Esilehele

PRIA infokiri - juuni 2018

 

Määratud ja makstud toetused

Lõppenud taotlusvoorud

Pikema aja jooksul jätkuvad taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 


Määratud ja makstud toetused


Kiviaia taastamise toetus

Maikuu lõpus määras PRIA 81 taotlejale kokku 996 826 eurot toetust ligi 47 kilomeetri kiviaedade taastamiseks. Loe MAK kiviaia taastamise toetuse määramise kohta pikemalt pressiteatest. Toetusesaajate nimekiri on kodulehel.

Tagasi algusesse

 

Loomakasvatuse üleminekutoetused

Eesti riigi eelarvest rahastatavate loomakasvatuse üleminekutoetuste taotlemine toimus märtsikuus. Toetuste ühikumäärad kinnitas PRIA lähtudes eelarvetest iga toetuseliigi jaoks ning nõuetekohastest taotlustest ning alustas seejärel toetuste määramist taotluste menetlemise käigus kindlaks tehtud andmete alusel. Taotlejad said toetused kätte jaanipäevaks, määratud summade ja otsuste kohta saab taotleja infot e-PRIAst. Loe lisaks siit.

Märtsis sai taotlusi esitada ka piimalehma kasvatamise toetuse saamiseks – seda toetust rahastab Euroopa Liit ning ühikumäär ja toetusesaajad selguvad detsembris.

 Tagasi algusesse

 


Lõppenud taotlusvoorud


Pindalatoetused ja MAK loomatoetused

15. juunil lõppes pindalatoetuste ning MAK keskkonna- ja loomatoetuste taotluste hilinenud vastuvõtt. Taotlusperioodi jooksul oli taotlejaid kokku 14 833 (põhiperioodil 13 709 ja hilinemisega esitatud 1124), hektareid oli kokku 974 345. Möödunud aastal olid vastavad arvud 14 933 taotlejat ja 960 677 ha. Pikemalt võite lugeda pressiteatest.

  Tagasi algusesse

 

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele

Koos pindalatoetusega said talivilja kasvatajad teatud tingimustel taotleda erakorralist toetust põldude kohta, kuhu 2017 august oktoobrini ei olnud võimalik liigniiskuse ja rohkete sadude tõttu talivilja külvata või kus külvatud talivili samal põhjusel hävines. Erakorralist taliviljatoetust soovib 573 taotlejat 45 209 hektari kohta.

 Tagasi algusesse

 

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

Meetme 16.4 taotlusvoorus 04.-11.06.2018 esitati toetuse saamiseks 9 taotlust. Taotletud toetuse kogusumma on 1 578 760,26 eurot.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 16. oktoobriks 2018.

 Tagasi algusesse


Pikema aja jooksul jätkuvad taotlusvoorud

LEADER kohaliku algatusrühma toetus ja projektitoetus (MAK meede 19.2 ja 19.3) – projektitoetuste taotluste kohapealse vastuvõtu kohta jälgige oma piirkonna LEADER-tegevusgruppide jagatavat infot! Määratud projektitoetuste kohta on andmed PRIA kodulehel.

Koolikava toetus – programmis osalemiseks tuleb esmalt esitada heakskiidutaotlus. Pärast heakskiidu kinnitamist saab taotleda toetust lastele jagatud koolipiima ning/või puu- ja köögivilja eest. Taotlemisega seotud toimingud tuleb teha uue e-PRIA vahendusel. Vt andmeid toetusesaajate kohta siin, koolikavas osalemiseks heakskiidetud taotlejaid siin.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise (EMKF meede 3.3) projektitoetuse taotluste vastuvõttu korraldavad kalanduspiirkondade kohalikud algatusrühmad esmalt kohapeal, jälgige nende jagatavat infot! Lõplikud otsused toetuste kohta teeb hiljem PRIA.

Kestab kalanduspiirkonna algatusrühma koostöötegevuse toetuse (EMKF meede 3.4) taotluste vastuvõtt PRIAs.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse (EMKF meede 4.4.3) taotlusi võtab PRIA vastu 31. detsembrini 2018. Meetme tänavune eelarve on 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7 500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot. Energia- ja ressursiauditi tulemusel leitakse need  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringud, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale, samuti investeeringud jäätmete töötlemisse.

Puuviljasektori erakorralise toetuse saamiseks võtab PRIA taotlusi vastu 31. juulini 2018. Hüvitist võib saada seoses saagi koristamata jätmine, turult kõrvaldamise või toorelt koristamisega, mis on toimunud hiljemalt 30. juunini 2018. Enne saagiga kavandatavaid tegevusi esitab taotleja Põllumajandusametile (PMA) vormikohase teatise ning PMA teeb kohapealsed kontrollid.

30. septembrini toimub  Euroopa Komisjoni otsusel või sekkumiskokkuost kindlaksmääratud hinna alusel ja lõssipulbri sekkumiskokkuost pakkumismenetluse hindade alusel. Infot piimatoodete sekkumiskokkuostu kohta saab kodulehelt ja PRIA turukorralduse büroost turukorraldus@pria.ee.

Kestab lõssipulbri müük sekkumisvarudest pakkumusmenetluse teel. Müük toimub EL piires alates kõige varem sekkumislattu võetud kogustest. Minimaalne kogus pakkumuse esitamiseks on 20 tonni. Pakkumused tuleb PRIAle esitada iga kuu kolmandaks teisipäevaks kella 12.00-ks.

Jooksvalt määratavate toetuste kohta avaldame andmed iga vastava meetme taotlusvooru info juures kodulehel. EMKF toetuste määramiste ja maksete kohta on kodulehel koondtabel.

  Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Investeeringud põllumajandustoodete  töötlemiseks ja turustamiseks (mikro- ja väikeettevõtted) (MAK meede 4.2.1) – taotlusi investeeringutoetuste saamiseks võib PRIAle esitada 25.  juunist 2. juulini. Toetuse saamise tingimuste kohta vahendab infot PRIA koduleht, kus on väljas ka vajalikud vormid (loe ka pressiteadet) Tänavuse taotlusvooru eelarve on 3,6 mln eurot.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4)

Taotlusvoorude planeeritud ajakava on avaldatud PRIA kodulehel, MAK ja EMKF investeeringutoetuste taotluste vastuvõtu kohta avaldame info ka Ametlikes Teadaannetes.

  Tagasi algusesse


Pane tähele!


Põllutööde suvistest tähtaegadest

Pindalatoetuste taotlusvooru lõppedes on paslik meelde tuletada toetusega seotud tähtaegu.

 Tegevus

Tähtaeg

Kultuur on külvatud, maha pandud või istutatud

hiljemalt 15. juuni

Püsirohumaade hekseldamisega alustamine

lubatud alates 5. juulist

Poolloodusliku koosluse (PLK) esinemisala niitmine

lubatud alates 10. juulist

Rohumaa niitmine või muul viisil hooldamine, mis annab niitmisega sarnase tulemuse ning niite kokku kogumine

hiljemalt 20. august

Hooldamistööd viljapuu- ja marjaaias – puude ja põõsaste võraaluste ja reavahede niitmine vm viisil hooldamine, mis annab niitmisega sarnase tulemuse; niite kokku kogumine

hiljemalt 20. august

Rohestamise mitmekesistamise tava raames peab põllumajanduskultuur kasvama samal kohal

15. juuni kuni 15. august

Ökoalana märgitud söödil/kesal on hooldamistegevused keelatud

kuni 15. augustini

Kui toetust taotletakse keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) raames mesilaste korjealade rajamise lisategevuse eest, siis peab kasvatama toetusõiguslikul maal mesilasperedest kuni 200 m kaugusel puhaskultuurina vähemalt kolme korjetaime liiki.

________________________________________________

kuni 15. august

Loomade heaolu toetuse  (LHT) taotlejatel kehtib veiste, vasikate ja hobuste karjatamisperiood ning karjatamise andmed peavad olema kantud põlluraamatusse või karjatamispäevikusse.

vähemalt 1.juunist 31. augustini

PLK toetuse taotlemise korral niidetava poolloodusliku koosluse niitmine ja niite kokku kogumine

hiljemalt 1. september

PLK taotlemise korral karjatatava poolloodusliku koosluse nõuetekohane karjatamine (rohustu on vähemalt 50% ulatuses madalaks söödud, ülejäänud ala valdavalt söödud).

hiljemalt 1. oktoober

Lämmastikku siduva kultuuri kasvatamisel ökoalana ei ole lubatud nimetatud ala sisse künda ega kasutada muid taimikut kahjustavaid mullaharimisviise,  v.a talivilja kasvatamise korral.

kuni 15. oktoober

KSM ja mahetoetuse (MAH) taotlejatel peab nõutud ulatuses maad olema talvise taimkatte all

1. november kuni 31. märts

KSM ja MAH taotlejad peavad saatma nõutud hulga mullaproove analüüsimiseks akrediteeritud laboratooriumisse

1. detsember

 

Kõikide toetustega seotud nõuete kohta on põhjalik info üleval ka PRIA kodulehel www.pria.ee .Küsimuste korral saab abi otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

  Tagasi algusesseVolituste andmine e-PRIAs

Alates 27.juunist toimub volituste andmine nii vana kui ka uue e-PRIA teenuste kasutamiseks keskselt uues portaalis.

Mis kliendi jaoks muutub?                  

  • Oluline! Ainult vanas e-PRIAs antud esindusõigused kaotavad alates 27.juunist kehtivuse ja klient peab uues portaalis andma uuesti volitused vana e-PRIA teenuste kasutamiseks! Volituste andmine toimub uue e-PRIA teenuses „Esindusõigused ja volitused“. Volitusi ei pea uuesti andma inimesele, kellele on juba varasemalt uues e-PRIAs antud täielikud volitused või kelle esindusõigus tuleneb äriregistrist.

Videojuhend volituste andmise kohta on üleval ka PRIA veebilehel (www.pria.ee - e-PRIA - Juhendid).

  • Muudatusega suurendab PRIA ka turvalisust ja seetõttu ei saa enam sisenemiseks kasutada panga paroolikaarte. Siseneja peab oma isiku tuvastama ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ka läbi eesti.ee portaali suunatakse kliendid meie kodulehele e-PRIA „väravasse“, kus kliendid peavad oma isiku tuvastama ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

Kui klient on seoses portaalide ühendamisega juba andnud õigused nii uues kui ka vanas e-PRIAs (nt tänavuse pindalatoetuste vooru ajal või enne seda), siis midagi uuesti tegema ta ei pea. Seda, kas volitused on õigesti antud, saab kontrollida samuti uue e-PRIA teenuses „Esindused ja volitused“. Vajadusel saab juba antud volitusi seal ka muuta.

Lisainfot ja abi saab:

  Tagasi algusesseMuudatustest loomakorjuste utiliseerimisel

Juhime veelkord loomapidajate tähelepanu asjaolule, et 1. juulist 2018 muutub põllumajandusloomade korjuste käitlemisettevõtetesse saatmise protsess. Juba alates 01.01.2018 ei väljasta volitatud loomaarstid korjuste käitlemisele saatmisel veterinaartõendit (vorm 5T) ning pärast 01.07.2018 ei anna loomapidaja korjusega kaasa senist kaubadokumendi vormi.

Alates 1. juulist 2018 saab loomapidaja esitada utiliseerimisele saadetavate loomakorjuste andmeid põllumajandusloomade registrile uues e-PRIAs. Teenus asub vahelehel „Registrid“, kus andmete esitamise alustamiseks tuleb vajutada nuppu „Alusta uut taotlust“.  Andmeid saab esitada ka paberil (vorm „Põllumajanduslooma korjuse utiliseerimine“, mille leiate PRIA kodulehelt www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid)

Endiselt tuleb korjuse äravedu vajaval loomapidajal pöörduda vastavat tegevusluba omavate ettevõtete poole:

  • Atria Eesti Aktsiaselts (loomaliik: sead) elektronposti aadress info.estonia@atria.com  või telefonil 76 79 900;
  • AS Vireen (veised, sead, hobused, lambad ja kitsed) telefonil 32 78 290.

Täiendavates küsimustes palume pöörduda põllumajandusloomade registri poole e-posti aadressil loomade.register@pria.ee  või registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

  Tagasi algusesse

 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse koolitused

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse (MAH) taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises mahepõllumajandusliku tootmisega, peab esimese kohustuseaasta 1. novembriks osalema vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel ja viienda kohustuseaasta 1. juuniks vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel.

Infot MAH koolituste toimumise kohta saate MES nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee. Sündmuste kalendrist on võimalik leida endale sobiv koolitus.

MAH algkoolitusel ei pea osalema taotleja või tema esindaja, kes on kohustuse võtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel.

Läbitud MAH koolituste kohta saate infot vana e-PRIA teenuses “Keskkonnatoetuste koolituste andmed”.

  Tagasi algusesse


Teadmiseks


PRIA peadirektorina jätkab Jaan Kallas

Maaeluminister Tarmo Tamm kinnitas tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul PRIA peadirektoriks Jaan Kallase.

PRIA peadirektori konkurss kuulutati välja 30. jaanuaril, mil riigikantselei avas konkursi viieteistkümne tippjuhi ametikoha täitmiseks. Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti, kes kuulus ka valikukomisjoni koosseisu, kommenteeris komisjoni otsust: „Jaan Kallas on PRIA peadirektor olnud alates 2007. aastast ja on selle aja jooksul silma paistnud edumeelse ja organisatsiooni arengule orienteeritud juhina. Tema eestvedamisel on PRIA arenenud tõhusalt toimivaks ja kliendile suunatud organisatsiooniks ning seda suunda on oluline järgida ka edaspidi.“

PRIA peadirektor Jaan Kallase tööd on tunnustatud Maaeluministeeriumi kuldse teenetemärgiga.

Jaan Kallase uus ametiaeg algab 01.01.2019 ning kestab viis aastat.

  Tagasi algusesseKas mesilaste ja sigade andmed said registrile teatatud?

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIAle põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kokku olid 21.mai 2018 seisuga teatanud enda 1.mai andmed 1128 mesinikku, kelle 2194 mesilas on kokku 21 077 mesilasperet. Eelmisel aastal esitasid samasugused andmed 1019 mesinikku 2086 mesila kohta, kus oli 21 990 mesilasperet.

21.maiks 2018 oli 74 seakasvatajat teatanud, et 1. mail oli neil 104 sigalas kokku 299 368 siga. Aasta tagasi esitasid andmed 96 seakasvatajat, kelle 124 loomapidamiskohas oli 1. mail 2017 kokku 288 927 siga.

Mesilaste ja sigade kohta iga-aastane andmete esitamine on nende kasvatajatel kohustuslik. Loe pikemalt, kuidas toimida siis, kui andmed on siiani esitamata! Lisainfot saab registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

  Tagasi algusessePõllumajandusamet: Taimekaitsetöödel tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid

Põllumajandusamet tuletab meelde nõudeid taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks. -  Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtib Eestis juba aastaid õhust pritsimise ja kõikide õitsvate taimede (sealhulgas ka umbrohtude) pritsimise keeld. Samuti on mesinikel ja taimekaitsetööde tegijatel omavaheline teavitamiskohustus. Loe nõuetest pikemalt!

  Tagasi algusesseMis saab ühisest põllumajanduspoliitikast pärast 2020. aastat?

Euroopa Komisjon avalikustas oma ettepanekud selle kohta, kuidas ajakohastada ja lihtsustada ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) ELi järgmise pikaajalise eelarvega perioodiks aastatel 2021–2027. Loe kokkuvõttest, millised ettepanekud 365 miljardi euro suurust eelarvet hõlmavad.

  Tagasi algusesseAvatud talude päeval ootab külastajaid ligi 300 talu

Tänavu 22. juulil toimub neljandat korda üle-eestiline avatud talude päev, mille korraldavad Maaeluministeerium, Maamajanduse Infokeskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit.  Tähtajaks oli osavõtuks registreerunud 286 talu. Täpsemalt vt http://www.avatudtalud.ee/ .

  Tagasi algusesse


 Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee