Esilehele

PRIA infokiri - juuni 2016

  

Lõppenud taotlusvoorud ja määratud toetused

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 Lõppenud taotlusvoorud ja määratud toetused

 

Pindalatoetuse taotlusvoor lõppes 17.juunil


Ühtset pindalatoetust, mis on hektaripõhiste meetmete kõige arvukama kasutajaskonnaga toetus,  soovivad tänavu 15 452 maakasutajat kokku 955 517 hektari kohta. Lisaks pindalatoetustele sai 2. maist 17. juunini taotleda ka MAK loomatoetusi ja nii on taotlejate koguarv 15 667.  Tänavu laekus ligi 87 % taotlustest e-PRIAs.

Täpsema ülevaate taotlusvooru tulemuste kohta, sh meetmete, maakondade ja taotletud ühikute lõikes avaldame järgmisel nädalal.

 Tagasi algusesse

 

PRIA määras kiviaedade taastamise toetusteks 1,5 miljonit eurot


PRIA määras veebruaris esitatud taotluste põhjal 197 füüsilisele ja juriidilisele isikule kokku 1 499 409 eurot toetust ligi 70 kilomeetri kiviaedade taastamiseks. Loe pikemalt pressiteatest ja vaata, kuidas jagunesid toetused maakonniti. Toetusesaajate nimed on kodulehel väljas.

Tagasi algusesse339 väikeettevõtet saavad 4,99 miljonit eurot toetust


20. juuniks määras PRIA 339 väikesest põllumajandusettevõtjast taotlejale 4 990 541 eurot  väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetust. See toetus on MAK 2014-2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik.

Veebruaris toimunud taotlusvoorus esitati kokku 570 taotlust. Kuna eelarve nende rahuldamiseks oli 5 mln eurot, määrati toetused hindepunktide alusel saadud paremusjärjestuse põhjal. 21 taotlust ei kogunud minimaalset vajalikku 14 punkti, 191 jaoks ei jätkunud eelarvet. 18  taotlust polnud abikõlbulikud. Peamiseks põhjuseks oli nõutava müügitulu puudumine - kontrollimisel selgus, et tegelik müügitulu oli väiksem kui taotleja oli taotlusel näidanud.

Toetust taotleti eelkõige põllumajandusseadmete ostmiseks ja ehitiste rekonstrueerimiseks. Esimene osa toetusest makstakse välja 30 päeva jooksul.

Täpsema kokkuvõtte ja toetusesaajate nimed avaldab PRIA lähiajal kodulehel. Otsused saadab PRIA ettevõtjatele kas e-postiga või tähitud kirjaga – nii, nagu taotleja on soovinud. Raha laekumise kohta saab infot e-PRIAst.

Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Jooksvalt kestab järgmiste taotluste vastuvõtt


Avatud on või ja lõssipulbri eraladustamine

Kuni 30. septembrini kestab lõssipulbri sekkumiskokkuost pakkumismenetluse raames.

Kestab koolipiimatoetuse programm.

Kestab  koolipuuvilja ja –köögivilja programm.

PRIA võtab vastu LEADER projektitoetuse taotlusi, mis on eelnevalt esitatud kohalikele tegevusgruppidele.

Tagasi algusesse

 

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine - kalanduspiirkondade projektitoetus


1.juulil alustab PRIA Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme 3.3 “Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine projektitoetuse taotluste vastuvõttu kohalikelt algatusrühmadelt, kes on oma piirkonnas eelnenult läbi viinud projektitoetuse taotlusvoorud ja hinnanud laekunud taotlused.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine - kalanduspiirkondade projektitoetus 4.-8. juulil võtab  PRIA vastu EMKF meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“  taotlusi. Investeeringuid saab toetuse abil teha selleks, et hakata töötlema inimtoiduks kõlbmatut töönduskala.

Tagasi algusesseTootjarühmade tunnustamise taotlemine 2016


Tootjarühmade tunnustamise meetme eesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise. Taotlusi võetakse PRIAs vastu 27. juunist kuni 01. juulini 2016.

Tootjarühm on määramata tähtajaks asutatud tulundusühistu või MTÜ, kes turustab ühiselt põllumajandustootjate või erametsaomanike toodangut. Tunnustus annab edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks. Ühiselt on lihtsam leida partnereid oma toodangu töötlemiseks ja realiseerimiseks, viia ellu suuri investeeringuid nõudvaid projekte.

Tootjarühma tunnustamise tarvis hindab PRIA tootjarühma vastavust EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja maaeluministri määruses „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ sätestatud nõuetele.

Tagasi algusesse

 

Mikro- ja väikeettevõtjad saavad investeeringutoetust põllumajandustoodete töötlemiseks


27. juunist 1. juulini võtab PRIA mikro- ja väikeettevõtjatelt vastu taotlusi investeeringutoetuse saamiseks maaelu arengukava meetmest, mis aitab rahastada kulutusi  põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks.

Meetme eelarve kogu perioodiks 2014-2020 on 25 mln eurot. Eelolev taotlusvoor on teine ning toetusteks on planeeritud 7 250 000  eurot. Loe üldist tutvustust ning uuri, kuidas käib taotlemine!

Tagasi algusesse


Pane tähele!


Püsirohumaid ei tohi üles harida


2016. a. pindalatoetuste taotluste esialgsete andmete alusel on selgunud, et püsirohumaa absoluutväärtus ja püsirohumaa suhe kogu põllumajandusmaasse on vähenenud riigi tasandil üle piirmäärade (absoluutväärtus üle 0,5% ja suhe üle 5%). Seetõttu pole püsirohumaa edasine ülesharimine lubatud. Loe täpsemalt!

Tagasi algusesse

 

Seakatk on endiselt ohtlik


Veterinaar- ja Toiduamet selgitab: Põrsaste müük registreerimata seapidajatele suurendab seakatku riske. Loe ka Maablogist, miks on kindlasti vaja bioohutusnõudeid täita ja seapidamine registreerida ka üheaisa sea pidajal.

Tagasi algusesse

 

Eelkontrolli teatises on oluline info!


Hiljuti saatis PRIA põldude registri büroo välja 1002 pindalatoetuse- ja maksetaotluse esialgse kontrolli teatist nendele taotlejatele, kelle põllud asusid ületaotletud massiivil või kattusid teise taotleja põlluga.

Teatise saanud taotleja peab üle kontrollima oma pindalatoetuste taotluse (teatises olevate andmete osas) ja veenduma, et tema taotlusel on andmed õiged. Kui taotlejal on vajadus teatises viidatud andmete osas taotlust muuta, siis peab ta esitama taotluse muudatusavalduse hiljemalt 27. juunil  2016. Kuni selle päevani esitatud taotluse muudatused ei põhjusta taotlejale pinnaerinevusest tingitud vähendamisi. Pärast 27. juunit teatises kirjeldatud andmeid enam taotlusel muuta ei saa!

Nendelt, kes esitasid pindalatoetuste taotluse läbi e-PRIA, ootame ka muudatusavalduse esitamist e-PRIAs. Paberil muudatusavalduse esitamisel tuleb lisada ka muudetud põllupiiridega kaart.

Tagasi algusessePindalatoetustega seotud tähtaegadest ja kontrollist


Peagi algab jälle pindalatoetuste kontrolliperiood. Kohapealsete kontrollidega alustatakse juulis ning need kestavad oktoobri lõpuni. Taotlejal või ta esindajal soovitame kohapealse kontrolli toimumise ajal olla kontrolli juures. Kui teavitatakse kontrollist, siis palume hoolikalt kuulata, mis dokumente soovib inspektor näha ja siis need aegsasti välja otsida - sellega saab muuta kontrolli ladusamaks ja vältida lisakontrolle.

Pindala- ja loomatoetuste valimi raames teevad oma pädevuse piires kontrolle peale PRIA veel Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet ja Põllumajandusamet; nõuetele vastavuse raames lisaks Keskkonnainspektsioon.

Juulikuu algul võivad kliente kontrollima saabuda ka Euroopa Komisjoni audiitorid koos tõlkidega – Eestis viiakse läbi MAK keskkonnameetmete auditit, mille käigus kontrollitakse nii makseasutust PRIAt kui ka toetuste saajaid.

Pindala- ja keskkonnameetmete taotlejatele kehtivad peamised tähtajad

 Tegevus

Tähtaeg

Kultuur on külvatud, maha pandud või istutatud

hiljemalt 15.juuni

Püsirohumaade hekseldamisega alustamine

alates 5.juulist

Rohumaa niitmine või muul viisil hooldamine, mis annab niitmisega sarnase tulemuse ning niite, s.h hekseldatud rohu kokku kogumine

hiljemalt 10.august *

Viljapuude ja marjapõõsaste võraaluste ja reavahede niitmine või muul viisil hooldamine, mis annab niitmisega sarnase tulemuse; niite, s.h hekseldatud rohu kokku kogumine

hiljemalt 10.august *

Ökoalana märgitud söödil/kesal on hooldamistegevuse keelatud

kuni. 15 augustini

Looduskaitselise piiranguga alal niitmine või muul viisil hooldamine, mis annab niitmisega sarnase tulemuse ning niite, s.h hekseldatud rohu kokku kogumine

hiljemalt 20.august *

Looduskaitselise piiranguga alal viljapuude ja marjapõõsaste võraaluste ja reavahede niitmine vm viisil hooldamine, mis annab niitmisega sarnase tulemuse; niite, s.h hekseldatud rohu kokku kogumine

hiljemalt 20.august *

Kui toetust taotletakse KSM raames mesilaste korjealade rajamise lisategevuse eest, siis peab kasvatama toetusõiguslikul maal mesilasperedest kuni 200 m kaugusel puhaskultuurina vähemalt kolme korjetaime liiki.

kuni 15. august

KSM mesilaste korjealade lisatoetuse korral mitmeaastaste korjetaimedega põllu, millele taotletakse toetust, niitmine vm hooldamine

hiljemalt 15.september

PLK taotlemise korral niidetava poolloodusliku koosluse niitmine ja niite kokku kogumine

hiljemalt 1. september

PLK taotlemise korral karjatatava poolloodusliku koosluse nõuetekohane karjatamine (rohustu on vähemalt 50% ulatuses madalaks söödud, ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud).

hiljemalt 1.oktoober

* neid tähtaegu ei kohaldata järgmistel tootmiseks kasutatavatel põllumajandusmaadel:

- taotluse esitamise aastal rajatud rohumaal;

- heinaseemnepõllul ja energiakultuuripõllul;

- lühiajalise rohumaa haljasväetise sissekünni aastal;

- kuni 3-aastane külvikorrasüsteemiga hõlmatud lühiajaline rohumaal, millel kasvatatakse põllumajanduskultuuri haljasväetisena kasutamiseks.

Hooldamistegevuse korral võib hekseldatud rohu jätta kokku kogumata kuni 15%-l taotleja kasutuses olevast toetusõiguslikust põllumajandusmaast.

Tagasi algusesse


Teadmiseks


 Kuidas teatada taotlusandmete muudatustest ja nõuete täitmist takistavatest asjaoludest


Kuni 17. juunini võisid pindalatoetuste taotlejad esitatud taotlusele põldude andmeid lisada või põllu pindala suurendada. Aga kui see vajadus selgub hiljem? Ja kuidas toimida, kui ei ole võimalik toetusega seotud nõudeid täita? Loe siit!

Tagasi algusesse

 

Kartulikasvatajatele valmisid kaardikihid kiduussi leviku kohta


Kartuli-kiduussiga (Globodera spp.) saastunud ja sellest vabade alade kaardikihid on kõigile kättesaadavad PRIA veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/ . Kaardikiht valmis Põllumajandusameti ja PRIA koostöös. Rohkem infot vt siit.

Tagasi algusesse

 


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 

 

 

 

  

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee