Esilehele

PRIA infokiri - jaanuar 2015

  

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

Teadmiseks

 


  Mis oli ja mis tuleb 

Lõppes vesiviljelustoetuse taotlusvoor

Ajavahemikul 1-7. detsember 2014 esitati PRIAsse 16 EKF meetme 2.1 (vesiviljeluse investeeringutoetus) taotlust toetusesummas 2 036 393 eurot. Meetme eelarve selleks taotlusvooruks on 2 mln eurot.

Sellest voorust said toetust taotleda need vesiviljelusega tegelevad ettevõtjad, kes 2013.a toimunud taotlusvoorus esitasid sama meetme nõuetele vastava taotluse, aga neile ei määratud toetust põhjusel, et selle aasta eelarvet kõigi taotluste rahuldamiseks ei jätkunud. 

Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 20. aprilliks 2015.

 Tagasi algusse

Määratud toetused

Detsembris ja jaanuari alguses määratud toetused
Koolipiimatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus  Nimekiri PRIA kodulehel
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel
Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks 2014 Nimekiri PRIA kodulehel
Ühtne pindalatoetuse taotlemine ja toetusõiguste üleandmine 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
Piimasektori eritoetus 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
Seakasvatuse eritoetus 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
Praktikatoetus 2014 Nimekiri PRIA kodulehel
Turuarendustoetus 2014 Nimekiri PRIA kodulehel
Natura 2000 toetus erametsamaale (MAK meede 2.7) 2014 Nimekiri PRIA kodulehel
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK meede 2.2) 2014 Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusse

Jaanuaris algab keskkonnatoetuste määramine ja maksmine

Alates jaanuarist määrab ja maksab PRIA 2014. aasta kevadel taotletud maaelu arengukava keskkonnatoetusi.

Toetuste määramise tähtajad ja toetuste ühikumäärad ei ole eelmiste aastatega võrreldes muutunud. Infot ühikumäärade kohta vt http://www.pria.ee/et/toetused/materjalid/taimekasvatus/964

25. jaanuariks määratakse loomade karjatamise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise toetus ja kohalikku sorti taimede (Sangaste rukis) kasvatamise toetus.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ja mahepõllumajandusliku tootmise toetus määratakse 1. veebruariks.

Detsembris määrati toetused ka Natura 2000 alal asuva põllu- ja metsamaa kohta. Need toetused maksab PRIA välja jaanuarikuu teises pooles.

Kõigi meetmete puhul alustatakse toetuse maksmisest neile taotlejatele, kel on saada täismahus summa ilma vähendamisteta. Tuletame meelde, et eraisikutele makstavatelt toetustelt peetakse kinni tulumaks (20% määratud summast).

Veebruarikuu infokirjas anname ülevaate määratud keskkonnatoetustest, toetuste vähendamise põhjustest ja administratiivsete kontrollide tulemustest.

 Tagasi algusse

Jaanuari-veebruari ajakava

Meede Vastuvõtmise aeg Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg

Jätkuvad taotlusvoorud

Koolipuuviljatoetus 

läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
Teravilja sekkumiskokkuost  jooksvalt kuni 31.05 PRIA keskus Teravilja müüjatele tasutakse hiljemalt 65. päeval pärast teravilja ülevõtmise päeva
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad veebruaris
Turuarendustoetus 01.02-15.02 Toetuste info avaldatakse jooksvalt vastavates rubriikides PRIA kodulehel
Aretustoetus 15.02-20.02
Uute turgude leidmine (EKF meede 3.4) 02.02-06.02

 NB! 2015. aasta toetuste ajakava on pidevas muutumises ja veebruarikuusse võib lisanduda taotlusvoore, nt uued investeeringumeetmed "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks" ja "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine".

 2015.a orienteeruva  toetuste ajakavaga on võimalik tutvuda PRIA kodulehel 

 Tagasi algusse 

 


Pane tähele!

 

Üle poole kontrollitud loomapidajatest rikkus registri teavitamise reegleid

Loomapidaja kohustus teatada PRIA põllumajandusloomade registrile 7 päeva jooksul põllumajandusloomadega seotud sündmustest kehtib üle 10 aasta ning on üks osa nõuetele vastavuse reeglistikust. Selle nõude täitmata jätmine toob kaasa pindalapõhiste ja loomatoetuste vähendamise.

Põllumajandusloomade andmete  registreerimine riiklikus registris on oluline loomadega seotud nakkushaiguste ennetamisel ja likvideerimisel. 2009. a sätestati nõue loomadega seotud sündmustest teatamise kohta ka nõuetele vastavuse nõudena.

Nõuetele vastavuse nõuded on avaldatud PRIA ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel. Loomapidamisega seotud nõuete rikkumised mõjutavad taotlejale makstavate pindalapõhiste ja loomatoetuste summat. Kui ühel aastal tuvastatud reegli rikkumine ka järgmisel aastal kordub, on sanktsioon (toetuse vähendamine) juba suurem.

Nõuetele vastavuse reeglitest kinnipidamist kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet taotlejate juures kohapeal. PRIA töötajad võrdlevad loomapidaja poolt loomadega toimunud sündmuste kohta dokumentide registrile esitamist nende tähtaegadega, mille jooksul teatised tegelikult pidanuks PRIAsse jõudma.

2014. a kontrollitud taotlejatest 61% ei olnud õigeaegselt teavitanud põllumajandusloomade registrit loomadega toimunud sündmustest.

Pärast looma sündi tuleb loomapidajal hankida kõrvamärgid ning panna veistele kõrva 20 päeva, lammastele ja kitsedele 6 kuu jooksul sünnist. 7 päeva jooksul pärast looma kõrvamärkidega märgistamist tuleb looma andmed PRIAsse esitada.

Märgistamata vanemate loomade ostmine toob kaasa rikkumise, kuna märgistamine toimub ettenähtust hiljem. Sellepärast tuleks enne looma ostmist paluda ta eelmisel loomapidajal märgistada.

7-päevase tähtaja jooksul tuleb registreerida veise, lamba ja kitse esmakordne poegimine, kui järglast ei märgistata; karjast väljaviimine ja karja toomine; hukkumine; kadumine; tapmine kohapeal või tapamajas; riigist väljavedu ja riiki sissevedu.

Loomade andmeid saab PRIAle esitada nii taotlusvormidega kui kliendiportaalis e-PRIA (https://epria.pria.ee/epria/).

Nõuetele vastavuse nõuded, mis puudutavad loomade registri toiminguid, kehtivad aastaringselt.   

PRIA loomade register suurendab aasta-aastalt administratiivselt kontrollivate loomapidajate hulka.

Kust saab teavet

Kliendiportaal e-PRIA https://epria.pria.ee/epria/ võimaldab andmed esitada interneti vahendusel.

Infot ja taotluste vorme saab PRIA kodulehelt   www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid.

PRIA loomade registri infotelefon on 7312 311, e-post loomade.register@pria.ee

Nõuetele vastavusest http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/

Tagasi algusse

Alates 2015. aastast muutuvad nõuandetoetuse saamise reeglid

Edaspidi ei  pea põllumajandustootjad või maa valdajad nõustamisteenuste toetuse saamiseks PRIAsse pöörduma.

Toetatava nõustamisteenuse osutaja valib põllumajandusministeerium välja riigihankega ja sõlmib hanke võitjaga lepingu. Hankelepingu saab sõlmida alles pärast Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 heakskiitmist Euroopa Komisjoni poolt. Hanke võitja ülesandeks saab olema toetatava nõustamisteenuse osutamine ning nõuandetoetuse taotlemine, nõustamisteenuse saaja peab edaspidi maksma vaid omaosaluse. 2015. aastast alates peab toetatavate nõustamisteenuste saamiseks pöörduma nimetatud hanke võitja poole.

Nõustamisteenused on toetusega seoses abikõlblikud alates hanke võitjaga sõlmitud lepingu jõustumisest.  Varem osutatud nõustamisteenustele tagasiulatuvalt toetust taotleda ei saa.

Tagasi algusse

Eraisikutele makstavatelt põllumajandustoetustelt arvestatakse tulumaks maha

1.jaanuaril 2015 jõustus Eestis tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel muutusid füüsilistele isikutele ehk eraisikutele makstavad põllumajandus- ja maaelutoetused tulumaksuga maksustavaks. Seadus paneb PRIAle kohustuse füüsiliste isikute toetustelt tulumaks juba toetuste väljamaksmisel kinni pidada.

Füüsilised isikud saavad PRIAst toetused kätte summas, millelt on 20-protsendiline tulumaks juba kinni peetud.

Tulumaks tuleb PRIAl kinni pidada lähtudes väljamakse kuupäevast, mitte sellest, millal klient toetuse saamiseks taotluse esitas või PRIA toetuse määras. Näiteks 2014. aasta lõpus maksime välja ühtse pindalatoetuse, samuti piimasektori- ja seakasvatuse eritoetuse ning neilt maksetelt veel tulumaksu kinni ei peetud. 2014 kevadel taotletud ülejäänud maaelu arengukava keskkonnatoetuste väljamaksed toimuvad 2015.a algul ning seega kuuluvad need juba tulumaksustamisele, kuigi toetust on taotletud eelmisel kalendriaastal.

NB! Klientidel on võimalus esitada PRIAle avaldus, selle kohta, et enne toetuselt tulumaksu arvutamist arvestataks summalt maha tulumaksuvaba osa. See on käesoleval aastal 154 eurot kuus. Sellist avaldust on põhjust esitada vaid siis, kui toetus on isiku ainus tulu või on tal küll teisi tulusid, aga nende maksjad maksuvaba määra tulumaksu arvestamisel ei rakenda.

Info tulumaksu kinnipidamise kohta saab olema kirjas PRIA eraisikust klientidele toetuse määramise-maksmise dokumentides ning nähtav e-PRIAs.

PRIA deklareerib tulumaksu Maksu- ja Tolliametile ja kannab neile üle. Maksu- ja Tolliamet kannab deklareeritud andmed residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (eeltäidetud andmed).

PRIA toetuste maksustamisest annab infot ka EMTA koduleht, vt http://www.emta.ee/index.php?id=27393

Tagasi algusse

 


 Teadmiseks

Tutvustame uusi investeeringumeetmeid

Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks

Maaelu arengu 2014-2020 programmiperioodil avanev meede „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ on olemuselt eelmise perioodi MAKi toetusmeetmeid 1.4.1 „Mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetus“, 1.4.2 Loomakasvatusehitise investeeringutoetus“ ja 1.4.3 „Bioenergia tootmise investeeringutoetus“ ühendav meede.

Seda toetust saab taotleda

  • põllumajandusliku tootmishoone ja rajatise ehitamiseks ja sinna paigaldatava statsionaarse seadme ostmiseks,
  • bioenergia tootmiseks vajaliku tootmishoone ja rajatise ehitamiseks ja sinna paigaldatava statsionaarse seadme ostmiseks,
  • istandike rajamiseks ja laiendamiseks, istandike piirdeaedade ostmiseks ja paigaldamiseks,
  • mesindus- ja seenekasvatusinventari ostmiseks
  • põllumajandussaaduste tootmiseks, säilitamiseks ja toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks.

Toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmisel on toetus kuni 30% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

PRIA viib nõuetele vastavate taotluste hindamise läbi tegevusvaldkondade kaupa. Taotleja loetakse tegevaks selles tegevusvaldkonnas, kust ta on taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal saanud suurima osa oma müügitulust.

Tegevusvaldkonnad on järgmised:

1) piimatootmine;
2) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine;
3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus);
4) muude eelpool nimetamata põllumajandussaaduste tootmine (k.a mesindus).

Hindamisel on seatud ka lävend: toetuse taotluse rahuldamiseks peab minimaalne hindepunktide summa moodustama vähemalt 25% selle valdkonna maksimaalsest hindepunktide summast, kuhu taotleja kuulub.

Pärast positiivse otsuse saamist on taotlejal kohustus investeering ellu viia kahe aasta jooksul, esitades PRIAle määruses sätestatud dokumendid maksimaalselt kaheksas osas.

Taotlejal on kohustus pärast toetussumma laekumist investeeringut viis aastat sihipäraselt kasutada.

NB! Meetme tingimuste täpsemad nõuded on põllumajandusministeeriumis valmimisel ja võivad muutuda: seega on käesolev info esialgne ja orienteeruv.

Taotlusvooru täpne aeg ei ole veel teada, tõenäoliselt algab see veebruari lõpupäevil.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine

Tegemist on Maaelu arengu 2014-2020 programmiperioodil avaneva uue meetmega, varasemalt selline meede puudus.

Meetme üldeesmärk on aidata kaasa mitmekesise põllumajandusettevõtete struktuuri säilimisele.  Spetsiifiliseks eesmärgiks on väikeste põllumajandusettevõtete põhivara moderniseerimine ja majandusliku toimimise parandamine.

Toetust võib taotleda äriplaanis toodud põllumajandusliku tegevuse arendamise alasteks tegevusteks.

Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest tuleb kasutada investeeringu tegemiseks ehk materiaalse vara, sh bioloogilise vara ostmiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks ja töötlemiseks otseselt, korduvalt ja kauem kui kahe aasta jooksul.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Toetuse saaja kohustused:

Ta teeb äriplaanis näidatud tegevused ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest, sealjuures:

  • tegevuste esimene osa peab olema ellu viidud ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatud kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest;
  • teostatud tegevuste esimene osa peab moodustama vähemalt 75% äriplaanis kavandatud tegevuste kogumaksumusest.

Seega makstakse toetussumma välja kahes osas ning esimese osa suurus ei või ületada 75% määratud toetusest. Toetuse teise osa maksmise otsust ei tehta enne, kui  esimeses osas kavandatud  tegevused on nõuetele vastavalt tehtud.           

 

NB! Meetme tingimuste täpsemad nõuded on valmimisel ja võivad muutuda ning seega on käesolev info esialgne ja orienteeruv.

Taotlusvooru planeeritakse veebruarikuusse, täpsed kuupäevad pole veel selgunud.

Tagasi algusse

 Üle-eestiliste infopäevade materjaliga saab tutvuda internetis

Põllumajandusministeeriumi korraldatud kümnel infopäeval novembris ja detsembris osales kokku ligi 1700 põllumeest kõigist Eesti piirkondadest. Infopäeval tutvustati 2015. aastast kehtima hakkavaid uusi otsetoetusi ning Eesti maaelu arengukava 2014–2020 võimalusi.

Kõik infopäevade ettekanded on nüüd nii slaidide kui ka kuulatavate failidena üleval Põllumajandusministeeriumi kodulehel http://www.agri.ee/et/pollumajandustoetuste-infopaevad-2015-otsetoetused-ja-uus-maaelu-arengukava . Samal aadressil on ka ülevaade infopäevadel esitatud küsimustest koos vastustega.

Tagasi algusse

Konsulendid abistavad jaanuarikuus maastikuelementide deklareerijaid tasuta 

Kuni jaanuari lõpuni saavad kõik pindalatoetuste taotlejad nõuandeteenistuse konsulentidelt maastikuelementide deklareerimiseks tasuta juhendamist.

Kuni 1.märtsini 2015 toimub põllumajandusmaadel asuvate maastikuelementide deklareerimine PRIA-le. Maastikuelemente saab kõige lihtsamini deklareerida kasutades e-PRIA  teenust „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“. Samas ootab PRIA ka avaldusi 2015. a kasutusele võetavate uute maade osas.

Kellele on nõustamine mõeldud?

Nõustamine on mõeldud kõikidele pindalatoetuste taotlejatele, kelle maadel on maastikuelemendid. Maastikuelemendid tuleb deklareerida kõigil, kelle taotlusalustel maadel neid leidub. Eriti oluline on maastikuelementide deklareerimine nende jaoks, kes taotlevad toetust rohkemale kui 15 ha-le põllumaale - sellistel taotlejatel on kohustus igal aastal vähemalt 5% põllumaast aktiivsest kasutusest välja jätta. Selleks saab kasutada kas harimispraktikaid (rajada kesa, kasvatada lämmastikku siduvaid kultuure või lühikese raieringiga madalmetsa [paju]) või HPK (maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuete) kohaselt säilitatavate maastikuelementidega hõlmatud pinda. Maastikuelementide hulka loetakse põllusaar, metsasiil, puude rida, hekk, kraav ja kiviaed.

Rohkem infot maastikuelementidest ja nende deklareerimisest vt http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/pindlaatoetused_yld_2015/

Millist abi nõustamisel pakutakse?

Konsulendid ja maakondlikud nõuandekeskused juhendavadki kliente kõigi maastikuelementide deklareerimist puudutavate toimingute juures alates e-PRIAs kliendiks registreerimisest ja registriandmete muutmisest, aga ka põllumassiivide uute piiride deklareerimisel ja piiride muutmisel.

Kus toimub nõustamine?

e-PRIA alase juhendamise saamiseks tuleb pöörduda teenust pakkuva konsulendi või kohaliku nõuandekeskuse poole ja broneerida endale sobiv aeg. Aja eelbroneerimine on vajalik eelkõige selleks, et vältida järjekordade teket büroodes. Ühele kliendile on arvestatud keskmiselt kaks tundi. Tasuta juhendamist pakutakse kuni 31. jaanuarini 2015.

Juhendajate kontaktid ja lahtiolekuajad leiab aadressil http://www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine  ning PRIA kodulehelt pindalatoetuste üldinfo lehelt (alajaotusest „Rohestamine ja säilitatavad maastikuelemendid“).

Juhendamisele minnes tuleb kindlasti kaasa võtta ID-kaart ja teada selle paroole. e-PRIA kasutamiseks sobib ka Mobiil-ID.

e-PRIA kasutamisel abi saamiseks saab alati pöörduda ka lähimasse PRIA maakondlikku büroosse ja deklareerida maastikuelemendid ära kliendiarvutis koos PRIA töötajaga. Selleks palume eelnevalt aja broneerida PRIA kodulehel või helistades lähimasse büroosse ja leppides sobiva aja kokku.

e-PRIA juhendamise teenust rahastatakse riigieelarvest. Teenuse osutamist korraldab Maaelu Edendamise Sihtasutuse Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse koordineeriv keskus.

Tagasi algusse

 


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu! 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee