Esilehele

PRIA infokiri - jaanuar 2013

  

Mis oli ja mis tuleb – detsember, jaanuar, veebruar

Pane tähele!

Teadmiseks
 

Mis oli ja mis tuleb – detsember, jaanuar, veebruar

 

2013 taotlusvoorude ajakava on kodulehel

Alanud aasta toetuste taotlusvoorude esialgse ajakavaga võib tutvuda PRIA kodulehe vahendusel.

Rõhutame, et tegemist on esialgse kavandatud ajakavaga ning aasta jooksul võib selles tulla muudatusi. Kindlad kuupäevad teatame iga taotlusvooru eel Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee), samuti oma kodulehel iga meetme detailsema info juures.

Kui ajakavas teile huvipakkuva meetme taotlusvooru aega märgitud ei ole, siis võib sellest järeldada, et 2013.a ning lõppeval programmperioodil sellest meetme taotlusvoore enam planeeritud ei ole.

Jooksvat infot lõppenud, käimasolevate ja algavate taotlusvoorude kohta anname ka edaspidi e-infokirja vahendusel.

Tagasi algusesse

 

e-PRIA kolib

2013. aasta alguses kolib e-PRIA uuele aadressile. Sellega seoses on e-PRIA alates neljapäeva, 17.01.13 tööpäeva lõpust kuni esmaspäeva, 21. jaanuari hommikul kella 10.00ni suletud! Samal perioodil pole kasutatavad ka PRIA avalik veebikaart (https://kls.eesti.ee/pria_avalik_kaart) ning MAK ja EKF toetusi kajastav veebikaart (http://kls.eesti.ee/toetuste-veebikaart/).

Palume enda tegevustes sellega arvestada ja vajadusel kasutada nimetatud nädalalõpul muid võimalusi PRIAga suhtlemiseks.

e-PRIA kasutamisel kolimine mingeid muudatusi kaasa ei too.

Pärast kolimist on e-PRIA aadress https://epria.pria.ee.  Praegune aadress https://epria.eesti.ee/epria/  suunab edaspidi kliendid automaatselt uude asukohta.

Head e-PRIA kasutamist!

Tagasi algusesse 

 

Varsti algab keskkonnatoetuste määramine

Jaanuari lõpus alustab PRIA 2012. aasta kevadel taotletud keskkonnatoetuste määramist.

Maaelu arengukava 2007-2013 põllumajanduslike keskkonnatoetuste määramiste tähtajad on sätestatud vastavate meetmete määrustes.

25. jaanuariks määratakse ebasoodsamate piirkondade toetus, loomade karjatamise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise toetus ja kohalikku sorti taimede (Sangaste rukis) kasvatamise toetus. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ja mahepõllumajandusliku tootmise toetus määratakse 1. veebruariks.

Pärast maksekäskkirjade valmimist alustame veebruari algul ka toetuste väljamaksmisega. Iga  toetus laekub kliendi kontole eraldi maksena. Infot laekuvate summade ja raha laekumise aja kohta näevad kliendid e-PRIA teenusest „Maksete andmete vaatamine“.

Veebruarikuu infokirjas anname ülevaate määratud keskkonnatoetustest, toetuste vähendamise põhjustest ja administratiivsete kontrollide tulemustest.

Tagasi algusesse  

 

Käimasolevad ja algavad taotlusvoorud

Jätkuvad        
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 4. LEADER projektitaotlused läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood, e-PRIA Toetus määratakse 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad jaanuaris    
MAK* 1.3. Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine 2.jaan-30.nov Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood, e-PRIA  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul. 
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 2.-15.jaanuar PRIA keskus, posti teel, e-posti teel  90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates 
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad veebruaris    
Riiklik**** Turuarendustoetus 1.-15.veebr PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel  40 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 1.veebr-30.okt Posti teel PRIA keskusse 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
EKF** 1.1. Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks 11.-18.veebr PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna teenindusbürood. 90 tööpäeva jooksul  taotluse esitamise tähtajast arvates
EKF** 2.2. Sisevete kalanduse investeeringutoetus 11.-18.veebr PRIA Tartu, Põlva, Jõgeva, Viljandi, Ida-Viru ja Lääne-Viru teenindusbürood; kuludokumendid esitada  Tartumaa teenindusbüroosse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 15.-20.veebr PRIA keskus,  posti ja e-posti teel 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
MAK* 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine 25.veebr-4.märts  Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 95 tööpäeva jooksul  taotluse esitamise tähtajast arvates 

NB! 2013. aasta veebruaris avanevad taotlusvoorud  võivad muutuda! Jooksvat infot jälgige PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

Tagasi algusesse  

 

Toetuste määramine detsembris 2012 ja jaanuaris 2013

MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA kodulehel
riiklik Turuarendustoetus Nimekiri PRIA kodulehel
riiklik Praktikatoetus 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetused (MAK meetmed 1.6.2 ja 1.6.3) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Tootjarühmade tunnustamine TEINE TAOTLUSVOOR 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus 2012

Nimekiri PRIA kodulehel

Eelteateks – MAK meetme 3.1 „Maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamine“ meetme mullu augustis laekunud taotluste kohta teeb PRIA määramisotsused 16.jaanuaril tööpäeva jooksul ning juriidilistele isikutele määratud toetuste andmed avaldame pärast seda kodulehel.

Tagasi algusesse

 

Lõppenud taotlusvoorud

 

Mikropõllumajandusettevõtete investeeringutoetuse viimane taotlusvoor

 

26. novembrist 10. detsembrini võttis PRIA vastu MAK meetme 1.4.1 (mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus) taotlusi – oli ühtlasi selle meetme viimane taotlusvoor käesoleval programmperioodil.

Kokku esitati 667 taotlust summas 31,58 mln eurot.

Meetme eelarve on 19,87 mln eurot. Kuna taotluste summa ületab meetme eelarvet, toimub enne toetuse määramist kõigi taotluste hindamine meetme määruse lisas 5 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Seejärel kontrollitakse tekkinud paremusjärjestuses meetme eelarve ulatuses taotlejate ja taotluste nõuetele vastavust. Toetus määratakse kõigile taotlustele, mis mahuvad paremusjärjestuses meetme eelarve piiridesse ja vastavad nõuetele.

Toetuse määramise või mittemääramise otsused tehakse 85 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast ehk  5. aprilliks 2013 a. Otsused saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalikult PRIA kliendiregistris oleval postiaadressil ning samuti on need nähtavad e-PRIA portaalis.  Palun veenduge, et kliendiregistris teie kohta käivad andmed on korrektsed! Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta e-PRIA portaalis http://epria.eesti.ee/pria/.
e-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Juhime tähelepanu, et  meetme määruse muudatuste kohaselt peavad toetuse saajad alustama investeeringu elluviimist kuue kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Selle aja jooksul tuleb kavandatavast investeeringust teha vähemalt 25 protsenti. (Kuue kuu jooksul alustamise nõuet ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes.) Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIAle esitada kahe aasta jooksul alates taotluse rahuldamisest, kuid hiljemalt 2014. aasta lõpuks.

 

 

EKF lõppenud taotlusvoorud

Novembris ja detsembris lõppesid Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 kolme investeeringumeetme taotlusvoorud:

Meede 1.4 – vesiviljeluse investeeringutoetus – taotlusvoor lõppes 26.novembril. Laekus 97 taotlust summas 962 660,90 eurot. Taotlusvooru eelarve kinnitatakse alanud aastal.

Meetme 3.1 (ühisinvesteeringud) eelarve on 0,639 mln eurot, laekus üks ühistaotlus summas 635 577,07 eurot.

Kalanduspiirkondade säästva arengu (meede 4.1) projektitoetusi laekus 19.novembriks 41 summas 690 871,91 eurot. Selle meetme eelarve möödunud aasta kohta kokku oli 5,1 mln eurot.

Tagasi algusesse


 

  

Pane tähele!

 

PRIAle tuleb teatada lammaste ja kitsede arvud


PRIA registrite osakond tuletab meelde, et lamba- ja kitsepidajad peavad igal aastal hiljemalt 15. jaanuariks esitama PRIA põllumajandusloomade registrile nende poolt peetavate loomade arvud 1. jaanuari seisuga.

Andmed esitatakse ehitiste kaupa ning iga ehitise osas teatatakse järgmised arvud: utt-tallede, uttede ja jäärade ning kits-tallede, kitsede ja sikkude arv.

Vastavaid arve saab teatada PRIA kliendiportaali e-PRIA kaudu. Samuti on vastav teave ja vorm „Lammaste ja kitsede arvu teatamise vorm“ üleval PRIA kodulehel loomade registri  vormide alalehel. Kellel pole võimalust arvutit kasutada, neil palume kitsede ja sigade arvud teatada PRIA maakondlike teenindusbüroode vahendusel, kust võib saada ka teatise blanketi.

Küsimuste korral soovitame helistada registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või saata e-kiri aadressil loomade.register@pria.ee

Tagasi algusesseMAK investeeringuprojektide lõpetamise tähtajad


Meenutame eelnenud aastatel Maaelu arengukava investeeringumeetmetest toetuste saajatele, millal saabuvad tähtajad projektide lõpetamiseks.

Reeglina on investeeringu tegemiseks aega kaks aastat toetuse määramisest arvates, selle tähtaja jooksul tuleb ka kuludeklaratsioonid PRIAsse esitada.

 

MAK meede

Millal toimus toetuse taotlemine

Tähtaeg kuludokumentide esitamiseks

3.1 (maaettevõtluse mitmekesistamise suurprojektid)

2010

jaanuar /märts 2013

1.5.2 (investeeringutoetus puidu töötlemiseks)

2010

veebruar 2013

1.4.3 (bioenergia)

2010

veebruar 2013

1.8 (maaparandus)

2010

veebruar 2013

1.4.2 (loomakasvatusehitised)

2010

aprill 2013

1.6 (toodangu töötlemise investeeringutoetus)

2010

aprill 2013

1.4.1  (mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetus)

2010

mai 2013

1.4.2 (loomakasvatusehitised)

2008 sügis

juuni 2013

NB! Kõigil MAKi investeeringumeetmetel, mille taotluste vastuvõtt toimus augustis 2012 või hiljem, on investeeringu elluviimise ja kuludokumentide esitamise tähtaeg 31. detsember 2014.

Tagasi algusesse

 

Investeeringutoetuste saajad püsivad PRIA vaateväljas vähemalt viis aastat


PRIA tuletab investeeringutoetuste saajatele meelde, et nende kohustused PRIA ees ei lõpe projekti lõpetamise ja toetuse kättesaamisega -  investeeringuobjekti peab säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Selle üle korraldab PRIA ka järelevalvet (sh valikuliselt kohapealseid kontrolle tehes) ning rikkumiste puhul võidakse toetus või osa sellest tagasi nõuda.

Viimastel nädalatel on ette tulnud mitu juhtu, kus toetusesaajad oma ettevõtte enne toetust saanud objekti järelevalveperioodi lõppu Äriregistrist kustutavad, andmata sellest eelnevalt PRIAle teada.

 PRIA saab iga päev ülevaate Äriregistris toimunud kannetest  - jälgime ka andmeid meiega seotud klientide „kustutamisest“, firmade üleandmisest, sundlõpetamisest, pankrotimenetlustest.

Tuletame meelde, et saadud investeeringutoetuse seisukohast peaks toetuse abil soetatud objekt olema 5 a järelevalveperioodi lõpuni toetusesaaja enda kasutuses . Ka siis, kui toetust saanud isik jääb  samaks  aga muudab oma ettevõtte tegevusvormi – näiteks FIEst osaühinguks  vms – tuleb sellest enne muudatuse tegemist PRIAt kirjalikult teavitada. Kui aga ettevõtte vara ja kohustused lähevad üle päris uuele omanikule, on kindlasti enne selle sammu astumist vajalik nii PRIA teavitamine kui  kooskõlastus. PRIA kaalub, kas toetuse abil soetatud objekti on võimalik lubada teisele isikule üle anda.

Avalduse muudatuste kohta võib koostada vabas vormis, kirjeldades kõiki asjasse puutuvaid toetusi ja objekte ning muudatuste põhjusi ja asjaolusid.

Teavitused tuleb edastada kas posti teel PRIA keskusesse (Narva mnt 3, Tartu) või e-posti aadressil info@pria.ee. Vajadusel on abiks investeeringutoetuste infotelefon 737 7678.

Lisaks kirjeldatud muudatustest teavitamisele on toetusesaajatel jooksvalt ning 5-a järelevalveperioodi jooksul kohustus PRIAle teatada ka oma kontaktandmete ja postiaadressi muutumisest. Seda saab teha ka e-PRIA vahendusel, valides vastava teenuse kliendiandmete menüüst.

 Tagasi algusesse


 Teadmiseks

 

PRIA alustab taotlejate teavitamist 2012. aasta ortofotode põhjal muudetud põllumassiividest

PRIA valmistub tänavu kevadel aset leidvaks pindalatoetuste taotlusvooruks ning peatselt alustatakse klientide teavitamist 2012. aastal tehtud ortofotode põhjal muudetavatest põllumassiividest. Lisaks 2012 .aasta ortofotodele on põllumassiivide uute piiride määratlemiseks kasutatud ka järgmisi alusmaterjale:

1.      katastriüksuste piirid; ja/või
2.      2012. aastal taotlejate poolt esitatud pindalatoetuste taotlustele lisatud kaardid;  ja/või
3.      eelnevate aastate ortofotod. Neid kasutatakse eelkõige mittetoetusõiguslike objektide järjepidevuse hindamisel;  ja/või
4.      2011.–2012. a toimunud GPS-mõõtmiste tulemused;

Teavitamist e-kirja abil alustatakse Saaremaa uuendatud põllumassiivide osas.

Miks just nüüd?

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel. Mida täpsem on register, seda lihtsam on põllumeestel taotlemisel pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotlemised, kus samale või osaliselt kattuvale maa-alale taotlevad kogemata toetust mitu erinevat isikut.  Just praegu on õige aeg pindalatoetuse taotlejatel enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda. Kui piirimuudatusettepanekute tegemine jääb pindalatoetuste taotlusperioodile, siis võib juhtuda, et muudatust ei jõuta piisavalt kiiresti registrisse kanda ja see võib kiirel ajal sinna jõuda alles kuu aja pärast.

Kuidas toimida uutele maadele toetusi taotledes?

Lisaks seniste põllumaade piiride täpsustamisele on samuti paras aeg hakata mõtlema sellele, kas soovite sel taotlusaastal võtta kasutusele uusi maid, mida eelmisel aastal taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära põllumassiivi või katastriüksuse numbri. 

Avalduste tegemisel palume arvestada, et põllumassiivide registrisse ei saa kanda juurde maad, mida pole 2003/2004 aastal toimunud maade deklareerimise käigus deklareeritud (ehk mis polnud 30.juunil 2003 heas põllumajanduslikus korras). Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1.aprilliks 2013 väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele massiividele sel aastal taotlust esitada, sest põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.

PRIA küsib uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Maakasutusõigusena arvestatakse maaomandit, maakasutamiseks sõlmitud suuliseid ja kirjalikke lepinguid ning kasutusvaldust. Kinnituses palume täpsustada, et millise maakasutusõigusega on tegemist. Kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel, tuleb  lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed. Kui teil ei ole hetkel veel kehtivat kokkulepet maa kasutamiseks, siis palume esitada maaomaniku kontaktandmed, kellega teil on plaanis vastav kokkulepe sõlmida.

Info saab kodulehelt, teenuse e-PRIAst

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil www.pria.ee . Nende osas saate teha ettepaneku kasutusest väljasoleva maa uuesti kasutusele võtmiseks ja põllumassiivide piiride muutmiseks, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“.


Teenuse leiate e-PRIA portaalist (https://epria.eesti.ee/epria/) teenuste nimekirjast Pindalatoetuste alajaotusest. Selle e-teenuse kaudu põllumassiivi piiri kohta ettepanekute esitamisel kehtivad samad reeglid, mis paberil ja elektroonilise kirja teel edastatud ettepanekute puhul.

Tähelepanuks neile, kelle maad asuvad Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal, Harju- , Pärnu- ja Raplamaa lääneosas või Kagu-Eesti piirialadel – te ei pruugi praegu veebikaardilt oma massiive leida. Maa-amet tegi eelmisel suvel pilte Lääne-Eesti kohal ning PRIA uuendab valminud uute ortofotode alusel kuni märtsikuuni põllumassiivide piire. Massiivide andmed jõuavad kaardirakendustesse tagasi jooksvalt pärast seda, kui PRIA on massiivid üle vaadanud ja vajadusel muutnud.

Kindlasti palume eelnevaga arvestada, kui soovite esitada e-PRIAs 2012 aasta pindalatoetuste taotluse muudatusavaldust, kuna muutmisel olevaid põllumassiive ei saa te enne nende piiride uuendamist uuesti pindalatoetuste taotlusele lisada. Probleemi lahendamiseks pöörduge enne muudatusavalduse esitamist PRIA põldude registri büroo poole. Büroo kontrollib põllumassiivide toetusõiguslikkust ning viib need andmed esimesel võimalusel e-PRIAsse.

Kuidas edastada muudatusavaldust?

Avalduse palume esitada:

-          elektrooniliselt, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“, või
-          kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009), või
-          e-posti aadressil maa@pria.ee , või
-          lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Paberavalduse tegemiseks leiate kodulehelt piiride muutmise avalduse vormi: http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/piiriparandus.pdf

Küsimuste korra pöörduge palun põldude registri büroo poole telefonil  7377 617.

 Tagasi algusesse


 

 

Hea lugeja!

 

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

Tagasi algusesse

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee