Esilehele

PRIA infokiri - juuni 2012

 

 PRIA logoMis oli ja mis tuleb - mai ja juuni 2012

PRIA logoTeadmiseks - Juuni lõpus saadab PRIA põldude registri büroo välja ületaotlemise teatised 


 

PRIA logoMis oli ja mis tuleb - mai ja juuni 2012

Pindalatoetuste taotlusvoor on selleks aastaks lõppemas

Pindalatoetuste taotlusperiood on 2012. aastaks läbi saamas. Veel kuni 15. juunini on võimalik esitada hilinenult pindalatoetuste taotluseid, kuid sellisel juhul vähendatakse toetuse summat iga hilinenud päeva eest arvestades 22. maist. Kuni 15. juunini saab ka juba esitatud taotlustele põlde lisada ja pindalasid muuta. Muudatusi võib lisada otse paberil esitatud taotlusele või kui taotlus on esitatud e-PRIA-s, siis tuleb esitada portaalis muudatusavaldus. Peale 15. juunit ei saa taotlusele põlde lisada ega taotletavat pinda suurendada. Lisada saab põlde vaid maa kasutuse näitamiseks. Vajadusel tuleks täpsustada juba esitatud andmeid ka igal põllul kasvatatava kultuuri, rohumaade rajamise jm kohta, sest vigaste andmetega taotlus võib hiljem segadust tuua nii taotleja kontrollimisel kui ka toetuste arvestamisel.

4.juuniks oli PRIAsse laekunud 17 110 taotlust.  Neist ligi 22% esitati elektrooniliselt e-PRIA kaudu. PRIAle teeb rõõmu e-PRIA kasutamise aktiivsuse tõus. e-PRIA teenuseid arendatakse ja täiustatakse pidevalt.  Küsime igal aastal ka e-PRIAs taotlejatelt tagasisidet e-teenuse mugavuse kohta ning käesoleval aastal saame tõdeda, et kuigi parendamist vajavaid kohti kindlasti leidub ja tagasisidet oli nii kiitvat kui kriitilist, siis 96,98% küsitlusele vastanuist kinnitas, et soovitaks kindlasti e-PRIA kasutamise võimalust ka enda tuttavatele.

Sarnaselt e-PRIA kasutamise aktiivsusele on aasta-aastalt on kasvanud ka toetuste abil haritava maa pindala. Viimase kolme kuuga on PRIA põldude registri büroo väljastanud ligi 4800 põllumassiivi kaarti 18 000 hektari põllumaade kohta, kuhu vähemalt paar aastat pole toetusi taotletud. Põllumassiivide arv ulatub 126,5 tuhandeni.

Juhime klientide tähelepanu, et tänavu küsitakse taotlemisel infot ka selle kohta, millisel õiguslikul alusel taotleja põllumaid kasutab ning tuleb täita küsimustik nõuetele vastavuse kohta. Neile, kel osa andmeid esitamata või info taotlusel puudulik, teeb PRIA suve jooksul järelepärimised. Neile, kellel on jäänud e-PRIAs nõuetele vastavuse küsimustik täitmata, oleme saatnud e-kirjad ning ootame kindlasti, et kliendid saadetud kirjadele reageeriks ning e-PRIAs vastava küsimustiku tagantjärgi täidaks. Vorm asub e-PRIAs menüüs Teenused –> Pindalatoetuste taotlus all.  Nõuetele vastavuse küsimustiku esitamine on kohustuslik kõigile pindalatoetuste ja Natura alal asuvale erametsale toetuse taotlejatele.

Pindalapõhiste toetuste määramist alustatakse käesoleva aasta detsembris.

 Tagasi algusse

Sertifitseeritud seemnepakendite etikettidest „Sangaste“ rukki ja hariliku kanepi kasvatamisel ja toetuste taotlemisest

Klientidelt, kes taotlevad toetust „Sangaste“ rukki kasvatamiseks ootame külvatud sertifitseeritud seemne pakendite etikette, mille alusel on võimalik kindlaks teha  külviks kasutatud seemne kogus. Samuti ootame on vaja sertifitseeritud pakendite etiketid esitada hariliku kanepi kasvatajatel – sel aastal kontrollime ka PRIA-le esitatud etikettidel oleva seemne koguse ja taotlusaluse kanepi pinna vastavust. Kogu taotlusel näidatud kanepi pind, millele ühtset pindalatoetust taotletakse, peab olema külvatud sertifitseeritud seemnega. Sangaste rukki kasvatamise toetuse kohta leiab rohkem infot PRIA kodulehelt: www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/kohalikku_sorti_taimede_kasvatamise_toetus_2012/

 Tagasi algusse

Loomade karjatamise toetuse taotlusaluste hobuste andmete kontroll

Juhime nende klientide tähelepanu, kes taotlevad loomade karjatamise toetust hobustele, et tarvis on üle kontrollida, kas Eestis sündinud hobune on kantud PRIA hobuslaste registrisse. Kui hobust registris ei leidu, on vaja suhelda hobuse passi välja andnud seltsiga, kes võib olla muutnud hobuse UELN numbrit. Välismaal sündinud hobuste kohta, kes ei ole arvel PRIA hobuslaste registris,  tuleb esitada hobuse identifitseerimisdokumendist koopia, mille pealt on näha hobuse nimi, identifitseerimisnumber ja hobuse sünniaeg.
Hobuslaste registri avalike andmete otsing on kättesaadav PRIA kodulehel. Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

 Tagasi algusse

Loomakasvatustoetused määratakse 1. detsembriks 2012

Tuletame loomakasvatustoetuste taotlejatele meelde, et käesoleval aastal määratakse loomakasvatustoetused detsembri alguseks koos ühtse pindalatoetuse ning põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetusega. Hilisem määramine on seotud Eestile käesolevast aastast alates rakenduva vähendamiste süsteemiga, millest kirjutasime pikemalt käesoleva aasta algul. Teemaga saab pikemalt tutvuda PRIA kodulehel artiklites „PRIA teatab: otsetoetuste maksmisel tuleb olulisi muudatusi“ ja „Otsetoetuste vähendamised saavad selgemaks vähendamiste kalkulaatori abil“. Hilisema määramisega seoses teeb PRIA neile taotlejatele, kellel tuvastatakse puudusi, erinevaid järelepärimisi ning annab võimaluse selgitada puuduste tagamaid.

 Tagasi algusse

Investeeringute teostamise tähtaegadest

Palume investeeringutoetuse saajatel tähelepanu pöörata investeeringute teostamise tähtaegadele ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid PRIA-le õigeaegselt.

Juhime tähelepanu sellele, et kõigil, kes jätavad tähtajaks PRIAle investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitamata, võib PRIA jätta toetuse välja maksmata. Samuti palume pöörata tähelepanu asjaolule, et kui investeering on tähtajaks teostatud osaliselt ning investeeringuobjekt ei ole sihipärases kasutuses, nõuab PRIA selle eest juba makstud toetuse tagasi.

Kui investeeringu teostamine ei ole tähtajaks võimalik, siis palume ka neist asjaoludest PRIA-le kirjalikult teada anda. Toetuse saajad, kes on küll saanud toetuse määramise otsuse, kuid siiski loobuvad investeeringu teostamisest vastavas taotlusvoorus, saavad esitada PRIA-le loobumise avalduse.

Pärast PRIA poolset toetuse määramise otsust on toetuse saajal aega kaks aastat investeeringute elluviimiseks ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamiseks. Erandiks on meede 1.4.2 kolm esimest taotlusvooru, kus vastavad tähtajad on olenevalt taotlusvoorust kolm ja neli aastat.

Investeeringu tegemise kohta on kõige mugavam kuludokumente esitada e-PRIA portaali vahendusel. e-PRIA kuludokumentide esitamise teenuse kohta saab juhendit lugeda PRIA kodulehelt: MAK ja EKF Kuludokumentide esitamise teenuse kasutusjuhend

Lisainfot saab PRIA investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678

 Tagasi algusse

Kiviaia taastamise toetuse otsused tehakse 6. juunil 2012

Meetme 2.5.1, kiviaia taastamise toetuse, rahuldamise ning rahuldamata jätmise otsused tehakse 6. juunil 2012. Nimekirjad toetuse saajate kohta avaldatakse PRIA kodulehel ja kõikidele taotlejatele saadetakse PRIA poolt vastavad teavitused ka kirjalikult. Nii määramiste nimekirjad kui põhjalikuma info meetme 2.5.1 tingimuste kohta leiate PRIA kodulehelt: www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kiviaia_taastamise_toetuse_meede_2_5_1_2012/

 Tagasi algusse

Kestvad ja saabuvad investeeringutoetuste taotlusvoorud

 Tagasi algusse

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Jätkuvad    
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood / e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused 02.01.-31.12.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* Tootjarühmade tunnustamine 05.03.-12.10.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
Taotlusvoorud, mis algasid mais ja jätkuvad juunis
EAGF*** Ühtne pindalatoetus 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.12.2012
Riiklik**** Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus (viimane) 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.12.2012
Riiklik**** Heinaseemne täiendav otsetoetus (viimane) 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.12.2012
MAK* 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013
MAK* 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.05.2013
MAK* 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Erametsakeskuse teenindusbürood/e-PRIA 30.04.2013
MAK* 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.02.2013
MAK* 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013
MAK* 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013
MAK* 2.3.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 01.02.2013
MAK* 2.3.4 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013
MAK* 2.4 Loomade karjatamise toetus 2.05-21.05.2012 (hilinenult kuni 15.06) Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 25.01.2013
Taotlusvoorud, mis algavad juunis
 MAK*   1.3b Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine (Nõuandesüsteem)   04.06.-13.06.2012  PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA  50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, vajadusel 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest 
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 27.06.-09.07.2012 PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates

 Tagasi algusse

Määratud toetused (mai 2012)

MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA kodulehel

 Tagasi algusse

 


PRIA logo Teadmiseks

Juuni lõpus saadab PRIA põldude registri büroo välja ületaotlemise teatised

Igal aastal kontrollib PRIA esitatud pindalatoetuste taotluseid nii administratiivsete kontrollide käigus kui valimi alusel ka kohapealsetes kontrollides. Administratiivsete kontrollide käigus võrdleb PRIA pindalatoetuste taotlustel olevat põldude pindalade summat ka põllumassiivi kogupindalaga. Kui kontrolli käigus avastatakse põllumassiive, kus asuvate põldude pindalade summa on suurem kui põllumassiivi maksimaalne toetusõiguslik pindala, siis neile taotlejatele, kelle taotlusele märgitud põld (või maakasutus) jääb sellisele põllumassiivile, saadetakse ületaotlemise teatised.
Ületaotlemise teatisele on lisatud kontroll-leht, millele taotleja peab märkima õige teabe oma maakasutuse tegelike asjaolude, eelkõige õiguspärase maakasutuse tegeliku ulatuse kohta ja tagastama selle PRIA-le (keskusesse või maakondlikku teenindusbüroosse).

Kui PRIA on kontrolli käigus sellise vea avastanud ja taotlejale ületaotlemise teatise saatnud, siis hoolimata edaspidisest õigete andmete esitamisest või toetuse taotlemisest loobumise soovist, on PRIAl kohustus ebaõigete andmete esitajale määrata sanktsioonid. Ületaotlemiskirja saanud taotlejal ei ole ka Euroopa Komisjoni määruse nr 1122/2009 artikli 25 lõike 2 järgi peale sellise kirja saamist enam õigust oma taotlust tagasi võtta nendes osades, kus on eeskirjade eiramisi avastatud. Sama määruse artikli 73 lõige 2  ütleb, et kui taotleja avastab peale taotluse esitamist, et toetustaotlus on ebaõige või on muutunud ebaõigeks, peab ta  esitatud taotluse tegeliku olukorraga kooskõlla viimiseks esitama kirjaliku avalduse enne, kui PRIA on teda teavitanud tuvastatud puudusest või kontrolli toimumisest.
Seega olukorras, kus  ületaotlemise teatisega on taotlejat teavitatud esinenud puudustest või on teada antud tema suhtes tehtavatest kontrollitoimingutest, ei ole tal enam õigust esitatud taotluse tagasivõtmiseks nendes osades, kus on avastatud puuduseid ja samuti on tal kohustus teavitada PRIAt õigetest andmetest.

Ületaotlemise teatise saanud taotlejate osas otsustab PRIA toetuse vähendamise EK määruse nr 1122/2009 artiklites 58 ja 60 sätestatud reeglite kohaselt. Artiklis 60 on reguleeritud toetuse vähendamine tahtliku rikkumise korral ja artiklis 58 kõigil muudel juhtudel. Maaelu arengukava pindalapõhiste toetuste puhul otsustatakse toetuse vähendamine EK määruse nr 1975/2006 artiklis 16 sätestatud reeglite kohaselt, eristades samuti tahtlikku üledeklareerimist muudest üledeklareerimisjuhtumitest. Hooletus taotlemisel ei välista taotleja süüd ega võimalda PRIAl sanktsioonide kohaldamisest loobuda.

PRIA saab õigusnormidega ettenähtud vähendamised või väljaarvamised jätta kohaldamata ainult juhul, kui taotleja suudab tõestada, et taotluse esitamisel esinenud viga ei tekkinud tema süül. Kui taotlejal on võimalik tõendada oma süü puudumist taotluse vormistamise ja esitamise ajal, vastutab ta siiski ebaõige taotlemise eest juhul, kui peale taotluse esitamist, kuid enne kontrollist teavitamist on ta saanud teada või on pidanud teada saama, et esitatud taotlus on olnud või on muutunud ebaõigeks,  kuid sellele vaatamata ei ole viivitamata esitanud taotluse muutmiseks PRIA-le kirjalikku avaldust. Viimatinimetatud olukorras võib taotleja tegevusetus kvalifitseeruda ka tahtlikuks rikkumiseks. Nii saab valede andmetega taotluse esitaja vabaneda ettenähtud sanktsioonidest üksnes juhul, kui ta tõendab, et tema tegevus toetus(t)e taotlemisel ei ole olnud hooletu ning ta tõesti ei olnud vigadest teadlik.

Seega juhul, kui te saate PRIAlt ületaotlemise teatise ning seetõttu osutub vajalikuks esitada märgitud põldude pinna kohta uued, õiged ja vähendatud andmed, saab PRIA otsustada pinna ebaõige deklareerimise eest ettenähtud karistused kohaldamata jätta üksnes juhul, kui te esitate samas ka tõendid selle kohta, et teil oli õigus taotluse esitamiseks vaidlusalustele põldudele taotlusel deklareeritud pinna ulatuses ja te ei teadnud enne ületaotlemiskirja saamist, et reaalselt kasutab maad keegi teine või on kellelgi teisel selle maa kasutamiseks suurem õigus.
Juhime tähelepanu sellele, et maa kasutamiseks suulise kokkuleppe korral tuleb nii kokkuleppe olemasolu kui ka selle täpne sisu tõendada taotlejal. Üldjuhul on ainult taotleja poolt antud selgitused suulise kokkuleppe kohta tõenditena ebapiisavad.  PRIA võib jätta ettenähtud karistused kohaldamata üksnes juhul, kui arvestatavad tõendid lubavad anda hinnangu, et ebaõiget taotlemist on püütud vältida vajaliku hoolsusega.

 Tagasi algusse

 

 


 

Hea lugeja!Infokirja listiga liitumise kastike kodulehe paremal servas

Kui Te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee