Esilehele

PRIA infokiri - detsember 2014

  

Mis oli ja mis tuleb

Määratud ja makstud toetused

Pane tähele!

Teadmiseks

 


Mis oli ja mis tuleb

Jätkuvad taotlusvoorud
Fond Meede Vastuvõtmise aeg 2014 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  jooksvalt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad detsembris
EKF** 2.1  Vesiviljeluse investeeringutoetus 1.-7.dets Posti teel: PRIA Keskus 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates 
EKF** 3.4 "Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” 1.-7.dets Posti teel: PRIA Keskus 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates 

*MAK - Eesti maaelu arengukava 2007-2013

**EKF - Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

 

NB! 2015.a orienteeruva  toetuste ajakavaga on võimalik tutvuda PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/.

Tagasi algusesse

 

Nõuandetoetuse taotlusi laekus eelarvest rohkem


Kuigi veel novembri kolmanda nädalaseisuga oli nõuandetoetuse taotlusi esitatud nii vähe, et meetme eelarve tundus jäävat täies mahus kasutamata, laekus neid taotlusperioodi viimastel päevadel nii palju, et vastuvõtt tuli 28. novembril lõpetada ja eelarvest kõigile ei jätku.

MAK meetme 1.3.1 nõuandetoetuse taotlusi võttis PRIA vastu 3.märtsist alates.  Vastuvõtt kestab määruse järgselt kas 30. novembrini või on PRIAl õigus lõpetada taotluste vastuvõtt siis, kui neid on esitatud 90% ulatuses meetme eelarvest.

Meetme eelarve on 0,5 mln eurot. Kokku laekus PRIAle tänavu 633 taotlust, neist 131 viimasel töönädalal ja 71 kahel viimasel päeval. 28.nov ennelõunal oli PRIA sunnitud vastuvõtu lõpetama, sest taotletud summa ligines juba eelarve omale. Kui kõik taotlused ka posti teel kohale jõudsid ja sisestatud said, selgus, et taotletud on 23 529 eurot eelarvest rohkem.

Konsulteerinud Põllumajandusministeeriumiga, hakkab PRIA nüüd koostama  28.novembril saabunud või postitatud taotluste paremusjärjestust. Hindamisel lähtutakse sellest, milliseid teisi toetusi on nõuandetoetuse soovija saanud – mida rohkemaid muid toetusi ta sai, seda rohkem kogub tema taotlus punkte.

Nõuandetoetused määratakse ja makstakse välja 50 tööpäeva jooksul korrektse taotluse laekumisest arvates.

Tagasi algusesse


Määratud ja makstud toetused

Novembris ja detsembri alguses määratud toetused
  Koolipiimatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel
  Ühtne pindalatoetuse taotlemine ja toetusõiguste üleandmine 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
  Piimasektori eritoetus 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
  Seakasvatuse eritoetus 2014  Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusesse

 

Otsetoetuste ühikumäärad on varasemast kõrgemad

 

PRIA kinnitas 24. novembril kolme liiki otsetoetuse tänavused ühikumäärad ning praegu kestab nende väljamaksmine. 19. detsembriks maksame välja üle 108 miljoni euro otsetoetusi ja ligi 2 mln mullu finantsdistsipliini korras kinnipeetud summasid.      

Ühtse pindalatoetuse (ÜPT) määr on tänavu 114,09 eurot/hektari kohta. Piimasektori eritoetust (ERI) kuni 100-pealiste piimakarja pidajatele makstakse arvestusega 102,53 eurot esimese 50 piimalehma kohta. 51-100 pealise piimakarja puhul korrutatakse ühikumäär koefitsiendiga 0,8. Tänavu sai esimest korda taotleda seakasvatuse eritoetust (SET). Selle määraks kujunes 9,5 eurot esimese 15 000 looma kohta ja üle 15 000 looma kohta maksmisel korrutatakse ühikumäär koefitsiendiga 0,5.

Toetuste ühikumäärad on aasta-aastalt tõusnud:

Aasta Ühikumäär (eurodes)
ÜPT ERI SET
2007 48,55    
2008 59,6    
2009 70,8    
2010 80,9 73,98  
2011 91,1 81,84  
2012 100,48 86,95  
2013 109,2 97,4  
2014 114,09 102,53 9,5

Tagasi algusesse

 

Finantsdistsipliini vähendus ja assigneeringute tagasimakse 2014. aastal

 

2013. a novembris kehtestas Euroopa Nõukogu nn finantsdistsipliini (FD) reeglid, mille alusel tuli ühtse pindalatoetuse (ÜPT) ja piimasektori eritoetuse (ERI) üle 2000 euro ulatuvat summat vähendada 2,453658% võrra ning koguda kriisireservi. Vähenduse summa peeti kinni ÜPTst. Kinnipidamine kehtestati klausliga, et kui summat põllumajandussektori kriisireservina 2014. finantsaasta jooksul ära ei kasutata, tuleb see otsetoetuste taotlejatele tagasi maksta.

2014. a on olukord muutunud, FD vähenduse protsendiks on kehtestatud 1,302214% ja vähendatakse otsetoetuste – ÜPT, ERI ja seakasvatuse eritoetuse (SET) üle 2000 euro ulatuvast summat proportsionaalselt. Nt kui taotlejal on ÜPT ja ERI, siis vähendus arvutatakse mõlema summa pealt kokku ja vähendus tehakse proportsionaalselt mõlemast toetusest.

Kuna kriisireservist väljamakseid ei tehtud, kehtestas Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele lõplikud assigneeringute tagasimakse (kasutamata kriisireservi) summad. Eestile eraldati 1 999 607 eurot. Eraldatud assigneeringusumma tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestas PRIA assigneeringu tagasimakse protsendi, mis on 2,226309%. Vastavalt Euroopa Komisjon juhistele makstakse seda kõigile taotlejatele, kelle otsetoetuste (ÜPT+ERI+SET) summa on 2014. aastal suurem kui 2000 ja kellele rakendub FD vähendamine. Tagasimakse ei ole toetuse vähendamine (-) vaid juurde maksmine (+). Seoses tagasimaksega tekkis osadel taotlejatel olukord, kus taotlusalune summa oli väiksem kui lõpuks väljamakstav summa.

Assigneeringu tagasimakse tehakse ka nendele taotlejatele, kes 2013. aastal otsetoetusi ei taotlenud või kelle summa ei ületanud siis 2000 eurot. Neile 2013 FD vähendamine ei rakendunud, kuid käesoleval aastal tagasimakse rakendub. Kui taotleja 2013. aasta otsetoetustele FD vähendamine rakendus, kuid 2014. aasta taotletud otsetoetuste summa jääb alla 2000 euro või ei esitanud taotleja käesoleval aastal otsetoetuste saamiseks taotlust, siis varasemalt kinni peetud FD summat 2014. aastal talle tagasi ei maksta.

Pikemalt loe vähendamiste kohta PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/uudised/finantsdistsipliini_vhendus_ja_assigneeringute_tagasimakse_2014_aastal.html

Tagasi algusesse 

 

Otsetoetused laekuvad taotlejatele detsembris


Alates 1. detsembrist  maksab PRIA välja tänavu taotletud ühtse pindalatoetuse (ÜPT), piimasekori eritoetuse kuni 100-pealiste piimalehmakarjade pidajatele (ERI) ning seakasvatuse eritoetuse (SET). Määratud summa on kokku 110,2 mln eurot, millest 2 mln moodustab eelmisel aastal otsetoetuste toetuse saajatelt kinnipeetud finantsdistsipliini assigneeringute tagasimakse.  

Kõik otsetoetused maksab PRIA välja 19. detsembriks. Makse eeldatavat laekumise aega ja summasid näeb iga taotleja enda kohta e-PRIAs teenusest „Maksed ja võlgnevused“. Info läheb e-PRIAsse üles kõigi taotlejate kohta (sh need, kes esitasid taotluse paberil) ja on nähtav niipea, kui makseotsus on koostatud ja riigikassale edastatud.

Kõikide toetusesaajate nimed ja neile määratud summad  - varasemast erinevalt ka FIEde ja eraisikute kohta - avaldatakse PRIA kodulehel. Neis tabelites on näha määratud summad täismahus, mitte väljamakstavad summad  – kui taotleja toetuselt tuleb teha vähendamisi või tasaarveldusi, siis need seal ei kajastu. Kõigile, kelle summadelt tehakse kinnipidamisi ja vähendamisi, saadab PRIA ka kirjad otsuse väljavõttega.

Pikemalt loe otsetoetuste määramiste kohta PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/uudised/otsetoetused_laekuvad_taotlejatele_detsembris.html

Tagasi algusesse


 Pane tähele!

 

Maastikuelementide deklareerimine jätkub

 

Tuletame meelde, et kuni 1.märtsini kestab maastikuelementide deklareerimine.

Ootame pindalatoetuse taotlejaid, kes pole seni veel teavitanud PRIA-t, millised maastikuelemendid –põllusaared, metsasiilud, puuderead, hekid, kraavid ja kiviaiad - nende kasutuses oleval maal asuvad, sellest teada andma.

Järgmisest aastast kuuluvad taotleja põllumajandusmaal asuvad loetletud maastikuelemendid toetusõigusliku maa hulka ja samuti säilitamisele. Selleks, et maastikuelemendid toetusõigusliku maa hulka lisada, ootab PRIA taotlejatelt avaldusi hiljemalt 1.märtsiks.

Täpsemalt saab maastikuelementidest, nende mõõtudest ja paiknemisest lugeda PRIA kodulehelt "Pindalatoetused 2015 ÜLDINFO" alamlehelt.

Samal ajal ootame ka avaldusi uute maade osas, mida plaanite alates 2015. aastast põllumajanduslikult kasutusse võtta.

Põllumassiivide ja maastikuelementidega seotud ettepanekuid saab esitada läbi e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“. Nimetatud teenuse leiate e-PRIA portaalist (https://epria.pria.ee/epria/) teenuste nimekirjast „Pindalatoetuste“ alajaotusest.

e-PRIAs esitajaid abistavad vajadusel PRIA maakondlikud teenindusbürood – selleks saab aja broneerida http://www.pria.ee/broneering/.

Ettepanekuid saab esitada ka paberil. Paberavalduse tegemiseks leiate kodulehelt maastikuelementide avalduse ja piirimuutmise avalduse vormi: http://www.pria.ee/et/Registrid/Pollumassiivide_register

Tagasi algusesse 


Teadmiseks

 

Noortalunikel tuleb müügitulu nõuet korrektselt täita

 

Tänavu jõudis kätte aeg, mil PRIAl tuli kontrollida, kuidas noortaluniku toetust saanud põllumajandusettevõtjad on täitnud meetme määruse nõuet: toetuse saamisele järgneva viienda majandusaasta müügitulu pidi ettevõtetel olema vähemalt 80% saadud toetuse summast.  Kõigil nii polnud.

Maaelu arengukava meede „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ rakendus esmakordselt aastal 2008, mil toimus kaks taotlusvooru. Toetus osutus kohe populaarseks, soovijaid on alati olnud palju. Kokku maksti 2008.-2013.a noortaluniku toetusena 524 projekti kohta välja 20,2 miljonit eurot.

Noortaluniku toetusmeede on MAKi investeeringumeetmete hulgas erilaadne selle poolest, et toetusraha kättesaamine toimub kohe pärast toetuse määramist, mitte siis, kui investeering on juba ellu viidud ja kulud vähemalt osaliselt endal tasutud. See ei tähenda aga, et noortalunikel pärast toetuse saamist PRIA ees enam kohustusi poleks. Ka selle meetme puhul  kontrollitakse, kas toetus teenib  sihipärast eesmärki – aitab noortel sisse seada toimivat põllumajanduslikku majapidamist, parandada selle struktuuri, luua töökohti, anda põllumajanduslikku toodangut ja teenida sellelt tulu.

Meetme määrus sätestab toetuse saajatele konkreetsed kohustused seoses ta majandustegevusega. Ettevõtet tuleb majandada selliselt, et taotluse esitamisele järgneva majandusaasta lõpuks on müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist suurem kui 2 400 eurot. Investeering, mille jaoks taotlust saadi, peab olema ellu viidud taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul ning PRIAle tuleb selle kohta esitada vormikohane teatis. Taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal peab põllumajandussaaduste müügitulu moodustama vähemalt 80%  varem saadud noortaluniku toetuse summast.

Noortaluniku toetuse piirmäär on 40 000 eurot taotleja kohta ning valdav enamus noori ettevõtjaid ongi saanud toetuse maksimummääras. See tähendab, et viiendaks aastaks peab paljudel olema ettevõtte müügitulu 32 000 eurot.

Seda PRIA tänavu 2008.a toetust taotlenutel kontrolliski Äriregistri põhjal või FIEde puhul maksuametile esitatud tuludeklaratsiooni E-vormi abil. 188 toetuse saajast 38-l ei ulatunud viienda majandusaasta põllumajandustoodete müügi tulu nõutava 80%-ni toetusest, ehkki mõnel oli sellest puudu vaid mõni protsent. Kõigil  oli võimalik  nõude täitmata jätmise kohta selgitusi anda. Põhjuseid oli mitmesuguseid - force majore olukordi, halvenenud tervist, ettenägematut üldise majandusolukorra pingestumist ja põllu majandustoodangu hindade langust, jne.

PRIA kui makseagentuuri üks kohustusi on kontrollida, kuidas toetusesaajad nõudeid järgivad, ning määrata rikkujatele pärast selgituste vaagimist sanktsioonid.  Müügitulu nõude täitmata jätmise tõttu tuleb 9 noortalunikul tagasi maksta kokku 143 362 eurot toetust. Tagasinõude suurus sõltub saadud toetuse summast ja sellest, kui palju müügitulu jäi nõutavast puudu. Tagasinõutavad summad jäävad vahemikku 5000-31600 eurot.

Samalaadset müügitulu kontrolli viib PRIA läbi ka edaspidi, kui järgmiste aastakäikude noortalunikel toetusega seotud müügitulu 80%-ni peab jõudma. 

Tagasi algusesse 

 

Toetuste infopäevad jätkuvad - tutvuge ettekannetega!

 

Kuni 17.detsembrini viib Põllumajandusministeerium maakondades läbi uue perioodi toetuste teemalisi infopäevi.

Ministeeriumi esindajad jagavad infot otsetoetuste kohta aastateks 2015–2020 ning maaelu arengukava 2014–2020 võimalustest.

Infopäeva ettekandeid võib lugeda ministeeriumi veebilehelt http://www.agri.ee/et/pollumajandustoetuste-infopaevad-2015-otsetoetused-ja-uus-maaelu-arengukava. Korraldajad on lubanud lisada sinna ka vastused neile infopäevadel esitatud küsimustele, mis jäid kohapeal lõpuni selgitamata.

Tagasi algusesse 


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu! 
 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee