Esilehele

PRIA infokiri - juuli 2016

 

   Lõppenud taotlusvoorud ja määratud toetused

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 

 Lõppenud taotlusvoorud ja määratud toetused

 

Pindala- ja MAK loomatoetuste taotlemisest


2. maist 17. juunini sai PRIAle esitada taotlusi pindala- ja MAK loomatoetuste saamiseks. Kokku esitasid toetustaotluse kokku 15 762 taotlejat  ning taotlusele märgitud pinda on kokku 982 994 hektarit.

e-PRIA vahendusel esitas toetuse taotluse kokku 13 526 taotlejat, mille alusel taotleti toetust kokkuvõttes 960 694 ha suurusele pinnale. e-PRIAs esitatud taotluste osakaal oli sel aastal juba 86,8% kõikidest esitatud taotlustest (eelmisel aastal 69,7%).

Eelmise aastaga võrreldes on taotlejate arv ligi 1500 võrra vähenenud, kuid taotlusaluse pinna suurus on jäänud samasse suurusjärku. Otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell nendib, et peamine taotlejate arvu vähenemise põhjus võib olla tingitud 2016. aastast muutunud otsetoetuste aluse põllumajandusmaa hooldamise nõuetes. Selle tulemusena on antud maid teistele tootjatele rendile või hooldatakse neid ilma toetuse abita.

Toetuste abil haritava maa pinda näitab eelkõige nn baastoetus ehk ühtne pindalatoetus (ÜPT). Seda taotles sel aastal 15 446 põllupidajat 955 418 hektarile. Ka siin on näha mõningast langust võrreldes eelmise aastaga, mil taotlejaid oli 17 128 ja taotlusalust pinda 957 307 ha. Noore põllumajandustootja toetust soovis sel aastal saada 891 maaharijat, mida on ligi 100 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Poollooduslike koosluste hooldamiseks taotletava toetuse näitajad jäid enam-vähem samaks, mis eelmisel aastal - taotlejate arv 835, taotlusalune pind 27 352 ha.

2015. a sai esmakordselt taotleda toetust puu- ja köögivilja kasvatamiseks. Sel aastal oli taotlejaid 196 (mullu 158). Ka keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) ja loomade heaolu toetuse (LHT) taotlejate arv kasvas võrreldes eelmise aastaga – KMSi taotlejaid oli kokku 1509 (2015. aastal 1440) ja LHT taotlejaid kokku 2121 (2015. a  2089).

Pindalatoetuste kontrollperiood algas juulis ning kestab oktoobri lõpuni. Taotlejal või ta esindajal soovitame kohapealse kontrolli toimumise ajal olla kontrolli juures. Kontrollist teavitamisel palume olla tähelepanelik, mis dokumente soovib inspektor näha ja siis need aegsasti välja otsida - sellega saab muuta kontrolli ladusamaks ja vältida lisakontrolle. Kontrollperioodi kohta leiate täpsemat infot PRIA juunikuisest infokirjast.

Tagasi algusesse

 

PRIA määras väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks ca 5 miljonit eurot toetust


Juunis määras PRIA 339 mikro- ja väikeettevõttele põllumajandusettevõtete arendamiseks 4,99 miljonit eurot toetust, mille abil soovivad toetuse saajad teha 7,07 mln euro ulatuses investeeringuid. Taotluste menetluse tulemuste kohta avaldasime pressiteate, toetusesaajate kohta on andmed PRIA kodulehel.

Tagasi algusesse

 

Kohalikud tegevusgrupid on LEADER-strateegiate ettevalmistamise toetused kätte saanud

 

PRIA-l on hea meel anda teada, et MAK 2014-2020 meetme 19.1 – „LEADER kohaliku tegevusgrupi toetus“  strateegiate ettevalmistamiseks on PRIA poolt kohalikele tegevusgruppidele lõplikult välja makstud.

Meetme eelarve oli ca 1,7 mln eurot. Perioodil 17. nov 2014 kuni 31. mai 2016 esitasid tegevusgrupid kokku 163 maksetaotlust, mille põhjal maksime kokku toetust ca 1 561 000 eurot. Eelarve jäägi kasutamise kohta saab otsuse teha Maaeluministeerium.

 Tagasi algusesse

 


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Jooksvalt kestab järgmiste taotluste vastuvõtt


Avatud on või ja lõssipulbri eraladustamine

Kuni 30. septembrini kestab või ja  lõssipulbri sekkumiskokkuost pakkumismenetluse raames.

Kestab koolipiimatoetuse programm.

Kestab  koolipuuvilja ja –köögivilja programm.

PRIA võtab vastu LEADER projektitoetuse taotlusi, mis on eelnevalt esitatud kohalikele tegevusgruppidele. Kodulehel avaldatakse jooksvalt andmed määratud priojektitoetuste kohta.

Tagasi algusesse

 

Teadmussiirde ja teavituse toetus  - üleriigilise ulatusega tegevused


Üleriigilise ulatusega on sellised tegevused, mida ei olnud võimalik planeerida pikaajalistesse programmidesse ning mida ei ole vaja korraldada igal aastal. 2016. a on teadmussiirde üleriigilise ulatusega tegevuste jaoks planeeritud 350 000 eurot, mis jagatakse valdkondade vahel nii: taimekasvatus – 70 000; loomakasvatus – 70 000;  metsandus – 70 000; toiduainetööstus – 70 000; ettevõtte majandamine – 70 000 eurot.

Toetuse taotlusi saab esitada 15.-19. augustini 2016  PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010 ja elektrooniliselt e-posti aadressil info@pria.ee. Infot meetme ja taotluse esitamise kohta vt kodulehelt.

Tagasi algusesse

 

Kalanduspiirkonna kohaliku algatusrühma toetus


Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eesmärgiks on kalanduspiirkondade jätkusuutlik arendamine. Kalanduse algatusrühmad koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda, mis moodustati 2007-2013 toetusperioodi ajal.

Algatusrühma toetust saab taotleda kuni 15. detsembrini 2016, vt täpsemalt kodulehelt. Strateegia rakendamiseks antakse algatusrühmale toetust kuni 15%, Võrtsjärve piirkonnale kuni 25% strateegia rakendamise eelarvest. Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2020 on 26 miljonit eurot, sellest strateegiate rakendamise toetuseks  kuni 23,5 miljonit ja  koostööprojektideks kuni  2,5 mln eurot. Sealhulgas on algatusrühma kui organisatsiooni toimimiseks ja piirkonna elavdamiseks ette nähtud kokku kuni 4 miljonit eurot.

Tagasi algusesse

 

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine kalanduspiirkondades - projektitoetus


Alates 1. juulist võtab PRIA vastu EMKF meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ projektitoetuse taotlusi. Eelnevalt esitavad selle toetuse soovijad projektide rahastamise taotlused kohalikule kalanduse algatusrühmale. Algaturühm korraldab oma strateegia kohaseid projektitoetuse taotlusvoore, esitatud projektide hindamise ja paremusjärjestuse koostamise ning edastab taotlused PRIAle. 21. juuli seisuga oli PRIAsse saabunud 49 taotlust summas 1,2 mln eurot, kõik Peipsi kalanduspiirkonna algatusrühmalt.

Andmed Eesti 8 kalanduspiirkonna, algatusrühmade ning toetusmeetme kohta leiate PRIA kodulehelt. Infot projektitoetuste taotlusvoorude toimumise kohta avaldavad algatusrühmad.

Tagasi algusesse

 

Ligineb maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvoor


22.-29. augustini saab PRIAsse esitada  taotlusi maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (MAK alameede 6.4) saamiseks. Selle taotlusvooru eelarve lubab toetusi määrata 12 miljonit eurot ja see jaguneb kahe sihtgrupi vahel: põllumajandusettevõtjatele p 3,6 miljonit ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot.

Esmakordselt saab taotlusi esitada ainult e-PRIA vahendusel. Et klientidel oleks piisavalt aega e-PRIAs vajalikke toim,inguid teha, avatakse 15. augustil võimalus taotluse eeltäitmiseks.

Toetuse taotlemise tingimuste ja nõuete kohta on info PRIA kodulehel. NB! Meetme määruses on varasemaga võrreldes olulisi muudatusi, uus redaktsioon jõustus 23. juulil k.a.

PRIA vahendatavate toetuste taotlusvoorude prognoositav ajakava on väljas kodulehel, kuid palume arvestada, et selles võib jooksvalt tulla muudatusi!

Tagasi algusesse

 


Pane tähele!


Püsirohumaid on oluline säilitada


Kõik me soovime elada heas elukeskkonnas. Metsade ja rohumaade tähtsus süsiniku sidumisel on teada. Sellest on lähtutud ka ühise põllumajanduspoliitika eesmärkides Euroopa Liidus, sidudes ühtse pindalatoetuse rohestamise nõuetega. Üks rohestamise nõuetest on püsirohumaade säilitamine.

Kõik EL liikmesriigid pidid 2015. aastal arvutama riigi tasandil välja püsirohumaa võrdlusarvu kogu põllumajandusmaasse ehk referentsi. Edaspidi arvutatakse iga aasta lõpus pindalatoetuste taotlusandmete pealt välja püsirohumaa suhtarv kogu põllumajandusmaasse ning võrreldakse seda referentsarvuga. Kui aastane suhtarv on riigis  referentsiga võrreldes vähenenud, hakkab see vähenemise suurusest sõltuvalt mõjutama pindalatoetuste taotlejaid.

Püsirohumaa säilitamise nõuded on kehtinud ka  Eestis üle kümne aasta, kuid esmakordselt on käes olukord, kus vähenemine ületab oluliselt lubatud määra ja ülesharijatel tuleb hakata püsirohumaid tagasi rajama.

PRIA saatis maakasutajatele hiljuti teemakohase teavituse ja selgitab kodulehel põhjalikumalt püsirohumaade arvestuse põhimõtteid ja taotlejate kohustusi.

Tagasi algusessePindalatoetuste ja loomapõhiste keskkonnatoetuste kohapealsed kontrollid on alanud

 

Pärast pindalatoetuste taotluste vastuvõttu algas pindalatoetuste ja loomapõhiste keskkonnatoetuste kontrolliperiood, mis võib vajadusel kesta kuni aasta lõpuni. Kontrollide kohta on PRIA kodulehel üleval teenusstandard, mis annab kliendile ülevaate, mida PRIA kontrollid endast kujutavad ja mida enne kontrolli toimumist teada võiks.

Juhime tähelepanu, et aastast 2016 on muutunud põllumajandusliku tegevuse nõuded, millest saab täpsemalt lugeda siit ja juunikuu infokirjast, kus olid toodud olulisemad hooldustööde jm tegevuste tähtajad.

Kordame taas üle: alates aastast 2015 ei ole rohumaade hooldamine enam nõuetele vastavuse süsteemis heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste valdkonda nõue, vaid pindalapõhiste otsetoetuste saamise tingimus. See tähendab, et kui varasemalt vähendati nõuetele vastavuse süsteemi nõuete rikkumise korral nt maa tähtajaks niitmata jätmise korral kõiki taotleja taotletud pindala- ja loomapõhiseid toetusi määratud % ulatuses, siis 2015. a alates on need nõuded pindalapõhiste otsetoetuste toetusõiguslikkuse nõuded. Pindala-otsetoetuste raames ei loeta rikkumisega ala toetusõiguslikuks ja arvestatakse selline maa-ala taotletud ja kindlakstehtud pindala erinevuse hulka. Suurem erinevus võib omakorda kaasa tuua toetuse vähenemise ka selle pinna eest, mida on korrektselt tähtajaks hooldatud või pindalapõhistest otsetoetusest üldse ilma jäämise.

Alates 2015. a on ühtse pindalatoetuse (ÜPT) taotlejal kohustuslik taotleda kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust. Selle kohta on PRIA kodulehele pandud täiendatud infot.

PRIA otsetoetuste infotelefonil 7377 679 helistajad küsivad sageli infot hekseldamisega seotud nõuete ja hooldustööde kohta. Rohumaade hooldustööd peavad olema lõpetatud üldjuhul 10. augustiks, looduskaitsealusel põllumajandusmaal 20. augustiks. Heksli võib maha jätta kuni 15%-l kogu toetusealusest põllumajandusmaast.

Tagasi algusesse

 

2015. aastal väikeettevõtete toetust saanutel on aeg esitada aruanded


Juunis 2015 määras PRIA 633-le põllumajandustootjale toetust meetmest „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“ ning 6. augustil 2015 maksti välja neile toetuse esimene osa.

Meetme määruse §12 kohaselt tuleb toetuse saajal ellu viia äriplaanis kavandatud tegevused ja esitada PRIAle tehtud kulutuste aruanne ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates päevast, mil PRIA toetuse esimese osa toetusesaaja arvelduskontole üle kandis.

Seega peavad toetust saanud ettevõtjad hiljemalt eeloleva augusti alguses PRIA-le esitama tehtud kulutuste aruande. Aruande vorm on kättesaadav PRIA koduleheküljelt.

Aruande saab esitada PRIA maakondlikus teenindusbüroos, posti teel aadressil Tähe 4, Tartu 51010 või elektrooniliselt e-posti aadressil info@pria.ee. Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja infotelefonil 737 7678, e-postiga info@pria.ee.

Tagasi algusesse

 

Kas olete oma e-aadressi PRIAle teatanud?


Paljud taotlejad on kas loomakasvatustoetuste või pindalatoetuse- ja maksetaotlusel märkinud, et soovivad saada edaspidi PRIAlt e-otsust ehk elektroonilist teavitust nende taotletud toetuse otsuste kohta. Pärast taotluste esmast kontrolli on aga selgunud suur hulk taotlejaid, kes on küll e-otsust soovinud, kuid kellel ei ole PRIA kliendiregistris kehtivat e-posti aadressi.

Palume taotlejatel üle kontrollida oma kliendiandmed ja vajadusel lisada PRIA kliendiregistrisse kehtiv e-posti aadress. Kõige lihtsam on oma andmeid vaadata ja muuta e-PRIAs vastava teenuse kaudu.

Tagasi algusesse

 


Teadmiseks


Assigneeringute tagasimakse 2015. aasta otsetoetuste taotlejatele

Juulis ja augustis maksab PRIA 5684-le 2015. aasta otsetoetuste taotlejale tagasi 2014. aastal finantsdistsipliini (FD) vähendusena kriisireserviks kinni peetud summa. Tegemist on tavapärase maksega, kui Euroopa Liidus kriisireservi ära ei kasutata.

2013. a kehtestas Euroopa Nõukogu nn finantsdistsipliini (FD) reeglid, mille alusel tuleb edaspidi igal taotlusaastal otsetoetuste taotleja üle 2000 euro ulatuvat otsetoetuste summat vähendada Euroopa Komisjoni määratava protsendi võrra ning koguda kriisireservi. Kinnipidamine kehtestati klausliga, et kui summat põllumajandussektori kriisireservina ära ei kasutata, tuleb see otsetoetuste taotlejatele tagasi maksta.

Kuna 2014. a kriisireservist väljamakseid ei tehtud, kehtestas Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele lõplikud assigneeringute (kasutamata kriisireservi) tagasimakse summad. Eestile eraldati 1 169 016 eurot. Summa tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestas PRIA tagasimakse protsendi, mis on 1,258352%.

Vastavalt Euroopa Komisjoni juhistele makstakse seda kõigile taotlejatele, kelle otsetoetuste summa oli 2015. aastal suurem kui 2000 ja kellele rakendus FD vähendamine. Tagasimakse ei ole toetuse vähendamine (-), vaid juurdemaksmine (+) kõigile 2015. aastal taotletud otsetoetustele!

Kui taotleja 2014. aasta otsetoetustele FD vähendamine rakendus, kuid 2015. aasta taotletud otsetoetuste summa jäi tal alla 2000 euro või ei esitanud ta 2015. a otsetoetuste saamiseks taotlust, siis talle 2014. aastal kinni peetud FD summat tagasi ei maksta.

Tagasimakse saamise tingimustele vastavad taotlejad ise täiendavaid andmeid PRIA-le esitama ei pea. Assigneeringute tagasimaksed tehakse iga taotletud otsetoetuse osas eraldi. Otsetoetuste otsusel on tagasimakse rida kirjas kui ’assigneeringute tagasimakse’.

Tagasi algusesse

 

Põllumeestele kuuluva piimatööstuse rajamist toetatakse 15 miljoni euroga

 

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, mille alusel toetatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest kuni 15 miljoni euroga Eestisse põllumajandustootjate ühistulise piimatööstuse loomist. Tehase vastuvõtuvõimsus peab olema vähemalt 25% Eesti piimatoodangust. Loe põhjalikumalt maaeluministeeriumi pressiteatest!

Tagasi algusesse

 

MES toetab kuni 50 seaga farmide väljumist seakasvatussektorist 

 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu käivitas alates 18. juulist väikeste seakasvatuste omanikele suunatud toetuse, mis soodustab väljumist seakasvatussektorist.  Toetuse ja selle saamise tingimuste kohta on info MESi kodulehel.

Tagasi algusesse

 

Väikeste piimafarmide toetus kahekordistub


2017. aastal tõuseb kuni 100 piimalehmaga farmides toetus piimalehma kohta praeguselt 100 eurolt 200-ni ning toetus seatakse sisse ka 101-400 piimalehmaga farmidele, on teatanud Maaeluministeerium.

Praegu on kuni 100 piimalehma pidajatel võimalik saada toetust 100 € piimalehma kohta, suuremate karjade pidajatele pole sellist toetust makstud.

Loe täpsemalt ministeeriumi pressiteatest!

Tagasi algusesse

 

 

 


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.  

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee