Esilehele

PRIA infokiri - mai 2015

  

Mis oli ja mis tuleb

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele

Teadmiseks

 


 Mis oli ja mis tuleb

 

Lõppenud taotlusvoorud


Sealiha eraladustamiseks enam toetust taotleda ei saa

29. aprillil lõppes Euroopa Komisjoni otsusel EL sealiha eraladustamise toetuse taotlemine.

9. märtsist avatud sealiha eraladustamine on EL turukorralduse meede, mis võimaldas saada sealiha ladustamiskulude katteks toetust. Eestis ladustati toetuse abil 573 tonni sealiha, mille kohta sõlmiti 18 lepingut.

Tagasi algusse

 

Maaelu mitmekesistamiseks soovib toetust 362 mikroettevõtjat

Uue perioodi maaelu arengukava meetme „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ toetuse saamiseks laekus PRIAsse 362 taotlust kokku 28 miljoni euro saamiseks. Selle abil soovitakse teha investeeringuid brutomaksumusega üle 135 mln euro.

Rohkem infot meetme kohta vt kodulehelt, taotlusvooru tulemuste kohta vt pressiteatest.

Tagasi algusse

 

Määratud toetused

Aprillis ja mais määratud toetused

Koolipiimatoetus 

Nimekiri PRIA kodulehel

Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus 

Nimekiri PRIA kodulehel

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus, seotud tegevused

Nimekiri PRIA kodulehel

Põllumajandusloomade aretustoetus

Nimekiri PRIA kodulehel

Turuarendustoetus

Nimekiri PRIA kodulehel

Põllumajanduskindlustustoetus

Nimekiri PRIA kodulehel

Ühistegevused, tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1)

Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusse

 

Vesiviljelustoetuse määramine

20.04.15 tegi PRIA EKF 2007-2013 meetme 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetused“ otsused. Toetus määrati 13 taotlusele kogusummas 994 734 eurot (vooru eelarve oli 2 mln eurot). Eelarvejäägi kasutamise üle otsustab Põllumajandusministeerium.

Toetust said taotleda vesiviljelusega tegelevad ettevõtjad, kes 2013.a taotlusvoorus esitasid sama meetme tingimustes sätestatud korras taotluse toetuse saamiseks ja kelle taotluse kohta tehti nimetatud voorus rahuldamata jätmise otsus sellepärast, et sama aasta eelarve jääk ei võimaldanud teha rohkem taotluse rahuldamise otsuseid.

Tagasi algusse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Pindala- ja loomatoetused

Maikuus võtab PRIA põllumeestelt ja loomapidajatelt vastu taotlusi otsetoetuste ning MAK 2007-2013 ja  MAK 2014-2020 pindala- ja loomatoetuste saamiseks ning tootjarühmade tunnustamise taotlusi.  Täpsema ülevaate maikuus taotlemiseks avatud meetmetest annab tabel.

 Tagasi algusse

 

Tootjarühmade tunnustamine

18.-25. maini saab PRIAle esitada taotlusi tootjarühmade tunnustamiseks.

Tunnustatud tootjarühmade teke aitab parandada põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust läbi ühise majandustegevuse soodustamise ja põllumajandustootjatele suurema turujõu loomise.
Meetme spetsiifilisteks eesmärkideks on jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv, toodete ühisturustuse osatähtsuse kasv jne. Tootjarühmad korraldavad oma  liikmete toodete ühist turustamist.

Tunnustuse saamiseks esitab tootjarühm PRIAle kirjalikult paberil või elektrooniliselt vormikohase avalduse ja vastavalt tegevusalale täiendavad dokumendid.

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste, sealhulgas ühise eeskirja ja äriplaani nõuetele vastavust ning tootjarühma ja tema liikmete vastavust seaduses ja määruses sätestatud nõuetele. Äriplaani hindamiseks moodustab PRIA peadirektor komisjoni.
PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või tunnustamata jätmata otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.
Rohkem infot tootjarühmade tunnustamise taotlemise kohta on PRIA kodulehel.

Tagasi algusse


Pane tähele


Pindala- ja loomatoetuste taotlemisel jälgige uusi nõudeid

7.mail algab pindala- ja loomatoetuste taotlusvoor, mis kestab 25. maini. Seejärel saab hilinenud taotlusi esitada veel 19. juunini. Sama kuupäevani võib juba esitatud taotlustel andmeid muuta.

Milliseid toetusi saab tänavu taotleda ja milliseid muudatusi on tehtud nõuetes, seda oleme tutvustanud taotlejatele jagatavates trükistes, PRIA kodulehel, elektroonilises infokirjas ja ka Maalehes. Seekord juhime tähelepanu, mida toetuste taotlemisel eriti tähele panna – loe edasi.

Tagasi algusse


Toorpiima esmaostjatel tuleb hakata esitama igakuiseid andmeid

Vastavalt maaeluministri 23.04.2015 määrusele nr 44  tuleb lehmatoorpiima esmaostjatel alates maikuust hakata PRIA-le esitama iga kuu 15. kuupäevaks eelnenud kalendrikuu kohta järgnevaid andmeid:

  •  esmaostjale tarnitud lehmatoorpiima üldkogus täiskilogrammides;
  •  esmaostjale tarnitud lehmatoorpiima kaalutud keskmine tegelik rasvasisaldus protsentides, ümardatult teise komakohani.

Esimene teavitus tuleb saata aprillikuu kohta  hiljemalt 15. maiks. Vormikohaseid andmeid saab esitada nii elektrooniliselt e-PRIA portaali vahendusel (valides teenuse piimakvoot ja turuinfo esitamine ning alamteenuse turuinfo esitamine  - lehmatoorpiim) kui ka  digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil turukorraldus@pria.ee. Turuinfot kogutakse Euroopa Komisjonile esitamiseks.

Tagasi algusse


 Teadmiseks


e-PRIA kasutamise juhendamine

Maaelu Edendamise Sihtasutus pakub koostöös PRIAga kõigile pindalatoetuse ja loomatoetuste taotlejatele 19. juunini 2015 põllu- ja maamajanduse konsulentide poolset tasuta juhendamist ja tuge e-PRIA kasutamisel.  Täpsemalt vt MESi kodulehelt.

Tagasi algusse

 

Otsetoetuste ja maaelu arengukavade toetuste infopäevad 2015

Kuni 18. maini toimuvad maakondades Põllumajandusministeeriumi tellimisel (MAK) 2007–2013 II telje ning MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste ja otsetoetuste infopäevad.  Vt ka ettekannete materjale.

Tagasi algusse

 

Eesti piimakvoot sai ületatud

Viimase piimakvoodi-aasta tulemused on selgunud - Eestile 2014/2015 piimakvoodi-aastaks kinnitatud tarnekvoodi korrigeeritud täituvus oli 101,16 protsenti. 280 tarnekvooti ületanud tootjal tuleb kvoodiületustasuna maksta  kokku  üle 2,2 miljoni euro.Täpsemalt vt pressiteatest

Tagasi algusse

 

Nõustamisteenust hakkab pakkuma Maaelu Edendamise Sihtasutus

Põllumajandusministeerium kuulutas Maaelu Edendamise Sihtasutuse põllu- ja maamajandusliku nõustamisteenuse osutaja hanke võitjaks. Sihtasutusega sõlmitakse leping aastateks 2015–2021 nõustamisteenuse osutamiseks kõigis Eesti maakondades.

Nõustamise kättesaadavust aitab parandada muudatus rahastamissüsteemis - põllumajandustootjad ei  pea enam toetust tagantjärele taotlema. Klient maksab nõuande eest vaid omaosaluse ning toetust taotleb PRIA-st teenuse osutaja.

Vt lähemalt Põllumajandusministeeriumi kodulehelt!

Tagasi algusse

 

Maikuu lõpuni saab registreeruda avatud talude päevale

Põllumajandusministeeriumi, Maamajanduse Infokeskuse ja Järvamaa Avatud Talude eestvedajate koostöös sündis algatus korraldada sel aastal üle-eestiline avatud talude päev - Eestimaa avatud talud 2015. Talud avatakse külastajatele 19. juulil kell 10-17.

Kui soovite oma põllumajandusettevõtet või talu külastajatele avada, siis palun võtke ühendust Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroost Reve Lamburiga reve@maainfo.ee või Leader kohaliku tegevusgrupi, kohaliku taluliidu või tootjate liidu esindajaga. Talusid saab registreerida kuni maikuu lõpuni. Rohkem infot ürituse kohta www.avatudtalud.ee

Tagasi algusse


 

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 

 

 Head lugemist!

PRIA

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee