Esilehele

PRIA infokiri - juuni 2015

   

 

Mis oli ja mis tuleb

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 Pane tähele!

 Teadmiseks

Mis oli ja mis tuleb


Lõppenud taotlusvoorud


25. mail lõppes pindala- ja loomatoetuste taotluste esitamise põhiperiood. Esialgsetel andmetel saab õigeaegselt esitatuks lugeda 16 476 pindala- ja keskkonnatoetuste taotlust ja 2512 loomakasvatuse otsetoetuste taotlust.

Möödunud aastal esitati õigeaegselt 16 635 pindalatoetuste taotlust, neist ligi 54% e-PRIAs. Tänavu on e-PRIAs toetuse täitjate osakaal kasvanud ligi 70%-ni.

Hilinenud taotluste vastuvõtt jätkub veel 19. juunini, aga toetuse summa väheneb 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Lõplikud andmed taotlemise kohta meetmete, maakondade ja taotletud ühikute lõikes valmivad pärast kõigi taotluste laekumist ja andmete sisestamist orienteeruvalt juunikuu lõpus.

Tagasi algusse

 

Määrati toetused väikeettevõtjatele

Sel nädalal tegi PRIA otsused  väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse (MAK 2014-2020 meede 6.3) saamiseks esitatud taotluste kohta. Rahuldati 628 väikeettevõtja taotlused, kellele määrati toetusteks kokku 9 209 288 eurot. Üks taotleja võib toetuseks saada maksimaalselt 15 000 eurot.

Kokku oli menetluses 748 taotlust, kuid 120 väikeettevõtjale toetust ei määratud: kas ei vastanud taotleja määruses kehtestatud nõuetele või ei kogunud taotlus nõutavat minimaalset 14 hindepunkti.

Toetuse esimese osa väljamaksed teeb PRIA 30 tööpäeva jooksul.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse esimene taotlusvoor toimus 9.-23. veebruaril. Andmed toetuse määramise kohta avaldatakse PRIA kodulehel.

Tagasi algusse

 

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pindala-taotlusvoor hakkab lõppema – millele veel tähelepanu pöörata?

PRIA vahendatavate pindalatoetuste ja loomatoetuste taotlusvoor algas tänavu tavapärasest pisut hiljem – 7. mail - ning hilinenud taotluste vastuvõtt kestab veel 19. juunini.

7. juuniks oli pindalataotlusi laekunud 17 444, neist ligi 69,8% esitati e-PRIAs. Loomakasvatuse otsetoetuste taotlusi saabus  2610, neist 76,1% e-PRIAs. Kiitus ja tänu kõigile e-PRIA kasutajatele – seal täidetud taotlused on teenuste ülesehituse tõttu korrektsemad ning nende menetlemine on paberil esitatutest kiirem ja lihtsam!

Tänavune taotlusvoor pole tavaline: rakenduvad uue programmperioodi uued nõuded ja toetused, samas kestab hulk vana perioodi keskkonnameetmetega seotud kohustusi. Õigusaktid uute reeglitega valmisid üsna taotlusvooru eel. Nii jäi taotlejatel nende tundmaõppimiseks ja oma tegevuste planeerimiseks aega napilt. Siiski peab klient teadma, milliste kohustustega end toetust taotledes seob. Koostasime ülevaate olulistest teemadest, mis on tekitanud enim küsimusi või mida on eriti oluline taotlemisel jälgida. – Loe pikemalt!

Tagasi algusse

 

Muudatusi toetuste ajakavas

 PRIA kodulehel varem näidatud esialgses toetuste ajakavas tulevad järgmised muudatused:

Meetme „Teadmussiire ja teavitus (üleriigilise ulatusega tegevused)“  esimene taotlusvoor, mis oli planeeritud algama 29.juunil, toimub ajavahemikus 27. juulist kuni 3. augustini. Sama meetme maakondliku ulatusega tegevuste taotlusvooru käesoleval aastal ei toimu.

Koostöö teadus- ja arendustegevuste meetme taotlusvoor ei toimu juulikuus, vaid 7.-11. septembril.

Tagasi algusse

 

PRIAst saab toetust põllumajandustoodete töötlemiseks ning turustamiseks

8.-15. juunini saavad mikro- ja väikeettevõtjad taotleda PRIA vahendusel toetust  põllumajandustoodete töötlemise ning turustamisega seotud investeeringuteks.

Toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik. Esimese taotlusvooru eelarve on 7,4 miljonit eurot, kokku on perioodil 2015-2020 selle toetusmeetme rahastamiseks planeeritud 25 miljonit eurot.

Täpsemalt vt pressiteadet ja meetme tutvustust.

Tagasi algusse


Pane tähele

Põllul tehtavate tööde tähtajad ja reeglid seoses hekseldamisega

Erinevate pindala- ja keskkonnameetmete taotlejaile kehtib seoses põllumajandusmaal tehtavaga mitmesuguseid tähtaegu ja uudseid nõudeid seoses hekseldamisega.

 

Tegevus

Tähtaeg

Kultuur on külvatud, maha pandud või istutatud

hiljemalt 15.juuni

Püsirohumaade hekseldamisega alustamine

alates 5.juulist

Rohumaa niitmine ja niite kokku kogumine; hekseldamine või  muul viisil hooldamine

hiljemalt 10.august

Viljapuude ja marjaaluste võraaluste ja reavahede niitmine ja niite kokku kogumine; hekseldamine vm viisil hooldamine

hiljemalt 10.august

Looduskaitselise piiranguga alal niitmine ja niite kokku kogumine (püsirohumaa põllult niite äravedamine); hekseldamine vm viisil hooldamine

hiljemalt 20.august

Looduskaitselise piiranguga alal viljapuude ja marjaaluste võraaluste ja reavahede niitmine ja niite kokku kogumine; hekseldamine vm viisil hooldamine

hiljemalt 20.august

MAK 2014-2020 KSM toetuse raames mitmeaastaste korjetaimedega rajatud põllu, millele taotletakse toetust mesilaste korjealade rajamise lisategevuse eest, niitmine või hekseldamine vm viisil hooldamine

hiljemalt 15.september

Niitmise, hekseldamise ja karjatamise nõudeid ja tähtaegu ei kohaldata taotluse esitamise aastal rajatud rohumaal, heinaseemnepõllul, energiakultuuripõllul ja rohumaa haljasväetise sissekünni aastal.

Püsirohumaal on hekseldamine lubatud alates 5. juulist. Heksli võib jätta põllule:

* kogu püsirohumaal, kui taotleja kasutuses on kuni 10 ha põllumajandusmaad;

* kuni 10 hektaril ja lisaks kuni 10% põllumajandusmaa pindala osast, mis ületab 10 ha;

* kui põllumaa (v.a lühiajaline rohumaa) moodustab põllumajandusmaast üle 30%;

* kui loomkoormus püsirohumaa hektari kohta on vähemalt 0,2 loomühikut.

Tagasi algusse


Teadmiseks

Piimakvoodi ületamise tasu tasumise süsteem muutub lihtsamaks

Põllumajandusministeerium teatas pressiteate  vahendusel, et  saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega soovitakse muuta piimakvoodi ületamise tasu maksmise süsteemi, et see muutuks tootjale lihtsamaks ja selgemaks. Uue korra järgi tasub tootja kvoodiületamise tasu otse riigile.

Tagasi algusseEesti Maaülikool on loonud uue magistriõppekava „Maaettevõtete strateegiline arendamine“

Uue õppekava eesmärgiks on suurendada maaettevõtete ja maapiirkondade ettevõtluskeskkonnaga seotud juhtide ja spetsialistide kohanemis- ja toimetulekuvõimet muutuva majanduskeskkonna tingimustega.

Kiiresti muutuv maailm esitab juhtidele kõrgemaid nõudmisi. Maal ettevõtja või juhina tegutsemine on komplitseeritum kui linnas. Edukas juht peab mõtlema strateegiliselt, olema leidlik, tark, paindlik ja kohanemisvõimeline, suutma rakendada oma ettevõtte arendamisse nii materiaalseid kui inimressursse, partnereid kui kliente.

Erialaspetsialistist juhiks saanud vajavad reeglina juhtimiskompetentside arendamist.

Õppekava läbinu tunnetab paremini maapiirkonna ettevõtete konkurentsivõimet mõjutavaid tegureid, oskab juhtida ja arendada ettevõtet või organisatsiooni strateegiliselt, kaasates selleks nii ettevõte siseseid kui väliseid ressursse.

Õppekava käivitatakse koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga. Mitut ainet õpetavad Tartu Ülikooli professorid. Õppetöösse kaasatakse õppejõududena ka tunnustatud praktikuid ja poliitika kujundajaid, teoreetiline õpe seostatakse praktiliste probleemide lahendamisega, ettevõtete külastusega jne.

Kes on oodatud õppima?

Uus õppekava on suunatud  eelkõige maaettevõtete omanikele ja nende nii praegustele kui tulevastele juhtidele, omavalitsuste ja mittetulundusühistute juhtidele ja spetsialistidele ning põllumajanduskonsulentidele. Õppima asumise eelduseks on bakalaureuse- või magistrikraad ja vähemalt kaheaastane maaettevõtluse juhtimise või arendamisega seotud töökogemus.

Õppetöö toimub kaugõppe vormis ja ainult osakoormusega.  Õppetöö toimub lühikeste intensiivsete sessioonidena üks kord kuus reedest pühapäevani. Õpe kestab 3 aastat ja on tasuline.

Avalduste vastuvõtt toimub 25.juuni - 7. juuli.

Kust saab rohkem informatsiooni?

Loe rohkem õppekava ja vastuvõtu tingimuste kohta EMÜ kodulehelt

http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/maaettevotete-strateegiline-arendamine/

Täpsemat infot sisseastumise kohta vaata  http://www.emu.ee/sisseastujale/

Tagasi algusseVasta küsimustikule konsulentide pakutud e-PRIA kasutamise tugiteenuse kohta

Tänavu kevadel oli kõigil pindala- ja loomatoetuste taotlejatel võimalik pöörduda tasuta e-PRIA juhendamise saamiseks ja taotluse esitamiseks konsulentide poole.

Maaelu Edendamise Sihtasutus palub kõigil, kes tänavu seda teenust kasutasid, vastata küsimustikule ja anda tagasisidet, kas jäite teenusega rahule ning mida soovitate e-PRIA juhendamise pakkumisel tulevikus teisiti teha .

Küsimustiku täitmine võtab aega ca 5-10 minutit. Vastata saab vastata anonüümselt. Vastanute nimesid ei avalikustata kokkuvõtete tegemisel.

Küsitlusele on võimalik vastata 15. juulini 2015. a lingil  https://docs.google.com/forms/d/1VDHW37Y5ckRWiAHctNqztKdhfRfB5G0Bo-uS2B1Bz_M/viewform?c=0&w=1

Tagasi algusse


 

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 

 

 

Head lugemist!

PRIA

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee