitud ja kindlaks tehtud värskemate andmetega. See tähendab kohapealse kontrolli jooni/andmeid, kaugseire teel mõõdetud põldude jooni/tuvastatud andmeid ning ka administratiivsete kontrollide tulemusena leitud pindalasid/andmeid.

Automaatne asendamine on planeeritud teha üks kord enne eeloleva taotlusperioodi algust aprillis. Kui taotluste andmete kindlakstehtud andmetega asendamise aeg on määratud, teavitatakse taotlejaid sellest PRIA kodulehel ning e-PRIAs. Pärast seda kuupäeva toimub andmete automaatne asendamine kõigil klientidel, kes sisenevad e-PRIA teenusesse „Minu põllud“ ja/või „Minu niidud“.

Sellepärast soovitame praegu e-PRIA teenustes oma põlde või alasid mitte muuta,  muidu võivad teie tehtud muudatused kaotsi minna. Juurde võib joonistada uusi põlde või alasid tervikuna, neid asendamine ei mõjuta.

Andmete asendamise eesmärgiks on aidata taotlejatel esitada taotlusi õigemate ja uuendatud andmetega, kus on arvestatud nii kohapealse kontrolli, kaugseire kui ka ortofotode alusel tehtud muudatustega.

 Tagasi algusesse

 

Praegu on õige aeg teatada PRIAle uute maade kasutuselevõtust ja piirimuudatustest


Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis sel aastal uusi maid kasutusse võtta ja neile pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest võimalikult varakult enne 2. mail algavat taotlusvooru PRIA-le teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide piiride muudatustest saab PRIA-t kõige mugavamalt teavitada nn vana e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ kaudu. Põhjalikum selgitus põllumassiivi registriga seotud toimingute kohta on PRIA kodulehel.

 Tagasi algusesse


Teadmiseks


Ettevalmistused 2. mail algavaks pindala- ja  keskkonnatoetuste taotlemiseks


Pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ja MAK keskkonnatoetuste taotluste esitamise põhiperiood on tänavu 2.- 22. maini ja pärast seda saab taotlusi hilinenult esitada, taotlustele põlde lisada ja andmeid muuta 16. juunini.

Juhised nõuete ja taotlemise kohta avaldab PRIA jooksvalt kodulehel siis, kui maaeluministeeriumis valmivad meetmete määrused. 2017.a saab taotleda järgmisi toetusi:

Otsetoetused:

 • ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
 • noore põllumajandustootja toetus (NPT);
 • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
 • jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemisega.

 

Üleminekutoetused (taotlemine toimub referentsaastatel kindlakstehtud andmetega seotud määratud toetusõiguste alusel):

 • põllumajanduskultuuri üleminekutoetus;
 • heinaseemne üleminekutoetus;

 

MAK 2007-2013 toetuste puhul saab jätkata olemasolevat põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustust või asendada uue MAKi meetme kohustusega:

 • mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAH);
 • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste);
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
 • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).

 

MAK 2014-2020 toetused:

 1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus:
 • keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);
 • keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);
 • keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA);
 • piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);
 • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus  (SORT);
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
 • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).
 1. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH).
 2. Loomade heaolu toetus (LHT).
 3. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT)

MAH, KSM, KSK, KSA, SORT ja MULD taotlusi saab esitada ainult e-PRIA kaudu. e-PRIAs taotlemist tuleks eelistada kõigil, sest e-PRIAs on taotlejaga seotud andmed eeltäidetud ning süsteem viitab võimalikele vigadele ja puuduvatele andmetele juba taotluse täitmise käigus. Aprillis avame ka e-PRIAs taotluste eeltäitmise ning põldude ja niitude joonistamise teenused. e-PRIA kasutajaks saab registreerida uues e-PRIAs, pindala-ja keskkonnatoetustega seotud teenused asuvad vana e-PRIA keskkonnas.

Paberil juhendmaterjale ja taotlusvorme PRIA klientidele tänavu  koju ei saada. Infot saab edaspidi  PRIA kodulehelt rubriikidest Taimekasvatus, Loomakasvatus ja Nõuetele vastavus, abi saab küsida infotelefonil 7377 679, pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse või Maaelu Edendamise SA konsulentide poole.

Põhjalikud selgitused avaldame juhendites „Abiks taotlejale“. Teenindusbüroodes on olemas e-PRIA kliendiarvutid ja PRIA töötajad abistavad selle kasutajaid. Toetusi taotlema hakates soovitame kindlasti tutvuda nõuetega ning tagada, et pindalatoetuste puhul oleks maa kasutamiseks olemas õiguslik alus, mida saab vajadusel tõendada.

Tagasi algusesse 

 

PRIA hakkab katsetama niitmise tuvastamist satelliitseire abil


PRIA on arendamas rakendusprogrammi, mille abil saab kindlaks teha, kas rohumaad on niidetud. PRIA võtab  kasutusele Euroopa Liidu Copernicus programmi satelliitide Sentinel-1 ja Sentinel-2 pildid ja meteoroloogilised andmed. Rakenduse autoriteks on Eesti teadlased ja selle programmi loomisega tegeleb IT-ettevõte CGI Eesti. Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

Satelliidiandmed laekuvad PRIA-le kogu Eesti territooriumi kohta keskmiselt üks kord nädalas. Seejärel tehakse kalkulatsioon biomassi muutustest iga põllu kohta. Niisugune monitooring toimub kevadest sügiseni ja seda tehakse nende põldude kohta, mis on esitatud jooksva aasta pindalatoetuste taotlustel.

2017. aasta on planeeritud rakenduse testimiseks, tagasiside ja praktilise kogemuse saamiseks. Plaanime näidata testtulemusi orienteeruvalt alates juuli keskpaigast PRIA veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/ ja e-PRIA teenuses Minu põllud. Veebikaardil tuleb selleks avada kiht „Niitmiste tuvastamine“ ja lülitada sisse vastav staatus (Niidetud, niitmata). e-PRIA-s näeb taotleja oma põldude niitmise ülevaadet kogu taotlusaluse maa kohta. 

Rakendusprogramm peab valmima 2018. aasta alguseks. Esialgu ei hakata ainult satelliidiinfo põhjal sanktsioone rakendama, küll aga annab see põllumeestele ülevaate oma tööjärjest ja PRIAle indikatsioone nõuete täitmisest. Kuna ühesuguse info saavad nii taotlejad kui PRIA töötajad, siis on taotlejal rohkem võimalusi vajalikke töid õigeaegselt planeerida. Loodav rakendus muudab PRIA kontrollsüsteemi avatumaks ja läbipaistvamaks.

 Tagasi algusesse

 

PRIA klientide andmetega seotud tegevused e-PRIAs


 • Taotlejaks, abi saajaks, loomapidajaks või loakohustusega ettevõtjaks saab registreerida ainult uues e-PRIAs - https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login, valides esmalt isiku, keda soovite esindada ning seejärel menüüribalt “Kliendi andmed”.. Kiirema suhtluse tagamiseks palume esitada korrektne e-posti aadress.
 • Kui olete juba varem registreerimise teinud, siis korrektsete ja ajakohaste andmete tagamiseks palume kontrollida üle oma kliendiandmed uues e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login,  valides esmalt kliendi, keda soovite esindada ning seejärel menüüribalt “Kliendi andmed”. Ajakohaste kontaktandmete (e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)  olemasolul on PRIAl võimalik klientidega operatiivselt ühendust võtta igas menetlusetapis, registriküsimustes, edastada vajalikku informatsiooni ja teateid ning teha väljamakseid
 • PRIAs on kasutusel paralleelselt kaks e-PRIA iseteeninduskeskkonda, mistõttu kliendi korrektsete andmete lisamisel/muutmisel uues e-PRIAs saab klient või tema esindaja vanas e-PRIAs toimingutega alustada/jätkata 10 minuti pärast.
 • e-PRIA teenuseid nii uues kui vanas iseteeninduskeskkonnas saavad pärast kliendiks registreerimist automaatselt kasutada füüsilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning juriidiliste isikute seaduslikud esindajad, kellel ei ole äriregistris märgitud erisust.
 • Kui klient soovib anda õigusi näiteks pindalatoetuste taotluse esitamiseks vanas e-PRIAs, tuleb tal anda soovitud isikule vanas e-PRIAs kasutusõigused, mis kehtivad ainult vana e-PRIA teenuste ulatuses.

Lisainfo http://www.pria.ee/et/ePRIA/kasutusoigused

 • Kui klient soovib, et teda esindatakse PRIAga suhtlemisel, elektrooniliste  ja paberdokumentide esitamisel, siis tuleb tal  anda sellele isikule volitus uues e-PRIAs.

Lisainfo http://www.pria.ee/et/Registrid/esindusoigusedjavolitused

 • Küsimuste korral palume pöörduda registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee

 Tagasi algusesse

 

Avatud talude päevale on registreerunud 80 talu ja põllumajandustootjat


23. juulil kolmandat korda toimuvale üle-eestilisele avatud talude päevale on registreerunud juba 80 talu ja põllumajandustootjat. Registreerida on võimalik kuni 1. maini. Pikemalt vt Maaeluministeeriumi pressiteatest.

 Tagasi algusesse

 

EKF 2007–2013 toel investeeriti kalandusse 111 miljonit eurot


Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 abil toetati Eestis kalandussektori arengut 111 miljoni euroga. Üheks suurimaks saavutuseks on toetuste abil saavutatud tasakaal kalavarude ja -traalpüügilaevastiku püügivõimsuse vahel, selgus EKF 2007–2013 kogu programmiperioodi kokkuvõtvast rakenduskava seirearuandest. Pikemalt vt Maaeluministeeriumi pressiteatest, aruannete info on seirekomisjoni materjalide hulgas.

 Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee