Esilehele

PRIA infokiri - mai 2018


Makstud toetused

Määratud toetused

Pikema aja jooksul jätkuvad taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

TeadmiseksMakstud toetused


Mahetootjad saavad 2017.a eest täiendava summa

Üle 1600 eelmisel aastal mahetoetust taotlenud põllumajandusettevõtja saavad PRIA vahendusel kätte täiendava summa, millega hüvitatakse see osa mahetoetusest, mis jäi neil veebruaris saamata toetuse ühikumäärade vähendamise tõttu.

Veebruaris ei jätkunud mahetoetuse 2017.a eelarvest kõigi mahetoetuste väljamaksmiseks täies mahus ning PRIAl tuli ühikumäärasid vähendada. Nüüdseks on Maaeluministeerium leidnud täiendavad vahendid eelmise aasta mahetoetuse eelarve suurendamiseks ning PRIA saab mahetoetused täies mahus välja maksta. Lisamakseks on  kasutada 1,7 miljonit eurot, mis katab kogu puudujäänud osa.

Mahetoetuse täiendava makse kohta vormistatakse ka uued otsused. Infot enda otsuse sisu ning makse laekumise eeldatava aja  kohta saavad kliendid vaadata vanast e-PRIAst (otsused on saabunud dokumentide teenuses, toetuse laekumise info maksete nimekirjas).

Enamikule on saadaolev summa praeguseks laekunud.

Tagasi algusesse

 

Kiviaia taastajatelt oodatakse lõplikke aruandeid

7.juunil 2018 saabub tähtaeg aruannete esitamiseks  kiviaia taastamise kohta neil, kellele PRIA määras selleks toetuse 2016.a veebruaris esitatud taotluse põhjal. Tähtaja pikendamist PRIA aktsepteerida ei saa, seega palume toetuse kättesaamiseks kindlasti vajalikud dokumendid tähtaegselt PRIAle esitada.

Tagasi algusesse


Määratud toetused


Põllumajandusettevõtted saavad investeeringuteks 22,5 miljonit eurot toetust

Aprillikuu lõpus määras PRIA 166 ettevõtjale kokku 22 473 270 eurot põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust, mis makstakse taotlejale välja siis, kui ta oma projekti ellu viib ja selle kohta dokumendid esitab. Loe pikemalt pressiteatest ja vaata, kes said toetust!

 Tagasi algusesse


Pikema aja jooksul jätkuvad taotlusvoorud

LEADER kohaliku algatusrühma toetus ja projektitoetus (MAK meede 19.2 ja 19.3) – projektitoetuste taotluste kohapealse vastuvõtu kohta jälgige oma piirkonna LEADER-tegevusgruppide jagatavat infot! Määratud projektitoetuste kohta on andmed PRIA koduelehel.

Koolikava toetus – programmis osalemiseks tuleb esmalt esitada heakskiidutaotlus. Pärast heakskiidu kinnitamist saab taotleda toetust lastele jagatud koolipiima ning/või puu- ja köögivilja eest. Taotlemisega seotud toimingud tuleb teha uue e-PRIA vahendusel. Vt andmeid toetusesaajate kohta siin, koolikavas osalemiseks heakskiidetud taotlejaid siin.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise (EMKF meede 3.3) projektitoetuse taotluste vastuvõttu korraldavad kalanduspiirkondade kohalikud algatusrühmad esmalt kohapeal, jälgige nende jagatavat infot! Lõplikud otsused toetuste kohta teeb hiljem PRIA.

Kestab kalanduspiirkonna algatusrühma koostöötegevuse toetuse (EMKF meede 3.4) taotluste vastuvõtt PRIAs.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse (EMKF meede 4.4.3) taotlusi võtab PRIA vastu 9. aprillist 31. detsembrini 2018. Meetme tänavune eelarve on 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7 500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot. Energia- ja ressursiauditi tulemusel leitakse need  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringud, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale, samuti investeeringud jäätmete töötlemisse.

Puuviljasektori erakorralise toetuse saamiseks võtab PRIA taotlusi vastu 31. juulini 2018. Hüvitist võib saada seoses saagi koristamata jätmine, turult kõrvaldamise või toorelt koristamisega, mis on toimunud hiljemalt 30. juunini 2018. Enne saagiga kavandatavaid tegevusi esitab taotleja Põllumajandusametile (PMA) vormikohase teatise ning PMA teeb kohapealsed kontrollid.

Käimas on teravilja sekkumiskokkuost - 31. maini saab kokkuostu tuua pehmet nisu.

1.märtsist 30. septembrini toimub  Euroopa Komisjoni otsusel või sekkumiskokkuost kindlaksmääratud hinna alusel ja lõssipulbri sekkumiskokkuost pakkumismenetluse hindade alusel. Infot piimatoodete sekkumiskokkuostu kohta saab kodulehelt ja PRIA turukorralduse büroost turukorraldus@pria.ee.

Kestab lõssipulbri müük sekkumisvarudest pakkumusmenetluse teel. Müük toimub EL piires alates kõige varem sekkumislattu võetud kogustest. Eestis on sekkumisvarudes müügis kokku 383,5 tonni lõssipulbrit, minimaalne kogus pakkumuse esitamiseks on 20 tonni. Pakkumused tuleb PRIAle esitada iga kuu kolmandaks teisipäevaks kella 12.00-ks.

 Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Kestab pindala- ja MAK keskkonnatoetuste taotluste vastuvõtt

2.-21. maini kestab pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ja MAK pindala- ning loomatoetuste taotlemise põhiperiood, seejärel saab 15.juunini taotlusi esitada hilinenult. – Loe pikemalt!

Taotleda saab järgmisi toetusi –

Otsetoetused: ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetus (ROH); noore põllumajandustootja toetus (NPT); puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV). Kes liitusid 2015. aastal väikepõllumajandustootja toetuse (VPT) kavaga, võivad selles jätkata või osalemise katkestada ning saada otsetoetusi tavatingimustel.

Üleminekutoetused taotlejale kuuluvate toetusõiguste alusel: põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO) ja heinaseemne üleminekutoetus (SEL). Toetusõigused on taotlejale määratud või toetusõigusi omanud teiselt isikult üle võetud. – vt  2018 kehtivate toetusõiguste andmeid.

MAK 2014-2020 toetused: keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM); keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK); keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA); piirkondlik mullakaitse toetus (MULD); kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT); ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL); poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK);  mahepõllumajandusele ülemineku ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH); loomade heaolu toetus (LHT); Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetus (NAT).

Esmakordselt saab taotleda MAK piirkondlikku veekaitse toetust (VESI). Seda võib taotleda KSM kohustuse võtnud või seda tänavu alustav põllumees, kes hoiab nitraaditundlikul alal põllumajandusmaad 5-aastase perioodi jooksul rohumaana või kel on 5 aasta jooksul 60% KSM toetusõiguslikust maast talvise taimkatte all.

Erakorralist toetust talivilja kasvatajale (ERT) saavad taotleda need, kelle 2017.a esitatud ja rahuldatud ÜPT taotlusel oli kasvatatavaks kultuuriks märgitud talinisu, talirukis, talioder, talitritikale, taliraps või talirüps. ERTi saab taotleda vähemalt 1 ha põllumaa kohta, mille moodustavad vähemalt 0,3 ha suurused põllud, kuhu jäi 2017.a augustist kuni oktoobrini talivili rohkete sademete ja liigniiskuse tõttu külvamata või kus külvid sademete tõttu hävinesid.

Kõigil taotlejatel palume tutvuda soovitud toetuste saamise täpsemate tingimustega ja hinnata, kas nõuete täitmine on teile jõukohane. Täpsemat infot pakuvad meetmete määrused, tutvustused ning juhendid „Abiks taotlejale“, mis on kättesaadavad kodulehel.

NB! PRIA maakondlikes teenindusbüroodes saab kasutada taotluse esitamiseks e-PRIA kliendiarvuteid ja küsida infomaterjale toetuste ja taotluse täitmise kohta. Maakondlikes büroodes teenindatakse kliente E-N kell 9.00-16.00, samuti reedel, 18. mail ja 15. juunil.

Tagasi algusesseMetsaala investeeringutoetus

MAK Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetust saab 28. maist 6. juunini taotleda SA Erametsakeskus vahendusel ning sealt saab ka lisainfot. Taotluseid saab esitada ainult e-PRIAs.

Tagasi algusesseToetus lühikeste tarneahelate loomiseks ja turustamisvõimaluste edendamiseks

4.-11. juunini saab PRIAle esitada taotlusi MAK lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse saamiseks. Selle tänavune eelarve on 2 655 400 eurot, toetuse määr sõltub planeeritud tegevustest. Üks taotleja võib toetust saada kuni 200 000 eurot. Kes võivad toetust taotleda ja mille jaoks, sätestab meetme määrus. Otsused teeb PRIA 18. oktoobriks 2018.

Tagasi algusesseMikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

25.juunist 2. juulini toimub MAK meetme 4.2.1 (Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus) taotluste vastuvõtt.  Taotlusvooru eelarve  3 600 000 eurot. Määruse muudatused on praegu koostamisel maaeluministeeriumis, PRIA kodulehele saab info taotlusvooru kohta üles pärast määrusemuudatuste kinnitamist. 

 Tagasi algusesse


Pane tähele!


Muudatustest noore põllumajandustootja toetuse tingimustes

Noore põllumajandustootja toetuse (NPT) saamise aastate arvestus on võrreldes 2017. a kehtinud reeglitega muutunud. Kõigil NPT taotlejatel palume tutvuda toetuste saamise täpsemate tingimustega ja hinnata, kas te vastate nõuetele. NPT toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb ühtset pindalatoetust (ÜPT).

Muudatuse kohaselt võib NPT toetust saada 5 aastat alates esimesest NPT saamisest. Esimene NPT taotlus, mille alusel määrati taotlejale NPT toetust, peab olema esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest. (Varasemalt oli NPTd võimalik saada 5 aastat alates põllumajandusega alustamisest.)

Näiteks asus taotleja esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2010. aastal ning esimese NPT toetuse taotluse, millega talle toetust määrati, esitas ta viiendal aastal pärast põllumajandusega alustamist - 2015. Varasemate tingimuste alusel ei olnud võimalik aastatel 2016-2017 talle toetust määrata, sest põllumajandusega alustamisest oli möödunud rohkem kui 5 aastat. Kuid muudatuse kohaselt on tal nüüd võimalik NPTd saada ka 2018. ja 2019. aastal. Kui aga sellele taotlejale ei oleks 2015. aastal NPT toetust määratud, poleks tal võimalik NPTd saada ka 2018. ja 2019. aastal.

Muudatus ei puuduta teisi NPT toetusele kehtivaid nõudeid (näiteks taotleja vanuse või põllumajanduslike tegevuste arvestamise kohta). Soovitame toetusega seotud nõuetega põhjalikult tutvuda infomaterjalide abil PRIA kodulehelt.  

 Tagasi algusesseJuunikuus toimuvad poolloodusliku koosluse hooldamise koolitused

Poolloodusliku koosluse hooldamise (PLK) toetuse taotleja või tema esindaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hooldamisega, peab osalema Keskkonnaameti (KeA) korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel, kus jagatakse juhiseid alade hooldamiseks ja selgitatakse toetuse saamise tingimusi. Koolitus peab olema läbitud hiljemalt esimese kohustusaasta 20. juuniks. Koolitused toimuvad juunis. Täpsem info koolituste toimumise kohta on kättesaadav KeA kodulehel.

 Tagasi algusesseMeeldetuletus mahetootjatele

Tuletame meelde, et mahetootjad peavad kõik enda kasutuses olevad põllud, millistele nad soovivad Põllumajandusametist mahetunnustust saada, lisama pindalatoetuste taotlusele ja maksetaotlusele hiljemalt 21. maiks. Pärast 21. maid taotlusele lisatud põllud 2018. aastal tunnustust ei saa. Taotlejad, kes on endale võtnud mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustuse ja kelle põllud taotlemise aastal tunnustust ei saa, peavad arvestama sellega, et sellised põllud lähevad kohustuse vähenemise arvestusse ja varasematel aastatel nende põldude kohta makstud toetus küsitakse tagasi.

 Tagasi algusesseKSM taotleja peab kasvatama vähemalt kolme põllumajanduskultuuri 

Juhime tähelepanu, et keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse taotleja peab toetuse saamiseks igal kohustuseaastal kasvatama põllumajandusliku majapidamise põllumaal vähemalt kolme erinevat põllumajanduskultuuri. Kuigi 2018. a on kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse (ROH) taotlejatele kehtestatud erisus kultuuride arvule, ei kehti see KSM taotlejatele. Kolme kultuuri kasvatamise nõue on KSM toetusõiguslikkuse nõue - see tähendab, et kui taotleja ei kasvata põllumaal vähemalt kolme erinevat kultuuri, lõpetatakse kohustus ennetähtaegselt ja varasematel aastatel makstud toetused nõutakse tagasi.

Tagasi algusesseMida panna tähele ÜPT taotlemisel kanepi kasvatamise korral

Kanepi (Cannabis) kasvatamine on toetusõiguslik, kui põllumajandusmaal kasvatatakse Euroopa Liidu ühtsesse sordilehte taotlusaasta 15. märtsi seisuga kantud kanepi sorti. Kanepiseemnete tootmist ja turustamist Eestis reguleerib "Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus", täpsemalt selle rakendusakt - põllumajandusministri 24.04.2006 määrus nr 53. Ühtne põllukultuuride sordileht on kättesaadav Euroopa Liidu Teatajast. Lisaks on lubatud tuua seemneid OECD (Majandus- ja Koostöö Organisatsioon) seemneskeemidega liitunud riikidest nagu Uus-Meremaa, USA, Argentiina, Austraalia, Iisrael, Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik, Maroko, Serbia, Tšiili, Türgi, Uruguay.

Kanepile toetuse taotlemise korral tuleb PRIAle koos pindalatoetuste taotluse ja maksetaotlusega või hiljemalt hilinenud taotluste vastuvõtu viimasel päeval 15. juunil esitada külvatud kanepi seemnepakendi originaaletiketid. PRIA tembeldab need, teeb neist koopiad ja tagastab originaaletiketid taotlejale. Etiketid võib PRIAle esitada ka posti teel. Kui seemnepakendil on olemas sisemine ja välimine etikett (nt Kanadast tarnitud pakendid), siis palume esitada pakendi välimine etikett.

Kanepi õitsemise algusest tuleb taotlejal viivitamata teavitada PRIAt telefonil 737 7679 ning kasvatada kanepit vähemalt seni, kuni selle õitsemise lõpust on möödunud kümme päeva. Kanepi õitsemisest teatamine on oluline seetõttu, et kanepitaimedelt on vaid piiratud ajal võimalik võtta tetrahüdrokannabinooli (THC) sisalduse analüüside tegemiseks vajalikke proove. Kui analüüside tulemusena on taotlusaluselt kanepipõllult võetud proovis THC sisaldus suurem kui lubatud 0,2%, ei ole põld enam ÜPT, ROH ja noore põllumajandustootja toetuse jaoks toetusõiguslik.

 Tagasi algusesse


Teadmiseks


Nõuandeteenuste  toetamisest

7. mail 2018 allkirjastasid Maaeluministeeriumi ja Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) kokkulepe, et võimaldada kasutada põllumajandustootjatel/maavaldajatel kalendriaastas kaks tundi tasuta nõustamisteenust (vt ministeeriumi pressiteadet).

MES nõuandeteenistus pakub võimalust kasutada konsulentide tasuta tugiteenust ka pindalatoetuste taotluse esitamisel e-PRIAs.

Maaeluministeeriumi ja MESi vahel riigihanke tulemusena sõlmitud lepingu kohaselt korraldab MES alates 1. juulist 2015 põllumajandustootjatele või maa valdajatele (klientidele) nõustamisteenuste osutamist. MESil on õigus perioodil 2015-2021 taotleda PRIAlt 8,2 miljoni ulatuses nõuandetoetust, et võimaldada klientidel kasutada toetatavaid nõustamisteenuseid.

Nõustamisteenust saab 15 valdkonnas: loomakasvatus, taimekasvatus, mahepõllumajandus, metsamajandus, mesindus, maaparandus, põllumajandussaaduste töötlemine, keskkonnakaitse ja loodushoid, nõuetele vastavus, töötervishoid ja tööohutus, ettevõtte majandamine, äriplaani koostamine, juhtimine, mentorlus ja toetuse taotlemise nõustamine.

Lepingu algusest kuni tänaseni on MES taotlenud osutatud teenuste eest PRIAst toetust 1,9 miljonit eurot. PRIA maksab toetust 90% osutatud teenuste eest lepingus kokkulepitud hinnast. Ettevõtte majandamise, äriplaani koostamise ja juhtimise alase nõustamisteenuse korral on toetus 50% ja mentorlusteenuse osutamise korral 100%.

Seega tänu toetusele on enamikus nõuande valdkondades kliendi omaosalus vaid 10% teenuse maksumusest, millele lisandub omaosaluse pealt arvutatud käibemaks. Mentorlusteenuse saajale on nõuanne tasuta.

Kõige uuem teenuse liik on novembrist 2017 lisandunud toetuste taotlemise nõustamine. Alates 7. maist 2018 on ühel kliendil võimalik saada selle teenuse alast nõustamist tasuta kuni kaks tundi kalendriaastas. 

Toetust antakse MESile ühele kliendile osutatud ühe teenuse kohta kuni 1500 eurot ja kalendriaasta kohta 3000 eurot.

Nõustamisteenuse kogumahust on praegu valdkondlikult esikohal loomakasvatuse nõustamine, mis moodustab kogumahust 28,9%, järgnevad taimekasvatuse nõustamine (27,56%) ja nõuetele vastavuse alane nõustamine (24,99%). Need kolm valdkonda hõlmavad osutatud teenuste mahust kokku 81,44%. Kõige vähem on osutatud põllumajandussaaduste töötlemise alast nõu.

MESil on lepped nõuandeteenuse osutamiseks ligikaudu 50 konsulendiga. Täpsem info nõuandeteenuse kohta on veebilehel https://www.pikk.ee/.

 Tagasi algusesseJõustub maamajanduse mitmekesistamise toetuse muudetud määrus

16. mail ilmus Riigi Teatajas MAK meetme 6.4 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ uues redaktsioonis määrus, mis jõustub 19. mail.

Sellega ei muudetud kehtiva määruse alusel toetuse saajate sihtgruppi kuuluvate ettevõtjate toetuse taotlemise ja saamisega kaasnevaid nõudeid ning kohustusi.

Muudatusega laiendatakse meetme 6.4 sihtgruppi. Kui seni said toetust taotleda nõuetele vastavad ettevõtjad, siis edaspidi on võimalik toetust taotleda ka riigi enamusotsustusõigusega äriühingutel, MTÜdel või sihtasutustel, kes tegelevad põllumajandusliku tegevusega (avaliku sektori põllumajandusettevõtjad).

Lisaks muudatusele sihtgrupi osas täiendatakse taotluse hindamiskriteeriume mitme uue kriteeriumiga. Eelistuse saavad edaspidi taotlejad, kes loovad sotsiaalmajanduslikku lisandväärtust läbi kultuuripärandi näitamise. Samuti saavad eelistuse taotlejad, kelle kavandatav investeering avaldab positiivset mõju noorte ettevõtlusele või puuetega inimestele. Põllumajandustootja puhul lisatakse eelistus taotlejatele, kes tegelevad ohustatud tõugu loomade kasvatamisega ja loovad sotsiaalmajanduslikku lisandväärtust läbi kultuuripärandi säilitamise. Seni kehtinud hindamiskriteeriumide põhimõtteid ei muudetud. Täpsemalt saab hindamiskriteeriumite muudatustega tutvuda määruse lisast.

Toetustaotluste vastuvõtt saab toimuma uue e-PRIA vahendusel. Taotluste eeltäitmise ja vastuvõtuperioodi aja teatame Ametlikes Teadaannetes ja oma kodulehel. Samuti on PRIAs koostamisel selgitavad juhised taotlemise kohta.

 Tagasi algusesseTaimekaitseseaduse muudatus karmistab vastutust nõuete rikkumise eest

Hiljuti saatis Maaeluministeerium kooskõlastusringile taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on vähendada taimekaitsevahendite turustamise ja kasutamisega kaasnevaid tervise- ning keskkonnariske. Taimekaitsevahenditega seotud nõuete rikkumise juhtudeks kavandatakse seadusega ette näha praegusest selgemad võimalused väärteomenetluse algatamiseks ja karistuse määramiseks. Loe pikemalt pressiteatest ja vaata määruse eelnõu EISis .

Tagasi algusesseSelgitused võlgnevuste ja tagasinõuete kohta

PRIA uuendas kodulehel infot selle kohta, kuidas toimub väljamakstud toetuste tagasinõudmine, viiviste ja intresside rakendamine ning võlgade tagasimaksmine või tasaarvestamine. Vt kodulehelt PRIA tagasinõuded.

Tagasi algusesseMuudatustest loomakorjuste utilisieerimisel

1.juulist 2018 muutub põllumajandusloomade korjuste käitlemisettevõtetesse saatmise protsess. Uue korra järgi ei väljasta volitatud loomaarstid enam veterinaartõendit (vorm 5T) ja loomapidaja ei anna korjusega kaasa kaubadokumendi vormi.

Alates 1.juulist 2018 saab loomapidaja esitada utiliseerimisele saadetavate loomakorjuste andmeid põllumajandusloomade registrile uues e-PRIAs. Teenus asub vahelehel „Registrid“, kus andmete esitamise alustamiseks tuleb vajutada nuppu „Alusta uut taotlust“.  Andmeid saab esitada ka paberil (vorm „Põllumajanduslooma korjuse utiliseerimine“, mille leiate PRIA kodulehelt www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid)

Endiselt tuleb korjuse äravedu vajaval loomapidajal pöörduda vastavat tegevusluba omavate ettevõtete poole:

  • Atria Eesti Aktsiaselts (loomaliik sead) elektronposti aadress info.estonia@atria.com  või telefonil 76 79 900;
  • AS Vireen (veised, sead, hobused, lambad ja kitsed) telefonil 32 78 290.

Täiendavates küsimustes palume pöörduda põllumajandusloomade registri poole e-posti aadressil loomade.register@pria.ee  või registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

 Tagasi algusesse

 

PRIA kliendinõukojal täitus aprillis 10 tegutsemise aastat. 

Aprillis täitus PRIA kliendinõukojal 10 tegutsemise aastat. Sel puhul koguneti pisut pidulikumalt 11.mail. Kohal olid endised ja praegused nõukoja liikmed, maaeluminister Tarmo Tamm, kantsler Illar Lemetti ja PRIA juhtkond.

PRIA kliendinõukoda loodi 15. aprillil 2008. Kliendinõukoda koosneb 15 aktiivsest kliendist, kellel on pikaajaline koostöösuhe PRIAga. Nõukoja eesmärgiks on kaasa rääkida planeeritavate tegevuste ja arenduste osas ning anda tagasisidet juba tehtud tööle. 10 tegevusaasta jooksul on nõukoja töös osalenud  32 PRIA klienti ja läbi on viidud 25 nõukoja istungit.

 Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee