Esilehele

PRIA infokiri - detsember 2017

  

Määratud ja makstud toetused

Lõppenud taotlusvoorud

Jooksvalt jätkuvad taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele

Teadmiseks

 


 Määratud ja makstud toetused


Noortalunikud said 4,3 miljonit eurot põllumajandusliku ettevõtlusega alustamiseks

PRIA määras 108-le noortalunikule 4 318 287 eurot põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust (MAK meede 6.1), mida valdav enamik neist soovis saada maksimaalses määras ehk 40 000 eurot. Esimene osa, 75% määratud summadest, on noortalunikele välja makstud.

Loe pikemalt pressiteatest ja vaata, kes said toetust.

Tagasi algusesse

 

PRIA maksab põllumeestele ja piimalehmakasvatajatele detsembris otsetoetused välja

Detsembrikuu lõpuks saavad  14 900 põllumeest PRIA vahendusel kätte hektaripõhised otsetoetused, 1157 loomapidajat piimalehma kasvatamise otsetoetuse ja 4485-le taotlejale on määratud pindalapõhine üleminekutoetus. Nende toetuste tänavune eelarve on kokku üle 129 miljoni euro.

Otsetoetuste ühikumäärad kinnitas PRIA toetusteks eraldatud eelarvete ning taotlustes esitatud nõuetekohaste hektarite, loomade ja määratud toetusõiguste hulga alusel. PRIA kodulehel on andmed nii ühikumäärade kui ka määratud toetusõiguste kohta, samuti koondtabel määratud toetuste kohta toetusliikide ja maakondade lõikes 13. detsembri seisuga.

Pikemat ülevaadet toetustest, kontrollidega leitud puudustest ja määratud summade vähendamisest saab lugeda artiklist.

EMKF „Kalapüügi innovatsioonitoetust“ saab taotleda eelnevalt Maaeluministeeriumi heakskiidu saanud toetuse kasutamise kava alusel; kava on avaldatud ka PRIA kodulehel eelarvega 1 813 072,5 eurot. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. Taotlusi toetuse saamiseks võtab vastu PRIA. Kava alusel sai toetust taotleda 6 projekti elluviimiseks ja PRIAle on esitatud taotlused 5 projekti elluviimiseks, millest määramised on tehtud 4-le summas 1 293 105 eurot.

 EMKF „Vesiviljeluse innovatsioonitoetust“ saai samuti taotleda heakskiidetud kava alusel. Tänavune eelarve kavas kinnitatud tegevuste elluviimiseks on 1 639 932 eurot. Taotlusi toetuse saamiseks võttis vastu PRIA. Kõik 4 kavas olnud projektiga seotud taotlused on PRIAle esitatud ja toetust määratud kokku summas 1 639 931,95 eurot.

Tagasi algusesse


Lõppenud taotlusvoorud

13.-17.novembril toimunud taotlusvoorus esitati MAK  meetme 4.2.2 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse“ saamiseks neli taotlust kogusummas 1 395 947 eurot. Käesoleva taotlusvooru eelarve on 4,85 miljonit eurot. Otsused kinnitab  PRIA hiljemalt 12. aprilliks 2018.

MAK meetme „Tunnustatud tootjarühmade loomise ja arendamise toetus“ taotlusvoor 20.-24.11.2017.  MAK 2007-2013 ehk eelmise programmperioodil tunnustuse saanud tootjarühmadest said viienda tegevusaasta toetust taotleda kaks, kes ka taotlused esitasid.  Käimasoleva perioodi meetme toetuse saamiseks esitasid tunnustatud tootjarühmad taotlusi järgmiselt: 5 tootjarühma kolmanda aasta toetuse saamiseks; 4 tootjarühma teise aasta  (neist mõnel esimese aasta) toetuse saamiseks. 2017.aastal sai tunnustuse 1 tootjarühm, kes taotleb ka esimese aasta toetust. Otsused teeb PRIA hiljemalt 7. märtsiks 2018.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetuse (EMKF meede 4.3) taotlusi võttis PRIA vastu 24.-30. novembril maaeluministri kinnitatud toetuse kasutamise kava alusel.  Toetust sai taotleda kavas nimetatud MTÜ, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega vähemalt viie viimase tegutsemisaasta jooksul. Laekus 11 taotlust summas 450 000 eurot. Otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse PRIAsse laekumises,t s.t hiljemalt 08.02.2018.

EMKF meetme 1.21 „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus”  taotlusi võttis PRIA kaluri kalapüügiluba omavatelt kalalaevade omanikelt vastu 31. märtsist kuni 30. novembrini. Tänavune eelarve on 200 000 eurot. Laekus 17 taotlust summas 19 599 eurot. Otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tegi PRIA jooksvalt 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates. Otsuste kohta on info kodulehel.

30. novembril lõppes EMKF meetme 1.15 „Püügivahendi parendamise toetus“ taotluste vastuvõtt, (vooru eelarve on 3 630 120 eurot. Kokku esitati  74 taotlust, toetusi on määratud 51-le taotlejale summas 2 114 367,09 eurot. Menetluses on veel 9 taotlust.

1.-8. detsembril sai PRIAle esitada taotlusi kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse saamiseks. Toetust makstakse meetme määruses loetletud erialade õppepraktikate juhendajatele praktika läbiviimiseks. Meetme eelarve on  10 000 eurot. Laekus 1 taotlus, mille summa selgub siis, kui  maaeluminister on kehtestanud praktikapäeva toetusemäära. Otsuse teeb PRIA 29. detsembriks.

11.-18. detsembril sai PRIAst taotleda põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust (MAK meede 4.1), mille viienda taotlusvooru eelarves on 22,5 miljonit eurot. e-PRIA vahendusel laekus tähtajaks 339 taotlust kogusummas 37 211 481eurot. Eelarve jaguneb ja taotlusi hinnatakse neljas valdkonnas:

Valdkond

Eelarve €

Taotlusi

Taotletud summa

Loomakasvatus (v.a piima-tootmine ja mesindus)

5 625 000

90

8 801 889

Muude põllumaj.-saaduste tootmine, k.s mesindus

4 500 000

60

4 875 420

Piimatootmine

6 750 000

56

9 435 988

Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine

5 625 000

133

14 098 185

Toetust rahastatakse maaelu arengukava meetmest „Investeeringud materiaalsesse varasse“. Otsused teeb PRIA hiljemalt 27. aprilliks 2018.

Tagasi algusesse


Pikema perioodi kestel  jätkuvad taotlusvoorud

LEADER kohalikuks arenguks (projektitoetused, MAK meede 19) taotlemine jätkub 3. novembril jõustunud määruse uue redaktsiooni alusel. Projektitaotluste esitamine ja menetlemine toimub uues e-PRIAs, mille kasutusjuhend on PRIA kodulehel. Meetme info juures on ka PRIA määratud toetuste kohta tabel, mida jooksvalt täiendatakse.

Koolikava toetus – asendab endiseid koolipiima, koolipuuvilja ja –köögivilja ning seotud tegevuste meetmeid. Programmis osalemiseks tuleb esmalt esitada heakskiidutaotlus. Toetust saab taotleda eelnenud kahekuulistel perioodidel tehtud kulutuste hüvitamiseks. Kõik toimingud koolikavas osalemiseks tuleb teha uue e-PRIA vahendusel. Selle kasutamise juhendi leiate PRIA kodulehelt.

 Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) - kohalikud algatusrühmad saavad PRIAle esitada projektitaotlusi, mis eelnevalt esitati neile kohapeal toimunud taotlusvoorudes. Igale piirkonnale on kinnitatud projektide rahastamiseks oma eelarve ning otsuse teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul pärast taotlusee PRIAsse laekumist.

 Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeerium heaks kiitnud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat.

Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

2017. aasta lõpuni saab PRIAle esitada taotlusi EMKF “Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi läbiviimise toetuse (meede 4.4.3) saamiseks. Toetuse abil tehtava auditi tulemusel leitakse need  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse (sh jäätmete töötlemisse) tehtavad investeeringud, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale. Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7500 ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot. Meetme tänavune eelarve on 300 000 eurot. 20. detsembriks on esitatud 7 taotlust summas 37 695 eurot.

11. detsembrist 2017 kuni 31. jaanuarini 2018 saavad mikro-, võike- või keskmise suurusega kalakäitlejad taotleda EMKF „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ (meede 4.4.4). Abikõlblikud on kulud, mis on välja toodud energia- või ressursiauditi aruandes, mis vastab maaeluministri määruse „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetusˮ (vt EMKF meetme 4.4.3 taotlusvooru materjale) § 10 sätestatud nõuetele.

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse (MAK meede 16.2) kolmas taotlusvoor toimub 27. detsembrist 2017 kuni 26.jaanuarini 2018.  Taotlusvoor on suunatud Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) piiriülestele koostööprojektidele ehk toetatakse projekte, kus tegevus toimub Eesti EIP töörühma ja mõne teises liikmesriigis loodud EIP töörühma koostöös. Kehtestatud on nõuded taotleja põhitegevusalale, müügitulule, võlakordajale, maksevõimele jne. Vooru eelarve on 1 miljon eurot.

Toidukvaliteedikavade raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetuse (MAK meede 3.2)  taotluste vastuvõtt on praegu planeeritud 15.-19. jaanuariks 2018. Taotlusvooru eelarve 2018. aastaks ei ole veel kinnitatud. Meetme määruses muudatusi ei tule.

 Tagasi algusesse

 

2018. taotlusvoorude ajakavast

PRIA kodulehel võib tutvuda 2018. aastaks planeeritud taotlusvoorude ajakavaga. Paljudel meetmetel ei ole veel juures täpseid taotluste vastuvõtu kuupäevi, vaid viide vastuvõtuks planeeritud kalendrikuule. Kuupäevad täpsustuvad aasta jooksul koostöös Maaeluministeeriumiga.

Juhime tähelepanu, et tabel täieneb jooksvalt ning sealt puuduvad praegu kirjed hektari- ja loomapõhiste toetuste kohta. Loomakasvatuse otsetoetuste taotlemine toimub traditsiooniliselt märtsis, pindala- ja keskkonnatoetuste taotlusvoor mais.

 Tagasi algusesse


Pane tähele


Muudatus põllumajandusloomade korjuste utiliseerimisel

Alates 1.jaanuarist 2018 muutub põllumajandusloomade korjuste utiliseerimisele saatmise kord. Põllumajanduslooma utiliseerimisele saatmisel ei väljastata volitatud loomaarstid enam veterinaartõendit vorm 5T.

Ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2018 asendab veterinaartõendi vormi „Kaubadokument“, mille loomapidaja ise täidab ja annab koos korjusega loomsete kõrvalsaaduste käitlejale kaasa. Kaubadokumendi vorm on printimiseks saadaval PRIA koduleheküljel loomade registri  vormide alalehel.

PRIA põllumajandusloomade registrile ei pea loomapidaja kaubadokumendi koopiat esitama, selle esitab PRIA-le loomsete kõrvalsaaduste käitleja.

 Tagasi algusesse 

 

Iga-aastane lammaste ja kitsede inventuur

Lamba- ja kitsepidajad peavad igal aastal hiljemalt 15. jaanuariks esitama PRIA põllumajandusloomade registrile nende poolt peetavate loomade arvud 1. jaanuari seisuga.

Andmed esitatakse ehitiste kaupa ning iga ehitise kohta on vaja teatada järgmised arvud: utt-tallede, uttede ja jäärade ning kits-tallede, kitsede ja sikkude arv.

Vastavaid arve saab teatada PRIA kliendiportaali e-PRIA kaudu. Samuti on vastav teave ja teatisvorm „Lammaste ja kitsede arvu teatamise vorm“ üleval PRIA kodulehel loomade registri  vormide alalehel.

  Tagasi algusesse

 

Nõusolek elektrooniliseks suhtluseks PRIAga eeldab korrektset e-posti aadressi

Nii loomakasvatuse toetuse taotlusel kui ka pindalatoetuste taotlusel ja maksetaotlusel on paljud taotlejad andnud vastavat märget tehes nõusoleku teha neile PRIA otsus teatavaks elektrooniliselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris oleval e-posti aadressil. Selle nõusoleku andnud taotlejale saadab PRIA pärast taotletud toetuse kohta otsuse kinnitamist e-kirjaga teate ja ta saab otsust vaadata e-PRIAsse saabunud dokumentide vahelehel. Paberil otsuse väljavõtet sellistele taotlejatele enam ei saadeta.  E-teade otsusest saadetakse ainult neile, kellele ei määrata toetust kõigi taotletud ühikute eest.

Palume arvestada, et alates kinnitatud otsuse kohta saadetud teate (e-kirja) väljasaatmise kuupäevast hakkab taotlejal jooksma 30-päevane tähtaeg, mille jooksul saab ta otsust vaidlustada, kui ta ei ole selle sisuga nõus.

Tuletame kõigile klientidele meelde, et nad annaksid PRIA-le oma kehtiva ja kasutuses oleva e-posti aadressi, mille kaudu vajalik info kiiresti temani jõuaks. PRIA registris olevat enda e-posti aadressi saab klient kõige kiiremini kontrollida ja vajadusel muuta uue e-PRIA teenuses „Kliendi andmed“.

Toetuste ülekandmiseks klientide pangakontodele kasutab PRIA klientide poolt registrile antud andmeid. Vigaste või muudetud andmete korral ülekanne ebaõnnestub ja toetuse saamine viibib. Palume jälgida, et PRIAle oleks antud õiged kontoandmed, vajadusel teatage registrile muudatustest!

E-posti aadressil on PRIA klientidele saatnud lisaks otsustest teatamisele ka paljusid teisi taotluste menetlemisse puutuvaid kirju ja dokumente. Uues e-PRIAs saab kliendiandmete teenuse kasutaja teha märke, et soovib PRIAga suhelda elektrooniliselt.

 Tagasi algusesse


Teadmiseks

MAK põllu- ja loomapõhiste toetuste määramine ja maksmine.

Ajavahemikus 25. jaanuarist 10. veebruarini 2018. kinnitab PRIA otsused 2017.a taotletud MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020 hektari- ja loomapõhiste toetuste kohta ning alustab seejärel veebruarikuus kõigi määratud toetuste väljamakseid. 20. detsembri 2017 seisuga kehtivate ühikumäärade kohta on koondinfo PRIA kodulehel.

Meede

Toetuse määramine

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1)

10.02.2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3)

10.02.2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4)

10.02.2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4)

10.02.2018

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4)

25.01.2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5)

10.02.2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3)

25.01.2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6)

10.02.2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5)

25.01.2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7)

10.02.2018

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2)

1.02.2018

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11)

10.02.2018

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1)

10.02.2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1)

10.02.2018

  Tagasi algusesse

 

Kiviaia taastamise toetusest

2016.aastal toimunud kiviaia taastamise toetuse taotlusvooru käigus rahastamise-otsuse saanud 197st projektist on 11.detsembri 2017 seisuga lõplikult teostatud 53 projekti ja osaliselt 27 projekti. PRIA on toetusteks välja maksnud 287 819,90 eurot (eelarve oli 1,5 miljonit eurot). Välja maksmata on jäetud 405,30 eurot viie projekti kohta. Põhjuseks on olnud mõõtmiste ebatäpsused või tuli lappimisel kividest pisut puudus.

Kiviaedade taastamise ja aruande esitamise tähtaeg on I taotlusvoorus toetuse saajatel 7. juuni 2018 ning seaduslikest alustest tulenevalt puudub PRIA-l alus tähtaja pikendamiseks. Kahjuks ei ole üle poole rahastamisotsuse saanud projektide kohta veel aruandeid esitanud. Tuletame meelde, et kui projekti teostatakse mitmes osas, siis peab esimene osaline aruanne jõudma PRIAsse hiljemalt 31.12.2017, kuna 2018. aastal saab esitada vaid ühe ja seega lõpliku aruande.

2018. aasta 5. veebruaril avaneb käesoleva programmperioodi teine kiviaia taotlusvoor, kus jagame kiviaia taastamiseks 1 miljonit eurot. Võrreldes varasemaga on lisandunud rakendussäte, mille kohaselt ei saa taotleda toetust kiviaia sellise osa taastamiseks, mis asub Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohas.

Peatselt on eelolevaks taotlusvooruks vajalik materjal ka PRIA kodulehel üleval, kuid praegu leiate meetme määruse Riigi Teatajast.

Enne kiviaia-toetuse taotluste vastuvõttu on kavandatud kolm infopäeva erinevates maakondades.

 Tagasi algusesse

  

Püsirohumaid on vaja jätkuvalt säilitada

2016. aasta pindalatoetuste taotluste andmete alusel oli Eesti riigi tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga vähenenud üle 5%. Seetõttu määrati 2017. aastaks püsirohumaa tagasirajamise kohustus taotlejatele, kelle kasutuses oli viimase kahe aasta jooksul üles haritud püsirohumaa.  Samuti kehtestati 2017. aastal üldine püsirohumaade ülesharimise keeld. 

2017. aastal täitis Eesti riik tervikuna püsirohumaade säilitamise nõude ning seetõttu 2018. aastaks uut täiendavat tagasirajamise kohustust ei määrata.

2017. aastal täitsid tagasirajamise kohustuse täielikult 1134 taotlejat kokku 5027,6 ha ulatuses.  Osaliselt või täielikult jätsid kohustuse täitmata 416 taotlejat kokku 1216,51 ha ulatuses. Lisaks hariti vaatamata keelule üles veel 2764,87 ha püsirohumaad.

Tagasirajatud püsirohumaad peab samal kohal säilitama. Kui  maa, kuhu püsirohumaa tagasi rajati, läheb üle teisele taotlejale, läheb talle üle ka kohustus püsirohumaa samas kohas säilitada.  Taotlejad, kes püsirohumaad kogu kohustuse ulatuses tagasi ei rajanud, peavad ülejäänud püsirohumaa tagasi rajama 2018. aastal. Tagasi rajamata jätmine või juba tagasi rajatud püsirohumaa ülesharimine toob kaasa kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade (nn rohestamise, ROH) toetuse vähenduse.

  Tagasi algusesse

 

PRIA teenindusaeg pühadeperioodil

PRIAs on 22. ja 29. detsembril seoses saabuvate pühadega lühendatud teenindusaeg kuni kella 13.00ni. 25. ja 26. detsembril ning 1. jaanuaril oleme suletud. Ilusat pühadeaega!

  Tagasi algusesse 


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee