Esilehele

PRIA infokiri - mai 2016

      

Määratud ja makstud toetused

Lõppenud taotlusvoorud

Käimasolevad ja juunis saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 


 Määratud ja makstud toetused 


Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.2) taotlusvoor toimus novembris. Eelarve oli 4,8 mln eurot,  kokku esitati 18 taotlust summas 7,9 mln eurot.

Rahuldati 10 taotlust kogusummas 4 693 696 eurot. Üks taotlus ei ületanud hindepunktide lävendit, üks ei vastanud määruse nõuetele. 6 taotluse rahuldamiseks ei piisanud eelarvet.

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus (MAK meede 4.2.3). Taotlemine toimus samuti novembris. Taotlusvooru eelarve oli 3 860 000 eurot, laekus 6 taotlust summas 4 854 477 eurot.  3 taotluse põhjal määrati toetusi kokku 3 860 000 eurot. 2 taotluse jaoks ei jätkunud eelarvet ning 1 annulleeriti taotleja soovil.

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetust  (MAK 2014-2020 meede 16.4) taotleti esmakordselt novembris. Eelarve oli 1,24 mln eurot. Esitati 22 taotlust summas 2 901 746 eurot. 8 taotluse alusel määrati kokku toetusi 1 167 484 eurot. 2 taotlust ei vastanud määruse nõuetele ja 12 jaoks ei jätkunud eelarvet.

Põllumajandusloomade aretustoetust määrati ja maksti tänavu 12-le tõuraamatute või jõudluskontrolliga tegelevatele ühendustele 1 972 650 eurot. Kaks taotlust jäi rahuldamata.

Tagasi algusse

 

194 põllumajandusettevõtjat saavad investeeringutoetusteks 23,5 miljonit eurot


PRIA määras 194  põllumajandusettevõtjale detsembrikuus esitatud taotluste põhjal  23,5 mln euro ulatuses maaelu arengukava investeeringutoetusi põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks (MAK meede 4).

Mitu toetusesaajat on küsinud PRIAlt, millal saavad kätte paberil otsuse toetuse määramise kohta. Tuletame meelde, et taotlusvormil oli kliendil  võimalik teha märge selle kohta, et edaspidi soovitakse PRIAga suhelda elektrooniliselt. Märke teinutele saatiski PRIA otsused e-postiga sellel meiliaadressil, mille klient ise on kliendiregistrile andnud. Vajadusel saate neid andmeid üle vaadata ja muuta.

Loe pressiteatest pikemalt ja vaata, kes said toetust ning milleks!

  Tagasi algusse

 


Lõppenud taotlusvoorud


28. aprillist 6. maini said kalanduse ja vesiviljeluse tunnustatud tootjaorganisatsioonid ja nende liidud taotleda PRIAst tootmis- ja turustuskavade toetust (EMKF meede 4.1). Taotlusvooru eelarve on 750 000 eurot.  Laekus 5 taotlust summas 485 969 eurot. PRIA teeb otsused 12. juuliks.

Aprillis võttis PRIA kalanduspiirkondade algatusrühmadelt vastu EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus“ taotlusi. Kolm algatusrühma taotlevad toetust kokku 1 074 714 eurot. PRIA teeb otsused 7. juuniks.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavituse ja tutvustuskampaaniate toetust (EMKF meede  6.4) sai taotleda aprillis, 2016. aasta taotlusvooru eelarve on 0,6 mln eurot. Laekus 6 taotlust summas 452 000 eurot. Otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

 Tagasi algusse




Käimasolevad ja juunis saabuvad taotlusvoorud


Kestab pindala- ja keskkonnatoetuste taotlemine. Taotleda saab:

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus

Noore põllumajandustootja toetus

Väikepõllumajandustootja toetus

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus  (MAK 2014-2020 meede 10.1.6)

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3)

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1)

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1)

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2)

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11)

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1)

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus  (MAK 2007-2013 meede 2.3.4)

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5)

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5)

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7)

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3)

 

Tagasi algusse

 

Turukorraldustoetused,  koolitoiduprogrammid


Avatud on piimatoodete sekkumiskokkuost (praeguseks on PRIA vahendusel sekkumiskokkuostu korras lattu paigutatud 432 tonni lõssipulbrit kahelt ettevõttelt) ning või ja lõssipulbri eraladustamine

Kestab koolipiimatoetuse programm ning koolipuuvilja ja –köögivilja programm.

Jooksvalt võtab PRIA vastu LEADER projektitoetuse taotlusi.

SA Erametsakeskus võtab 30. maist 15. juunini vastu metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 8) taotlusi – täpsemalt vt Erametsakeskuse kodulehelt.

26. juunist 1. juulini võtab PRIA vastu tootjarühmade tunnustamise taotlusi.

Kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetuse (EMKF meede 4.4.1) juunis toimuva taotlusvooru kuupäevi pole veel otsustatud.

Tagasi algusse

 


Pane tähele!


Viimased päevad pindalatoetuse taotluse tähtaegselt esitamiseks


Kuni 23. maini saab esitada tähtaegselt pindala otsetoetuste ning MAK hektari- ja loomapõhiste toetuste taotlusi. Pärast vastuvõtu põhiperioodi saab taotlusi esitada veel 17. juunini, aga siis väheneb toetuste summa 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

20. mai hommikul ligines esitatud taotluste arv 10 000-le. Kellel on taotlus juba esitatud, saab vajadusel andmeid muuta, parandada või täiendada, sh põlde juurde lisada kuni 17. juunini 2016. Seda võimalust soovitab PRIA kindlasti kasutada, et võimaliku kontrolli korral vastaksid taotluses esitatud andmed täpselt tegelikkusele.

Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Kodulehel on kogu vajalik info nii pindalatoetuste kui ka loomatoetuste kohta, abi saab infotelefonil 7377 679. 

Valdav osa taotlusi on esitatud e-PRIA kaudu. Kui e-PRIA kasutamsiel tekib tehnilisi küsimusi või probleeme, siis palume kõigepealt lugeda vastuseid korduvatele küsimustele . Kui sealt abi ei saa, siis kirjutage e-kiri aadressile portaal@pria.ee või helistage tööpäeviti 8.30 – 16.00 telefonil 737 7677.

ID-kaardiga portaali kasutamisel tuleb veenduda, et arvutisse oleks paigaldatud õige versioon ID-kaardi tarkvarast ning sertifikaadid ajakohased. Lisainfot ja juhised leiab aadressidelt

https://installer.id.ee/?lang=est

https://blog.ria.ee/uuenda-oma-id-kaarti/

e-PRIA pkasutamisel võib esineda tõrked,  kui arvutisse on paigaldatud ESET NOD32 viirusetõrjetarkvara (http://id.ee/index.php?id=35947 ).

 

Tagasi algusse 

Taotlusvoorude ajakavas on muudatusi


2016.a  taotlusvoorude prognoositavas ajakavas on hiljuti tehtud järgmised muudatused:

* MAK meede “Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks” (toetuse sihtgrupp on mikro- ja väikeettevõtted) – taotluste vastuvõtu uus prognoositav ajavahemik on 27.juunist 1. juulini. PRIA koostab meetme tutvustuse kodulehele siis , kui kinnitatakse meetme määrus. 

* MAK meetme “Investeeringud majandustegevevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas” toetuse taotlusi võetakse vastu 22.-29. augustil.

* MAK toetust noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamiseks saab taotleda 12.-19. septembril.

Tagasi algusse

 

Uus seakatku-laine läheneb, hoiatavad teadlased


Loe pikemalt VTA, Maaeluministeeirumi ja Eesti Tõusigade Aretusühistu pressiteatest ning registreeru infopäevale!

 Tagasi algusse

 


Teadmiseks


Kalanduspiirkonnad saavad kohalikuks arenguks toetust


Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda, kus kogukonna algatusgrupid on koostanud strateegiad kohalikuks arenguks. Strateegiate elluviimiseks piirkondades vastu võtma projektitoetuste taotlusi. Need kaheksa piirkonda hõlmavad alasid Peipsi-Pihkva-Lämmijärve ja Võrtsjärve ääres, mereäärsel rannikul ja saartel.

Strateegiad võivad sisaldada tegevusi ja saada toetusi viies valdkonnas:

  1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine
  3. Kalasadamate uuendamine
  4. Koelmualade loomine või taastamine
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine.

Pikemalt loe siit!

 Tagasi algusse

 

Kui palju on sigu ja mesilasperesid?


Kord aastas, 15. maiks, tuleb teatada PRIAsse põllumajandusloomade registrile mesilasperede ja sigade arvud 1. mai seisuga. 10. maiks olid registrile teatatud 1812 mesilast, kus on 17 825 mesilasperet. Sigade arv oli 290 662.

Täiendavalt laekuvate teatiste tõttu võivad arvud veel muutuda. Registrisse kantud põllumajandusloomade kohta näeb liigiti ja maakondade lõikes andmeid kodulehelt.

 

 Tagasi algusse

 

Üle-eestilised infopäevad tutvustavad kalandustoetusi


Maaeluministeerium korraldab 25. maist  7. juunini Eesti kaheksas kalanduspiirkonnas infopäevad, kus tutvustatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) Eesti rakenduskava rannapiirkondadesse ning kalandussektorisse suunatavaid toetusi. Osalemiseks tuleb registreeeruda. Loe lähemalt!

 Tagasi algusse 

 


 

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, aga sisu huvitab Teid, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti!

Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva kastikese kaudu.

 



 

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee