Esilehele

PRIA infokiri - jaanuar 2017

  

Lõppenud taotlusvoorud

Määratud toetused

Käimasolevad ja lähiajal algavad taotlusvoorud

Pane tähele

Teadmiseks

 


Lõppenud taotlusvoorud


Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise invetseeringutoetused.


Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2): Taotlusvoorus 12.-16. detsembrini 2016 esitati toetuse saamiseks 13 avaldust. Eelarve selle taotlusvooru toetuste määramiseks on 4,7 mln eurot, taotleti 7 234 264 eurot. PRIA teeb otsused 100 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates, 11. maiks 2017.

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.3): Taotlusvoorus 12.-16. detsembrini 2016 esitati toetuse saamiseks 6 avaldust. Taotletud toetuste kogusumma on 4 281 464 eurot, taotlusvooru eelarve 4,0 mln eurot. PRIA teeb taotluste osalise või täieliku taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates, 11. maiks 2017.

Tagasi algusesse

 

Kalapüügitoodete ladustamisabi


Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme 4.2 „Kalapüügitoodete ladustamisabi“ eesmärgiks on leevendada turutõrgete tagajärjel tekkivaid toodangu turustamisraskusi, kompenseerides tootjaorganisatsioonide tehtavaid kulutusi kala ajutisel ladustamisel, et toodang hiljem taas turule tagasi suunata.

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2018 on 1 054 076 eurot (100% EL finantsvahendid). 2016. a taotlusvoorus taotlesid kalapüügivaldkonna tootjaorganisatsioonid toetust kogu meetme rakendamise perioodiks, st aastateks 2014-2018.

Taotlusi võeti vastu 28. detsembrist 8. jaanuarini, esitati kokku 3 taotlust kogusummas 945 965 eurot. Otsused teeb Maaeluministeeirum 30 tööpäeva jooksul taotluse laekumisest arvates.

Tagasi algusesse


Määratud toetused


Otsetoetused loomapidajatele ja põllumeestele


Detsembrikuu lõpuks tegi PRIA määramisotsused ja väljamaksed kaheksat liiki otsetoetuste saajatele. 15 441 põllumehe ja loomapidaja taotlused rahuldati kogusummas  113 587 168 eurot. PRIA kodulehel on iga toetusmeetme juures avalikustatud andmed määratud toetuste kohta taotlejate lõikes. Kõik nimekirjad on koos ka ühises excel-tabelis, iga meede eraldi leheküljel.Tabeli nägemiseks piisab, kui avada toetusesaajate nimekiri suvalise otsetoetuse juures, näiteks Ühtne pindalatoetus.

Lisaks koostasime rahuldatud toetuste kohta ülevaate maakondade lõikes – iga maakonna ja iga toetusliigi kohta on seal toetusesaajate arv, hektarite või loomade arv, mille kohta toetusi makstakse, ning summa. Neid koondandmed näeb siit.

Tagasi algusesse

 

Põllumajandustegevusega alustava noore ettevõtja toetus


11. jaanuaril kinnitas PRIA otsused sajale noorele põllumajandusettevõtjale toetuste määramiseks kogusummas 3 999 252 eurot. See oli MAK 2014-2020 meetme 6.1 esimene taotlusvoor eelarvega 4 mln eurot, taotlusi võeti vastu mullu oktoobrikuus. Kavandatud tegevuste rakenduspiirkondade põhjal jagunevad taotlused ja määratud toetused järgmiselt:

Maakond

Esitatud taotluste arv

Taotletud toetuse summa (EUR)

Rahuldatud taotluste arv

Määratud toetuse summa (EUR)

Harjumaa

11

440 000

4

160 000

Hiiumaa

4

160 000

3

120 000

Ida-Virumaa

10

400 000

6

240 000

Jõgevamaa

16

639 726

8

320 000

Järvamaa

15

578 000

6

240 000

Läänemaa

13

520 000

5

200 000

Lääne-Virumaa

34

1 345 724

11

439 960

Põlvamaa

19

759 912

7

279 980

Pärnumaa

12

470 000

5

200 000

Raplamaa

13

520 000

8

320 000

Saaremaa

21

839 312

12

479 312

Tartumaa

21

840 000

9

360 000

Valgamaa

6

240 000

1

40 000

Viljandimaa

26

1 040 000

5

200 000

Võrumaa

16

639 999

10

400 000

KOKKU:

237

9 432 673

100

3 999 252

 

Tagasi algusesse


Käimasolevad ja lähiajal algavad taotlusvoorud


Jooksvalt jätkuvad taotlusvoorud


LEADER kohalikuks arenguks(projektitoetused, MAK meede 19) jätkub jooksvalt. Meetme info juures on ka tabel PRIA poolt määratud toetuste kohta, mida jooksvalt täiendatakse.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus – nii heakskiidu kui toetuste taotlemine toimub jooksvalt.

Lõssipulbri eraladustamine on avatud 28. veebruarini 2017.

Piimatoodete sekkumiskokkuostu pakkumine kestab 30. septembrini 2017, kokkuostu saab pakkuda võid ja lõssipulbrit.

Puu- ja köögiviljasektori erakorralist toetust saab igas EL liikmesriigis taotleda kokku 3000 tonni teatud viljade turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise või toorelt koristamise hüvitamiseks. Taotlusi saab PRIA vahendusel esitada 31. juulini 2017.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) - kohalikud algatusrühmad saavad PRIAle esitada projektitaotlusi, mis eelnevalt esitati neile kohapeal toimunud taotlusvoorudes. Igale piirkonnale on kinnitatud projektide rahastamiseks oma eelarve ning otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul pärast projektitaotluste PRIAsse laekumist.

Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumis heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat liidus või sellest väljaspool.

Tagasi algusesse

 

Teadmussiirde ja teavituse toetus tegevusteks maakondades

 

16.-20. jaanuaril toimub teadmussiirde ja teavituse toetuse (maakondliku ulatusega tegevused,  (MAK 2014-2020 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) taotlusvoor. Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010 ja elektrooniliselt e-posti aadressil info@pria.ee.

Maakondlikuks tegevuseks loetakse ühe maakonna lõppkasusaajale suunatud tegevus - täiendkoolitus, infopäev, konverents, koolitus- või käsiraamat, esitlustegevus, ettevõtte külastus, õpiring, õppematerjal, teabematerjali või elektroonilise väljaande väljaandmine või haldamine. Toetust võib taotleda toetatavas tegevuses kogenud juriidiline isik või asutus, kellel on seadusest, põhikirjast või põhimäärusest tulenev tegevus täiskasvanute koolitamine. Täpsem info on PRIA kodulehel. Eelarveks on planeeritud kokku 230 510 eurot, mis kinnitatakse maakonniti konkreetsete summadena.

Tagasi algusesseInvesteeringutoetus suurprojektile

 

Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektidele on MAK meede 4.2, mille sihtrühmaks on piimandussektor ning eesmärgiks uue ühistulise piimatööstuse rajamine. Toetus määratakse eeldusel, et investeeringu tulemusel rajatava uue piimatööstuse aastane lehmatoorpiima töötlemisvõimsus moodustab vähemalt 25% eelnenud kolme kalendriaasta keskmisest Eestis toodetud lehmatoorpiima kokkuostust (Statistikaameti andmete alusel).

Toetuse taotlejaks saavad olla mitu tootjarühmana tunnustatud tulundusühistut või nimetatud ühistute valitseva mõju all olevat toidutööstuse ettevõtjaid ühendavat äriühingut. Need ühistud ja ettevõtjad peavad äriühingus omama kokku rohkem kui 50-protsendilist häälteenamust ning  olema sõltumatud. Seega võib toetust taotleda äriühing, kes vastab kas väikese või keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja nõuetele. Toetusmäär sõltub taotleja “suurusest”.

Taotluste vastuvõtt on praegu planeeritud 13.-17. veebruariks.. Juhised tingimuste ja taotlemise kohta on PRIA kodulehel ning meetme määruses.

Tagasi algusesse

 

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

 

MAK meetme 4.1 “Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse” taotluste vastuvõtt on planeeritud toimuma 27. veebruarist kuni 6. märtsini. Taotlusvooru eelarve on 22,5 mln eurot. Taotlusi saab esitada ainult e-PRIA vahendusel, 20. veebruarist tahab PRIA avada e-PRIAs taotluste eeltäitmise.

Meetme määruse eelnõu on praegu kooskõlastusel eelnõude infosüsteemis EIS. Olulisemate muudatuste kohta avaldas Maaeluministeerium pressiteate: toetust on nüüd võimalik taotleda ka niisutussüsteemide rahastamiseks ning taotlejaks saavad sarnaselt äriühingutega olla FIEd, kes on viimase kahe majandusaasta jooksul oma vanemalt või vanavanemalt põllumajandusettevõtte üle võtnud. PRIA avaldab toetuse ja taotlemise kohta info oma kodulehel pärast määruse jõustumist.

Tagasi algusesse

 

Erakorraline toetus piimatootjatele ja seakasvatajatele

 

Sel nädalal jõustuv määrus sätestab tingimused, mis võimaldavad sigade ja piimalehmade kasvatajatel taotleda erakorralist kohandamistoetust. Raskustes piima- ja sealihatootjatele makstakse 2017. aastal erakorralise kohandamistoetusena kokku 16,2 miljonit eurot, sellest 79 % piimakarjakasvatajatele ja 21% sealihatootjatele.

Toetuse saamiseks tuleb esitada e-PRIA kaudu vormikohane taotlus ajavahemikus 30. jaanuarist 8. veebruarini.. Üksikasjalisemad  nõuded loomade, taotleja ja tema tegevuse kohta on loetletud määruses. Toetuse tutvustus ja taotlemise juhised on väljas ka PRIA kodulehel. Taotlust esitades tuleb taotlejal valida, milliste tingimuste kohaselt ta toetust taotleb.

Toetuse ühikumäär on 2016. aastal sigade Aafrika katku puhangute tõttu III tsooni jäänud sigadel 27,24 eurot looma kohta; 2015. aastast jätkuvalt III tsoonis olevatel sigadel 22,52 eurot looma kohta; muudes piirkondades 13,62 eurot emise ja 8 eurot sea kohta. Kui sealihatootjate taotletud kogusumma ületab 21% piiri, vähendatakse kõiki ühikumäärasid proportsionaalselt. Piimalehma arvestuslik toetusmäär on 153 eurot looma kohta, aga lõplik toetusmäär arvutatakse välja nõuetele vastavates taotlustes esitatud piimalehmade arvust lähtudes.

PRIA rõhutab, et toetuse saamiseks tuleb soovijatel kindlasti e-PRIAs taotlus esitada. e-PRIA  kasutajate abistamiseks koostame enne taotlusvooru algust juhendi (jälgige kodulehte). PRIA maakondlikes teenindusbüroodes saab samuti kasutada nn e-PRIA kliendiarvuteid ning PRIA töötajad abistavad selle kasutajaid. Enne esmakordset e-PRIA kasutamist tuleb sõlmida kasutajaleping, mida on võimalik teha ka praegu. e-PRIAsse sisenemiseks on kasutajal vaja oma ID-kaarti ja PIN-koode. NB! e-PRIA kaudu on võimalik ka vaadata endaga seotud loomade andmeid põllumajandusloomade registris, neid andmeid registrile esitada ja muuta.

Tagasi algusesse

 

Turuarendustoetus


Turuarendustoetuse taotlusi saab PRIA-le esitada 1.-15. veebruarini.

Võrreldes 2016. aastaga on toetuse taotlemise tingimustes mõned olulised muudatused:

  • alates 2017. a taotlusvoorust saavad turuarendustoetust lisaks mittetulundusühingutele taotleda ka EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustatud tootjarühmad;
  • uue tegevusena on võimalik turuarendustoetusest rahastada välisriigis turundusürituste korraldamist. Samas ei ole enam toetatav Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või Eestis toimuva koolituse või seminari korraldamine;
  • toetatavatele tegevustele kehtestatakse minimaalsed toetuse taotlemise summad, et suunata taotlejaid tegema mahukamaid ja ambitsioonikamaid projekte, millel oleks ka suurem mõju.

Määruse eelnõu on praegu kooskõlastamisel eelnõude infosüsteemis (EIS) ning kui määrus Riigi Teatajas ilmub, avaldab PRIA detailse informatsiooni turuarendustoetuse taotlemise tingimuste kohta oma kodulehel.

 Tagasi algusesse

 

Põllumajandusloomade aretustoetus


Juhime tähelepanu, et kui eelnevatel aastatel toimus põllumajandusloomade aretustoetuse taotlemine 15.-20. veebruaril, siis 2017. aastal on taotlusvoor 1.-15. veebruaril.

Eelnevate aastatega võrreldes on olulisem muudatus see, et määrusega on sätestatud abikõlblike kulude loetelu, mille hüvitamiseks toetust antakse. Pärast tegevuse osalist või täielikku elluviimist tuleb taotlejal esitada PRIA-le maksetaotlus tehtud kulude kohta. Seejuures tuleb silmas pidada, et kui tõuraamatu ja aretusregistri pidamise kulusid hüvitatakse kuni 100% ulatuses, siis jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise kulusid üksnes kuni 70% ulatuses.

Maksetaotluse võib esitada kuni üks kord kvartalis, kusjuures viimane maksetaotlus tuleb esitada hiljemalt järgmise aasta 15. jaanuaril.

Toetust saavad taotleda aretusühingud, kuid aretustegevuse kulude hüvitamise kaudu on lõplikuks riigiabi saajaks loomapidajad, kelle loomad on tõuraamatus või aretusregistris või kelle loomadele tehakse jõudluskontrolli. Abi saamiseks peavad loomapidajad olema esitanud toetuse taotlejale kirjaliku abitaotluse. Taotleja peab pidama arvestust riigiabi saajate ning nendele osutatava teenuse kulu suuruse kohta. Kui abi loomapidaja kohta ületab 60 000 eurot, tuleb toetuse taotluse vormil see info välja tuua.

 Tagasi algusesse

 

Koolipuuvilja ja –köögivilja jagamisega seotud tegevused


Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse taotlusi saab esitada aastaringselt.  Lisaks saab 1.- 22. veebruarini taotleda PRIA vahendusel toetust ka nende toodete jagamise ja tutvustamisega seotud tegevusteks.

Toetuse taotlemise tingimused ei ole võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud. Lisandunud on üksnes nõue esitada vähemalt kaks nädalat enne tegevuse toimumise alguskuupäeva PRIA-le teade, mis sisaldab ürituse toimumise algus- ja lõppkuupäeva, kellaaega ning kohta (teate vormi saab PRIA kodulehelt). PRIA kontrollib tegevuste toimumist valikuliselt kohapeal.

Seotud tegevusteks ettenähtud toetuse piirmäär on 30 eurot õpilase kohta õppeaastas. Toetusest hüvitatakse ainult need kulud, mis on tehtud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ning mille eest on tasutud 31. juuliks. Tegevus, mille kulude hüvitamist taotletakse, peab olema lõpetatud samuti 31. juuliks ning toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada maksetaotlus 10. augustiks.

Toetusest on hüvitatavad:

  • kulud, mis on seotud degusteerimisklasside korraldamisega, aiandusürituste kavandamise ja läbiviimisega, põllumajandusettevõtete külastusega jms tegevusega, mille eesmärk on viia lapsed põllumajandusele lähemale;
  • selliste kaasnevate meetmete kulud, mille käigus õpetatakse lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumustega ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustega;
  • kulud tegevustele, millega toetatakse toodete jagamist ja mis vastavad koolidele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärkidele.

Juhime tähelepanu, et seotud tegevusteks toetuse taotlejal tuleb esitada seotud tegevuste elluviimiseks eraldi heakskiidutaotlus, see ei ole seotud selle heakskiiduga, mis on taotletud  puu- ja köögivilja pakkumiseks.

Tagasi algusesse


Pane tähele


Kas selle seadme andmed, mida kavatsete investeeringutoetuse abil soetada, on müüjal olemas ja võrdlushindade kataloogis sees?


Veebruarikuusse on planeeritud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.1) neljas taotlusvoor. Taotluste eeltäitmise ja esitamise perioodi ajal aegub PRIA võrdlushindade kataloogis hetkeseisuga üle 2000 kataloogi kantud toote. Aegunud andmetega masinad ja seadmed  pole enam kataloogis nähtavad ning nendele ei saa seetõttu toetust taotleda. Toode aegub, kui selle viimatisest hinna kinnitamisest möödub kaks aastat.

Eelkõige just seetõttu tuleks toetuse taotlemise kavatsustega ettevõtjatel aegsasti enne e-PRIAs toetustaotluse esitamist veenduda, et võrdlushindade kataloogist valitud toode reaalselt veel müügis on. Selleks soovitame enne taotluse esitamist võtta ühendust selle põllumajandustehnika müüjaga, kellelt masin või seade osta plaanitakse ning küsida, kas taotletav toode võrdlushindade kataloogis märgitud andmetega on veel saadaval või mitte. Kui toode on saadaval, siis saab ka müüja infot, et selle vastu on jätkuvalt ostuhuvi ning tal on võimalik tagada, et toode oleks kataloogis ka edaspidi olemas. Aeguma hakkavaid andmeid saab kataloogis uuendada eelkõige see, kes on konkreetse masina või seadme andmed varem sisestanud.

Ka mitmed põllumajandustehnika edasimüüjad ise on seisukohal, et enne taotluse esitamist võiksid põllumajandusettevõtjad nendega suhelda, vältimaks olukorda, kus hiljem toodet ostma minnes selgub, et seda polegi müüjal võimalik pakkuda. Taoline olukord aga pikendab toetuse väljamaksmise protsessi ning on koormav nii toetuse saajale, PRIAle kui ka põllumajandustehnika müüjale.

Hinnakataloogi saab vaadata ilma e-PRIAsse sisse logimata siin https://epria.pria.ee/epria2/app/#/hinnakataloog/valideeritud

Kataloogist ei näe ülevaatlikult, mis on millal aegumas. Selleks tuleb iga kataloogi kantud objekt konkreetselt avada (klikkida unikaalse koodi peale) ja objekti detailandmetest vaadata selle hinna kinnitamise kuupäeva. Liites sellele kuupäevale 2 aastat juurde, saab teada andmete aegumise aja.

Tulemuslikkuse-meetme määruse eelnõu on kuni 23. jaanuarini  kooskõlastusel eelnõude infosüsteemis EIS. Kui määrus jõustub, avaldab PRIA eeloleva taotlusvooruga seotud info ja juhendid oma kodulehel.

Tagasi algusesse


Teadmiseks

 

Millal jõuavad keskkonnatoetused taotlejateni?

 

PRIA on alustanud MAK keskkonnatoetuste määramist põllumeestele ja loomapidajatele, kes 2016. a neid toetusi taotlesid. Iga liiki toetus kinnitatakse eraldi otsusega ja raha võib laekuda erinevatel päevadel. Infot oma toetuste laekumise ja otsuste kohta näeb iga taotleja e-PRIA vastavate teenuste abil. MAK keskkonnatoetuste kinnitatud eelarve on kokku üle 53,5 miljoni euro.

MAK 2014-2020 toetused

 

Toetusliik

Taotlejate arv

Otsuse tähtaeg määruses

Maksmisega alustamine  (prognoos)

piirkondlik mullakaitse toetus

207

10.02

veebruari teine pool

keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus

24

10.02

jaanuari lõpp

ohustatud tõugu looma pidamise toetus

583

10.02

jaanuari lõpp

poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

821

10.02

veebruari teine pool

Loomade heaolu

2111

10.02

veebruari teine pool

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

1346

10.02

veebruari teine pool

kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

44

10.02

veebruari teine pool

keskkonnasõbraliku majandamise toetus

1572

10.02

veebruari teine pool

mahepõllumajanduse toetus

1438

10.02

veebruari teine pool

keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravim- ja maitsetaime-kasvatuse ja maasika-kasvatuse toetus

58

10.02

veebruari teine pool

       
       

MAK 2007-2013 toetused

 

Toetusliik

Taotlejate arv

Otsuse tähtaeg määruses

Maksmisega alustamine  (prognoos)

kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

9

25.01

veebruari esimene pool

mahepõllumajandusliku tootmise toetus

195

1.02

veebruari teine pool

poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

65

25.01

veebruari esimene pool

ohustatud tõugu looma pidamise toetus

92

25.01

jaanuari lõpp

 Tagasi algusesse

 

Püsirohumaa säilitamisest ja tagasirajamisest


Eelmise aasta lõpus saatis PRIA rohkem kui 1700 kliendile individuaalse teavituse selle kohta, kui palju ülesharitud püsirohumaad tuleb neil 2017. aastal pindalatoetuse taotlemise ajaks enda kasutataval maal  tagasi rajada. Püsirohumaaga seotud selgitusi saab lugeda kodulehel. Andmeid on täiendatud 2016.a statistika ja näidetega ning lisatud ülevaade selle kohta, millised on sanktsioonid taotlejale, kes 2017. aastaks määratud tagasirajamise-kohustuse täitmata jätab.

 Tagasi algusesse

 

Maaeluminister kinnitas piimalehma kasvatamise otsetoetuse tingimused

 

Maaeluministeerium teatas pressiteate vahendusel, et minister Tarmo Tamm allkirjastas piimalehma kasvatamise otsetoetuse määruse. Olulisema muudatusena hakkavad alates 2017. aastast saama toetust kuni 400 piimalehmaga farmid. Siiani maksti piimalehma kasvatamise otsetoetust kuni 100 piimalehmaga farmidele.

Alates 2017 on toetus kahe ühikumääraga: kuni 100 piimalehmaga karjades hinnanguliselt 200 eurot, 101-400 piimalehmaga karjades 100 eurot. Täpsed ühikumäärad arvutab PRIA koos teiste otsetoetustega aasta lõpus. Kõik muud toetuse andmise tingimused on samad, mis olid aastatel 2015-2016. Toetust makstakse toetuse taotlemise hetkel karjas olevate loomade arvu järgi.

Toetuse taotlemine on planeeritud märtsikuusse.

 Tagasi algusesse

 

MES hakkab kalandussektorile laenu andma

Valitsus andis Maaeluministeeriumile nõusoleku Maaelu Edendamise SA-ga halduslepingu sõlmimiseks, mille järgi hakkab sihtasutus kalandussektori ettevõtjatele väljastama laene Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 vahenditest.

Halduslepinguga volitatakse MESi välja andma laene kala- ja vesiviljelustoodete tootmise ja töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele. - Loe pressiteatest pikemalt, kuidas ja kui palju!

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee