Esilehele

PRIA infokiri - detsember 2012

 

 

  Mis oli ja mis tuleb - november ja detsember 2012
- PRIA alustas detsembri algul pindala- ja loomatoetuste väljamaksmist

- Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse alused rohumaad ei tohi olla rohkem kui 4. aastased!
- Ülevaade lõppenud taotlusvoorude tulemustest

- PRIA lõpetas eelarve ammendumise tõttu nõuandetoetuste taotluste vastuvõtu mõned päevad enne tähtaega

- Uuel aastal saabuvad mitmete investeeringumeetmete tähtajad!

- Viljandimaal jagatav toiduabi vajas kontrollimist
- Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud
- Määratud toetused


  Pane tähele!
Valmistume järgmise aasta pindalatoetuste taotlemiseks – õige aeg uute maade kasutuselevõtmiseks ja piiride täpsustamiseks. PRIA soovib kõigile klientidele meeldivat jõulukuud!

 
Mis oli ja mis tuleb - november ja detsember 2012PRIA alustas detsembri algul pindala- ja loomatoetuste väljamaksmist

Juba alates 4. detsembrist laekuvad põllumeeste ja loomapidajate kontodele tänavu kevadel taotletud toetused. Üheksat liiki otsetoetusteks määras PRIA kokku ligi 119,2 miljonit eurot ning maksed tehakse detsembrikuu jooksul.

Tänavu tuli Eestis vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele esmakordselt rakendada toetuste vähendamist klientidel, kelle kõigi otsetoetuste summa ületab 5000 eurot. Nüüd on vajalikud arvestused valmis, vähenduste summa on kokku 9,3 mln eurot. Klientidele laekuvatelt summadelt on vajalikud mahaarvamised juba tehtud.  Kelle summat vähendatakse, need saavad posti teel ka kirjaliku selgituse.

„Hoolimata vähendamistest  on tänavune kättesaadav pindalatoetuste summa mullusest 4,3 miljoni euro võrra suurem,“ tõdes PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell.

Suurima summa PRIA vahendusel igal aastal välja makstavatest toetustest moodustavad pindalapõhised otsetoetused. Neid taotlesid tänavu 16 758 maakasutajat. Pindalatoetusi määras PRIA 2012.a taotluste põhjal järgmiselt:

Toetus Ühikumäär Toetuse saajaid Määratud ühikud (ha)* Määratud summa (€]*
Ühtne pindalatoetus (ÜPT) 100,48 16 626 902 711 90 506 134
Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus 2006.a referentsi alusel 18,97 5 294 326 055 6 049 106
Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus 2008.a referentsi alusel 18,97 5 203 343 108 2 990 566
Heinaseemne täiendav otsetoetus 25,58 47 1 323 32 549

 

 * Eelnevalt on maha arvestatud vähendamisele kuuluv summa ja vastav ühikute hulk.


Kasvas nii toetuste soovijate arv kui ka toetusealuse haritava maa pindala. ÜPT ühikumäär tõusis 9,38 eurot/ha võrra. ÜPTd rahastab Euroopa Liit ning selle ühikumäära kasv on ühtse põllumajanduspoliitika raames ette planeeritud. ÜPTd on Eesti põllumehed saanud alates 2004. aastast – siis oli ühikumäär 26,46 eurot/ha.

Heinaseemne täiendavat otsetoetust ning põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust rahastatakse Eesti riigi eelarvest. Neid toetusi arvestatakse klientidele varasemate aastate toetuste taotlemisel kindlakstehtud ühikute (nn määratud toetusõiguste) alusel. 


Erinevate meetmete toetused laekuvad klientide kontodele eraldi maksetena.  Esmajärjekorras saavad raha kätte need, kelle toetustelt pole vaja teha tasaarveldusi ja kinnipidamisi rikkumiste ning varasemate võlgnevuste tõttu. Kelle toetusi vähendatakse, need saavad PRIAlt posti teel otsuse väljavõtte.

Toetuste ootajatel soovitame raha saabumise kohta infot otsida e-PRIA menüüst Teenused, rubriigist „Maksed ja võlgnevused“. Ka need, kes ei esitanud taotlust e-PRIAs, saavad e-PRIAga liituda ning näevad enda finantsandmeid ja toetuse laekumise aega, kui maksekorraldus on juba vormistatud. Elektroonilise kliendiportaaliga e-PRIA saab tutvuda kodulehe www.pria.ee vahendusel.  Infot võib küsida ka PRIA otsetoetuste infotelefonil 7377 679.


Pindalapõhiseid otsetoetusi makstakse põllumeestele selleks, et toetada tootmise jätkumist ja aidata hüvitada kulutusi, mis on tehtud maa harimiseks ja heas põllumajanduslikus korras hoidmiseks. Järgmiseks aastaks on maaettevõtjatele hea sõnum: „Kevadel taotlusvooru aegu jagasime infot, et siseriiklike täiendavate otsetoetuste maksmine on tänavu võimalik viimast aastat.  Suvel selgus, et Euroopa Komisjon lubab Eestis täiendavaid otsetoetusi siiski ka 2013. aastal maksta ning praegu riigikogus arutatavas  riigieelarves on sellega arvestatud,“ ütles Tanel Trell.


 

Andmed ühtse pindalatoetuse määramise kohta maakonniti

 

Heakskiidetud taotlusi

Määratud ha*

Määratud summa €*

HARJUMAA

1 149

68 637

6 876 327

HIIUMAA

355

12 129

1 216 090

IDA-VIRUMAA

592

31 729

3 178 258

JÄRVAMAA

807

69 385

7 826 512

JÕGEVAMAA

1 083

78 150

6 953 089

LÄÄNEMAA

778

42 396

4 255 905

LÄÄNE-VIRUMAA

1 109

103 482

10 379 214

PÄRNUMAA

1 538

47 536

8 138 635

PÕLVAMAA

1 153

81 201

4 758 754

RAPLAMAA

1 154

63 124

6 337 316

SAAREMAA

1 117

47 246

4 733 908

TARTUMAA

1 402

84 859

8 514 641

VALGAMAA

1 147

40 520

4 062 705

VILJANDIMAA

1 227

82 325

8 258 362

VÕRUMAA

2 015

49 992

5 016 417

KOKKU

16 626

902 711

90      506 134

*Vähendamisele kuuluv summa ja ühikud on eelnevalt maha arvestatud

Tänavu märtsis ja aprillis laekus PRIAle loomakasvatustoetuste taotlusi kokku 5084 loomapidajalt.

Toetused määras PRIA järgmiselt:

Toetus   Ühikumäär      Toetuse saajaid      Määratud ühikuid*     Määratud  summa*
Piimasektori eritoetus  86,85 €/loom 677 14526 1237150
Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus 78,73 €/loom 1448 28248 2030972
Piima täiendav otsetoetus 0,02248 €/ühik 1320 6,19E+08 13841213
Ute kasvatamise täiendav otsetoetus                  13,82 €/loom   904 47759     580258
Ute täiendav otsetoetus 4,46 €/ühik 698 29074 129396
Veise täiendav otsetoetus 87,69 €/loomühik 3508 38017 1779908

 *Vähendamisele kuuluv summa ja ühikud on eelnevalt maha arvestatud

 Tagasi algusse

 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse alused rohumaad ei tohi olla rohkem kui 4. aastased!

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse  määruse (põllumajandusministri 21.04.2010. a määrus nr 46) kohaselt  võib keskkonnasõbraliku majandamise toetust taotleda kuni neljal järjestikusel aastal kasutatava rohumaa kohta.

PRIA on 2012. a keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotluste menetlemisel halduskontrolli raames tuvastanud 5. aastaseid rohumaid. Sellest tulenevalt tegi PRIA 2009. – 2011. a esitatud toetustaotluste osas uued otsused ning nõudis tagasi alusetult makstud keskkonnasõbraliku majandamise toetused.

2009. a otsused tehti ümber 169-l taotlejal. 2010. a otsused 174-l taotlejal ja 2011. a otsused 165-l taotlejal. Enamikul taotlejatel on ümber tehtud kolme aasta otsused.

Lisaks keskkonnasõbraliku majandamise toetusele nõuti 2011. a pindalapõhised toetused tagasi ka taotlejatelt, kelle osas peale põllumassiivide piiride uuendamist selgus, et 2011. a oli mõnele põllumassiivile makstud suuremaid toetusi kui põllumassiivi toetusõiguslik pindala seda võimaldas.

Põllumassiivide piire uuendati 2011. a ortofotode alusel, registrist arvati välja mittetoetusõiguslikud alad (nt mets, võsa, teed, ehitised). Massiivid, kuhu oli aastal 2011 taotlenud toetusi mitu taotlejat, jagati taotlejapõhisteks, kasutades selleks 2011. a. taotluskaarte ning katastripiire. Peale piiride uuendamist võrreldi registriandmeid 2011. a. taotlustega. Juhul kui tuvastati, et aastal 2011 on makstud toetusi suuremale pinnale kui on põllumassiivi uuendatud pindala, saadeti taotlejale järelepärimine, kus taotleja sai täpsustada 2011. a taotlusandmeid, näiteks põllu piire ja asukohta kaardil või vaidlustada põllumassiivi piire. Kui järelepärimise vastus olukorda ei lahendanud, vähendati konkreetsete põldude pindalasid vastavalt uuendatud registriandmetele ning arvutati taotleja 2011. aasta toetused ümber. Selle tulemusena vähenes 2011. a. toetussumma ja tekkis tagasinõue.

2011. a eest nõuti eelnevast tulenevalt pindalapõhiseid toetusi, mille osas rikkumine tuvastati, tagasi 288-lt taotlejalt.

Kõik tagasinõuded tasaarveldatakse võimalusel 2012. a otsetoetuste otsustest.

 Tagasi algusse

 

Ülevaade lõppenud taotlusvoorude tulemustest

 • Maaelu Arengukava (MAK) meetme 1.9 - „Tootjarühma loomine ja arendamine“ kahe vooru kohta (16. juulist kuni 27.juulini ning 1.oktoobrist kuni 3.oktoobrini 2012. a) kokku esitati 19 taotlust kogusummas 964 696,12 EUR. Tegevuste lõikes oli taotlemine järgmine:

1)      Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede turustamine – 329 765,93 EUR
2)      Loomakasvatustoodete (v.a lehmapiim ja -piimatooted) turustamine – 91 244,64 EUR
3)      Lehmapiima ja –piimatoodete turustamine – 512 172,23 EUR
4)      Muude põllumajandustoodete turustamine – 31 513,32 EUR

Kõik taotlused said määramise otsuse kogusummas 964 696,12 EUR.
Meetme info PRIA kodulehel
www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/tootjaruhma_loomise_toetus_2012/ 

 • MAK meetme 1.6.1 - “Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine“ taotlusvoorus  esitati kokku 69 taotlust summas 27 251 556,87 EUR.
  Määramise otsuse said 28 taotlust summas 12 694 805,15 EUR. 34 taotlust jäi rahuldamata eelarve puudujäägi tõttu, 7 taotlust jäid rahuldamata, kuna taotleja ei vastanud meetme tingimustele.
  www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/mak_meede_161_2012/ 

 • MAK meetmete  1.6.2/1.6.3 – „Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuse“ taotlusvoorus, mis kestis kuni 17.09.2012. a esitati 5 taotlust summas 3 039 100,25 EUR. Kõik taotlused said määramise otsuse summas 3 002 705,25 EUR.
  www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/pollumajandustoodete_uhise_turustamise_investeeringutoetus_2012/
 •  Meede 1.2 – „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse“ taotlusvoorus esitati kokku 234 taotlust summas 8 998 069,08 EUR. 102 taotlust said määramise otsuse summas 3 992 014 EUR. 130 taotlust jäi rahuldamata eelarve puudujäägi tõttu, 1 taotlus jäid rahuldamata, kuna taotleja ei vastanud meetme tingimustele, 1 taotlus annulleeriti. 
 • 10. detsembril lõppes meetme 1.4.1 - Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse - vastuvõtt (vastuvõtuperiood 26.11.-10.12.). Meetme taotlusvooru eelarve oli 19 870 000 eurot. Huvi selle toetuse vastu oli taas väga suur ja 10. detsembril kella 16.00-ks oli vastu võetud 522 taotlust toetuse kogusummas 22 786 378,64 eurot. Nagu eelnevast näha, on esitatud  rohkem taotluseid, kui taotlusvooru eelarve võimaldab. Esitatud taotlustest moodustatakse hindamise tulemusena paremusjärjestus ja toetus määratakse nõuetekohastele toetustele, mis mahuvad pingereas eelarve piiridesse.
  Rohkem infot selle meetme kohta leiab
  PRIA Kodulehelt

 Tagasi algusse


 

PRIA lõpetas eelarve ammendumise tõttu nõuandetoetuste taotluste vastuvõtu mõned päevad enne tähtaega

PRIA lõpetas 26. novembrist nõuandetoetuse taotluste vastuvõtu, sest taotlusi oli vastu võetud 90% nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks määratud summast. Esialgse ajakava kohaselt oleks pidanud taotlusvoor olema avatud kuni 30. novembrini.
MAK meetme 1.3.1 taotlusi on tänavu vastu võetud alates 2. jaanuarist. Kellel jäi toetuse taotlus 2012.a lõpus meetme eelarve ammendumise tõttu esitamata, saab seda teha uuel eelarveaastal.

 Tagasi algusse


 

Uuel aastal saabuvad mitmete investeeringumeetmete tähtajad!

Tuletame taas klientidele meelde, et uue aasta algul saabuvad mitmete Maaelu arengukava 2007-2013 investeeringutoetuste viimased tähtajad projekti lõpetamiseks ja kuludokumentide PRIAsse esitamiseks.

Reeglina tuleb  investeering teoks teha kahe aasta jooksul toetuse määramisest arvates.

Kui tähtaeg saab läbi ja toetusesaaja PRIA-le investeeringu elluviimise kohta kuludeklaratsioone  ei  esita, kaotab ta võimaluse toetust kasutada.  Erandkorras saab taotleda tähtaja pikendamist,  aga otsuse langetab PRIA iga juhtumi  puhul eraldi.

Tabelis on investeeringute lõpetamise tähtajad MAK meetmete  ning taotlemise aastate lõikes 2013. Aasta esimesel poolaastal.

 

MAK meede Taotlusvoor Tähtaeg kuludokumentide esitamiseks
3.1 (maaettevõtluse mitmekesistamise suurprojektid) 2010 jaanuar /märts 2013
1.5.2 (investeeringutoetus puidu töötlemiseks) 2010 veebruar 2013
1.4.3 (bioenergia) 2010 veebruar 2013
1.8 (maaparandus) 2010 veebruar 2013
1.4.2 (loomakasvatusehitised) 2010 aprill 2013
1.6 (toodangu töötlemise investeeringutoetus) 2010 aprill 2013
1.4.1  (mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetus) 2010 mai 2013

1.4.2

2008 sügis juuni 2013

 Tagasi algusse

 

Viljandimaal jagatav toiduabi vajas kontrollimist

Viljandi linnas laialijagamiseks varutud Euroopa Liidu toiduabi pakkidest leiti putukaid. Sellega seoses peatas PRIA ELi toiduabi jagamise kogu maakonnas kuni jagamata koguse kontrollimiseni.

Putukate päritolu, toiduabisse sattumise põhjused ja riknemise ulatus ei ole veel teada. Viljandis leiti putukaid nii laona kasutatavatest ruumidest kui ka reaalsest jagamiskohast, mis asuvad eraldi hoonetes.

Nelja liiki kuivainete pakkide näidised saadeti analüüsiks Põllumajandusuuringute keskuse laboratooriumi ja tuvastati, et neljaviljahelvestes oli rohkelt eluvõimelisi laokahjureid (aidalamesklane), üksikuid valmikuid oli ka makaronides.

Parasiitide-probleemist on teadlik ka tänavuse toiduabi tarnija AS Tartu Mill. Tarnija välistab võimaluse, et parasiidid olid kuivainetes juba suvel tarnimise ajal, kuna kõikide toodete kvaliteet oli kontrollitud (selle kohta on ka sertifikaadid).  

Kontrollid Viljandimaal jätkuvad. PRIA on teavitanud ka Veterinaar- ja Toiduametit, kelle pädevuses on korraldada järelevalvet toidu ohutuse üle kõigis käitlemisetappides.

Kõigi kontrollide tulemuste selgumisest ja Viljandimaal toiduabi jagamise taas lubamisest teavitab PRIA sellest enda kodulehekülje vahendusel!

EL-i toiduabi näol on tegemist euroliidu toiduprogrammiga ühenduses enim puudust kannatavate inimeste abistamiseks. Toiduabi saavad heategevusorganisatsioonid tellida PRIA vahendusel, kes on programmi koordinaator. PRIA kooskõlastab soovitud kogused Euroopa Komisjoniga, saab teada eraldatava summa suuruse ning korraldab riigihanke toiduabi-toodete tarnija leidmiseks. 

Toiduabi vastuvõtmise, ladustamise ja  jagamisega kohtadel tegelevad heategevusorganisatsioonid, tehes seda sageli koostöös kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Tänavu on Eestis toiduabi sortimendis kuut liiki teraviljatooteid ja suhkrut kokku 2571 tonni ning 590,8 tuhat liitrit toiduõli.

 Tagasi algusse

 

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Jätkuvad    
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 4. LEADER projektitaotlused 02.01.-31.12.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
Taotlusvoorud, mis algasid novembris ja jätkusid detsembris  
MAK* 1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (NB! Käesoleva programmperioodi viimane taotlusvoor *) 26.11.-10.12.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
Taotlusvoorud, mis algavad detsembris    
EKF** 3.1.1. Ühisinvesteeringud  17.12.-19.12.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 

NB! 2013. aasta toetuste ajakava selgumisel avaldame selle PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/

 

  Tagasi algusse

 

Määratud toetused
Määratud toetused novembris ja detsembri algul 2012

MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6.1) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF 3.4) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) 2012 teine taotlusvoor Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetused (MAK meetmed 1.6.2 ja 1.6.3) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Tootjarühmade tunnustamine TEINE TAOTLUSVOOR 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2012 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus 2012 Nimekiri PRIA kodulehel

 

 Tagasi algusse 


 

Pane tähele!

Valmistume järgmise aasta pindalatoetuste taotlemiseks – õige aeg uute maade kasutuselevõtmiseks ja piiride täpsustamiseks.

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel. Mida täpsem on register, seda lihtsam on põllumeestel taotlemisel pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotlemised, kus samale või osaliselt kattuvale maa-alale taotlevad kogemata toetust mitu erinevat isikut.  Just praegu on õige aeg pindalatoetuse taotlejatel enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda. Kui piirimuudatusettepanekute tegemine jääb pindalatoetuste taotlusperioodile, siis võib juhtuda, et muudatust ei jõuta piisavalt kiiresti registrisse kanda ja see võib kiirel ajal sinna jõuda alles kuu aja pärast.

Lisaks seniste põllumaade piiride täpsustamisele on samuti paras aeg hakata mõtlema sellele, kas soovite järgmisel taotlusaastal võtta kasutusele uusi maid, mida sel aastal taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära põllumassiivi või katastriüksuse numbri. 
Avalduste tegemisel palume arvestada, et põllumassiivide registrisse ei saa kanda juurde maad, mida pole 2003/2004 aastal toimunud maade deklareerimise käigus deklareeritud (ehk mis polnud 30.juunil 2003 heas põllumajanduslikus korras). Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1.aprilliks 2013 väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele massiividele järgmisel aastal taotlust esitada, sest põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.
PRIA küsib uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Maakasutusõigusena arvestatakse maaomandit, maakasutamiseks sõlmitud suuliseid ja kirjalikke lepinguid ning kasutusvaldust. Kinnituses palume täpsustada, et millise maakasutusõigusega on tegemist ning juhul, kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed. Kui Teil ei ole hetkel veel kehtivat kokkulepet maa kasutamiseks, siis palume esitada maaomaniku kontaktandmed, kellega Teil on plaanis vastav kokkulepe sõlmida.

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil www.pria.ee  ja nende osas saate teha ettepaneku kasutusest väljasoleva maa taas kasutusele võtmiseks ja põllumassiivide piiride muutmiseks kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“.
Teenuse leiate e-PRIA portaalist (https://epria.eesti.ee/epria/) teenuste nimekirjast Pindalatoetuste alajaotusest. Antud teenuse kaudu põllumassiivi piiri ettepanekute esitamisel kehtivad samad reeglid, mis paberil ja elektroonilise kirja teel edastatud ettepanekute puhul.

Tähelepanuks neile, kelle maad asuvad Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal, Harju- ,Pärnu- ja Raplamaa lääneosas või Kagu-Eesti piirialadel – te ei pruugi praegu veebikaardilt oma massiive leida. Maa-ameti poolt lennati sel suvel Lääne-Eesti kohal ning PRIA uuendab valminud uute ortofotode alusel kuni märtsikuuni põllumassiivide piire. Massiivid jõuavad kaardirakendustesse tagasi jooksvalt pärast seda, kui PRIA on massiivid üle vaadanud ja vajadusel muutnud.

Kindlasti palume eelnevaga arvestada, kui soovite esitada e-PRIAs 2012.aasta pindalatoetuste taotluse muudatusavaldust, kuna muutmisel olevaid põllumassiive ei saa te enne nende piiride uuendamist uuesti pindalatoetuste taotlusele lisada. Probleemi lahendamiseks pöörduge enne muudatusavalduse esitamist PRIA põldude registri büroo poole. Põldude registri büroo kontrollib põllumassiivide toetusõiguslikkust ning viib need esimesel võimalusel e-PRIAsse.

Paberavalduse tegemiseks leiate kodulehelt piiride muutmise avalduse vormi:http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/piiriparandus.pdf

Avalduse palume esitada:

-          Elektrooniliselt kasutades „Põllumassiivi piiri ettepanek“ e-PRIA teenust või
-          kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009) või
-          e-posti aadressil maa@pria.ee või
-          Lähimas PRIA teenindusbüroos.

Küsimuste korra  pöörduge palun Põldude registri büroo telefonil  7377 617.

 Tagasi algusse

 


 
PRIA soovib kõigile klientidele meeldivat jõulukuud!

Jõulupühade ajal ja aasta lõpus on PRIA maakondlikud teenindusbürood avatud järgnevalt:

24.-26. detsembril SULETUD
31. detsembril avatud kell 8.30-13.00

Soovime kõigile rahulikke jõule ja meeldivat uue aasta saabumist! 


 

 

Hea lugeja!

 

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 <

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee