Esilehele

PRIA infokiri - jaanuar 2018

  

 Määratud ja makstud toetused

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 Teadmiseks

Pane tähele!

 


Määratud ja makstud toetused

 

MAK põllu- ja loomapõhiste toetuste määramine ja maksmine

Ajavahemikus 25. jaanuarist 10. veebruarini 2018. kinnitab PRIA otsused 2017.a taotletud MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020 hektari- ja loomapõhiste toetuste kohta ning alustab seejärel veebruarikuus kõigi määratud toetuste väljamakseid.

Meede Toetuse määramine
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 10.02.2018
Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 10.02.2018
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 10.02.2018
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 10.02.2018
Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 25.01.2018
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 10.02.2018
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 25.01.2018
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 10.02.2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 25.01.2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 10.02.2018
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 1.02.2018
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 10.02.2018
Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 10.02.2018
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 10.02.2018

Tagasi algusse

 

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse taotlusvoorude kokkuvõte

Meetme 4.3.2 taotlusvoorus 23.-30.10.2017 esitati toetuse saamiseks kokku 38 avaldust (ettevõtjate sihtgrupis 23 avaldust, mittetulundusühingute sihtgrupis 15 avaldust). Toetuse rahuldamise otsuse said 37 taotlust kogusummas 7 444 250,42 eurot (eelarve on 8 milj.). 1 taotlus jäeti rahuldamata, kuna ei vastanud määruses sätestatud nõuetele.

 
Meetme 4.3.1, mis on suunatud riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks, taotlusvoorus 23. oktoobrist kuni 30. oktoobrini 2017 esitas Põllumajandusamet 16 toetustaotluse avaldust. Toetuse rahuldamise otsuse said kõik 16 taotlust kogusummas 923 638,08 eurot (eelarve on 977 000.-).

 Tagasi algusse


 

 
Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

Avaneb Koolikava kaasnevate haridusmeetmete taotlusvoor

1.-15. veebruarini 2018 saab taotlusi esitada koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse saamiseks.

Kaasnevate haridusmeetmete toetus on seotud koolieelsete lasteasutuste lastele ja haridusasutuste 1.-5. klassi õpilastele puu- ja köögivilja või piima ja piimatoote või mõlema pakkumisega ning on mõeldud sellega seotud tegevuste elluviimiseks.

Toetatavateks tegevusteks võivad olla:

  • Põllumajandus- ja toidusektori ettevõtete külastus;
  • Õppetööga seotud tegevused: degusteerimis-klassid/ toiduvalmistamine/ toiduvalmistamise näitus, teemapäevad, seminar vm;
  • Kooliaedade rajamine;
  • Muud teemakohaselt korraldatavad tegevused (video- ja fotokonkurss, mängud ja võistlused vm).

Kaasnevate haridusmeetmete toetuse piirmäär on 30 eurot õpilase kohta õppeaastas. Toetusest hüvitatakse ainult need kulud, mis on tehtud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ning mille eest on tasutud 31. juuliks. Tegevus, mille kulude hüvitamist taotletakse, peab olema lõpetatud samuti 31. juuliks ning toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada maksetaotlus 10. augustiks.

 

Toetust saab taotleda ainult läbi uue PRIA iseteeninduskeskkonna (e-PRIA).
e- PRIA kasutusjuhendi leiab siit.
Juhime tähelepanu, et kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotlemiseks peab taotleja olema eelnevalt heakskiidetud. Selleks tuleb esitada heakskiidutaotlus ning seda saab samuti teha PRIA iseteeninduskeskkonnas.
Täpsemat informatsiooni meetme nõuete, seadusandluse ja muu kohta saab PRIA kodulehelt. Vajadusel saab lisainfot telefonil 737 7678.

Tagasi algusse 

Algab põllumajandusloomade aretustoetuse taotlusvoor


01.-15.02. toimub põllumajandusloomade aretustoetuse taotluste vastuvõtt. Taotlust võib esitada elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil turukorraldus@pria.ee või postiga Tähe 4, Tartu.

Lisainfo kodulehel http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/loomakasvatus/aretustoetus_2018/

Tagasi algusse

Turuarendustoetuse taotlemisel on muudatusi

01.-15.02. saab esitada toetusetaotluseid turuarendustoetuse saamiseks. Taotlust võib esitada elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil turukorraldus@pria.ee või postiga Tähe 4, Tartu.
Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta taotlusvoorus on võrreldes eelmiste aastatega palju muudatusi.
Turuarendustoetuse taotlusi võetakse vastu alates 01. veebruarist kuni 15. veebruarini 2018. Toetuse taotlemise nõuetega saab tutvuda PRIA kodulehel siin.

Tagasi algusse

Kiviaedade taastamiseks saab taas toetust taotleda

05. veebruarist kuni 09. veebruarini 2018 saab esitada taotluseid Kiviaedade taastamise toetuse saamiseks. Eesmärk on aidata kaasa kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega traditsiooniliste põllumajandusmaastike elementide-kiviaedade taastamisele, et:

• säilitada ja suurendada maastike esteetilist väärtust;
• luua elupaiku ning suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust;
• säilitada maastiku ajaloolist ja kultuurilist väärtust.

Taotlusi võetakse vastu nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal.  Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010 või tuua PRIA maakondlikesse teenindusbüroodesse. Bürood teenindavad Teid kell 9.00-16.00 ja seoses sellega, et taotlusvooru viimane päev langeb reedele, on bürood erandkorras avatud ka reedel 9. veebruaril!

Teadmiseks

 

Muudatused 2018. aasta toetuste ajakavas


Juhime klientide tähelepanu, et võrreldes esialgsete plaanidega on muutunud mitme toetusmeetme taotlusvoorude ajad.

Esialgselt perioodile 05.-12. märtsini planeeritud toetusmeetme „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ (MAK meede 6.4) toetustaotluste vastuvõtt on edasilükatud. Uus vastuvõtu aeg on planeeritud perioodile 23.-30. aprill.

Maaelu Arengukava meetme 5.2 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus“ vastuvõtt toodud esialgselt planeeritud ajavahemikust, 21.-25. mailt, varasemaks - ajavahemikule 05.-12. märts.

Toetuste ajakava võib muutuda sõltuvalt meetmemääruste tingimuste muutumisest ja õigusaktide jõustumise kiirusest. Soovitame huvi pakkuvate meetmete osas jooksvalt ajakava jälgida meie kodulehel: http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/

Tagasi algusse

 

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse tähtaega pikendati

12.jaanuaril 2018 jõustus meetme 4.3.2 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ määruse muudatus. Muudatus puudutab toetusmeetme esimest taotlusvooru ja selle kohaselt võivad kliendid, kelle taotlus on rahuldatud enne 2016. aasta 2. veebruari, teatud tingimuste täitmisel, viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 34 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Eeltingimuseks on, et klient on kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamisest esitanud PRIA-le  toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest.

Tagasi algusse


 

Pane tähele!


Looma ja pindalatoetuste taotlemiseks on vaja kehtivate paroolidega ID-kaarte!


2018. aasta kevadel toimub oluline muudatus kõigi looma- ja pindalatoetuste taotlemisega seoses – taotlemine muutub kõigile klientidele võimalikuks ainult elektroonselt e-PRIA kaudu.

Kuigi suurem enamik nende toetuste taotlejaid on juba varasematel aastatel enda taotlused e-keskkonna vahendusel esitanud (2017. aastal esitati 92% nii loomatoetuste kui pindalatoetuste taotlustest e-PRIA vahendusel), puudutab praegune muudatus siiski üsna paljusid PRIA kliente ja juhime tähelepanu, et juba praegu on võimalik teha ettevalmistusi, et e-PRIAs taotlemine sujuvamalt kulgeks.

Üks olulisemaid teadmisi kõigile taotlejatele on see, et e-PRIAsse sisenemiseks on taotlejatel vaja kehtivat ID-kaarti või mobiil-ID-d. Palume veenduda oma ID kaardi sertifikaatide ja paroolide kehtivuses.

Kui ID-kaardi kehtivusaeg on läbi, saab uue taotleda Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodest või  e-taotluskeskkonnas. Rohkem infot uue ID-kaardi taotlemise kohta leiab siit.

Oluline on ka kontrollida ID-kaardi sertifikaatide kehtivusi. Peatatud sertifikaatidega ID-kaardiga ei ole võimalik e-PRIAsse siseneda. Sertifikaatide kehtivust saab kontrollida Politsei ja Piirivalveameti kodulehel. Sertifikaatide uuendamise juhendi leiab samalt kodulehelt. Samuti võib sertifikaatide uuendamiseks pöörduda Politsei ja Piirivalveameti teenindusbüroodesse.

Samuti juhime kõigi klientide tähelepanu, et infovahetuseks on oluline, et PRIA kliendiregistris oleks olemas teie kehtiv e-posti aadress. Kliendiregistris e-posti aadressi muutmiseks palume ühendust võtta e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee või registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Kuigi e-keskkonnas taotluse esitamine võib tunduda seda varem mitte teinud inimesele esialgu hirmutav, on e-PRIAs ometi hulgaliselt eeliseid paberil taotlemise ees. e-PRIAs on olemas iga kliendi eelmise aasta taotluse kindlakstehtud andmed, info kohustuste ning toetusõiguste kohta, loomade andmed, jooksvalt uuendatud andmetega põllumassiivide ning koosluste piirid. Samuti on võimalik taotlejal vaadata andmeid oma läbitud koolituste kohta, mahetunnustatud põldude ja loomade kohta ning heinaseemne põldude põldtunnustamise andmeid. e-PRIA kõige suuremaks eeliseks on see, et ta annab taotluse täitjale võimalikest vigadest märku ja juhib tähelepanu täitmist vajavatele lahtritele juba enne taotluse esitamist. See aitab vältida vigu ja vormistada võimalikult korrektne taotlus.

Loomatoetuste taotlusvoor leiab 2018. aastal aset 2.- 21. märtsini ning pindalatoetuseid saab taotleda perioodil 2.-21. mai. Hilinenult on võimalik pindalatoetuste taotluseid esitada 15. juunini.

Tagasi algusse


Aeg planeerida uute maade kasutuselevõtmist 2018 ja PRIA teavitamist piirimuudatustest

Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis käesoleval aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIA-le võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIA-t kõige mugavamalt teavitada vana e-PRIA  teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ kaudu. Põhjalikum selgitus põllumassiivi registriga seotud toimingute kohta on PRIA kodulehel .

Kui teie kasutuses oleval maal on nõuetele vastavuse raames säilitatavaid maastikuelemente, mis pole veel arvatud põllumassiivi toetusõigusliku pinna sisse, siis saate sellest samuti PRIA-t teavitada. Säilitatavad maastikuelemendid on:

  • kraav, kiviaed, puude rida, hekk, põllusaar ja metsasiil;
  •   looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 alusel kaitse all olev looduse üksikobjekt - üksik puu, kivi (sh rahn või kivikülv) ja allikas;
  •  muinsuskaitseseaduse § 3 lõikes 2 sätestatud kinnismälestis - matusepaik, muistne põld, lohukivi, kultusekoht, tee ja sild;
  • pärandkultuuriobjektina kaardistatud mälestuskivi, pärimustega allikas, puu, kivisild, kivitruup, munakivitee ja karjatanum.

Toetusõigusliku maa, sh säilitatavate maastikuelementide kohta saate rohkem infot http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/Toetusõiguslik_maa.pdf

Tagasi algusse 

Murepilved kolme hinnapakkumusega hangete kohal!

Järjest enam jõuavad avalikkuse ette uudised avastatud toetustpettustest. Paljudel juhtudel on nende sisuks erinevad manipulatsioonid 3 hinnapakkumisega hangete läbiviimisel. Sisuliselt on tegemist olukorraga, kus hanke võitjaga on tehingud taotlejale kasulikel, kuid Euroopa maksumaksjale kahjulikul viisil kokku leppinud. Kui kolm pakkumist ei ole võetud ausat konkurentsi kasutades, siis toob see endaga sageli kaasa ka hindade paisutamise ning omafinantseeringu peitmise toetussumma sisse. Nii  õnnestub mõnel taotlejal finantseerida oma projekti isegi 100% ulatuses selliselt, et endal omaosalust tasuda ei tulegi. See toob aga kaasa olukorra, kus mõned taotlejad on toetuste rahakotist saanud alusetult suurema toetuse, samas kui paljud  teised taotlejad on ehk just nende kuritarvitajate tõttu toetustest üldse ilma jäänud.

Probleemide sagenemise tõttu tegi PRIA 1000 pakkuja ja nende tehtud 4300 pakkumise põhjal riskianalüüsi uurimaks, kui suurt ohtu 3 hinnapakkumuse manipulatsioonid kogu toetuseelarvele kujutavad. Riskianalüüsi tulemused on murettekitavad. Võitnud pakkumustest on vähemalt 18% eelneva kokkuleppe riskiga! Kusjuures oluline on märkida, et nendel juhtudel ei ole enamasti toetuse taotleja  pakkujatega formaalselt seotud ja ka pakkujad ise pole omavahel seotud. Pakkujate hulgas on PRIA tuvastanud ka variettevõtte tunnustega pakkujaid, mis ilmselgelt ei ole konkursil osalenud võitmise kavatsustega.

Kuidas edasi? Kuigi PRIA kogemused aitavad järjest enam selliseid võimalikke skeeme juba eos ära tunda, oleme maaeluminister Tarmo Tamme initsiatiivil koostöös Maaeluministeeriumiga lisaks arutamas mitmeid muudatusi, mis aitaksid ka juba seaduste ja määruste tasandil 3 hinnapakkumusega manipuleerimise võimalusi vähendada. Kõige enam saavad riske maandada aga taotlejad ise, tagades, et pakkumused võetakse ka tegelikult konkureerivatelt teenusepakkujatelt, kellel on soov ja võimekus hange võita ning teenus osutada. Isegi kui 3 pakkumusega manipulatsioonid ei ole võimalikuks saanud taotleja initsiatiivil ja teadmisel, ei vabasta see taotlejat negatiivsetest tagajärjest, kui kahtlused peaksid tõendamist leidma. Kui parim pakkumine selgitatakse aga välja ausa konkurentsi tingimustes, loob see eeldused edukaks koostööks PRIAga.

 Tagasi algusse

 


 

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee