Esilehele

PRIA infokiri - detsember 2013

  

Mis oli ja mis tuleb

Määratud toetused

Pane tähele!

Teadmiseks

e-PRIA uudised

2014-2020

 


Mis oli ja mis tuleb

Detsembris jätkuvad taotlusvoorud
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul

*MAK - Maaelu Arengukava                       

**EKF - Euroopa Kalandusfond                 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond            

****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 

Kalanduspiirkondade säästev areng II osa (projektitoetus) 2013 taotlusvoor kestis 12.-19. november. Laekus 100 taotlust summas 2 798 516 €. Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 11. märtsil 2014.

Väikesemahuline rannapüük 2013 taotlusvoor kestis 18.-25. november. Laekus 153 taotlust summas 1 418 510 €. Meetme eelarve oli 1 000 000 €. Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 7. aprillil 2014.

Sisevete kalanduse toetus 2013 taotlusvoor kestis 20.-26. november. Laekus 34 taotlust summas 344 955 €. Meetme eelarve oli 483 527 €. Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 9. aprillil 2014.

Tagasi algusesse


PRIA lõpetas nõuandetoetuse taotluste vastuvõtu

28. novembri südaööl lõpetas PRIA nõuandetoetuse (MAK meetme 1.3.1) taotluste tänavuse vastuvõtu vastavalt põllumajandusministri määruse nr 41 § 8 lg 4. Määrus sätestab, et PRIA katkestab taotluste vastuvõtu siis, kui taotlusi on vastu võetud vähemalt 90% ulatuses nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks määratud summast.

Seisuga 28. november  kell 13.55 oli eelarve täituvus ligi 95%, kõik taotlused ei ole veel sisestatud. Taotlusvoor algas 2. jaanuaril ja kokku on esitatud üle 1000 nõuandetoetuse taotluse. Meetme tänavune eelarve on 860 535 eurot ning toetusi  makstakse abikõlblike taotluste esitajatele välja jooksvalt 50 tööpäeva jooksul.

Tagasi algusesse


Määratud toetused

Novembris määratud toetused
  Koolipuuviljatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusesse

 

PRIA määras toetuse 102 noortalunikule

19.novembriks määras PRIA 102 taotlejale põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (MAK meede 1.2), kokku 4 008 774 eurot. Taotluse soovijaid oli oluliselt rohkem - 229 ettevõtjat soovisid toetust üle 8,9 mln euro. Üks projekt oli vormistatud mittekorrektsena, kuuel juhul taotle5ti toetust kuludeks, mis ei ole selle meetme abil rahastatavad. 120 taotlust said eitava otsuse sellepärast, et kõigi taotluste rahuldamiseks eelarvet ei jätkunud ning hindepunktide alusel moodustatud paremusjärjestuses jäid need projektid tahapoole.

 

Maakondade lõikes rahuldati taotlusi järgmiselt:

Maakond

Määramine JAH

Taotluste arv

Taotletud summa (EUR)

HARJUMAA

4

160 000

IDA-VIRUMAA

 

 

JÕGEVAMAA

8

320 000

JÄRVAMAA

5

193 460

LÄÄNEMAA

3

119 815

LÄÄNE-VIRUMAA

9

360 000

PÕLVAMAA

6

233 408

PÄRNUMAA

7

280 000

RAPLAMAA

4

145 920

SAAREMAA

10

400 000

TARTUMAA

13

507 988

VALGAMAA

6

229 414

VILJANDIMAA

17

658 824

VÕRUMAA

10

399 945

Kokku

102

4 008 774

 Andmed projektidele antud hindepunktide ja juriidilistele isikutele määratud toetuste kohta vt PRIA kodulehelt.

 PRIA maksab toetused välja 6. jaanuariks 2014.

Tagasi algusesse


 Pane tähele!

 

Detsembris makstavate otsetoetuste ühikumäärad ja toetuste vähendamine

 

PRIA on kinnitanud aasta lõpul välja makstava nelja otsetoetuse ühikumäärad. Taotlejatele väljamakstavate summade arvestamise käigus tehti ka vajalikud vähendamised ja mahaarvamised.

 

Toetuste ühikumäärad:

Ühtne pindalatoetus (ÜPT) 109,20 eurot/ha

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 13,21eurot/ha

Heinaseemne üleminekutoetus 18,80 eurot/ha

Piimasektori eritoetus (ERI) 97,40 eurot piimalehma kohta.

 

Makseid alustatakse nendest, kes täitsid taotluse e-PRIAs ning kel on saada täismahus ühtne pindalatoetus. Iga toetusliik laekub eraldi maksena ning enne summade ülekandmist teeb PRIA vajalikud mahaarvamised.

Varasemate aastate ühikumäärasid võib näha siit: http://www.pria.ee/et/toetused/materjalid/taimekasvatus/964

Millised mahaarvamised?

Otsetoetusi tuleb Euroopa Nõukogu määruse 73/2009 alusel vähendada samasugusel põhimõttel nagu mullu. Kõik kliendil saadaolevad otse- ja üleminekutoetused liidetakse ja kui kogusumma ületab 5000 eurot, siis vähendatakse üle selle jäävat osa 10%. Kogusummas võetakse arvesse ka juunis määratud loomakasvatuse üleminekutoetused:  ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetus ning ute, veise ja piima üleminekutoetus. Kui üleminekutoetuste osa otsetoetuste kogusummast on üle 300 000 euro, siis vähendatakse ülejäävat sel osa veel 4%. Mahaarvamine tehakse üleminekutoetustest (nende hulka ei kuulu ÜPT ja ERI). Vähendus ei ületa taotlejale määratud üleminekutoetuste summat. Näiteks kui taotlejal on saada 3000 € üleminekutoetusi, aga pärast ÜPT ja ERI lisandumist üleminekutoetustele tuleks otsetoetustekogu summat vähendada kokku 3500 €, siis piirdutakse 3000 €-ga ja puudujäävat 500 € muude toetuste arvelt ei võeta.

Kui ÜPT+ERI summa on üle 300 000 euro, siis vähendatakse üle selle olevat osa veel 4% ja see arvatakse maha ÜPT-st.

Novembris võttis Euroopa Nõukogu eelnevale lisaks  vastu nn finantsdistsipliini reeglid, mille alusel tuleb üle 2000 euro ulatuvate ÜPT+ERI summade puhul vähendada ülejäävat osa 2,453658 % võrra.

Mõlemad vähendused leitakse taotlejal saadaolevatelt täissummadelt.

Tagasinõuded loomatoetuste saajatele

Suvel maksis PRIA loomakasvatuse üleminekutoetused juba välja, tehes 558 kliendi summadelt kokku 1,48 mln eurot vähendusi. Siis polnud veel teada, kui palju on samadel klientidel aasta lõpus saada pindalapõhiseid toetusi ning piimasektori eritoetust. Lisanduvate  toetuste tõttu teeb PRIA uued arvutused ja vajadusel täiendavad vähendused või tagasinõuded. Tagasinõudeid on oodata 916 veise üleminekutoetuse saajal, 266 ammlehma kasvatajal, 158 piima üleminekutoetuse saajal, 124 ute kasvatajal ja 9 ute üleminekutoetuse saajal. Alla 100 euro jäävaid summasid PRIA taotlejatelt tagasi ei nõua, suuremate  summade tasaarvelduse teeme ÜPT või ERI toetuselt.

Eksimused tasaarveldatakse ÜPTst

Keskkonnatoetuste saajate hulgas on neid, kes on jätnud täitmata toetustega seotud baasnõudeid ning kellelt ka varem makstud toetus tagasi nõutakse. Võimalusel tasaarveldab PRIA sellised tagasinõuded samuti ÜPTst.

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetust võib taotleda kuni neljal järjestikusel aastal kasutatava rohumaa kohta, kus kasvatatakse vähemalt ühel aastal muud põllumajanduskultuuri või hoitakse maad mustkesas. PRIA tuvastas aga ka viienda aasta rohumaid. Sel  juhul teeme 2009.– 2012. aastal esitatud toetustaotluste osas uued otsused ning nõuame alusetult  makstud KSM toetused tagasi. 

2009. a otsused tehti ümber 110 taotlejal, 2010. a otsused 108 taotlejal, 2011. a otsused 105 taotlejal ja 2012.a otsused 114-l. Enamikul on ümber tehtud nelja aasta otsused.

Mahetootmise toetuse (MAHE) saaja võib rohumaale mahetoetust saada eeldusel, et külvikorras maad ei kasutada rohumaana kauem kui kahel järjestikusel aastal. PRIA halduskontroll tuvastas põlde, kus heintaimi on kasvatatud kauem. Analoogselt KSMiga teeb PRIA siis 2009.– 2012. a taotluste osas uued otsused ning nõuab alusetult makstud MAHE toetuse tagasi. Ühel taotlejal muudeti 2009.a otsus, 37 taotlejal 2010.a otsused, 54 taotlejal 2011.a otsused ja 68 taotlejal 2012.a otsused. Enamikul on uus otsus tehtud kolme aasta kohta.

2012.a  makstud pindalatoetusi nõuame tagasi ka sellepärast,  et põldude registri büroo tuvastas värskete ortofotode põhjal põllumassiive kontrollides: 2012. a oli mõnele põllumassiivile makstud rohkem toetusi kui massiivi toetusõiguslik pindala võimaldab. Piirimuudatused räägiti läbi klientidega ja arvati toetusõigusliku maa hulgast välja mets, võsa, teed, ehitised. 2012.a toetusi tuleb tagasi nõuda 76 juhul.

Kokku määrab PRIA detsembris otsetoetusi ja üleminekutoetusi ligi 101,8 miljonit eurot, täpsema statistika avaldame pärast kõigi makseotsuste koostamist.

PRIA tehtud otsust oma toetuse kohta saab iga klient vaadata e-PRIAs. Vähenduste kohta saadame otsuste väljavõtted koos selgitava trükisega ka posti teel.

Valmistume järgmise aasta pindalatoetuste taotlemiseks

Talvel on pindalatoetuste soovijatel just õige aeg valmistuda ka uute maade kasutuselevõtmiseks ja põllumassiivi piiride täpsustamiseks.

Loe edasi pikemat artiklit siit.

Tagasi algusesse

 

Kasutage otsetoetuste prognoositava vähendamise arvestamiseks kalkulaatorit PRIA kodulehel

Kellel on kõikide saadaolevate otsetoetuste summa üle 5000 euro, vähendatakse üle selle ulatuvat summat 10% ja mahaarvamine tehakse üleminekutoetuste summalt.

Kelle ühtse pindalatoetuse ja piimasektori eritoetuse summa ületab 2000 eurot, neil vähendatakse üle selle jäävat osa 2,453658 %.  

Kui soovite teada, kuidas nimetatud  vähendamised teie tänavust toetussummat prognoositavalt mõjutavad, saate selle teada PRIA kodulehel oleva „Otsetoetuste vähendamise kalkulaatori“ abil – juhised on kalkulaatoris kirjas.

Tagasi algusesse

 

PRIA toetuste maksustamine ja toetuste erikontole kandmine

PRIA maksab kõigile taotlejatele toetused välja ilma tulumaksu maha arvestamata. Kui toetuse saaja on eraisik, siis ongi seaduse alusel temale makstav toetus tulumaksuvaba. Ettevõtlusega seoses saadud toetused kuuluvad aga maksustamisele ning FIEdel tuleb ettevõtlusega seotud toetused tuluna deklareerida kui nad täidavad füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vormi E.

FIE saadud ettevõtlusega seotud toetus või olla tulumaksuvaba siis, kui saadud toetus kantakse erikontole tulevaste investeeringute tarbeks.

FIEde maksustamise kohta PRIA toetuste saamisel on uuendatud info MTA kodulehel http://www.emta.ee/index.php?id=27393.

Erikonto kohta on selgitus samuti maksuameti kodulehel, vt http://www.emta.ee/index.php?id=30080.

Seal selgitatakse muuhulgas:

„Erikontol oleva summa kasvu maksustamisperioodil saab sama perioodi ettevõtlustulust maha arvata juhul, kui on täidetud korraga mõlemad tingimused:

  • erikontole kantakse 10 tööpäeva jooksul laekumisest arvates ainult ettevõtluse tuluna arvestatud summad ja seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetused ning hüvitised;
  • erikontol oleva summa kasv maksustamisperioodil ei ületa sama maksustamisperioodi ettevõtlustulu ja seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetuste ning hüvitiste summat, millest on tehtud tulumaksuseaduse § 32 lõikes 1 lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. (Seega, maha arvata saab ainult sama maksustamisperioodi jooksul maksumaksja enda poolt tehtud dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud.)

FIE võib lasta ettevõtlusse laekunud summad ka otse erikontole kanda, siis ei ole enam kümmet tööpäeva vaja arvestada.“

Erikonto võib olla tavaline konto ja FIE deklareerib selle olemasolu maksuametile samuti vormil E.

Tagasi algusesse


 Teadmiseks

 

Nõudeid ja nõuandeid kuludeklaratsioonide esitamiseks

 

PRIA määratud investeeringutoetuse saab klient kätte siis, kui investeering on teostatud ja tehtud kulutused, millele toetus määrati. Seda tuleb tõendada korrektse kuludeklaratsiooniga.

Paraku laekub suur osa kuludeklaratsioone (edaspidi KD) PRIAsse selliste puudustega, et raha väljamaksmise asemel tuleb klientidele järelepärimisi saata ja sageli korduvalt. Nii venitab toetuse ootaja ise raha väljamaksmise tähtaega, sest tähtaeg – kolm kuud – hakkab jooksma mitte ükskõik milliste dokumentide, vaid nõuetekohase KD esitamisest arvates. Nõuded on kirjas toetusmeetme määruses, selgitatud juhendeis „Abiks taotlejale“, ning märkustes KD vormidel.

Toetuse saajate hulgas on levinud arvamus, et PRIA teeb aina järelepärimisi ja küsib temasse mittepuutuvaid lisadokumente. Makseasutusena finantseerib PRIA toetuse saaja investeeringut ja sellepärast on meil kohustus kontrollida selle nõuetele vastavust. PRIA ei kehtesta ise nõudeid, vaid lähtub kehtivast seadusandlusest.

PRIA arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist Niina Türk kirjeldab, mille vastu kõigest hoolimata  sageli eksitakse.

Mis peab kirja saama?

PRIA kontrollib esmalt  KD täitmist. Meile laekub deklaratsioone, mis on täidetud suvalisel vormil – kas vale meetme omal või mitu aastat vanal, millel on praegusest erinev sisu. Niina Türk soovitab: „Kasutage alati seda vormi, mis on selle taotlusvooru materjali hulgas, kus te taotluse esitasite!“

Kontrollime, kas KD-s on kirjas kliendi täpsed andmed, taotluse viitenumber ja kas need taotluses olnud andmetega ühtivad. KD-s tuleb märkida, mitmes KD see on ja kas tegu on osalise või lõpliku investeeringuga. Investeeringu summaks märgitakse see abikõlblik summa, mille pealt selle KD piires toetust küsitakse.

Eraldi osa tuleb täita neil, kes soovivad toetust kätte saada osaliselt tasutud kuludokumentide (nn OTKA) alusel. Siis peavad dokumendid kinnitama vähemalt omaosaluse suuruse summa tasumist. KD-le märgitakse deklareeritavate kuludokumentide maksekorralduste summa. Omaosaluse moodustab  KD piires toetusega katmata osa ehk kõik see, mille peab toetuse saaja tasuma omavahenditest.

Mitteabikõlblike kulude hulka kuulub näiteks toetatava tegevuse käibemaks, kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane ning ka muud mitteabikõlblikud kulud, mis on mingitel põhjustel kuludokumentides kajastatud. Need kulud peavad olema toetuse saajal tasutud enne, kui PRIA teeb otsuse toetatava tegevuse rahastamise kohta.

KD-s tuleb loetleda kõik kulude tegemist tõendavad dokumendid liikide kaupa, nende numbrid ja kuupäevad (aktid, arved, maksekorraldused, liisinguleping koos maksegraafikuga jne). Kui investeeringu maksumus muutub, siis tuleb deklaratsiooni vastavas lahtris ka selgitus välja tuua. 

Kindlasti ei tohi puududa KD esitaja allkiri ja kuupäev.

Millised on nõuetekohased dokumendid?

KD-d koos juurdekuuluvate dokumentidega saab esitada paberil (käsipostiga või kirja teel), digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee või e-PRIAs. Türk soovitab eelistada e-PRIAt, seal annab süsteem ise ette õige vormi.

„Segadusi on digiallkirjadega – PRIA ei saa aktsepteerida digiallkirja-lehte, mis esitatakse paberil või skaneeritakse ja saadetakse e-postiga,“ ütleb ta.  Digiallkiri tähendab dokumendi allkirjastamist  mobiil-ID või ID-kaardi abil ning see tuleb PRIAsse saata digidoc-failina.

Kõigist kuludokumentidest, mida KD-s s loetletakse, tuleb PRIAle ka koopiad saata – ainult loetlemisest ei piisa. „PRIA vajab koopiaid. Originaalid jäägu kindlasti ettevõtja raamatupidamisse, neid võib tal edaspidi vaja minna!“ rõhutab Türk.

Tööde/teenuste/objektide  üleandmise-vastuvõtmise aktil peab olema nii üleandja kui vastuvõtja allkiri ning kuupäev. Aktis näidatud tööd peavad olema reaalselt tehtud ning mahud, ühikud ja hinnad peavad olema samad, mis taotluse juures esitatud heakskiidetud hinnapakkumis(t)el. Kui on tulnud teha muudatusi, tuleb lisada nende kohta selgitus. Akt tuleb vormistada nii, et on aru saada, mille kohta see käib ning et see oleks aktsepteeritud hinnapakkumisega võrreldav.

Aktidel näidatud summad peavad  ühtima summadega arvetel.

Arvel on sageli samasuguseid  puudusi nagu aktidel: puuduvad kuupäevad, allkirjad, kulu sisu ei selgu jne. Tihti on arve sisuks märgitud „vastavalt lepingule“ - esitage sel juhul ka arvel välja toodud leping, et oleks selge, mille kohta arve väljastati.

Millised rekvisiidid on arve puhul vajalikud, sätestab raamatupidamise seadus. Müüja kohta peab lisaks nimele olema kirjas aadress, äriregistri nr, käibemaksukohuslasel vastav nr; ostja kohta nimi ja aadress. Arvel peab olema nr ja väljastamise kuupäev. Kõigi kaupade/teenuste kohta peab olema nimetus, kogus, ühiku hind ja summa; lõpuks kogusumma käibemaksuta ja käibemaksuga.

Muidugi peab ka arve puhul kulutuse sisu ja maht olema sama, mis heakskiidetud taotluses. Kui KD-le lisatud arvel on ka mitteabikõlblikke kulutusi, siis tuleb selle kohta selgitus lisada.

Arve ei ole tõend kulude tasumise kohta, ehkki mõni klient on nii arvanud. Arved peavad olema ka tasutud (v.a OTKA puhul). OTKA korral kontrollib PRIA, kas klient on teenusepakkujale tasunud omafinantseeringu suuruse summa ja täies mahus ka kõik ülejäänud summad, mis on samal arvel kirjas, aga millele toetust ei maksta.

Tasujaks peab kindlasti olema taotleja ise või liisingufirma, kui ta rahastab investeeringut laenu/liisingu abil.

Maksedokumendist peab selguma, millise deklareeritud arve eest tasutakse, nt viide arve numbrile ja kuupäevale.

Vahel saadab klient PRIA-le mitu KD-d kokku suurema summa kohta kui määratud toetus üldse oli. PRIA jälgib seda ning määratud toetusest suurema summa maksmine on välistatud.

Kliendil tuleb hoolt kanda, et lõplik KD saaks esitatud hiljemalt investeeringu elluviimise tähtajaks, mis on enamasti kaks aastat toetuse määramisest arvates. Kui KD esitamine pisutki hilineb, tuleb lisada põhjendus.

PRIA käib investeeringuobjekte kohapeal kontrollimas. Kui selgub, et deklareeritud on rohkem ehk suuremas mahus töid kui tegelikult tehtud ja kohapeal tuvastatud, siis teeb PRIA probleemse kulu osas topelt vähendamise. Lisaks on oht, et kui deklaratsioonis esitatakse tahtlikult valeandmeid, siis tuleb juba saadud toetus tagasi maksta ja järgmise kahe aasta jooksul ei saa klient sama meetme toetust taotleda.

Kokkuvõtteks - mida korrektsemad on esitatavad dokumendid, seda kiiremini saab PRIA teha toetuse väljamaksed.

 

Enne deklaratsiooni ärasaatmist palun kontrollige ise üle:

Kas on esitatud õige KD vorm?

Kas KD-l on kirjas taotleja nimi, taotluse viitenumber,  KD kuupäev ja teie allkiri?

Kas nõutavad dokumendid on KD-s  loetletud ja koopiad lisatud?

Kas KD-l märgitud investeeringu summa on sama, mis kuludokumentidel näidatud investeeringu summa? Märkige ainult abikõlblik summa!

Mitmes KD see on, kas ei ole ületatud deklaratsioonide arvu piirangut?

Kas kõigil dokumentidel on allkirjad olemas?

Tagasi algusesse

 

Kes on meie kliendid, kus ja kuidas nad tegutsevad?

PRIA statistika ja analüüsi büroo koostas oktoobrikuus põhjaliku analüüsi meie mitme registri andmete põhjal. – Kui palju on PRIAl olnud aastate jooksul kliente ja kui palju on praegu? Kui vanad nad on, kus tegutsevad, millise ettevõtlusega tegelevad? Millised loomad on meie loomade registris, kuidas nad maakonniti paiknevad? Kui palju on toetustega „kaetud“ põllumajandusmaad ja millisel õiguslikul alusel taotlejad maad kasutavad? Mida näitab statistika seoses e-PRIA kasutamisega?

 Selle kohta loe pikemat analüüsi PRIA koduleheküljelt.

Tagasi algusesse

 

Pangakonto numbrid muutuvad 20-kohaliseks

 

Eestis võetakse alates 1. veebruarist 2014 siseriiklikus arvelduses kasutusele rahvusvahelisel IBAN kujul kontonumbrid. Seda nõuab  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 260/2012.

Siseriiklikud (BBAN) pangakonto numbrid teisendatakse rahvusvahelisele (IBAN) kujule, mistõttu muutuvad pangakonto numbrid 20 kohaliseks - 6-kohaline IBANi päis, millele järgneb 14-kohaline siseriiklik pangakonto number. Juhul kui kliendi pangakonto number on lühem kui 14 kohta, lisatakse selle ette vajalik arv nulle. IBANi päis algab kahetähelise riigikoodiga (Eesti puhul EE), seejärel tuleb kahekohaline kontrolljärk, millele järgneb kahekohaline pangakood. Näiteks on pangakonto number täna 111111111111, pärast teisendamist on sama pangakonto number EE11110011111111111111.

Lähtuvalt muudatusest teisendab PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register taotlejate pangakonto numbrid IBAN formaati. Taotlejatele see uuendus midagi kaasa ei too, kuna programm muudab siseriiklikud pangakonto numbrid automaatselt rahvusvahelisele kujule vastavaks ja maksed tehakse juba IBAN formaadis numbritega pangakontodele.

Tagasi algusesse


e-PRIA uudised

 

Pindalatoetuste väljamakseid alustatakse e-PRIAs taotluse esitanud klientidest

Ühtse pindalatoetuse väljamaksed saavad esimesena need kliendid, kes täitsid taotluse e-PRIAs ja kel on saada täismahus toetus ilma vähendusteta.

Oma laekuvaid toetuste summasid saavad kõik kliendid vaadata e-PRIAs vastavas teenuses. Teenuse leiab kui valida e-PRIAs ülevalt menüürealt "Teenused"  ning seejärel valida "Maksed ja võlgnevused" alamrubriigist "Andmete vaatamine" teenus "Maksete nimekiri".

Tagasi algusesse


2014-2020

 

Mida toob vaheaasta 2014 ja uus rahastusperiood ?

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder pidas  20. novembril Tartus toimunud konverentsil „Põllumajanduse Äriplaan 2014“ ettekande „Põllumajanduse ja maaelu arengusuunad 2014“. Siin on ka info selle kohta, milliste meetmete osas planeeritakse järgmisel aastal toetustaotlusi vastu võtta ning mida toob maaelu uus rahastusperiood.

Põhjalikumat ülevaadet uue rahastusperioodi kohta vaata ka PRIA kodulehelt.

Tagasi algusesse

 

Maaelu arengukava 2014-2020 ettevalmistused on lõpusirgel

MAK 2014-2020 ettevalmistamine hakkab lõppema ja aasta lõpuks loodetakse arengukava eelnõule saada valitsuse heakskiit.

Viimase paari kuu jooksul on arengukava kohta oma arvamuse kujundanud eelhindaja ja keskkonnamõju strateegiline hindaja. Kuni 16. detsembrini on uue MAKi eelnõu ministeeriumide vahelisel kooskõlastusringil.

Eesti maaelu arengukava dokumendi peab heaks kiitma ka Euroopa Komisjon, kellele saab selle esitada pärast erinevate ELi tasandite õigusaktide vastuvõtmist ehk kõige varem 2014. aasta kevadel.

MAK 2014-2020 mahuka 339-lk eelnõuga saab tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel.

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee