Esilehele

PRIA infokiri - detsember 2015

   

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

Teadmiseks


 Mis oli ja mis tuleb


Lõppenud taotlusvoorud


30. okt – 6. nov toimus põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 4.2) taotlusvoor kahele sihtgrupile: tunnustatud tootjarühmadele ning keskmise suurusega ettevõtetele ja suurettevõtetele.

Tootjarühmadelt laekus 6 taotlust summas 4 854 477 eurot (taotlusvooru eelarve on 3,86 miljonit eurot). Keskmistelt ja suurettevõtetelt laekus 18 taotlust summas 7 896 902 eurot, eelarve on 4,8 mln eurot. Otsused teeb PRIA hiljemalt 1. aprilliks 2016.

Tagasi algusse

 Määratud toetused


218 noortalunikku saavad 8,68 miljonit eurot toetust

PRIA määras 218 põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale kokku 8 683 279 eurot toetusi, mis jõuab alates tänasest toetuse saajateni.

Tegemist on Maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 meetmega 1.2, mille viimane taotlusvoor toimus augustikuus. Maaeluministeeriumi ettepanekul muudeti MAKi eelarvet selliselt, et veel kasutamata vahendite arvel sai võimalikuks suunata 8,7 mln eurot alustavate põllumajandusettevõtjate toetamiseks.

Kokku oli menetluses 377 taotlust, toetus jäi määramata neist 159-le. Loe toetuste määramisest pikemalt kodulehelt! Toetusesaajate nimed on siin tabelis.

Tagasi algusse

 

PRIA kinnitas 2015. aasta otsetoetuste ühikumäärad


1.detsembril kinnitas PRIA tänavused looma- ja hektaripõhiste otsetoetuste ühikumäärad. Euroopa Komisjon on eraldanud Eestile 2015. a taotletud seitset liiki otsetoetuste maksmiseks kokku 114 378 000 eurot.

Tänavu maikuus toimus pindala- ja loomatoetuste taotlemine uue rahastusperioodi toetusmeetmete reeglite kohaselt, rakendus hulk uusi nõudeid ja toetusi.

„Suurim  erinevus varasemaga võrreldes on ühtse pindalatoetuse ehk ÜPTga,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu. „2015. aastast alates saavad kõik maaharijad koos ÜPTga ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetust. ÜPT ühikumäär eraldi on küll tänavu madalam kui eelmisel aastal, aga kõigil lisandub ÜPTle ka rohestamise toetus ja kahe toetuse ühikumäärade summa kokku on võrreldav endise ÜPTga.“

 Esmakordselt rakendus tänavu ka puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus ja noored põllumajandustootjad võisid saada kuni 39 hektari kohta kõrgema määraga toetust. Euroopa Liidu poolt rahastatakse ka otsetoetusi piimalehma, ammlehma, ute ja kitse väikeste karjade kohta.

Mullu maksti Eestis kolme liiki otsetoetusi ligi 108 mln euro ulatuses, tänavune otsetoetuste eelarve on üle 6 mln euro suurem.

PRIA kehtestab 2015. a otsetoetustele järgmised ühikumäärad:

1.ühtne pindalatoetus - 79,51 eurot/ha;

2. kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus - 36,14 eurot/ha;

3. noore põllumajandustootja toetus - 19,87 eurot/ha kuni 39 ha kohta;

4. puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus - 572,86 eurot/ha;

5. ammlehma kasvatamise otsetoetus - 91,32 eurot/loom;

6. piimalehma kasvatamise otsetoetus - 130,80 eurot/loom;

7. ute ja kitse kasvatamise otsetoetus -15,88 eurot/loom.

Nendele taotlejatele, kelle osas on kõik kontrollid lõpetatud, kinnitab PRIA otsetoetuste määramise ja taotluste rahuldamata jätmise otsused 10. detsembriks ning kuu keskel algab toetuste liigiti väljamaksmine. „Alustame väljamakseid neile, kelle summadelt pole vaja teha vähendusi ja tasaarveldusi,“ kinnitab Andrus Rahnu.

 Toetuse eeldatavat laekumise aega ja summasid näeb iga taotleja enda kohta e-PRIAs teenusest „Maksed ja võlgnevused“. Info läheb e-PRIAsse üles kõigi, sh nende kohta, kes esitasid taotluse paberil. Andmed on e-PRIAs on nähtavad niipea, kui makseotsus on koostatud ja riigikassale edastatud.

Tagasi algusse

 

Käimasolevad ja detsembris saabuvad taotlusvoorud


Jätkuvalt kestab PRIA vahendusel koolipiima programm ning koolipuuvilja- ja köögivilja programm. Mõlemat toetust saab taotleda kahekuuliste perioodide kohta, uus periood algas 1. detsembril.

Turukorralduse valdkonnas kestab piimatoodete (või ja lõssipulbri) sekkumiskokkuost.

19. oktoobrist 2015 kuni 15. jaanuarini 2016 saab esitada taotlusi juustu eraladustamiseks.

Või eraladustamise perioodi on pikendatud 29. veebruarini 2016 ning sama kuupäevani võib PRIA vahendusel taotleda kulude hüvitamist ka lõssipulbri eraladustamiseks.

 14.-18. 2015 detsembrini saab esitada taotluseid põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parendamise investeeringutoetuse saamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.1). Nõudeid ja tingimusi aitab mõista selgitav artikkel. Huvilistel soovitame läbi lugeda ka info eeloleva taotlusvooruga seotud  muudatuste kohta (taotleda saab vaid e-PRIAs, kehtib uus kord liisingu kasutamisel ja volituste esitamisel) rubriigist „Pane tähele!“ allpool.

Tagasi algusse


 Pane tähele!


 Põllumajandusettevõte tulemuslikkuse parandamise toetust saab taotleda ainult e-PRIAs


 14.-18. detsembrini toimuv taotlusvoor on esimene suurele sihtgrupile suunatud toetusmeede, mis avatakse ainult PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs. Paberil taotluseid esitada ei saa.

Loe lähemalt, mida tähendab taotluse täitmine e-PRIAs.

Tagasi algusse

 

Muudatustest toetatavate investeeringute tegemisel liisingu abil


Maaelu Arengukava perioodil 2014-2020 on investeeringutoetuste taotlejatele võrreldes varasemaga muutunud liisingu kui abikõlbliku finantseerimisviisi kasutamise reeglid.

Seni maksis PRIA toetuse summa täies ulatuses otse liisingufirmale pärast seda, kui taotleja oli PRIA-le esitanud korrektse maksetaotluse ja see oli saanud heakskiidu. Alates meetme „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ III voorust ei maksa PRIA enam toetust  liisingufirma  arvelduskontole, vaid taotlejale tema igakordsete maksetaotluste ehk tasutud liisingumaksete alusel.

Pikem selgitus on PRIA kodulehel.

Tagasi algusse

Euroopa Kalandusfondi toetustega seotud kuludokumente saab esitada aasta lõpuni


PRIA juhib tähelepanu, et EKF meetme 2.1 "Vesiviljeluse investeeringutoetus" 2014. a taotlusvooru ja meetme 2.3 "Investeeringud töötlemisse ja turustamisse" 2015. aasta taotlusvooru toetustega rahastatavad tegevused peavad olema ellu viidud ja seda tõendavad kuludeklaratsioonid tuleb PRIAle esitatada hiljemalt kui 31. detsembril 2015. aastal. Hiljem esitatud kuludeklaratsioonides esitatud kulusid ei saa PRIA abikõlblikeks lugeda.

Palume teavitada PRIAt kohe, kui te mingil põhjusel oma investeeringut ellu ei vii.

Tagasi algussePRIA kolib


PRIA keskus kolib Tartus senisest asukohast Narva maanteel uude  majja aadressil Tähe 4.  Kolimine toimub kahes osas – esimesena asub juba 9. detsembril uues majas tööle PRIA registrite osakond.

Registrite osakonna kolimine ei too meie klientide jaoks kaasa märkimisväärseid katkestusi. Kuni 8. detsembrini (kaasa arvatud) teenindab registrite osakond kliente senises asukohas Sõbra tn 56 ning juba järgmisel päeval alustatakse Tähe tn 4. Osakonna telefoni- ja faksinumbrid ning töötajate meiliaadressid ei muutu. Infot loomade ja toetuste registriga seoses saab jätkuvalt infotelefonil 731 2311.

Neil, kel on vaja pöörduda registrite osakonda perioodil 8.dets – 8.jaanuar, palume oma tulekust eelnevalt teada anda infotelefonil.

Keskuse senises peahoones Narva mnt 3 ja 9 tegutsevad osakonnad ning Tartumaa teenindusbüroo kolivad uude majja 8.-15. jaanuaril 2016. Peahoone kolimine tähendab ka mitmesaja arvuti, asutuse serveri ja telefonide liigutamist ja ühendamist. See toob paratamatult kaasa lühiajalisi katkestusi PRIA infosüsteemide toimimisel ja klientide teenindamisel.

Teeme omalt poolt kõik võimaliku, et süsteemide tõrked oleksid minimaalsed; teavitame neist kindlasti oma kodulehel ja sotsiaalmeedias. Kolimise ajaks taotlusvoore planeeritud ei ole.

Detsembris 2015 lõpeb PRIA keskuse seniste ruumide rendileping. Maaeluministeerium on juba mitu aastat tagasi teinud otsuse võimalust mööda koguda oma haldusala asutused maakondades samadesse hoonetesse. Tähe 4 majja kolivad lisaks PRIAle ka teised Tartus paiknevad Maaeluministeeriumi hallatavad asutused.

Vaata kaardilt, kus asub Tähe 4!

Tagasi algusse

 

PRIA võtab kasutusele uue volituste ja esindusõiguste süsteemi


Mugavamaks esindusõiguste haldamiseks on PRIA arendanud välja uue volituste süsteemi, kus kõik kliendi esindusõigused on keskselt nähtavad ning kliendil ei ole iga tegevuse jaoks enam vaja eraldi volitust anda. Esimesena rakendub uus süsteem tulemuslikkuse parandamise toetuse taotlejatele.

Taotlusvooru jaoks vajalikud volikirjad tuleb seekord esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel või paberkujul. Seetõttu palub PRIA kõigil taotlusvoorus osaleda soovijatel kindlasti mõelda vajalikele volitustele juba enne 14. detsembrit, mil algab taotlusvoor!

Uue süsteemi ja volituste esitamise kohta on selgitused kodulehel.

Tagasi algusse


Teadmiseks


Toetuste määramisel arvestatakse kontrollide tulemusi


1.detsembril kinnitas PRIA otsetoetuste ühikumäärad ning alates 10. detsembrist valmivad otsused. Seejärel algab otsetoetuste väljamaksmine. Makseotsuste koostamisel arvestatakse kindlasti toimunud kontrollide tulemusi - rikkumised toovad kaasa toetuse vähendamisi. Mida tuvastasid kohapealsed ning nõuetele vastavuse kontrollid? Loe kodulehelt!

Tagasi algusse

 

Erakorraline toetus sigade ja piimalehmade kasvatajatele


Maaeluminister kinnitas loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorralise toetuse nõuete määruse, mille alusel makstakse tänavu PRIA vahendusel piima- ja sealihatootjatele välja 10,56 miljonit eurot erakorralist abi.

Toetuse tingimusi kirjeldab ka ministeeriumi pressiteade.

PRIA valmistub toetuse ühikumäärade kinnitamiseks hiljemalt 11.detsembril ning toetuste väljamaksmiseks käesoleva aasta jooksul. Loomakasvatajad selleks taotluseid esitama ei pea.

Tagasi algusse

 

Eraisikutele makstavate toetuste tulumaksustamisest


Tuletame meelde, et alates 1.jaanuaril 2015.a  jõustus Eestis tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel maksustatakse tulumaksuga füüsilistele isikutele ehk eraisikutele  makstavad põllumajandus- ja maaelutoetused.

Seadus on pannud PRIAle kohustuse eraisikutele makstavatelt toetustelt tulumaks kinni pidada. 2015. aastal on tulumaksu määr  20 % ja maksuvaba tulu 154 eurot kuus.

Toetust saavatel eraisikutel on võimalus esitada PRIAle avaldus selle kohta, et toetuselt tulumaksu kinnipidamisel arvestataks maksustatavalt summalt eelnevalt maha tulumaksuvaba määr. (Kui tulu saadakse mitmest allikast, siis tuleb arvestada, et maksuvaba tulu määr ei rakendu iga tulu puhul eraldi, vaid 154 eurot kuus kokku). Arvestuste õigsust kontrollib Maksu-ja Tolliamet).

Avalduse võib esitada vabas vormis, kuid seal peaksid kindlasti olema järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, PRIA toetustega seoses maksuvaba tulu rakendamise alguse kuupäev. Palume avaldusele lisada kinnituse, et samasisulist tulumaksuvaba määra rakendamise avaldust ei ole esitatud ühelegi teisele väljamakse tegijale.

Avaldust  saab saata

-          e-kirjaga digitaalselt allkirjastatult aadressil pria@pria.ee

-           või vormistada paberil ning anda PRIA maakondlikus teenindusbüroos klienditeenindajale

-          või saata posti teel aadressil Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Narva mnt 3, 51009 Tartu. NB! Alates 8. jaanuarist 2016 kolib PRIA keskus uude asukohta ning palume kirjad postitada aadressil Tähe tn 4, 51010 Tartu.

Infot kinnipeetud tulumaksu kohta saab PRIA finantsarvestuse büroost tel 7371 351 või 7371 294.

Tulude deklareerimisega seotud küsimustega palume pöörduda otse Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 1811 või e-kirja teel aadressil fyysisik@emta.ee. Lisainfot toetuste maksustamise kohta leiate EMTA kodulehelt http://www.emta.ee/?id=27393

Tagasi algusse

 

2016. aasta toetuste ajakavast


Toetustaotluste vastuvõtu ajakava esialgne versioon 2016. aastaks on PRIA ja Maaeluministeeriumi koostöös kirja saanud. See on avaldatud PRIA kodulehel. Palume kindlasti arvestada, et tegemist esialgse plaaniga, mis võib edaspidi oluliselt muutuda. Saabuvate taotlusvoorude kohta avaldame infot kodulehel, e-infokirjas, investeeringumetmete kohta ka Ametlikes Teadaannetes. 

Tagasi algusse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe avavaate alumises paremas servas asuva kastikese kaudu.

Head lugemist!

PRIA 

 

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee