Esilehele

PRIA infokiri - märts 2014

  

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

e-PRIA uudised

Teadmiseks

 


 Mis oli ja mis tuleb

Jätkuvad taotlusvoorud
Fond Meede Vastuvõtmise aeg 2014 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  jooksvalt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EAGF*** Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
  Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2014  1.veebr-31.okt  Posti teel PRIA keskusesse 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad märtsis
EAGF*** Piimasektori eritoetus 2.-20.märts, hilinenult esitamise periood 21.märts-14.apr Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 1.detsembriks 2014
MAK* 1.3.1 Nõuandeteenuse toetamine 3.märts-30.nov (metsa-majandamise nõuanne kuni 14.apr) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA, lisaks e-posti teel  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul 
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad aprillis
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 1.-14.apr  PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
MAK* 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine täpsustamisel Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 95 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng II osa (projektitoetus) 22.-30.apr  PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
MAK* 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale täpsustamisel Erametsakeskuse teenindusbürood/e-PRIA täpsustamisel
MAK* 1.9 Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus 7.-17.apr PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2007-2013

**EKF - Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Tagasi algusesse

 

Lõppenud taotlusvoorud

15. veebruaril lõppenud turuarendustoetuse taotlusvoorus laekus 115 taotlust summas ca 2,5 mln eurot. Meetme eelarve on tänavu 1,04 mln eurot. Otsused taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb PRIA 14. aprilliks, eraldades abikõlblike kulutuste jaoks eelarve piires summad proportsionaalselt. Määratud toetused maksab PRIA välja nõuetekohaste kuludokumentide alusel, mis tuleb esitada hiljemalt 9. oktoobriks 2014.

Põllumajandusloomade aretustoetuse taotlusi laekus tähtajaks 20. veebruariks 11, meetme eelarve on 1,95 mln eurot. Toetused määratakse tunnustatud aretusühingutele  ja jõudluskontrolli läbiviijale nõuetekohaste taotluste puhul vastavalt taotluses toodud loomade andmetele. Toetuse väljamaksmise tähtaeg on 28. aprill.

25. veebruaril lõppes MAK meetme 3.2.2  (Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetus) taotluste vastuvõtt. Esitati neli taotlust kokku summas 534 284 eurot. Taotlusvooru eelarve ei ole veel PRIAl teada.

3. märtsil lõppes Euroopa Kalandusfondi meetme 3.1 (Muud ühistegevused) taotluste vastuvõtt. Laekus 4 taotlust kogusummas  832 810 eurot, mis on võrdeline meetme eelarvega. Toetuse määramise või mittemääramise otsused teeb PRIA hiljemalt 22. aprilliks.

Tagasi algusesse


Määratud toetused

Veebruaris määratud toetused
  Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipuuviljatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel*
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel*

*Tärniga märgitud andmed on seisuga 2.03.2014

Tagasi algusesse


Algas nõuandetoetuse taotluste vastuvõtt

 

3. märtsil alustas PRIA nõuandetoetuse taotluste vastuvõttu (MAK meede 1.3.1).

Taotlusdokumente saab esitada e-PRIAs, e-posti ja posti teel ning maakondlikes teenindusbüroodes. Seejuures saab metsamajandamise nõuande valdkonnas taotlusi  erandlikult esitada esialgu kuni 14. aprillini 2014, taotlemine jätkub 1. juulist 2014. Teiste nõuandeteenuste osas katkestust ei ole. Taotluste vastuvõtt on planeeritud kestma 30. novembrini.

Põllumajandusministeerium juhib tähelepanu muudatusele:  taimekaitse valdkonna nõuandeteenust toetatakse nüüdsest vaid juhul, kui teenust osutanud taimekasvatuse valdkonna kutsega konsulendil on olemas taimekaitsetunnistus. Tänavu on konsulentidele üleminekuperiood, kõigil taimekasvatuse valdkonna konsulentidel peab taimekaitsetunnistus olemas olema 2015. aastaks.

Nõuandetoetuse tingimuste muutmine tulenes 2013. aasta novembris jõustunud taimekaitseseaduse muudatusest, mille kohaselt peavad taimekaitsevahendi professionaalsed kasutajad, turustajad ja nõustajad läbima taimekaitsekoolituse.

Taimekaitsekoolituse programmi sobivust nõustajatele jälgib ja vastava taimekaitsetunnistuse väljastab Põllumajandusamet. Nii konsulendi kutsetunnistus kui taimekaitsetunnistus peavad kehtima nõuandeteenuse osutamise kuupäevadel.
Meetme info, sh uus määrus on PRIA kodulehel vastaval alalehel "Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2014"  - selle juures on ka erinevate kutsetunnistustega konsulentide nimekirjad.

Tagasi algusesse

 

PRIA võtab vastu piimasektori eritoetuse taotlusi

 

2.-20. märtsini võtab PRIA kuni 100-pealiste piimakarjade pidajatelt vastu piimasektori eritoetuse taotlusi. Hilinenult võib taotlusi esitada ka veel 21. märtsist kuni 14. aprillini, aga siis vähendatakse toetuse summat 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Euroopa Liidu eelarvest rahastatav toetus aitab säilitada piimatootmist ja turukonkurentsiga toime tulla majapidamistel, kus on kuni sajapealised piimatootmiskvooti omavate tootjate piimakarjad.

Toetuse taotlejal peab olema eelmisel piimakvoodiaastal (1.aprillist 2012 kuni 31. märtsini 2013) täidetud vähemalt 50% individuaalsest piimakvoodist. Samuti peab tema nimel olema põllumajandusloomade registris registreeritud kuni sada piimalehma 31. märtsi 2009 ja 2. märtsi 2014 seisuga. Piimasektori eritoetust on võimalus saada ka neil ettevõtjatel, kel on karjas küll üle 100 piimalehma, kuid kelle ettevõte  tegutseb saarel, kus ei ole piimatööstust ja puudub tasuta püsiühendus piimatööstust omava piirkonnaga.

Nii piimakvoodi täitmise kui ka taotluses kajastatud loomade andmeid kontrollib PRIA oma andmebaasidest.

Taotluse soovitame täita elektrooniliselt e-PRIAs, mis toimib ööpäevaringselt. (e-PRIA portaali sisenemise kohta on võimalik eelnevalt vaadata ka spetsiaalset videojuhendit , mille  vaatamisel soovitame sisse lülitada ka arvuti kõlarid). e-PRIAs taotluse täitmisel on kliendile näha ka tema loomade ja piimakvoodi täituvuse andmed ja kui need vajavad täpsustamist, saab  seda teha otse e-PRIAs enne taotluse esitamist.

Ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes saab kasutada kliendiarvutit e-PRIAga tutvumiseks ning vajadusel abistab e-PRIA kasutajat klienditeenindaja. NB! e-PRIA kliendiks registreerimisel on taotlejal vaja oma ID-kaarti ja kehtivaid PIN-koode.

PRIA maakondlikes teenindusbüroodes võetakse pabertaotlusi vastu tööpäeviti kell 8.30-16.00.

Eraldi taotlusmaterjale PRIA käesoleval aastal koju ei saatnud. Info ja vormid toetuse taotlemiseks on üleval PRIA kodulehel

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Piimasektori eritoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 24. novembriks, otsused toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise kohta kinnitatakse 1. detsembriks.

Tuletame meelde, et tänavu ei ole võimalik märtsikuus taotleda teisi loomakasvatustoetusi, mida varasematel aastatel on makstud. Eesti 2014. aasta riigieelarvest ei ole selleks raha eraldatud. Samas säilivad põllumajandustootmisega tegelevatel isikutel senised määratud toetusõigused ja soovi korral saab neid üle anda. Toetusõigusi võib taas vaja olla edaspidi, juhul kui need meetmed uuesti rakenduvad.

Tagasi algusesse


Pane tähele!


Märts on viimane kuu selle aasta uute maade kasutuselevõtmiseks ja piiride täpsustamiseks

 

Juhime kõigi klientide tähelepanu pindalatoetuste taotluse ettevalmistamisel sellele, et 2003.a seisuga registreeritud põllumaa nõude piirangut põllumaa deklareerimisel ja sinna toetuste taotlemisel enam pole.

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel. Mida täpsem on register, seda lihtsam on klientidel taotlemisel pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotlemised ja olukorrad, kus samale või osaliselt kattuvale maa-alale taotleb toetust mitu isikut. 

Märtsis on õige aeg enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda, et saada pindalatoetuste taotlemise ajaks uus massiivikaart. Nüüd on võimalik registrisse kanda ja teha muudatusi ka selliste maa-alade osas, mis polnud 30.juuni 2003 seisuga heas põllumajanduslikus korras, aga on praeguseks põllumajanduslikus kasutuses. Selliseid muudatusi on võimalik teha ka järgnevatel aastatel.

Lisaks olemasolevate põllumaade piiride täpsustamisele palume mõelda sellele, kas algaval taotlusaastal soovite võtta kasutusele uusi maid, mida eelmisel aastal pindalatoetuste taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole piirimuutmise avaldus, näidates avalduses ära kas põllumassiivi või katastriüksuse numbri. 
Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1.aprilliks 2014
 väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele põllumassiividele käesoleval aastal pindalatoetuste taotlust esitada. Taotlemiseks on vaja põllumassiivi kaarti, aga põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.

Aasta algusest saadik on esitatud avalduste arv on oodatust palju suurem. PRIA-le on esitatud kokku juba üle 2000 avalduse (aasta tagasi samal perioodil oli see ca 350). Seega palume avalduse esitajatelt kannatlikkust, sest vastamise aeg võib venida ka lubatust veidi pikemaks. Menetluse kiirendamiseks palume esitada võimalusel avaldused e-PRIAs!

PRIA palub uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Kinnituses tuleb täpsustada, millise maakasutusõigusega on tegemist. Kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel, on vaja lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed.

Maakasutusõigusena arvestatakse maaomandit, maa kasutamiseks sõlmitud suuliseid ja kirjalikke lepinguid ning kasutusvaldust. Kui teil ei ole hetkel veel kehtivat kokkulepet maa kasutamiseks, siis palume esitada maaomaniku kontaktandmed, kellega teil on plaanis vastav kokkulepe sõlmida.

Kuigi õigusaktid ei nõua lepingute sõlmimist kirjalikult, soovitab PRIA taotlejatel kokkulepped maakasutuse kohta siiski kirjalikult vormistada, et vältida hilisemaid arusaamatusi. Juhime tähelepanu, et riigi ja jätkuvalt riigi omandis olevatele (nn reformimata) maadele toetuse taotlemise korral saab maade kasutamiseks sõlmida ainult kirjalikke kokkuleppeid. Nende lepingute olemasolu saab PRIA kontrollida.

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil. Nende osas saate teha ettepaneku põllumassiivide piiride muutmiseks kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“.

Nii põllumassiivide lisamiseks kui piiride muutmiseks tuleb esitada piirimuutmise avaldus. Teenuse „Põllumassiivi piiri ettepanek“ põllumassiivide lisamiseks ja põllumassiivide piiride muutmiseks leiate e-PRIA portaalist (https://epria.pria.ee/epria/) teenuste nimekirjast "Pindalatoetuste" alajaotusest.

Küsimuste korral pöörduge palun PRIA põldude registri büroo poole telefonil 737 7617.

Tagasi algusesse

 

Noortalunikel tuleb kuludokumendid esitada paberil

MAK meetme 1.2 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ toetuse saanutel tuleb taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul, kuid hiljemalt kaks kuud pärast taotluse esitamise aastale järgneva teise majandusaasta lõppu esitada PRIAle vormikohane teatis investeeringuga seotud kulude tegemise kohta (vt PRIA kodulehelt meetme tutvustusest vormide alajaotusest "Teatis toetuse abil tehtud kulutuste kohta (määruse lisa 3)").

Seda vormi ei saa esitada e-PRIAs, vaid see tuleb saata PRIAsse kas paberil (keskuse aadressil) või digiallkirjastatult e-postiga aadressil info@pria.ee.

Tagasi algusesse


e-PRIA uudised

 

„Minu niidud“ e-teenus on ajutiselt suletud

 

e-PRIA teenus „Minu niidud“ on kuni poollooduslike koosluste andmete uuendamiseni suletud. Teenus avatakse eeldatavalt 1.aprilliks ehk pärast seda, kui poollooduslike koosluste piirid on värskete andmete põhjal teenuses uuendatud.

Need alad, mis olid teenuses taotlejate poolt enne sulgemist juba joonistatud, on seal endiselt olemas ja pärast teenuse avamist ka jälle kasutatavad.

Tagasi algusesse


Teadmiseks


PRIA maksis 2013. aastal toetusteks  üle 311 miljoni euro


2013. aasta jooksul maksis PRIA  24 838 taotlejale kokku välja rekordilise summa toetusi – 311 383 335 eurot.

Toetusi põllumajanduse, maaelu, metsanduse, maapiirkonna elukvaliteedi edendamiseks, toiduprogrammide ja turukorralduse meetmeteks maksti mullu välja ligi 1,4 mln eurot rohkem kui aasta varem. Toetuse saajaid oli 303 võrra rohkem. Mullu laekus PRIAsse kokku 71 142 taotlust.

2013 oli ühtlasi rahastusperioodi 2007-2013 viimane aasta. Mitme meetme eelarved olid  ammendunud juba varasemates taotlusvoorudes ning uusi taotlusi vastu ei võetud.  Samas jätkub varem määratud investeeringutoetuste väljamaksmine veel mõnda aega sedamööda, kuidas ettevõtjad oma projekte lõpetavad ja määratud toetuste kättesaamiseks kuludokumente esitavad.

PRIA peadirektor Jaan Kallas kinnitas aasta tagasi, et PRIA on seadnud eesmärgiks programmperioodi lõpuks ära kasutada vähemalt 99,5 % kõikidest fondidest planeeritud vahendeid. 31. detsembri 2013 seisuga oli PRIA maaelu arengukava (MAK) toetusi välja maksnud 82,27%. Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetmete osas on väljamakseid tehtud 59,07 % ulatuses kogu rahastamiskavast. MAKi toetusi on PRIA programmperioodi jooksul välja maksnud  ligi 769,5 mln eurot, EKFi toetusi  63,3 mln eurot. Määratud toetuste osakaal eelarvest on oluliselt suurem.

 „PRIA töötab jätkuvalt selle nimel, et kõik toetused võimalikult täielikult ära kasutataks,“ kinnitab Jaan Kallas. „Võetud eesmärk on täidetav ning eelarvete kasutamise protsent võib  kujuneda veel kõrgemaks, kui ettevõtjad viivad oma  projektid kavandatud mahus ellu ja me saame selleks määratud toetused välja maksta.“ MAK ja EKFi toetusi makstakse kuni 31. detsembrini.2015.

Ligi poole  eelmisel aastal välja makstud summast moodustasid MAKi toetused – 155,2 mln eurot - ning üle kolmandiku ühikupõhised otsetoetused põllumeestele ja loomapidajatele – 131,7 mln eurot.  EKF toetuste väljamakseks kujunes 13,4 mln eurot. Põllumajanduse turukorraldusmeetmeteks koos toiduabiga maksis PRIA 2,4 mln eurot, maaelu ja põllumajanduse arengutoetusteks  ligi 5 mln, koolipiima ja –puuvilja hüvitamiseks 2,2 mln eurot. Lisaks maksis PRIA kalanduse turukorralduse- ja arengutoetuseid 1,4 mln ning teavitus- ja müügiedendamistoetust 0,03 mln eurot.

Enim toetusi said osaühingud (48 % makstud summadest); FIEd said 24% ja eraisikud 5% kogusummast. Üheksa kliendi saadud toetus ületas miljoni euro piiri. Kõige suurem summa, 2,27 mln eurot, läks Euroopa Liidu toiduabi tarninud OÜ-le Sanitex Estonia. Põllumeeste Ühistu Kevili ligi 2,03 mln eurot tootjarühma ja ühisturustuse ning investeeringuteks uute töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamiseks. Kolmandal kohal on AS Reyktal, kellele maksti  üle 1,9 mln euro kalalaeva püügilt kõrvaldamise toetuseks.

PRIA kodulehel statistika rubriigis on väljas andmed eelmisel aastal makstud summade kohta maakondade, omavalitsuste ja meetmete lõikes ning ka toetusgruppide kaupa alates aastast 2004. Andmeid MAKi ja EKFi toetuste määramisest ja maksmisest konkreetsetele juriidilistele isikutele võib näha toetuste veebikaardilt.

Alates 2007. aastast on PRIA toetusteks välja maksnud ligi 1,76 miljardit eurot, millest 1,27 miljardit pärineb Euroopa Liidu eelarvest, 0,49 miljardit Eesti riigilt.

Tagasi algusesse

 

Investeeringu lõpetamise tähtaja ületamine tuleb PRIAga kooskõlastada


PRIA investeeringutoetuste infotelefonil helistavad investeeringutoetusi saanud kliendid ja küsivad, kuidas toimida, kui investeeringut ei jõuta lõpetada ning kuludokumente esitada täpselt meetme määruses sätestatud tähtajaks.

Kliendil tuleb sel juhul saata PRIAle (info@pria.ee või keskuse postiaadressil) kirjalik selgitus, millest selgub viivituse põhjus, prognoos projekti lõpetamise võimalikkuse või ka toetusest loobumise kohta jms info. PRIA lahendab iga juhtumi eraldi, küsides kliendilt vajadusel lisateavet.

Investeeringutoetuste abil elluviidavate projektide lõpetamise eesolevad tähtajad avaldasime jaanuarikuu e-infokirjas.

Tagasi algusesse

 

Võimalus osaleda uuringus „Mida noortalunikud vajavad?“

 

Euroopa Komisjoni tellimusel on käimas üle-euroopaline noortalunike uuring "Mida noortalunikud vajavad?".

Uuringu eesmärgiks on anda ulatuslik hinnang noortalunike vajadustele üle kogu Euroopa Liidu. Lisaks määratletakse üldised probleemid ja väljakutsed, millega noortalunikel tuleb vastakuti seista.

Uuring viiakse läbi telefoni teel iga riigi emakeeles, seega Eesti noortalunikke (vanusega kuni 40) küsitletakse eesti keeles. Suuremates riikides küsitletakse 75 ning väiksemates, sh Eestis vähemalt 25 noortalunikku.

Kui soovite uuringus osaleda, siis palun saatke oma kontakt Eesti maaeluvõrgustiku kollektiivile seminar@maainfo.ee, kes edastab selle uuringu tegijatele. Kontakte otsitakse kuni 14. märtsini.

Rohkem infot uuringu kohta loe Maamajanduse Infokeskuse veebilehelt

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee