Esilehele

PRIA infokiri - märts 2016

 

 Toetuste määramine ja maksmine

Lõppenud taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks
Toetuste määramine ja maksmine

MAK keskkonnatoetuste määramine veel kestab

Alates jaanuarikuu lõpust on PRIA koostanud otsuseid ja teinud väljamakseid MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020 hektari- ja loomapõhiste toetuste taotlejatele. Toetuste mahu ja meetmete kohta ilmus esialgne ülevaade pressiteates. Käesoleval nädalal loodame jõuda kõigi otsuste kinnitamiseni, millele järgnevad väljamaksed. Kõik taotlejad võivad andmeid oma saabuvate toetuste kohta vaadata e-PRIA teenusest „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui makseotsus valmib.

Toetusesaajate nimekirjad avaldatakse PRIA kodulehel vastavate meetmete info juures pärast otsuste kinnitamist.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 2014-2020 - nimekiri

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse tegevuse eest 2014-2020 - nimekiri

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse tegevuse ning maasikakasvatuse tegevuse eest 2014-2020 - nimekiri

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2007-2013 – nimekiri

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2014-2020 - nimekiri

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2007-2013 – nimekiri

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2014-2020 - nimekiri

Piirkondliku mullakaitse toetus 2014-2020 - nimekiri

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 2007-2013 - nimekiri

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus 2014-2020 - nimekiri

  • Septembris toimus uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse esimene taotlusvoor ning veebruaris määras PRIA 3 mln eurot toetusi – vt nimekiri.

Tagasi algusse


 Lõppenud taotlusvoorud

Turuarendustoetuse taotluste vastuvõtt toimus 1.-15. veebruaril. Laekus 78 taotlust summas 2 029 263 eurot. Välismessidel osalemiseks esitati 8 taotlust summas 308 015 eurot.  Tänavuste toetuste eelarve on 0,9 mln eurot, sellest 0,2 mln välismessidel osalemiseks. Otsused kinnitab PRIA 13. aprilliks.

15.-20. veebruaril võttis PRIA vastu põllumajandusloomade aretustoetuse taotlusi. Laekus 14 taotlust . Taotlustel esitatud loomade arvude põhjal kujuneks toetuste kogusummaks 2,07 mln eurot, kuid toetusõiguslike loomade lõplik arv selgub Veterinaar- ja Toiduameti kontrolli käigus. Tänavuses eelarves on toetuste maksmiseks 2 mln eurot. Otsused teeb PRIA 26. aprilliks.

1.-22. veebruaril sai PRIAle esitada toetustaotlusi koolipuuvilja ja –köögivilja jagamisega seotud tegevusteks.  Laekus 22 taotlust, neist üht ei võeta menetlusse. Esialgne toetuste summa on 75 548 eurot, kuid menetluse käigus võib see muutuda.

15.-19.veebruaril sai PRIA vahendusel taotleda toetust kiviaedade taastamiseks. Laekus 490 taotlust summas 3 760 912 eurot, taotlusvooru eelarve on 1,5 mln eurot. Otsused teeb PRIA taotluste paremusjärjestuse põhjal 7. juuniks. Taotlusvooru tulemuste kohta loe kkokkuvõtet siit!

Tagasi algusse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Praegu kestavad järgmised taotlusvoorud

EMKF meetme 3.2 raames võtab PRIA kuni 31. märtsini vastu kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegiaid. PRIA esitab strateegiad heakskiitmiseks Maaeluministeeriumile. Pärast strateegia heakskiitmist on algatusrühmal õigus taotleda algatusrühma toetust.  Kokku on PRIA-le seni esitatud 5 piirkonna strateegiad (Lääne, Peipsi, Virumaa, Võrtsjärve, Saaremaa)  ning ministeerium on saatnud 2 strateegiat hindamiseks hindamiskomisjonile.

Piimatoodete sekkumiskokkuost kestab 30. septembrini 2016. Võid ostetakse kokku hinnaga 221,75 EUR/100 kg,  lõssipulbrit hinnaga 169,80 EUR/100 kg. Sekkumiskokkuost toimub EL regulatsioonide kohaselt.

Või eraladustamine toetuse abil pikendati 30. septembrini 2016. Toetusmääraks on Euroopa Komisjon kehtestanud 18,93 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest ning 0,28 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.

Lõssipulbri eraladustamine kestab samuti 30. septembrini 2016, toetuse määr sõltub ladustusaja pikkusest.

Erakorraline puu- ja köögivilja toetus rakendati Euroopa Liidus erakorralise meetmena Venemaa sanktsioonide mõjude leevendamiseks -  toetatakse puu- ja köögivilja turult tagasivõtmist, toorelt koristamist ja koristamata jätmist. Tekkinud kahjude hüvitamist soovivad puu- ja köögiviljakasvatajad peavad enne tegevuste elluviimist (tähtaeg on 30.juuni) teavitama Põllumajandusametit. 31. juuliks tuleb PRIAle esitada vormikohane toetuse taotlus. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. septembriks.

Koolipiimatoetus. Aastaringselt saab esitada nii heakskiidu- kui ka toetustaotlusi, soovitame selleks kasutada e-PRIAt!

Koolipuuvilja ja –köögivilja toetus. Aastaringselt saab esitada nii heakskiidu- kui ka toetustaotlusi, soovitame selleks kasutada e-PRIAt!

Tagasi algusse

 

Loomakasvatuse otsetoetuste taotlemine

Piima- ja ammlehmade, kitsede ja lammaste pidajad saavad PRIA vahendusel taotleda 2.-21. märtsil loomakasvatuse otsetoetusi ligikaudu samasugustel tingimustel nagu eelmisel aastal. Hilinenult saab taotlusi esitada 22. märtsist 15. aprillini, aga siis vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Tänavu on loomakasvatuse otsetoetusteks eraldatud 3,43 mln eurot.

Juhised ja vormid taotlemiseks on kodulehel, taotlemist tutvustab ka pressiteade. Ajavahemikus 2.-9. märts esitati 1081 taotlust, neist laekus e-PRIAs 941 ehk 87,5%. Soovitame loomatoetuste taotlemiseks kasutada e-PRIAt!

Tagasi algusse

 

Ligineb väikeste põllumajandusettevõtete arendamise meetme III taotlusvoor

4.-11. aprillil võtab PRIA vastu väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetustaotlusi – see on kolmas taotlusvoor. Kuna toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu, siis on võimalik tutvuda taotlusega uues e-teenuste keskkonnas juba alates 28. märtsist. 28. märtsist kuni 3.aprillini saab uues e-PRIAs väikeste põllumajandusettevõtete toetustaotlusi  eeltäita, aga esitamine muutub võimalikuks alates 4. aprillist.

Mis on eelolevas taotlusvoorus uutmoodi, millele pöörata erilist tähelepanu ja kuidas saada hakkama taotluse esitamisega e-PRIAs, loe kodulehelt!

Tagasi algusse

 

Aprillis saab taotleda Natura toetust erametsamaale

Tänavu võtab SA Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini. Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal. Kuidas taotlust  esitada ning kust saab vajadusel abi, vt Erametsakeskuse kodulehelt!

Tagasi algusse


Pane tähele!

Loomadega seotud sündmused tuleb PRIA-s õigeaegselt registreerida

Juba 2009. aasta 1. jaanuarist rakendus Eestis nõuetele vastavuse reeglistiku see osa, mis hõlmab loomapidajate kohustust teatada 7 päeva jooksul PRIA-le veiste, lammaste ja kitsedega seotud sündmustest. Selle nõude täitmata jätmine võib kaasa tuua toetuste vähendamise. Millest tuleb teatada, kuhu ja kuidas, vt juhiseid kodulehel!

Tagasi algusse

 

Ärge eksige aadressiga!

PRIA keskus ning Tartumaa teenindusbüroo asuvad juba kaks kuud Tartus Tähe tn 4, aga endiselt saadetakse meile kirju ka vanal postiaadressil (Narva mnt 3). See võib pikendada kirja teeloleku aega või ei jõuagi tulevikus valel aadressil saadetud kirjad PRIAsse.

Palume olla PRIAle kirju saates tähelepanelik ja kirjutada ümbrikule õige aadress: Tähe tn 4, Tartu 51010.

Tagasi algusse


Teadmiseks

Toetatavate objektide tähistamisest

Maaelu arengukava toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus tuleb sellest teavitava infoga tähistada. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada nõuetekohaseid logosid. Sellised nõuded on kehtinud ka varem, aga nüüd on seoses uue rahastusperioodiga 2014-2020 jõustunud uus määrus ning paralleelselt kehtib kaks määrust: MAK 2007-2013 meetmetest rahastatud objektid ja tegevused tuleb tähistada nn vana määruse järgi, MAK 2014-2020 meetmete toetuse abil tehtavad objektid ja tegevused nn uue määruse järgi. Määrustes on erinevusi. Kummast määrusest lähtuda, see ei sõltu taotlemise või objekti valmimise aastast, vaid sellest, kumma perioodi meetmest toetus saadi.

Juhiseid objektide ja tegevuste tähistamise kohta leiate ka PRIA kodulehelt.

Tagasi algusse

 

Teatage PRIAle uute maade kasutuselevõtust ja piirimuudatustest!

Tuletame maakasutajatele meelde, et kel on plaanis sel aastal uusi maid kasutusse võtta ja neile pindalapõhiseid toetusi taotleda, siis on hea sellest PRIA-le võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide piiride muudatustest saab PRIA-t teavitada nn vana e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ kaudu. Pindalatoetuste taotlusvoor algab 2. mail.

Tagasi algusse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, aga sisu pakub Teile huvi, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe avavaate alumises paremas servas asuva kastikese kaudu.

Head lugemist!

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee