Esilehele

PRIA infokiri - juuli 2018

  

Infokirja lugejaküsitlus

Hea lugeja, PRIA kogub tagasisidet, et teada saada, mida lugejad infokirjast ootavad. Meie eesmärk on muuta regulaarne infokiri huvitavamaks ja lugejasõbralikumaks. Teie vastused aitavad meil seda teha.

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 5 minutit. 
Küsimustikule vastamiseks kliki siin: https://www.surveymonkey.com/r/QQWLCTS

 

 


 Määratud ja makstud toetused

Lõppenud taotlusvoorud

Pikema aja jooksul jätkuvad taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

TöökuulutusedMääratud ja makstud toetused

Innovatsioonitoetus piiriülesteks koostööprojektideks

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise meetme (MAK 16.2) III taotlusvoorus laekunud neljast taotlusest pälvisid toetuse kaks, kokku 699 112 eurot. Selles taotlusvoorus oli eelarve 1 mln eurot ja toetused määrati eelarve piires. Seekord rahastati Euroopa Innovatsioonipartnerluse piiriüleseid koostööprojekte.

Tagasi algusesse

 

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meetme 6.3 toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks sai taotleda aprillis, otsused kinnitati 12. juuniks.

Vooru eelarve oli 5 mln eurot, 317 taotlejat soovisid kokku 4 543 347 eurot. PRIA määras 248 taotlejale toetusi kokku 3 617 117 eurot. Hindepunktide lävendi (14 p) alla jäi 5 taotlust, nõuetele ei vastanud 62 taotlejat, 2 taotlust võeti tagasi.

Peamine põhjus taotluse mitterahuldamiseks oli fiktiivsete müügitulude tuvastamine.

Taotluse esitamisel tekitas taotlejatel peamiselt segadust tegevuste liigitamine nn muude tegevuste või investeeringute hulka ja ehitusinvesteeringute kajastamine taotlusel. Valdavalt taotleti toetust mobiilsete seadmete, loomade või haakeriistade ostmiseks.

 Tagasi algusesseKalanduse tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF tootmis- ja turustamiskavade toetuse taotluste vastuvõtt toimus aprillis, 26. juunil kinnitas PRIA otsused kokku 303 066 euro määramiseks neljale tootjaid ühendavale kalandusühistule. Taotlusvooru algne eelarve oli küll 300 000 €, kuid Maaeluministeerium suurendas eelarvet selliselt, et abikõlblike summade ulatuses sai kõik taotlused rahuldada.

Tagasi algusesse


Lõppenud taotlusvoorud

36 väikeettevõtjat soovivad toetust põllumajandustoodete töötlemiseks

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.1) taotluste vastuvõtt toimus 25. juunist kuni 02. juulini 2018.

Eelarve 2018. aasta taotlusvooruks 3 600 000 eurot. Esitati 36 taotlust kokku 5 471 372 euro saamiseks. PRIA teeb otsused taotluste osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt 20. novembriks 2018.

 Tagasi algusesse


Pikema aja jooksul jätkuvad taotlusvoorud

LEADER kohaliku algatusrühma toetus ja projektitoetus (MAK meede 19.2 ja 19.3) – projektitoetuste taotluste kohapealse vastuvõtu kohta jälgige oma piirkonna LEADER-tegevusgruppide jagatavat infot! Määratud projektitoetuste kohta on andmed PRIA kodulehel.

Koolikava toetus – programmis osalemiseks tuleb esmalt esitada PRIAle heakskiidutaotlus. Pärast heakskiidu kinnitamist saab taotleda toetust lastele jagatud koolipiima ning/või puu- ja köögivilja eest. Taotlemisega seotud toimingud tuleb teha uue e-PRIA vahendusel. Vt andmeid toetusesaajate kohta siin, koolikavas osalemiseks heakskiidetud taotlejaid siin.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise (EMKF meede 3.3) projektitoetuse taotluste vastuvõttu korraldavad kalanduspiirkondade kohalikud algatusrühmad esmalt kohapeal, jälgige nende jagatavat infot! Lõplikud otsused toetuste kohta teeb hiljem PRIA.

Kestab kalanduspiirkonna algatusrühma koostöötegevuse toetuse (EMKF meede 3.4) taotluste vastuvõtt PRIAs.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse (EMKF meede 4.4.3) taotlusi võtab PRIA vastu 31. detsembrini 2018. Meetme tänavune eelarve on 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7 500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot.

Puuviljasektori erakorralise toetusesaamiseks võtab PRIA taotlusi vastu 31. juulini 2018. Hüvitist võib saada seoses saagi koristamata jätmine, turult kõrvaldamise või toorelt koristamisega, mis on toimunud hiljemalt 30. juunini 2018. Enne saagiga kavandatavaid tegevusi esitab taotleja Põllumajandusametile (PMA) vormikohase teatise ning PMA teeb kohapealsed kontrollid.

30. septembrini toimub  Euroopa Komisjoni otsusel või sekkumiskokkuost pakkumismenetluse teel kindlaksmääratud hinna alusel - 221,75 eurot/100 kg. Infot piimatoodete sekkumiskokkuostu kohta saab kodulehelt ja PRIA turukorralduse büroost turukorraldus@pria.ee. Lõssipulbri kokkuostu praegu ei toimu.

Kestab lõssipulbri müük sekkumisvarudest pakkumusmenetluse teel. Müük toimub EL piires alates kõige varem sekkumislattu võetud kogustest. Minimaalne kogus pakkumuse esitamiseks on 20 tonni. Pakkumused tuleb PRIAle esitada iga kuu kolmandaks teisipäevaks kella 12.00-ks. NB! Juulis pakkumuste esitamiseks algav ajavahemik lõpeb septembris.

2018. a taotlusvoorude prognoositav ajakava on avaldatud PRIA kodulehel. Jooksvalt määratavate toetuste kohta avaldame andmed kodulehel iga vastava meetme taotlusvooru info juures. EMKF toetuste määramiste ja maksete kohta on kodulehel ka koondtabel.

Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Toetus kalakäitlemisettevõttele töötlemise säästlikumaks muutmiseks

24.-27. juulil saab PRIAst taotleda Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetust  (EMKF meede 4.4.4)Tänavune eelarve on  4 mln eurot. Auditeeritud kalakäitlemisettevõte, mis tegeleb aktiivselt tootmisega ja omab käivet, saab toetust taotleda ressurssi säästva seadme soetamiseks ja selle paigaldamiseks. Lisaks on abikõlblikud tootmisüksuse renoveerimis- ja ehituskulud ning tootmisprotsessis ressursisäästliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse soetamise ja paigaldamise kulu. Toetuse taotlejal peab olema nõuetekohane energia- või ressursiauditi aruanne, mis ei tohi olla vanem kui kolm aastat. PRIA teeb otsused 45 tööpäeva jooksul.

Tagasi algusesseTeadmussiirde ja teavituse toetus

6.-10. augustil võtab PRIA vastu taotlusi nii teadmussiirde ja teavituse üleriigilise ulatusega  tegevuste kui ka maakondlike tegevuste toetuse saamiseks (MAK meetme 1 alameetmed). Üleriigiliste tegevuste toetusteks on eelarves 449 645 eurot ning maakondlike tegevuste jaoks 155 067 eurot. Üleriigiliseks loetakse vähemalt kahe maakonna lõppkasusaajatele suunatud või kogu Eesti maaelu edendamiseks suunatud tegevus. Maakondlikuks tegevuseks loetakse ühe maakonna lõppkasusaajatele suunatud tegevus.

Korduvad ja pikalt ette kavandatavad tegevused planeeritakse pikaajalistesse programmidesse, nt taimekaitsekoolitused, aastakonverentsid jne. Läbiviijate andmed,  elluviidavate tegevuste teemad ning ajakavad on veeblehel http://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/. Toetavate teemade sisulise kattuvuse vältimiseks soovitame kindlasti tutvuda pikaajaliste programmide raames planeeritavate teemadega.

Otsused taotluste kohta teeb PRIA hiljemalt 4. jaanuariks 2019.

Tagasi algusesseNoortalunikud saavad e-PRIA vahendusel augustis toetust taotleda

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse järgmine taotlusvoor on  20.-27. augustil – info selle vooru kohta on kodulehel väljas. 13.-19. augustini saab taotlusi e-PRIAs eeltäita. 

Meetme määruses jõustus juunikuus rida muudatusi, mida selgitab käesolev artikkel.

Noortaluniku toetuse tänavuses taotlusvoorus on toetuste jaoks 5 mln eurot, otsused teeb PRIA 19. novembriks.

Tagasi algusesse 

Tootjarühma tunnustamise taotlemine

28.-31. augustil saavad tootjate ühendused esitada PRIAle taotlusi tootjarühmana tunnustamiseks (MAK meede 9.1.1). Tootjarühm on määramata tähtajaks asutatud tulundusühistu või MTÜ, kes turustab ühiselt oma liikmeks olevate põllumajandustootjate või ja erametsaomanike toodangut. Tunnustatud tootjarühmadel on edaspidi võimalusi saada nii tegevustoetust ühenduse enda töö korraldamiseks kui ka erinevaid arengutoetusi. Ühiselt on lihtsam leida partnereid oma toodangu töötlemiseks ja realiseerimiseks, viia ellu suuri investeeringuid nõudvaid projekte. Samuti on tunnustatud tootjarühmadel võimalik saada turuarendustoetust.

Tagasi algusesse

 


Pane tähele!

Kestab pindala-ja keskkonnatoetuste taotlejate kohapealne kontroll. Meenutame tööde tähtaegu

15. lõppes pindalatoetuste ja loomapidamisega seotud MAK toetuste taotluste vastuvõtt. Nüüd on käimas taotluste menetlemine ja toimuvad kohapealsed kontrollid. Kodulehel on kokkuvõte populaarsemate toetusmeetmetega seotud nõuetest ja tähtaegadest, mida taotlejatel tuleb töid tehes järgida.

Tagasi algusesse

Lähenevad tähtajad investeeringute elluviimiseks

Tuletame meelde, et sügisel jõuavad mitme investeeringumeetme toetusesaajatel kätte tähtajad projektide elluviimiseks ja selle kohta dokumentide esitamiseks. Maksetaotluse ja kulutusi tõendavate dokumentide tähtaegne esitamine on toetuse väljamaksmise eelduseks.

Tagasi algusesseMillega arvestada maapiirkonnas majanduse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlemisel

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (MAK meede 6.4) toetustaotlusi saab esitada 10.-17.septembrini 2018. Alates 3.septembrist on võimalik toetustaotlust e-PRIAs eeltäita. Taotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. Esitamise ladusamaks toimumiseks on kasulik lugeda soovitusi e-PRIAs toetustaotluse täitmise kohta.

Meetme tutvustus koos määruse, vormide ja taotluse täitmise juhisega on PRIA kodulehel. 16. mail ilmus Riigi Teatajas meetme uues redaktsioonis määrus, mis jõustus 19. mail.

Eelolev taotlusvoor on käimasoleval MAK perioodil kolmas, selle eelarve on 17 mln eurot.

Määruse muudatusega laiendati meetme sihtgruppi. Kui seni said toetust taotleda nõuetele vastavad ettevõtjad, siis nüüd on võimalik toetust taotleda ka riigi enamusotsustusõigusega äriühingutel, MTÜdel või sihtasutustel, kes tegelevad põllumajandusliku tegevusega (avaliku sektori põllumajandusettevõtjad).

Võrreldes eelmiste voorudega on muutunud kaasnevate tegevuste loetelu. Praktikas oli keeruline ja mõnel juhul isegi pea võimatu tükeldada ja eristada terviklikku ehitusinvesteeringut selliselt, et arvutada välja hoones sees ja hoone perimeetritest väljas olevate ehitusmaterjalide kulu. Toetatava ehitise juurde kuuluva veevarustus-, kanalisatsiooni-, reoveepuhastus- või küttesüsteemi ehitamine ning nende juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine, mida varasemates voorudes käsitleti hoone perimeetritest väljas olevate ja kaasnevate tegevustena, loetakse nüüd ehitamise osaks ehk põhitegevuseks.

Tähele tuleb panna muudatust, kui investeeringuobjektiks on ehitis. Eelseisva taotlusvooru puhul peab ehitamise hinnapakkumuste võtmisel arvestama, et alates 1. juulist 2018 on ehitajal kohustus ehitustegevuse korral tõendada oma kutsepädevust. Hinnapakkuja pädevustunnistuse olemasolu saab kontrollida MTR-registrist.

Toetuse taotlejatele oluline muudatus on ka see, et ehitustegevuse puhul ei piisa enam eelprojektist, vaid ehitusprojekt peab olema taotlemise esitamise hetkel põhiprojekti staadiumis.

Lisaks juba nimetatud muudatustele täiendati taotluse hindamiskriteeriume mitme uue kriteeriumiga.

Eelistuse saavad edaspidi taotlejad, kes loovad sotsiaalmajanduslikku lisandväärtust läbi kultuuripärandi näitamise.

Samuti saavad eelistuse taotlejad, kelle kavandatav investeering avaldab positiivset mõju noorte ettevõtlusele. Lisapunkte saab noor ettevõtja, kes taotluse esitamise ajal on kuni 40-aastane (40–a kaasa arvatud).

Algavas taotlusvoorus eelistatakse investeeringuid, mis avaldavad positiivset mõju puuetega inimestele - eelistatakse puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevustesse ja sotsiaalhoolekandesse tehtavaid investeeringuid.

Põllumajandustootja puhul lisatakse eelistus taotlejatele, kes tegelevad ohustatud tõugu loomade kasvatamisega ja loovad sotsiaalmajanduslikku lisandväärtust läbi kultuuripärandi säilitamise.

Seni kehtinud hindamiskriteeriumide põhimõtteid ei muudetud. Täpsemalt saab hindamiskriteeriumidega tutvuda määruse lisast.

Juhime tähelepanu, et kohalike omavalitsuse (KOV) üksustega seotud territoriaalsed muudatused ei mõjuta määruse lisas olevasse klastritesse kuuluvate KOVde loetelu. Sõltumata muudatustest KOV üksuste osas loetakse kuni programmiperioodi 2014-2020 lõpuni maapiirkonnaks vallad ja kuni 4000 elanikuga väikelinnad, mis olid MAK arengukava punkti 8.1 kriteeriumide ja näitajate põhjal maapiirkonnaks 2015. a veebruaris. Vastava hindamiskriteeriumi raames ei muutunud kohalike omavalitsuse üksuste nimistu ega hindamisvahemikud.

Taotluse kohta otsuste tegemiseks on PRIAle määrusega sätestatud 100 tööpäeva arvates taotluse esitamise tähtpäevast – otsused kinnitatakse hiljemalt 8. veebruariks 2019.

 Tagasi algusesse

 


Teadmiseks

Ökoalalt võib loomadele sööta varuda ka enne 15. augustit

Maaeluministeeriumi teatel toimus 12. juulil Brüsselis otsetoetuste komitee istungil hääletamine rohestamise toetuse ökoalade tava erisuse kohaldamise eelnőu üle. 2018. a mai- ja juunikuu erakordselt kuiva perioodi tőttu andis komitee erisuse kohaldamise vőimaluse Eestile, Lätile, Leedule, Soomele, Rootsile, Taanile, Poolale ja Portugalile.

„Tänu erisusele saavad loomakasvatajad rohestamise toetuse ökoala tava raames varuda ökokesalt loomadele sööta ilma tootmispiiranguta. Kui kehtiva nőude järgi ei tohi ökokesal kuni 15. augustini pőllumajandustootmisega tegeleda, siis erandina on 2018. aastal ka sellistelt aladelt vőimalik loomadele sööta varuda,“ selgitas maaeluminister Tarmo Tamm.

Pőud takistab heintaimede kasvu, see pőhjustab loomasööda puudust ja halvendab kvaliteeti. Heintaimede esimese niite saak oli vőrreldes eelmiste aastatega 30-50%.

Tagasi algusesseKlientide rahulolu PRIA teenustega

PRIA jaoks on väga oluline, et meie kliendi jaoks kulgeksid toetustega seotud toimingud võimalikult sujuvalt. Teeninduse ja teenuste arendamiseks soovime saada klientide käest tagasisidet nende kogemuste kohta meiega suhtlemisel. Selle tarbeks kasutame soovitusindeksi meetodit, mille abiga saavad kliendid üksikutele küsimusele vastates hinnata konkreetset teenust, millega nad on kokku puutunud. Soovitusindeksi skaala on 200 palline: -100% kuni + 100%.

Selle aasta I pooles oleme klientide käest küsinud hinnangut neljal korral – oleme saatnud küsimustiku kokku 1358le kliendile; vastajaid on olnud kokku 546. Igal korral oleme palunud hinnata PRIAt kui teenindusorganisatsiooni ning lisaks küsinud hinnangut konkreetsele teenusele (pindalatoetuste kohapealsele kontrollile, e-PRIA kasutusmugavusele erinevate voorude puhul).

PRIA kui teenindusorganisatsiooniga ollakse üldiselt rahul, soovitusindeks on 39%. Vastajad on lisanud, et PRIA teenindajad on väga sõbralikud ja abivalmis ning nii tehniliste kui ka sisuliste küsimuste korral saab alati abi infotelefonidelt.

Rahulolu e-PRIA kliendiportaaliga on aga madalam. Näiteks pindalatoetuste taotlusvooru puhul kurdeti vana e-PRIA kasutusmugavuse üle, keeruliste ja pikkade vormide üle (soovitusindeks 3,57%). Vastustest ilmnes, et palju küsimusi tekitavad just toetuste keerulised nõuded.

Uue e-PRIA puhul on rahulolu kõrgem (soovitusindeks 40%), ent siiski heideti ette sagedasi tõrkeid.

Aasta alguses palusime pindalatoetuste taotlejatel hinnata ka kohapealset kontrolli. Meil on hea meel, et kliendid suhtuvad meie inspektoritesse väga hästi, pidades neid asjalikeks ja sõbralikeks ning kontrollide läbimist sujuvaks (soovitusindeks 58,77%).

Täname kõiki, kes on leidnud aega meie saadetud küsimustikule vastata! Teie arvamus on meile oluline!

 

Kui palju toetusi on PRIA tänavu määranud ja maksnud?

2018.a esimese poolaasta jooksul on PRIA kinnitanud otsuseid toetuste määramiseks kokku 136 767 381 euro ulatuses. Välja maksnud oleme 120 569 242 eurot. Investeeringutoetused makstakse enamiku meetmete puhul välja siis, kui taotlejal on projekt ellu viidud ja ta esitab selle kohta maksetaotluse koos kulutuste tegemist tõendavate dokumentidega.

Tagasi algusesse

 


Töökuulutused

PRIA teabeosakond otsib uusi töötajaid

Ootame kaht uut töötajat:

  • Kommunikatsiooni ja turunduse peaspetsialisti (määratud ajaks), kelle põhitööks on PRIA kodulehe igapäevane arendamine, administreerimine ja sisu loomine ning uue kodulehe väljaarendamise projekti juhtimine, samuti kliendiportaali e-PRIA teavituste ja turunduse korraldamine.
  • sisekommunikatsiooni peaspetsialisti, kelle tööks on PRIA siseveebi haldamine ja arerndamine, siseblogi sisustamine, sisekommunikatsiooni projektide juhtimine, asutuse ürituste korraldamine.

Kandideerijatelt ootame avaldusi ja CVsid 29. juuliks aadressil konkurss@pria.ee.

Tagasi algusesse
 

Jälgi PRIA tegevusi sotsiaalmeedia vahendusel! Meie Facebooki lehekülg asub siin: https://www.facebook.com/EestiPRIA/

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee