Esilehele

PRIA infokiri - mai 2012

 

PRIA logoMis oli ja mis tuleb - aprill ja mai 2012

 

PRIA logoPindalatoetuste taotlemine e- PRIAS

 


 

 

Mis oli ja mis tuleb - aprill ja mai 2012

PRIA ootab pindalatoetusi taotlema

2. mail alustas PRIA pindala- ja keskkonnatoetuste taotluste vastuvõttu ja loodab, et suur osa rohkem kui 16 000 maaharijast vormistavad taotluse elektrooniliselt e-PRIAs.

Maikuu on igal aastal  PRIA jaoks töörohke aeg, sest toetustest huvitatute seas on just pindalatoetuste soovijaid kõige rohkem. Ainuüksi ühtset pindalatoetust (ÜPT) said 16 291 klienti.  Nii toetuste abil haritava maa pind kui pindalatoetuste taotlejate hulk on viimastel aastatel kasvanud, samuti ÜPT toetuse määr – see ligineb100 eurole hektari kohta.

Mullu hariti või hoiti heas põllumajanduslikus korras üle 884 tuhande hektari põllumajandusmaad ja hooldati üle 24 tuhande  ha poollooduslikke kooslusi.

Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) keskkonna ja paikkonna säilitamise meetmete raames saab taotleda ebasoodsamate piirkondade toetust, Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetust, Natura 2000 erametsamaa toetust (seda tuleb taotleda SA Erametsakeskus kaudu), keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku tootmise, ohustatud tõugu looma pidamise, kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukki) kasvatamise ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Kõigil MAKi toetustel on ühikumäärad aastate lõikes samad, otsetoetuste ühikumäärad kinnitab PRIA 24. novembriks.

Tänavu on pindalatoetuste taotlemise juures mitmeid uuendusi, millele palume klientidel tähelepanu pöörata. Näiteks tuleb kõigil lisaks taotlusele, põldude loetelule ja kaartidele esitada täidetult nõuetele vastavuse küsimustik, mille vastused annavad infot taotlejatele rakenduvatest nõuetest, mille kohta ei ole riiklikes registrites piisavalt andmeid.

Põldude loetelu (vorm PT50A) täites tuleb arvestada uue põllumajanduskultuuride loeteluga  ja  kirja panna kasvatatav põllumajanduskultuur vastavalt loetelule.  Samuti on vormil uus veerg kasvatatava kultuuri kasutuviisi või otstarbe kohta. Veergude täitmise kohta annavad selgitusi märkused vormi lõpus.

Põldude loetelus (vorm PT50A) tuleb iga põllu kohta teha märge põllumajandusmaa kasutusõiguse kohta.  
Pindalatoetustega seotud uuenduste kohta lugege pikemalt PRIA kodulehel

 

Otsetoetuste summa võib väheneda

Euroopa Liiduga liitumisel kokkulepitud reeglite põhjal on tänavu viimane aasta, mil Eestis on lubatud lisaks EL-i eelarvest rahastatavale ÜPTle maksta riigieelarvest lisaks täiendavaid otsetoetusi. Pindalatoetuste valdkonnas on need heinaseemne ja põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus. Mõlema maksmise aluseks on taotlejale varasemate aastate maaharimise põhjal määratud toetusõigused. 

Üks olulisi muudatusi 2012. aastal on vastavalt Euroopa nõukogu  määrusele otsetoetuste kogusumma vähendamine neil, kel see ületab 5000 eurot.

Otsetoetuste kogusumma koosneb ühtsest pindalatoetusest ja piimasektori eritoetusest ning täiendavatest otsetoetustest: ammlehma ja ute kasvatamise täiendav otsetoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus ning piima, veise ja ute täiendav otsetoetus.

Kõigi otsetoetuste üle 5000 euro jäävat summat vähendatakse 10% võrra ning vähendus tehakse täiendavate otsetoetuste summalt. ÜPT ja piimasektori eritoetuse summa osa, mis ületab 300 000 €, vähendatakse 4%. Kui täiendavate otsetoetuste osa otsetoetuste kogusummast ületab 300 000 €, siis vähendatakse seda ületavat täiendavate otsetoetuste osa veel 4% võrra.

NB! Vähendamine ei puuduta MAKi toetusi.

Kuna vähendamiste väljaarvestamiseks peab PRIA kõigepealt teadma kõigi pindala- ja loomakasvatuse otsetoetuste summa, siis toimub nende toetuste väljamaksmine detsembris.

Kui soovite prognoosida oma tänavustelt otsetoetustelt tehtavat võimalikku vähendamist, siis saate arvestamisel kasutada PRIA kodulehel olevat nn vähendamise kalkulaatorit (vt rubriik taimekasvatus), sisestades 2011 saadud toetuste summad.

Otsetoetuste vähendamisest saab lähemalt aimu PRIA kodulehelt artiklist:  PRIA teatab: otsetoetuste maksmisel tuleb olulisi muudatusi ja Otsetoetuste vähendamised saavad selgemaks vähendamiste kalkulaatori abil

 

Kus ja kuidas pindalatoetusi taotleda?

Taotlusperiood kestab 2.-21. maini, seejärel saab 22. maist 15. juunini taotlusi esitada ka hilinenult, kuid siis väheneb toetussumma 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. 15. juunini saab juba esitatud taotlustele ka põlde lisada ja pindalasid suurendada.

Taotlemiseks soovitame eelistada elektroonilist kliendiportaali e-PRIA. e-PRIA automaatsed kontrollid juhivad kohe pärast sisestamist tähelepanu vigadele ja puudustele. Seega on e-PRIAs taotluse täitmisel andmete õigsus paremini tagatud.

Paberil esitatavad taotlused palume täita enne PRIA teenindusbüroosse tulekut. Sobiva aja taotluse esitamiseks palume broneerida kodulehe kaudu (www.pria.ee/reg), infotelefonil või maakondlike teenindusbüroode telefonidel. Bürood teenindavad teid  esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teistel tööpäevadel 8.30-16.00 ning ka laupäeval, 12. mail kl 8.30-15.00.

Pindalatoetuste infomaterjalid leiate PRIA kodulehelt. Õige materjali leidmisel on abiks lehekülg Pindalatoetuste üldinfo 2012

 

Loomade karjatamise toetus

2012. a võib loomade karjatamise toetust taotleda kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust võtta ei saa. Võimalik on kohustust teiselt isikult üle võtta ja pooleli olevat kohustust jätkata.

Hobuste karjatamine
Ka sellel aastal toimub Eestis registreeritud hobustele taotlemine unikaalsete elunumbrite (UELN) alusel, märkides need karjatatavate hobuste loetellu MT62B. Lisaks ei esitata passi-, tõutunnistuse- või põlvnemistunnistuse koopiaid. UELN-i saab kontrollida hobuslaste regitrist: http://neptuun.pria.ee/hb-avalik/hobused.faces. UELN-i puudumisel või selle muutumisel saate numbri kohta infot hobuse dokumendi väljastanud seltsilt. Hobuste kohta, kes pole Eestis registreeritud, tuleb esitada lisaks MT62B-le ka hobuse dokumendist koopia, millel on näha hobuste sünniaeg ja identifitseerimise number või UELN.

Lugege pindalatoetustega seotud teemadest ka käesoleva infokirja e-PRIA alajaotusest!

Tagasi algusse


Mesilasperede ja sigade arvu teatamise tähtaeg hakkab saabuma.

Tuletame klientidele meelde, et kord aastas tuleb mesinikel esitada enda mesilasperede ja seapidajatel sigade arv.
Iga aasta 15. maiks tuleb mesinikel teatada põllumajandusloomade registrile iga mesila mesilasperede arv 1. mai seisuga ning seapidajatel loomapidamishoones peetavate sigade arv 1. mai seisuga. Nii mesilasperede kui sigade arvu teatamiseks on e-PRIAs avatud e-teenused. Juhul, kui mesila või sigade pidamiseks kasutatav ehitis on registreerimata, saab ka selle e-PRIAs kerge vaevaga registreerida. Teenused leiate e-PRIA teenuste menüüst.

Kellel on soov andmed esitada paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, siis vormid andmete esitamiseks leiate siit.

Lisainfot andmete esitamiseks saate Registrite infotelefonil 7 312 311 või skype: priaregistrid.

 Tagasi algusse

 

Turuarendustoetuse saamiseks saabus PRIAsse ligi 100 taotlust

PRIA-le esitati ajavahemikus 01. veebruarist kuni 15. veebruarini 2012 turuarendustoetuse saamiseks 98 taotlust 27 erineva taotleva MTÜ poolt. Taotletav toetussumma oli kokku 2 017 448 eurot, millest abikõlblike taotluste kogusumma oli 1 985 964 eurot. Kuna 2012 turuarendustoetuse eelarve on 1 500 000 eurot, toimus  taotlejatele määratud turuarendustoetuse summade korrigeerimine võrdeliselt taotletava toetuse suurusega. Turuarendustoetuse määramise otsused kinnitati 12. aprill 2012, väljavõtted otsustest on saadetud taotlejatele.

Abikõlblike tegevuste loetelu 2012. aastal on järgmine:

  1. turu-uuringu tellimine;
  2. põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine;
  3. messil või näitusel osalemine või nende korraldamine;
  4. Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või Eestis toimuva koolituse või seminari korraldamine;
  5. väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine.

 Tagasi algusse

 

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Jätkuvad    
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood / e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused 02.01.-31.12.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* Tootjarühmade tunnustamine 05.03.-12.10.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
Taotlusvoorud, mis algasid aprillis ja jätkuvad mais
MAK* 1.7.3. Teavitamis- ja edendamistegevus 30.04.-04.05.2012 PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.6.1. Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 30.04.-14.05.2012 PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
Taotlusvoorud, mis algavad mais
EAGF*** Ühtne pindalatoetus 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.12.2012
Riiklik**** Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus (viimane) 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.12.2012
Riiklik**** Heinaseemne täiendav otsetoetus (viimane) 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.12.2012
MAK* 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013
MAK* 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.05.2013
MAK* 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale 2.05-21.05.2012 Erametsakeskuse teenindusbürood/e-PRIA 30.04.2013
MAK* 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.02.2013
MAK* 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013
MAK* 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013
MAK* 2.3.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.02.2013
MAK* 2.3.4 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013
MAK* 2.4 Loomade karjatamise toetus 2.05-21.05.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013

 Tagasi algusse

 

Määratud toetused aprillis 2012
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
  Põllumajandusloomade aretustoetus 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1) 2011 viies taotlusvoor Nimekiri PRIA kodulehel

 Tagasi algusse

 


 

Pindalatoetuste taotlemine e- PRIAS

Muudatused ka „Minu põllud“ teenuses!

Head kliendid! Juhime tähelepanu, et 2012. aastal on pindalatoetuste taotluse juurde kuuluvas põldude loetelus (vorm PT50a) lisandunud uued veerud kasvatatava kultuuri kasutuviisi või otstarbe kohta. Samuti tuleb senisest täpsemalt kirja panna põllumajanduskultuur. Uus ja täiendatud on ka põllumajanduskultuuride loetelu, millest tuleb taotluse täitmisel lähtuda. Loetelu uuendamine on vajalik selleks, et viia loetelu kooskõlla põllumajandusmaa klassifikaatoriga riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus.
Samuti juhime tähelepanu, et põldude loetelus tuleb iga põllu kohta teha märge ka põllumajandusmaa kasutusõiguse kohta

Seoses eelmainitud muudatustega on võrreldes eelmise aastaga lisandunud muudatusi ka e-PRIA teenusesse „Minu põllud“.  Juhime klientide tähelepanu, et  kui te olete eelmisel aastal või käesoleval aastal varem joonistanud põllud teenuses „Minu põllud“ siis on teie põldude nimekirja nüüd lisandunud mitmeid punaseid veateateid, mis annavad märku, et teil on põldude kohta lisamata andmed, mida varem vaja ei läinud, kuid nüüd tuleb toetuse taotlemisel täita.  Muutunud alusalade jm osas on vaja põlluandmeid korrigeerida/lahtreid täiendada. Taotlusvooru alguse seisuga  tuleb oma põldude andmeid täiendada veel üle 97% kasutajatest, kes MP teenusesse oma põlde on joonistunud. Enamikul on põldude küljes teade just puuduolevate klassifikaatorite kohta.

Suurima muutusena on lisandunud uued rippmenüüdega lahtrid: Otstarve/kasutusviis ja Kasutusõigus. Nimetatud lahtrid on lisandunud kaartide joonistamise viisardi viiendasse sammu ning neid saab täita ka „Minu põllud“ teenuse põldude nimekirjas. Seega ei ole vaja iga muudatuse tegemiseks kõiki põlde eraldi läbi vaadata, vaid saate muudatusi teha põldude nimekirjas.

Samuti on teenuses muutunud põllukultuuride nimistu. Nende nimetuste osas, mida käesoleval aastal enam ei kasutata, on „Minu põllud“ põldude nimekirjas nüüd tühjad lahtrid ja teil on vaja tabelisse märkida uued kultuurid. Võimalikud põllumajanduskultuurid on valitavad rippmenüüst.
Põldude nimekiri on lihtsamaks käsitlemiseks jaotatud lehekülgedeks. Soovi korral on võimalik vaadata kõiki põlde siiski ka ühel leheküljel.

„Minu põllud“ teenusesse on lisaks eelmainitule lisandunud veel kasutusmugavust parandavaid uuendusi. Näiteks on põldude joonistamise viiendasse sammu ja „Minu põllud“ nimistusse lisandunud lahter Taotletav pindala, mida saab märkida kuni 10% väiksemana põllu joonistatud pindalast.

Kui teil esineb probleeme uute väljade kuvamise ja/või täitmisega, palun tühjendage oma veebilehitseja vahemälu. Kuidas seda teha, saate lugeda PRIA kodulehelt e-PRIA korduma kippuvate küsimuste alt: http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma/tehnilised_probleemid/#vahemalu

Tagasi algusse


Avanes kohustuste vaatamise e-teenus pindalatoetuste taotlejatele

17.04 avanes e-PRIA klientidele uus teenus, mille kaudu on võimalik vaadata enda pindalatoetustega seotud kohustusi.

Kohustuste andmete vaatamise teenuses näidatakse toetusliigiti kohustuse kogust, perioodi, staatust ja kohustusperioodi jooksul toimunud muutusi.
Tulevikus saab selle teenuse kaudu esitada ka teavet kohustuste üleandmise ja asendamise kohta, kuid see teenuse osa ei valmi kahjuks veel käesoleva aasta taotlusvooruks.

Teenuse avamisel on kasutajale näha tabel kõigi kohustuste andmetega – detailse tabeli kohustuste koguse ning suurenemise ja vähenemise kohta saab toetusliigi nimele vajutades. Teenuses näidatakse viimase kinnitatud otsuse andmeid ning massiividest ka selliseid, millel on alg- ja lõppkogus 0, kuid vahepeal on toimunud mingi kohustuse liikumine.

Kuna eelmisel aastal e-PRIAs pindalatoetuse taotluse esitajatele materjale koju ei saadeta, on see teenus eelkõige selliste klientide jaoks mugavaim koht, kust oma kohustuste seisu vaadata.

Teenuse leiate e-PRIAsse sisenedes menüü "Teenused" alt Pindalatoetuste alajaotusest.

Tagasi algusse 

 

Avanes täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamise ja üleandmise e-teenus

Alates 02.05 on e-PRIA klientidele avatud uus teenus, mille kaudu on võimalik vaadata ja üle anda otsetoetuse toetusõigusi. Paberkandjal on selle teenuse analoogiks vorm PT52. Teenuses paremaks kasutamiseks on PRIA koostanud ka juhend, millega on võimalik tutvuda lehel: http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/epria_TOET_%C3%95IG_12_kasutusj.pdf.

Otsetoetuse toetusõiguste vaatamise teenuses näidatakse toetusliigiti kliendi toetusõiguse kogust ja üleantavat kogust. Toetusõiguse üleandmiseks tuleb vajutada toetusliigi nimele ning pärast "Edasi" nupule vajutamist sisestada toetusõiguse vastuvõtja isiku- või ärikood ning üleantav toetusõiguse kogus. Kui üleandja on dokumendi esitanud, peab dokumendi e-PRIAs kinnitama ka toetusõiguse vastuvõtja. Täpsema teenuse kasutamise juhendi leiate e-PRIAst.

Teenuse leiate e-PRIAsse sisenedes menüü "Teenused" alt Pindalatoetuste alajaotusest.

 Tagasi algusse

 

Pindalatoetuste taotlust aitavad täita videojuhendid

Valmisid videojuhendid, mis aitavad e-PRIAs pindalatoetuste taotluse vormide täitjaid.
Videojuhendid leiate youtube-keskkonnast. Juba varem on seal olemas ka videojuhend e-PRIA teenuse "Minu põllud" kasutamise kohta.

Juhendid leiate siit:

Pindalatoetuse taotluse täitmise kohta - http://www.youtube.com/playlist?list=PL2CBDA19BE1A08070

"Minu põllud" kasutamise kohta - http://www.youtube.com/playlist?list=PLFB8C9F57B88BBE89

Edukat taotlemist!

 

Tagasi algusse

 

 


 

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee