Esilehele

PRIA infokiri - detsember 2016

  

Lõppenud taotlusvoorud

Määratud toetused

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele

Teadmiseks

 


 Lõppenud taotlusvoorud


21.-25. nov said tootjarühma loomise ja arendamise toetust taotleda põllumajandustootjaid ühendavad tunnustatud tootjarühmad, kes olid sellega alustanud MAK 2007-2013 meetme 1.9 raames. Taotlusi laekus kolm summas ligi 192 500 eurot, eelarve on 362 000 eurot.  Otsused teeb PRIA 23. jaanuariks.

Samal perioodil said tunnustatud tootjarühmad analoogset toetust taotleda MAK 2014-2020 meetme 9.1.2 alusel, mille eelarve on selles taotlusvoorus 0,9 mln eurot. Laekus 16 taotlust summas 1,32 mln eurot. Otsused valmivad 23. jaanuariks.

PRIAs kestab oktoobrikuus laekunud põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste menetlemine. 238 taotluses sooviti toetust kokku 9,47 mln eurot, eelarve on 4 miljonit. Otsused koostab PRIA hindamiskriteeriumide alusel koostatud paremusjärjestuse põhjal 11. jaanuariks.

12.-16. detsembril toimus põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt keskmise suurusega ettevõtetelt ja suurettevõtetelt (MAK meede 4.2.2, eelarve 4,7 mln eurot) ning tunnustatud tootjarühmadelt (MAK meede 4.2.3, eelarve 4 mln eurot). Infokirja ilmumise ajaks ei ole taotlusvoorude tulemused veel teada.

28.novembrist 12. detsembrini võttis PRIA vastu kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse taotlusi. Taotlusvooru eelarve on 10 000 eurot, laekus  4 taotlust summas 6388 €. Otsused teeb PRIA 30. detsembriks.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetuse (EMKF meede 4.3) taotlusvoor toimus 5.-9. detsembril,  Esitati üks taotlus summas 150 000 €, vooru eelarve on 430 000 eurot. Otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Tagasi algusesse


Määratud toetused


Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetust määrati 8 taotlejale kokku 7475 eurot, nende nimekiri on siin.

2016. aastal maksis PRIA turuarendustoetust 70 maksetaotluse alusel kokku 853 470 eurot.

Tagasi algusesse

 

Otsetoetused jõuavad jõuluks põllumeeste ja loomapidajateni

 

12. detsembril alustas PRIA tänavuste otsetoetuste väljamakseid ning detsembri lõpuks saavad kaheksat liiki toetused põllumeestele ja loomakasvatajatele välja makstud. Euroopa Komisjon eraldas Eestile nendeks toetusteks kokku 114,56 miljonit eurot.

Loe pikemalt pressiteatest ja artiklist

Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Praegu jätkuvad taotlusvoorud


LEADER kohalikuks arenguks(projektitoetused, MAK meede 19) jätkub jooksvalt. Meetme info juures on ka tabel PRIA poolt määratud toetuste kohta, mida jooksvalt täiendatakse.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus – nii heakskiidu kui toetuste taotlemine toimub jooksvalt.

Lõssipulbri eraladustamine on avatud 28. veebruarini 2017.

Piimatoodete sekkumiskokkuostu kestab 30. septembrini 2017, kokkuostu saab pakkuda võid ja lõssipulbrit.

Puu- ja köögiviljasektori erakorralist toetust saab igas EL liikmesriigis taotleda kokku 3000 tonni teatud viljade turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise või toorelt koristamise hüvitamiseks. Taotlusi saab PRIA vahendusel esitada 31. juulini 2017.

Kalanduspiirkondade kohaliku algatusrühma toetust (EMKF meede 3.2) saab taotleda 15. detsembrini 2016. PRIA teeb rahastamisotsused 25 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab alates 28. novembrist kuni 30. detsembrini taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeerium heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat liidus või sellest väljaspool. Toetustaotluste vastuvõtt jätkub 2017. aastal.

Tagasi algusesse

 

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus)


Kuni aasta lõpuni saavad kalanduspiirkondade kohalikud algatusrühmad esitada PRIAle EMKF meetme 3.3 põhjal kohaliku arengu strateegia rakendamiseks projektitaotlusi, mis eelnevalt esitati kohapeal toimunud taotlusvoorudes. Igale piirkonnale on kinnitatud projektide rahastamiseksoma eelarve ning otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul pärast projektitaotluste PRIAsse laekumist.

16. detsembriks olid kohalikud algatusühmad PRIAle taotlusi edastanud järgmiselt:

Algatusrühma piirkond

Esitamise aeg

Piirkonna strateegia eelarve 2016, €

Taotluste arv

Taotletud summa

Otsuste tähtaeg

 Peipsi kalanduspiirkond

28.10.2016

1 600 000

38

206 903

9.01.2017

 Võrtsjärve kalanduspiirkond

 22.11.2016

258 158

23

364 871

1.02.2017

 Saaremaa kalanduspiirkond

 2.12.2016

1 255 191

15

984 096

13.02.2017

 Pärnu kalanduspiirkond

2.12.2016

1 026 129

27

790 000

13.02.2017

 Hiiumaa kalanduspiirkond

5.12.2016

538 610

22

484 397

14.02.2017

 Läänemaa kalanduspiirkond

 29.11.2016

676 472

27

1 309 219

8.02.2017

Projektitoetuse taotluste  vastuvõtt jätkub järgmisel aastal.

Tagasi algusesse

 

Teadmussiirde ja teavituse toetus tegevusteks maakondades


16.-20. jaanuaril toimub teadmussiirde ja teavituse toetuse (maakondliku ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede alameetmed 1.1; 1.2; 1.3). Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010 ja elektrooniliselt e-posti aadressil info@pria.ee.

Maakondlikuks tegevuseks loetakse ühe maakonna lõppkasusaajale suunatud tegevus - täiendkoolitus, infopäev, konverents, koolitus- või käsiraamat, esitlustegevus, ettevõtte külastus, õpiring, õppematerjal, teabematerjali või elektroonilise väljaande väljaandmine või haldamine. Toetust võib taotleda toetatavas tegevuses kogenud juriidiline isik või asutus, kellel on seadusest, põhikirjast või põhimäärusest tulenev tegevus täiskasvanute koolitamine. Täpsem info on PRIA kodulehel. Eelarveks on planeeritud kokku 230 510 eurot, mis kinnitatakse maakonniti konkreetsete summadena.

Tagasi algusesse

 

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus


Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“ esimene taotlusvoor on planeeritud veebruarikuusse. Toetust saab kalalaeval või laeva varustuses tehtavateks investeeringuteks, mis on vajalikud selleks, et vähendada saasteainete või kasvuhoonegaaside heiteid ja suurendada kalalaevade energiatõhusust.

Meetme määrus avaldati Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/104102016005

Toetust võib taotleda rannapüügilaeva omanik, kellele on antud kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kaluri kalapüügiluba kalapüügiks merel või siseveekogul.

Toetust antakse programmiperioodi 2014-2020 jooksul ühe rannapüügilaeva kohta ühel korral ning tingimusel, et laeva ajakohastamise tulemusena ei suurene laeva mootori võimsus. Ühe taotlusega võib taotleda toetust ühe rannapüügilaeva mootori asendamiseks või ajakohastamiseks.

Millistele nõuetele peab rannapüügilaev vastama, ja milliste kulutuste jaoks saab toetust,  sätestab täpsemalt meetme määrus. Toetust antakse kuni 30% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

PRIA teatab kodulehel ja väljaandes Ametlikud Teadaanded kuupäeva, millest alates hakatakse taotlusi vastu võtma. Vastuvõtt 2017.a kestab kas võetakse taotlusi vastu kuni sama aasta 30. novembrini või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud eelarve ammendumiseni. Praegu ei ole eelarve veel teada.

Tagasi algusesse

 

Uue aasta taotlusvoorude prognoositav ajakava


Koostöös Maaeluministeeriumiga on valminud 2017. a toetuste  taotlusvoorude prognoositav ajakava. Planeeritud ajakavas võib mitmesugustel põhjustel tulla aasta jooksul muudatusi, mille kohta teeme parandused ka ajakavasse ning teavitame muudatustest kodulehel ja infokirjas. Investeeringumeetmete taotlusvoorude eel avaldame eelteated Ametlikes Teadaannetes.

Loomakasvatuse ja taimekasvatusega seotud toetuste taotlemine on planeeritud samasugustele perioodidele nagu varasematel aastatel: loomakasvatuse otsetoetused märtsikuus, pindalatoetused ning MAK hektaripõhised ja loomadega seotud toetused maikuu algusest juuni keskpaigani.

Piimatootjatele ja seakasvatajatele lubatud EL erakorralise toetuse taotlemise aega ja toetuse saamise tingimusi ei ole võimalik veel avaldada, sest meetme määrust praeguseks ei ole.

Tagasi algusesse


Pane tähele


Otsetoetuste finantsdistsipliin ja assigneeringute tagasimakse


Sarnaselt varasemale kehtestasid Euroopa Parlament ja Nõukogu ka käesolevaks toetuste perioodiks nn finantsdistsipliini (FD) reeglid, mille alusel tuleb taotleja otsetoetuste summa üle 2000 euro jäävat osa vähendada kriisireservi kogumiseks.  Kuna eelmisel aastal FD korras kogutud raha kriisireserviks ära ei kasutatud, makstakse see tänavu tagasi.

PRIA kodulehel on FD arvestuse kohta põhjalikum selgitus koos arvutusnäidetega, samuti on FD kohta info taotlejale koostatud otsusel.

Tagasi algusesse

 

Ülesharitud püsirohumaid tuleb hakata tagasi rajama


Kõik soovivad, et aktiivse põllumajandustootmise juures ei saaks pöördumatult kahju hea elukeskkond ja loodus. Sellepärast on EL-i ühise põllumajanduspoliitika reeglites seotud ühtne pindalatoetus rohestamise nõuetega, mille hulka kuulub püsirohumaa säilitamine. Esmakordselt on Eestis püsirohumaid üles haritud lubatust rohkem ning ülesharijatel tuleb hakata neid 2017. aastal tagasi rajama.

Kuidas seda arvestatakse ja mida nüüd ette võtta, loe pikemalt.

Tagasi algusesse


Teadmiseks


Piimatootmise vähendamise toetuse soovijatelt oodatakse maksedokumente


Septembrikuus oli piimatootmise mahtu vähendada kavatsevatel piimalehmapidajatel võimalus taotleda selleks Euroopa Liidus rakendatud toetust. Esimese taotlusvooru klientidel pidi vähendamine toimuma oktoobris, novembris ja detsembris saadava toorpiima osas. Piimatootmise vähendamise toetuse maksetaotluseid koos vajalike dokumentidega saab hakata PRIA-le esitama alates 1.jaanuarist .2017.

Vormi leiate http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimatootmise_vahendamise_toetus/

Tagasi algusesse

 

MAK keskkonnatoetuste kohustuse all oleva pinna vähendamisest

 

12. detsembril saatis PRIA e-postiga kohustuste vähenemise teavitused neile, kellel on MAK keskkonnasõbraliku majandamise ja/või –aianduse, mahetootmise või poolloodusliku koosluse hooldamise toetusega seoses 2015. aastast kehtiv MAK 2014-2020 perioodi kohustus, millega seotud pindala on käesoleval aastal mullusega võrreldes vähenenud.  Piirkondliku mullakaitsetoetuse osas saadeti analoogsed teavitused välja juba 19. oktoobril.

Esmakordselt said nende toetuste taotlejad sellise sisuga teavitused kohustuste vähendamiste kohta siis, kui esitasid e-PRIAs 2016. a pindalatoetuste- ja maksetaotlust. Kui klient taotles põllumassiivil toetust vähem kui oli kohustusealust pinda, siis taotluse esitamisel kuvati talle vastav teade, milles näidati põllumassiivi number ja vähenenud pind. See info salvestati taotlejale ka e-PRIA koondinfosse.

Tegemist oli nö esmase kontrolli tulemustega, mille puhul ei arvestatud põllumassiivide registris tehtud muudatusi (nt põllumassiivi numbrite muudatusi) ega taotluse kontrolli tulemusi.

Kohustuste vähenemiste väljaselgitamisel võeti aluseks taotleja 2015. aastal joonistatud/kindlakstehtud põllu piirid ning 2016. a joonistatud põllu piirid, samuti ortofotode mõõtmiste ning kohapealsete kontrollide tulemused. Juhul kui põldude välispiirid võrreldes 2015. aastaga muutusid, tekkis taotlejale sellest kohustuse vähenemine. 5-aastase kohustusega toetuste puhul tuleb taotlejal jätkata oma kohustust nendes piirides, millisele kohustus võeti.

12.12.2016 teavituse mõte seisnes selles, et anda klientidele veelkord võimalus oma vähenenud kohustusealused pinnad üle vaadata. Praeguseks on lõppenud kontrollid, mis võivad taotlemisega võrreldes kohustuse vähenemist mõjutada, samuti on seoses põllumassiivi numbrite muudatustega kohustused üle kantud vanadelt põllumassiividelt uutele. Klientidel on võimalik oma kohustuse andmetega tutvuda e-PRIA kliendiportaalis teenuses „Pindala- ja loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine ja üleandmine“.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 art 47 lg 2 sätestab, et kui kohustusega hõlmatud kogu maa, osa sellest või kogu põllumajanduslik majapidamine antakse üle teisele isikule, võib see teine isik kohustuse (või üleantud maale vastava kohustuse osa) järelejäänud ajaks üle võtta või see lõpeb ning kohustuse kehtivusaja eest tagasimaksmist ei nõuta. See tähendab, et kui taotlejal lõpeb mingi maa osas rendileping ning sellele maale võetud kohustust üle ei võeta, siis selles osas ei küsi PRIA taotlejalt varasemalt makstud toetust tagasi. Sellistest maadest peaks taotleja PRIAt kindlasti ka teavitama.

Kui taotleja leiab oma kohustuste andmetega tutvudes, et osade kohustusega hõlmatud põldude osas on taotlemise märked jäänud tegemata või ei ole kõik kohustusega seotud põllud taotlusele lisatud, tuleb PRIAle esitada pindalatoetuste- ja maksetaotluse muudatusavaldus, millega lisatakse taotlusele puuduvad taotlemise märked või põllud.

Kes soovib vähenemiste kohta esitada selgitusi või vastuväiteid, saab seda teha, esitades tekstidokumendid  e-PRIA kliendiportaalis „Teenused“ menüüs alajaotise „Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ vahendusel.

Kui teatise saajal pretensioone ei ole, siis ei pea ta PRIA teavitusele vastama.

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee