Esilehele

PRIA infokiri - juuni 2017

  

Määratud ja makstud toetused

Lõppenud taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks


Määratud ja makstud toetused


Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele

 

PRIA maksis välja erakorralise kohandamistoetuse piimatootjatele, kes võtsid kohustuse mitte suurendada piimatõugu lehmade arvu kuni 2017. aasta 1. maini. 60 taotlejat said kokku  963 721 eurot toetust. Neli taotlust jäeti rahuldamata, sest loomapidajad olid suurendanud piimatõugu lehmade arvu).

Tagasi algusesse

 

Loomakasvatuse üleminekutoetused jõuavad taotlejateni

 

12. juunil kinnitas PRIA ühikumäärad 2017 märtsis taotletud loomakasvatuse üleminekutoetuste  maksmiseks, lähtudes maaeluministeeriumi eraldatud eelarvest ja nõuetekohastest taotlustest.

Toetus

Eelarve

Ühikumäär €

ammlehma kasvatamise üleminekutoetus

         1 392 300 

32,21 €/veis

ute kasvatamise üleminekutoetus

             401 692 

9,10 E/utt

piima üleminekutoetus

         8 060 559 

0,01378 €/ toetusõiguse ühik

veise üleminekutoetus

         3 361 086 

54,57 €/ toetusõiguse ühik

ute üleminekutoetus

               45 044 

2,19 €/ toetusõiguse ühik

Üleminekutoetuste määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsused on koostamisel, need kinnitab PRIA hiljemalt 22.juuniks, millele järgneb kohe toetuste väljamaksmine. Toetusesaajate nimekirjad avaldame kodulehel, individuaalsed andmed toetuste kohta on kättesaadavad e-PRIAs.

 Tagasi algusesse


Lõppenud taotlusvoorud


Lõppes pindala- ja keskkonnatoetuste taotlemine

 

2.maist kuni 16.juunini toimus hektaripõhiste pindalatoetuste ning maaelu arengukava loomatoetuste taotluste vastuvõtt. Sel perioodil laekus PRIAsse kokku 15 384 taotlust, neist 92% e-PRIA vahendusel. Kokku taotleti toetust 976 072 ha suurusele maa-alale. Eelmisel aastal olid samad arvud 15 886 ning 955 517 ha. Tegemist on esialgsete andmetega. Täpsema ülevaate taotlusvooru tulemuste kohta, sh meetmete, maakondade ja taotletud ühikute lõikes avaldame nädala jooksul.

 Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Pikema perioodi jooksul saab taotleda järgmisi toetusi


LEADER kohalikuks arenguks (projektitoetused, MAK meede 19) taotlemine jätkub. Meetme info juures on ka tabel PRIA määratud toetuste kohta, mida jooksvalt täiendatakse.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus – nii heakskiidu kui toetuste taotlemine toimub jooksvalt. Tulekul on uus meede – koolikava toetus -, milles osalemiseks tuleb alates 1. augustist taotleda uus heakskiit. Vt pikemalt allpool.

Piimatoodete sekkumiskokkuostu pakkumine kestab 30. septembrini 2017, kokkuostu saab pakkuda võid ja lõssipulbrit.

Puu- ja köögiviljasektori erakorralist toetust saab igas EL liikmesriigis taotleda kokku 3000 tonni teatud viljade turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise või toorelt koristamise hüvitamiseks. Taotlusi saab PRIA vahendusel esitada 31. juulini 2017.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) - kohalikud algatusrühmad saavad PRIAle esitada projektitaotlusi, mis eelnevalt esitati neile kohapeal toimunud taotlusvoorudes. Igale piirkonnale on kinnitatud projektide rahastamiseks oma eelarve ning otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul pärast taotluste PRIAsse laekumist.

Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumis heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat liidus või sellest väljaspool.

EMKF meetme 1.21 „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus”  taotlusi hakkas PRIA kaluri kalapüügiluba omavatelt kalalaevade omanikelt vastu võtma alates 31. märtsist. Vastuvõtt kestab 30. novembrini või seni, kuni saab ära kasutatud meetme tänavune eelarve, 200 000 eurot. Toetusega hüvitatakse kuni 30% investeeringu abikõlblikust kulust. Taotlemise tingimuste kohta vt PRIA kodulehelt ja artiklist.

Aasta lõpuni saab PRIAle esitada taotlusi EMKF “Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi läbiviimise toetuse (meede 4.4.3) saamiseks. Toetuse abil tehtava auditi tulemusel leitakse need  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringud (sh jäätmete töötlemisse), mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale. Toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot. Meetme tänavune eelarve on 300 000 eurot.

EMKF „Kalapüügi innovatsioonitoetust“ saab taotleda eelnevalt Maaeluministeeriumi heakskiidu saanud toetuse kasutamise kava alusel; kava on  avaldatud ka PRIA kodulehel eelarvega 1 813 072,5 eurot. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. Taotlusi toetuse saamiseks võtab vastu PRIA.

EMKF „Vesiviljeluse innovatsioonitoetust“ saab samuti taotleda heakskiidetud kava alusel. Tänavune eelarve kavas kinnitatud tegevuste elluviimiseks on 1 639 931,95 eurot. Taotlusi toetuse saamiseks võtab vastu PRIA.

Tagasi algusesse


Tootmis- ja turustamiskavade toetus kalanduse tootjaorganisatsioonidele


19.-22. juunil saavad kalanduse tootjaorganisatsioonid esitada PRIAle taotlusi EMKF „Tootmis- ja turustamiskavade toetuse“saamiseks. Toetus aitab neil osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja kulutusi tootmis-ja turustamiskavade ettevalmistamisel ja rakendamisel.

Toetust antakse kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest. Tänavuse taotlusvooru eelarve on  300 000 eurot. Info ja vormid toetuse taotlemiseks on PRIA kodulehel.  Otsused teeb PRIA 45 tööpäeva jooksul taotluse laekumisest arvates.

 Tagasi algusesse

 

Mikro- ja väikeettevõtted saavad investeeringutoetust põllumajandustoodete töötlemiseks


26.-30. juunil saavad mikro- ja väikepõllumajandusettevõtted esitada PRIAle taotlusi toetuse saamiseks, mis aitab neil rahastada põllumajandussaaduste töötlemiseks vajalike investeeringute tegemist.

See on MAK meetme 4.2.1 kolmas taotlusvoor eelarvega 3 650 000 eurot. Üks taotleja võib saada programmperioodil kuni 500 000 eurot ja toetust antakse kuni 40% kavandatava investeeringuga seotud abikõlblikest kulutustest. Mahetootjast taotlejale on toetuse määr kuni 45%.  PRIA kodulehel on väljas materjalid toetuse saamiseks kehtestatud tingimuste kohta ning vormid.

Otsused teeb PRIA hiljemalt 17. novembriks.

Tagasi algusesse

 

Kalurid saavad toetust püügivahendi parendamiseks


10. juulil rakendub EMKF uus meede 1.15 „Püügivahendi parendamise toetus“. Selle tänavune eelarve on  780 000 eurot.  Taotlusi võtab PRIA vastu 30. novembrini või seni, kuni eelarve saab ära kasutatud. Toetus on mõeldud ettevõtjatest kaluritele, kel on  olemas kalapüügiluba ning kes on vajaliku suurusega registreeritud kalalaeva omanikud.  Toetust saavad rannakalurid ning Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve kalurid. Toetust võib saada määruses sätestatud omadustega keskkonnasäästlike mõrdade ja hülgepeletite jaoks, samuti kehtivad mitmed nõuded taotlejale.

Kaluril peab olema  luba sama püügivahendi kasutamiseks, mille asendamiseks ta toetust taotleb. Ühe kalalaeva samaliigilise püügivahendi ja seadme kohta ei anta toetust rohkem kui üks kord programmiperioodi 2014-2020 jooksul ning mitte rohkematele püügivahenditele kui kalurile taotluse esitamise aastaks määratud püügivõimalus ette näeb.

Toetust antakse kuni 80% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest. Taotlusi hindab PRIA määruses kehtestatud hindamiskriteeriumide alusel ning teeb otsused 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

 Tagasi algusesse


Pane tähele!


PRIA teenindusajad muutuvad


Alates 1. juulist 2017 muutuvad PRIA  teenindusajad.

Maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kell  9.00-16.00. Reedeti on teenindusbürood suletud.

Infotelefonide tööaeg on esmaspäevast reedeni kl 9.00-16.00. Loomatoetuste ja pindalatoetuste teemadel palume helistada telefonil 7377 679, investeeringutoetuste küsimustes 7377 678.

Tagasi algusesse

 

Algavad pindalatoetuste ja loomapõhiste keskkonnatoetuste kohapealsed kontrollid

 

Juulis algavad jälle iga-aastased pindalatoetuste ja loomapõhiste keskkonnatoetuste kohapealsed kontrollid, mis kestavad kuni oktoobri lõpuni. Taotlejal või ta esindajal soovitame kohapealse kontrolli toimumise ajal olla kontrolli juures. Kui teavitatakse kontrollist, siis palume hoolikalt kuulata, mis dokumente soovib inspektor näha ja siis need aegsasti välja otsida - sellega saab muuta kontrolli ladusamaks, vältida lisakontrolle ning hoida kokku nii taotleja kui PRIA aega.

Pindala- ja loomatoetuste kontrollide raames teevad oma pädevuse piires kontrolle peale PRIA veel Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet ja Põllumajandusamet; nõuetele vastavuse raames lisaks Keskkonnainspektsioon.

Seoses läheneva kohapealse kontrolli perioodiga tuletame meelde, et ühtse pindalatoetuse määruse § 5 lg 5 kohaselt ei tohi püsirohumaad hekseldada enne 5. juulit. Nõue on küll ka varasematel aastatel määruses olnud, kuid vajab siiski meeldetuletamist. Sellise erisuse kehtestamise eesmärk on säilitada püsirohumaa elurikkust ja mitte ohustada erinevate loomade, lindude ja putukate elupaiku.

Lisaks tavapärastele meetme kontrollidele tehakse alates käesolevast aastast kohapealseid kontrolle ka püsirohumaa tagasirajamise nõude täitmise üle.

Teise uuendusena toimuvad sel aastal 2016. aastal nö „kollase kaardi“ saanute järelkontrollid. „Kollane kaart“ on  teatud toetustel (ÜPT, noore põllumajandsustootja, Natura metsa ja põllumaa  toetuste, administratiivses või kohapealses kontrollis tuvastatud väikese pinnaerinevuse (2 ha või 3% ning kuni 10%) eest taotlejale antav ühekordne hoiatus, mille korral ei rakendata pinnaerinevuse eest toetuse vähendamist täiel määral, vaid teatud kordaja võrra (pinnaerinevuse eest tehtavat vähendust vähendatakse 50%-i). Sel aastal viiakse kõigi 2016. aastal „kollase kaardi“ saanud taotlejate juures läbi vastava meetme raames kohapealne kontroll. Kui tänavuse kontrolli käigus tuvastatakse uuesti pinnaerinevus, siis sel aastal toimub sanktsioneerimine tavakorras ning 2016. aastal 50% võrra vähendatud pinnaerinevuse sanktsioon arvatakse selle aasta toetusest maha.

Meeldetuletuseks PLK taotlejatele, et:

1)            Poolloodusliku koosluse esinemisala ei tohi niita enne 10. juulit. Kui Keskkonnaamet on andnud nõusoleku, et niitmine võib toimuda alates muust tähtpäevast, või kui muu tähtpäev on ette nähtud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas, siis ei tohi poollooduslikku kooslust niita enne nimetatud tähtpäeva.

2)            Niidetava poolloodusliku koosluse esinemisala, mis on suurem kui 15 hektarit (välja arvatud puisniit), tuleb niita servast-serva, keskelt-lahku või muul meetodil, kui Keskkonnaamet on andnud selleks nõusoleku. Tööde alustamisest tuleb teavitada poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlust kooskõlastanud Keskkonnaameti maahoolduse spetsialisti.

3)            Niidetaval poollooduslikul kooslusel on hekseldamine keelatud. Karjatatavat poollooduslikku kooslust, mille kohta toetust taotletakse, on lubatud üle niita või hekseldada üksnes Keskkonnaameti kirjalikul nõusolekul.

 Tagasi algusesse

 

Koolipiimatoetuse ning koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse asemele tuleb koolikava meetme toetus


Alates 1. augustist 2017 avaneb uus meede – koolikava toetus - ,  mille moodustavad varasemad kolm meedet kokku (koolipiimatoetus, koolipuuvilja- ja köögiviljatoetus ning kaasnevad haridusmeetmed ehk seotud tegevused).

Seoses sellega tuleb taotleda programmis osalemiseks uuesti heakskiit. Seda saab teha  alates 1. augustist 2017.

Suuremad muudatused võrreldes praeguste meetmetega on uues koolikava meetmes järgmised:

  • Heakskiitu ja toetust saab taotleda ainult läbi uue PRIA e-teeninduskeskkonna (e-PRIA). Heakskiitu saab taotleda korraga kõikidesse nn alammeetmetesse (piima ja piimatoote pakkumine, puu- ja köögivilja pakkumine ning kaasnevad haridusmeetmed) või igaühesse eraldi.
  • Kui olete praegu mõnes meetmes osalemiseks (koolipiimatoetus, koolipuuvilja- ja köögiviljatoetus või seotud tegevused) heakskiidetud, siis taotledes koolikava meetmes osalemises heakskiitu ajavahemikul 01.08-30.09, hakkab heakskiit kehtima tagantjärgi alates 01.08.2017. Üleminekuperiood ei puuduta uusi taotlejaid, nende jaoks hakkab heakskiit kehtima selle kinnitamisele järgnevast tööpäevast.
  • Alates 1.oktoobrist 2017 tunnistatakse kõik praegu olemasolevad heakskiidud kehtetuks ja kui Te ei ole uut koolikava toetuses osalemiseks heakskiitu taotlenud perioodil 1. augustist kuni 30.septembrini, siis loeb PRIA, et Te ei soovi koolikava toetust edaspidi taotleda.
  • Kes taotlevad heakskiitu pärast 30. septembrit 2017, nende puhul hakkab heakskiit kehtima selle kinnitamisele järgnevast tööpäevast.
  • Kaasnevate haridusmeetmete toetust saab edaspidi koolikava toetusmeetme raames taotleda tegevuste elluviimiseks, mis on seotud kas puu- ja köögivilja või piima ja piimatoote pakkumisega või mõlemaga.  Sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuste 1.-5. klassi õpilased.
  • Piima ja piimatoote ning puu- ja köögivilja pakkumise toetuse sihtgrupid jäävad samaks. Puu- ja köögivilja pakkumise sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuse 1.-5. klassi õpilased. Piima ja piimatoote pakkumise toetuse sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed, haridusasutuse 1.-12. klassi õpilased ja kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.
  • Toetusmäärad viiakse samadele alustele ehk piima ja piimatoote pakkumise toetuses kehtestatakse senise tootekoguse-põhise toetusemäära asemel rahaline toetusmäär õpilase kohta õppepäevas. Konkreetsed toetusmäärad teatame enne uue õppeaasta algust PRIA kodulehel.
  • Septembrikuu jooksul toimuvad uuele taotlemise süsteemile üleminemise koolitused kas õppepäevade või videokoolituse näol. PRIA kodulehele lisatakse juhend uues e-PRIAs koolikavade heakskiidu ja toetuse taotlemiseks.

Tagasi algusesse


Teadmiseks

 

PRIA alustab sellel suvel pilootprojektiga SATIKAS- niitmise tuvastamine satelliidipiltide abil 

 

Juba mitu aastat on PRIA-s piilutud kosmosetehnoloogiate suunas, et neid ära kasutades lihtsustada toetuste administreerimist. Testime tänavu suvel põldude niitmise tuvastamist satelliidipiltide abil. Euroopa Komisjon kutsus koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga ellu programmi Copernicus, mille raames on võimalik hankida tasuta satelliidiandmeid. Programmi alla kuuluvad Sentinel seeria satelliidid. Nende andmete baasil asus PRIA looma satelliiditeenuste kasutamise infosüsteemi SATIKAS.

Loe lähemalt, kuidas see teenus põllumehi puudutab!

 Tagasi algusessePiiriüleste koostööprojektide taotlusvoor lükkub edasi


Esialgselt septembrisse planeeritud MAK meetme 16.2 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse“ taotlusvoor lükkub edasi 2017. a lõppu (aeg täpsustub) ning on suunatud piiriülestele koostööprojektidele.

Piiriülestele projektidele kehtivad tavapärased meetme tingimused, kuid üks partner peab olema teisest EL riigist ning lisaks rakenduvad mõned lisavõimalused ja lisatingimused tulenevalt Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) nõuetest.  Saabuv taotlusvoor on esimene, kus toetust saab taotleda piiriülestele koostööprojektidele. Taotlusvooru eelarve on 1 miljon  eurot.

Info taotlusvooru kohta lisatakse PRIA kodulehele sügisel.

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee