Esilehele

PRIA infokiri - jaanuar 2014

   

Mis oli ja mis tuleb

Määratud ja makstud toetused

Pane tähele!

Teadmiseks

Perioodist 2014-2020

 


Mis oli ja mis tuleb

 

Taotlusvoorudest 2014. aastal


Kuigi aasta on alanud, pole PRIA kodulehel veel väljas 2014. aastaks planeeritavate taotlusvoorude ajakava. 2013. aastaga lõppes meetmete endine rahastusperiood, uue perioodi alusdokumentide väljatöötamine aga veel kestab.

Sellepärast ei ole ka täpset selgust, millised meetmed tänavu rakenduvad ja millal toimuvad taotlusvoorud. Küll aga on teada, et tänavuses riigieelarves ei ole ette nähtud vahendeid siseriiklike lisatoetuste (top-up ehk üleminekutoetused) jaoks. Nii ei saa enam taotleda ammlehma ja ute kasvatamise, veise, piima ja ute üleminekutoetust, samuti heinaseemne ja põllukultuuride üleminekutoetust. 

Loomapõhistest otsetoetustest, mida tavapäraselt on saanud taotleda märtsis, on alles piimasektori eritoetus kuni 100-pealiste piimakarjade pidajaile.

Pikemaks perioodiks planeeritava ajakava avaldame kodulehel esimesel võimalusel pärast kooskõlastamist põllumajandusministeeriumiga. Milliseid taotlusi on võimalik esitada jaanuaris, näitab juuresolev tabel.

Jätkuvad taotlusvoorud
Fond Meede Vastuvõtmise aeg 2014 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EAGF*** Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta PRIA keskus/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad jaanuaris
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 2014 I taotlusvoor 2.jaan-15.jaan PRIA keskus

90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 26. mail 2014

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2007-2013

**EKF - Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Tagasi algusesse

 

Keskkonnatoetuste määramine-maksmine


Alates jaanuarist määrab ja maksab PRIA 2013. aasta kevadel taotletud maaelu arengukava keskkonnatoetusi.

Toetuste määramise tähtajad ja toetuste ühikumäärad ei ole eelmiste aastatega võrreldes muutunud.

25. jaanuariks tuleb määrata ebasoodsamate piirkondade toetus, loomade karjatamise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise toetus ja kohalikku sorti taimede (Sangaste rukis) kasvatamise toetus.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ja mahepõllumajandusliku tootmise toetus määratakse 1. veebruariks.

Natura 2000 alal asuva põllumaa toetuse määramise tähtaeg on 1. mai. Natura metsa toetusi menetleb SA Erametsakeskus, tähtaeg on 30. aprill.

Tegelikkuses võimaldab PRIA tööjärg alustada meetmete viisi määramiste ja väljamaksetega varem. Alates 10. jaanuarist maksame ebasoodsamate alade toetusi, 14. jaanuarist ohustatud tõugu loomade toetusi. Poollooduslike koosluste taotlus laekub taotlejatele alates 23. jaanuarist, keskkonnasõbraliku majandamise toetus alates 24. jaanuarist.  29. jaanuarist alates laekub loomade karjatamise ja ’Sangaste’ rukki toetus, 30. jaanuarist alates mahetoetus. Natura põllu toetuse maksmine on planeeritud veebruarikuu algusse.

Kõigi meetmete puhu alustatakse nendest, kel on saada täismahus summa ilma vähendamisteta.

Veebruarikuu infokirjas anname ülevaate määratud keskkonnatoetustest, toetuste vähendamise põhjustest ja administratiivsete kontrollide tulemustest.

Tagasi algusesse


Määratud ja makstud toetused


Detsembris määratud toetused

Detsembris määratud toetused
  Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
  Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetus (meede 3.1.3) 2013 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipuuviljatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2013 Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusesse

 

Miks nii palju bioenergia edendamise investeeringutoetuse taotlusi rahuldamata jäi?


Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1.3) rakendus mullu esimest korda. Mitteabikõlbliku sisuga projekte laekus rohkem kui nõuetele vastavaid, sellepärast jäi ligi pool meetme eelarvest kasutamata.

Kokku esitati septembris PRIAsse 42 taotlust summas 9 032 738 eurot. Meetme eelarve oli 5 mln eurot.

Kaks taotlust osutus kohe peale vastuvõtu lõppu ebakorrektseteks ning neid menetlusse ei võetud; üks klient võttis oma taotluse ise tagasi. 14 taotlust vastasid määruse nõuetele ja said toetuse määramise otsuse kogusummas 2 594 407 eurot. 25 taotlust nõuetele ei vastanud ja neile toetust ei määratud. Nii jäi eelarvest üle 2,4 mln euro kasutamata.

Mille vastu taotlejad eksisid?

Määruse järgi võib toetust taotleda juhul, kui toetuse saaja kasutab töödeldud biomassi bioenergia tootmiseks ning müüb kogu toodetud bioenergia või osa sellest ettevõttest välja. Paljudes EI-otsuse saanud taotlustes ei olnud tõendatud, et hakkab toimuma energia müük. Bioenergia müügi alla oli püütud sobitada näiteks teraviljakuivatamise teenuste osutamist, mis ei ole aga selle meetme eesmärk.

Sageli polnud täidetud määruse nõue, mille kohaselt peab investeeringuobjekt ja selle alune maa olema taotleja omandis või olema sellele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Määruse järgi võib toetust taotleda vaid paikse biomassi töötlemise masina/seadme ostmiseks ja paigaldamiseks. Kuid palju küsiti toetust mobiilsetele seadmetele, püüdes neid kirjeldada paiksetena või ei olnud esitatud dokumenti, mis tõendaks, et tegemist on paikse seadmega.

Tagasi algusesse


Pane tähele!

 

Investeeringute elluviimise ja kuludokumentide esitamise tähtajad

 

2013. aastaga lõppes MAKi ja EKFi toetusmeetmete rahastusperiood ning investeeringuprojektide lõpetamise tähtaegu tuleb hoolega jälgida. Seoses rahastusperioodi lõpuga ei ole kõigil enam võimalik kasutada projekti elluviimiseks tavapärast kaht aastat või saada tähtajale pikendust.

Tabelis on andmed kõigi investeeringumeetmete kohta taotlusvoorude lõikes, kus projektide tähtajad saabuvad 2014.a jooksul või hiljem.

 

Maaelu arengukava (MAK) invetseeringumeetmed

Meede, lühisisu

Taotlusvoor

Investeeringu lõplikku tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg

1.1.1 koolitus-teavitus,
üleriigilised projektid

2012

alates 15.08.2014*

1.1.1

2013

19.07.2015

1.1.2 koolitus-teavitus,
maakondlikud projektid

2012

alates 27.06.2014*

1.1.2

2013

alates 23.04.2015*

1.2 noortaluniku toetus

2011

investeeringu tegemise tähtaeg 31.12.2013, dokumentide esitamise tähtaeg 28.02.2014

1.2

2012

investeeringu tegemise tähtaeg 31.12.2014, dokumentide esitamise tähtaeg 28.02.2015

1.2

2013

investeeringu tegemise tähtaeg 31.12.2015, dokumentide esitamise tähtaeg 29.02.2016

1.3.2 nõuandesüsteem

2012

17.07.2014

1.4.1 mikropõllum.
-ettevõtte inv-toetus

2011

17.04.2014

1.4.1

2012

31.12.2014

1.4.2 loomakasvatus-ehitise
inv-toetus

2011

15.02.2014

1.4.3 bioenergia tootmise
inv-toetus

2011

14.03.2014

1.4.3

2012

31.12.2014

1.5.2 metsa maj.väärtuse
parandamise inv-toetus

2011

21.02.2014

1.5.2

2012

31.12.2014

1.6.1 toodangule lisandväärtuse
andmise inv-toetus

2012

alates 02.10.14*

1.6.2piimandussektori ja
mahetootmise inv-toetus

2012

26.11.2014

1.7.1 uute tehnoloogiate
arendamise koostöö

2010

alates 14.01.14*

1.7.1

2011

24.08.2014

1.7.1

2012

31.12.2014

1.8 maaparandus

2011

alates 15.02.14*

1.8

2012

alates 13.02.15*

1.9 tootjarühmade loomine
ja arendamine

2013 kevad

alates 02.05.14*

1.9

2013 sügis

alates 08.10.14*

2.5.1 kiviaia taastamine

2012

6.06.2014

3.1 maamajanduse
mitmekesistamine

2011

alates 12.01.14*

3.1

2012

31.12.2014

3.1.3 bioenergia tootmise
edendamine

2013

30.06.2015

* Kuna tähtaeg sõltub toetuse määramise käskkirja  kuupäevast (v.a. M 1.2 ja M 1.9, kus tähtaeg sõltub taotluse esitamise kuupäevast), mis võib olla sama taotlusvooru taotlejatel erinev, siis tuleb  jälgida toetuse määramise käskkirja kuupäeva.


Euroopa Kalandusfondi (EKF) investeeringumeetmed

Meede

Taotlusvoor

Investeeringu lõplikku tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg

Meede 1.1 - Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks

2008

15.02.2014

2013

31.01.2015

Meede 1.3 - Kalalaevadesse tehtavad investeeringud ja selektiivsus

2012

10.07.2014

2013

30.06.2015

Meede 1.4 - Väikesemahuline rannapüük

2012

10.07.2014

Meede 1.5 - Sotsiaalmajanduslikud meetmed

2013

31.12.2014

Meede 2.1 - Vesiviljeluse investeeringutoetus

2013

30.06.2015

Meede 2.2 - Sisevete kalanduse toetus

2012

10.07.2014

2013

26.06.2015

Meede 2.3 - Investeeringud töötlemisse ja turustamisse

2013

31.12.2014

Meede 3.1.1 - Ühistegevused (tootjaorganisatsioonide ühisinvesteeringud)

2012

10.04.2015

Meede 3.1.2 - Ühistegevused (muud ühistegevused)

2010

30.11.2014

2012

15.04.2015

2013

30.06.2015

Meede 3.2 - Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine

2010

23.11.2014

Meede 3.3 - Kalasadamad, lossimiskohad, varjualused

2013

30.06.2015

Meede 3.4 - Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad

2013

31.12.2014

Meede 4.1 - Kalanduspiirkondade säästev areng (tegevusgruppide toetus)

2008

30.06.2015

Meede 4.1 - Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus)

2012

03.07.2014

2013

30.06.2015

Tagasi algusesse

 

Iga-aastane lammaste ja kitsede inventuur

 

Lamba- ja kitsepidajad peavad igal aastal hiljemalt 15. jaanuariks esitama PRIA põllumajandusloomade registrile nende poolt peetavate loomade arvud 1. jaanuari seisuga.

Andmed esitatakse ehitiste kaupa. Iga ehitise kohta teatatakse järgmised arvud: utt-tallede, uttede ja jäärade ning kits-tallede, kitsede ja sikkude arv.

Vastavaid arve saab teatada PRIA kliendiportaali e-PRIA kaudu. Samuti on vastav teave ja teatisvorm „Lammaste ja kitsede arvu teatamise vorm“ üleval PRIA kodulehel loomade registri vormide alalehel.

 Tagasi algusesse


Teadmiseks

 

Valmistume käesoleva aasta pindalatoetuste taotlemiseks

 

Käes on õige aeg uute maade kasutuselevõtmiseks ja piiride täpsustamiseks. NB! 2003.a seisuga registreeritud põllumaa nõude piirangut enam pole.

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel. Mida täpsem on register, seda lihtsam on klientidel taotlemisel pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotlemised ja olukorrad, kus samale või osaliselt kattuvale maa-alale taotleb toetust mitu isikut. 

Just praegu on teil õige aeg enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda. Nüüdsest on võimalik registrisse kanda ja teha muudatusi ka selliste maa-alade osas, mis polnud 30.juuni 2003 seisuga heas põllumajanduslikus korras, aga on praeguseks põllumajanduslikus kasutuses. Selliseid muudatusi on võimalik teha ka järgnevatel aastatel.

Lisaks olemasolevate põllumaade piiride täpsustamisele on samuti paras aeg hakata mõtlema sellele, kas algaval taotlusaastal soovite võtta kasutusele uusi maid, mida eelmisel aastal pindalatoetuste taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole piirimuutmise avaldus, näidates avalduses ära kas põllumassiivi või katastriüksuse numbri.
Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1.aprilliks 2014
väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele põllumassiividele käesoleval aastal pindalatoetuste taotlust esitada. Taotlemiseks on vajalik põllumassiivi kaart, aga põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.

PRIA palub uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Kinnituses palume täpsustada, millise maakasutusõigusega on tegemist. Kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel, palume lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed.

Maakasutusõigusena arvestatakse maaomandit, maa kasutamiseks sõlmitud suuliseid ja kirjalikke lepinguid ning kasutusvaldust. Kui teil ei ole hetkel veel kehtivat kokkulepet maa kasutamiseks, siis palume esitada maaomaniku kontaktandmed, kellega teil on plaanis vastav kokkulepe sõlmida.

Kuigi õigusaktid ei nõua lepingute sõlmimist kirjalikult, soovitab PRIA taotlejatel kokkulepped maakasutuse kohta siiski kirjalikult vormistada, et vältida hilisemaid arusaamatusi. Juhime tähelepanu sellele, et riigi ja jätkuvalt riigi omandis olevate (veel nn reformimata) maade kohta saab sõlmida ainult kirjalikke kokkuleppeid.

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil. Nende osas saate teha ettepaneku põllumassiivide piiride muutmiseks kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“.

Nii põllumassiivide lisamiseks kui piiride muutmiseks tuleb esitada piirimuutmise avaldus. Teenuse põllumassiivide lisamiseks ja põllumassiivide piiride muutmiseks leiate e-PRIA portaalist (https://epria.pria.ee/epria/) teenuste nimekirjast "Pindalatoetuste" alajaotusest.

Paberavalduse tegemiseks leiate kodulehelt piirimuutmise avalduse vormi.

Avalduse esitamiseks on mitu võimalust:

-          elektrooniliselt, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“;
-          saates avalduse kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Narva mnt 3, Tartu 51009);
-          e-posti aadressil maa@pria.ee;  
-          viies avalduse lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Küsimuste korral pöörduge palun PRIA põldude registri büroo poole telefonil 737 7617.

Tagasi algusesse 

 

Millega arvestada vaide esitamisel

 

PRIA on haldusorgan ja meie otsused on haldusaktid. Kui klient leiab, et haldusmenetluse käigus või haldusaktiga on tema õigusi rikutud, võib ta esitada PRIA-le vaide.

Käes on pindala- ja keskkonnatoetuste maksmise aeg ning kuna selles valdkonnas tehakse kõige rohkem otsuseid, siis laekub sel perioodil ka enim vaideid. Nende sisu ja vormistamine on aga äärmiselt erinev. Juristide ja seadustega hästi kursis ettevõtjate koostatud vaided sisaldavad selgeid põhjendusi ja tõendeid selle kohta, millises osas ja miks klient PRIA otsuse vaidlustab. Lisatud on konkreetsed soovid, mida PRIAlt vaide tulemusel saavutada tahetakse. Teisalt saame ka väriseva käega kaustikulehehele kirjutatud läkitusi, kus ei vaidlustata otseselt midagi, vaid kirjeldatakse oma rasket elu, kehva tervist, katkist traktorit ja kurdetakse, et toetuse vähendamine niitmata põldude pärast teeb olukorra veel hullemaks.

Nii peab PRIA päris paljude pöördumise puhul kõigepealt otsustama, kas kirja pealkirjaga selgitus, palve,  avaldus, teade, pöördumine vmt tuleks üldse lahendada nagu vaiet otsuse peale. Tülikas on hakata lahendama kirja, kus pole viidet, millisest PRIA otsusest on jutt või miks kirjutaja meile oma selgitusi esitab – mida peaks PRIA neid arvesse võttes ümber tegema. Nii on vaidele sisulise vastuse andmise  keerukas ja aeganõudev, eriti siis, kui tuleb alustada kliendi käest täpsustuste küsimisega. Aga on pöördumisi, kus puuduvad  ka kontaktandmed või isegi taotleja nimi – on vaid loetamatu allkiri.

Mida saab vaidemenetluse korras haldusorganilt nõuda ja mida peab vaie sisaldama, sätestab haldusmenetluse seadus (eelkõige §-d 72 ja 76). Vaidemenetluse korras võib taotleda haldusakti täielikku või osalist kehtetuks tunnistamist, samuti saab vaide korras nõuda uue haldusakti/otsuse tegemist. Vaidemenetlus käigus saab koos haldusaktiga vaidlustada ka haldusmenetluse toimingut (nt kontrolli tulemusi).

Vaide esitamise tähtaeg on 30 kalendripäeva arvates päevast, mil isik sai/oleks pidanud vaidlustatavast aktist teada saama. Kes soovib vaiet esitada hiljem, peaks taotlema vaide esitamise tähtaja ennistamist ja esitama hilinemise põhjuse. Siinkohal tasub tähele panna, et vaide esitamise Tähtaeg ennistatakse vaid juhtumil, mil vaide esitamise tähtaeg on mööda lastud mõjuval põhjusel. Kui vaide esitamise tähtaeg on mööda lastud ja seda ei ennistata, tagastatakse vaie selle esitajale.

Vaides peaks kirjas olema vaide esitaja andmed ja vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu. Seejärel tuleb kirjeldada põhjusi, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi ning panna kirja selgelt väljendatud nõue/taotlus. Vaidel peab kindlasti olema esitaja allkiri. Vajadusel tuleb lisada oma põhjenduste toetuseks asjakohased tõendid. Näiteks kui toetuse nõuete täitmata jäämist põhjendatakse oma pikaajalise haigusega, tuleks lisada seda väidet kinnitav arstitõend. Kui loomade karjatamise toetuse soovijal on loomi deklareeritust vähem ning ta põhjendab seda loomade vargusega, tuleb esitada koopia Politsei- ja Piirivalveametile esitatud varguseteatest.

Kui vaides on puudusi (PRIA vajab selle lahendamiseks täiendavaid andmeid või dokumente), annab PRIA sellest vaide esitajale teada  ning sel juhul tuleb puudused vaides kõrvaldada  10 päeva jooksul. Kui klient tähtajaks puudusi ei kõrvalda, võib haldusorgan jätta vaide lahendamata ja vaide tagastada. Tagastamisele kuulub ka nt selline vaie, mille lahendamine ei ole PRIA pädevuses.

PRIA lahendab esitatud vaided vaideotsustega, mis vormistatakse kirjalikult ning mis toimetatakse vaiete esitajatele kätte. Vaideotsuses märgitakse resolutsioon vaide lahendamise kohta, vaide rahuldamata jätmisel põhjendatakse rahuldamata jätmise põhjuseid.

Tuletame meelde, et kui soovite PRIA otsuste vaidlustamiseks esitada kaebuse halduskohtule, saate seda teha alles siis, kui olete läbinud eelnevalt vaidemenetluse. St PRIA tehtud haldusaktide osas on vaidemenetlus kohustuslik ning selle läbimata jätmisel kaebus tagastatakse.

Kui isiku vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või tema arvates on tema õigusi  vaidemenetluses rikutud, on tal õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul alates vaideotsuse teatavakstegemisest.

Vaided tuleks vormistada kirjalikult ja saata (soovitavalt tähitult) PRIA keskusse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009. Elektrooniliselt saab vaide saata e-posti aadressil pria@pria.ee või faksida 7371 201.

 Tagasi algusesse 


Perioodist 2014-2020

 

Tähtsamad uued õigusaktid EL ühises põllumajanduspoliitikas

 

Maamajanduse Infokeskus vahendas oma nädalakirjas Võrgukiri, et jõulude eel ilmus Euroopa Liidu Teatajas neli põhilist Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ÜPP õigusakti, mis kajastavad Euroopa Komisjoni, Nõukogu ja Parlamendi 2013.a saavutatud poliitilisi kokkuleppeid.

  • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 17.dets 2013 määrus nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta. Tutvu vastava eestikeelse määrusega.
  • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 17.dets 2013 määrus nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta. Tutvu vastava eestikeelse määrusega.
  • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 17.dets 2013 määrus nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad.  
    Tutvu vastava eestikeelse määrusega. 
  • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 17.dets 2013 määrus nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus. Tutvu vastava eestikeelse määrusega

Selleks, et tagada programmiperioodide vaheline sujuvam üleminek, on vastu võetud ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 17.dets 2013 määrus 1310/2013 ehk nn üleminekuperioodi määrus 2014. aasta kohta.

 Tagasi algusesse

 

Mida toob toetuste osas üleminekuaasta 2014?

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder selgitas üleminekuaastal toetuste saamise võimalusi 12. detsembri 2013 Maamajanduses. Pikemat artiklit on võimalik lugeda Maalehe võrguväljaandes.

 Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee