Esilehele

PRIA infokiri - detsember 2011

 

PRIA logo Mis oli ja mis tuleb - november ja detsember 2011
- PRIA alustab pindalatoetuste väljamaksmist
- Selgunud on toetuste ajakava 2012 
- Suurendati meetmete eelarveid
- Toiduabi jagamise perioodi pikendati
- Algas pakkumismenetlus suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks turustusaastaks 2011/2012
- Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud
- Määratud toetused

PRIA logo Pane tähele!

- Põllumassiivide uuendamine 2012. aastaks

PRIA logoe-PRIA

- Joonista põllud e-PRIAs juba täna!

- e-PRIAs avanes kliendiandmete muutmise teenus
 

PRIA logo Mis oli ja mis tuleb - november ja detsember 2011

PRIA alustab pindalatoetuste väljamaksmist

Alates 29. novembrist  laekub tänavune toetusraha PRIA suurimale kliendigrupile – ühtset pindalatoetust taotlenud põllumeestele. Nelja liiki pindala- ja loomapõhisteks toetusteks määratav summa on kokku üle 96,5 miljoni euro.

Esimestena saavad ühtse pindalatoetuse e-PRIA-s korrektse taotluse esitanud taotlejad.
NB! Nii paljudele klientidele maksete tegemine võtab paratamatult aega ja seega ei ole kõigil taotlejatel raha oodata kohe esimesel nädalal! Viimane väljamakse tegemise tähtaeg on määruse järgselt 30. juuni 2012!

Suurima osa toetuste-portfellist moodustab ühtne pindalatoetus (ÜPT) – seda saab 16 291 taotlejat 884 613 hektari põllumaa hooldamise eest, kokku 80,4 mln eurot. Ühikumäär on tänavu 91,1 eurot/ha ehk kümmekonna euro võrra mullusest kõrgem. Ka põllumaa pindala suurenes ja toetusesaajaid on mullusest rohkem.

51 maakasutajale on määratud ligi 44 000 eurot heinaseemne täiendavat otsetoetust ühikumääraga 31,73 eurot/ha – ka seda toetust juba makstakse. Samuti on hakanud PRIA maksma põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust, mida, nagu heinaseemne toetustki, makstakse nn määratud toetusõiguste alusel. Toetusõigused tulenevad sellest, millised kultuuride all olevad põllupinnad tehti taotleja maadel kindlaks varasematel referentsaastatel.

Põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust arvestatakse 2006. ja 2008.a põllupindade põhjal, ühikumäär on tänavu  20,93 eurot/ha ning toetusteks määratud summa kokku 14,8 mln eurot.

Täiendavaid otsetoetusi rahastatakse Eesti riigi eelarvest

Varakevadel taotletud piimasektori eritoetuse saavad kätte 704 piimalehmade pidajat, kelle karjad pole suuremad kui 100 piimalehma. Kokku on neile määratud 1,2 mln eurot toetust. Toetust ühikumääraga 81,84 eurot piimalehma kohta arvutatakse selliselt, et kuni 50 lehma kohta karjas saab toetust täies mahus, alates 51. piimalehmast koefitsiendiga 0,8.

PRIA on planeerinud kõigi nelja meetme väljamaksed teha valdavalt detsembris, tuleva aasta algusse jääb umbes 5 mln euro ulatuses põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse makseid. 

Taotlejad, kes taotlesid 2011. aastal Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel antavat loomade karjatamise ja/või kohalikku sorti taimede (Sangaste) kasvatamise toetust ,saavad oma toetused kätte 2012. aasta veebruaris. Põllumajandusministri määrustega on loomade karjatamise toetuse ja kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse määramise tähtaeg 25.01.2012.

Erinevate meetmete toetused laekuvad klientide kontodele eraldi maksetena

Enne raha väljamaksmist arvestab PRIA vajadusel maha kliendi võlgnevused PRIA ees või teeme tasaarveldused. Väljamakstavate summade väljaarvestamine on aeganõudvam ka neile, kelle toetussummat vähendatakse toetuse saamise tingimuste rikkumiste tõttu.

PRIA soovitab oodatavate toetuste kohta infot otsida eelkõige e-PRIA rubriigist „Maksed“. Ka need, kes ei esitanud taotlust e-PRIAs, saavad e-PRIAga liituda ning vaadata enda finantsandmeid ja toetuse laekumise aega, kui maksekorraldus on juba vormistatud. Juhime tähelepanu, e-PRIA maksete vaates võivad olla nõuetele vastavuse nõuete rikkumistega seotud vähendamised märgitud võlgnevustena

e-PRIA kasutamisel abistavad kliente juhendmaterjalid, mis on leitavad otse e-PRIAst ja samuti PRIA maakondlikud teenindusbürood, kus saab kasutada ka kliendiarvutit.

Andmed ühtse pindalatoetuse määramise kohta maakonniti

Maakond

Toetuse saajate arv

Määratud ühikud ha

Määratud toetussumma EUR

HARJUMAA

1 034

63 113

5 734 670

HIIUMAA

353

12 205

1 110 591

IDA-VIRUMAA

573

30 057

2 732 538

JÕGEVAMAA

1 071

68 043

6 190 819

JÄRVAMAA

761

78 580

7 147 543

LÄÄNEMAA

773

40 579

3 693 389

LÄÄNE-VIRUMAA

1 100

102 580

9 325 132

PÕLVAMAA

1 121

46 873

4 255 792

PÄRNUMAA

1 529

80 070

7 276 947

RAPLAMAA

1 149

62 649

5 700 086

SAAREMAA

1 089

46 544

4 230 936

TARTUMAA

1 367

83 882

7 626 713

VALGAMAA

1 145

39 693

3 609 973

VILJANDIMAA

1 232

80 931

7 356 405

VÕRUMAA

1 994

48 813

4 441 182

KOKKU

16 291

884 613

80 432 716

 Tagasi algusse

 

Selgunud on toetuste ajakava 2012

PRIA tuleva aasta toetuste taotlusvoorude ajakava on põllumajandusministeeriumiga koostöös esialgsel kujul kokku pandud ning näha kodulehel www.pria.ee rubriigis “Teadmiseks”.

Traditsiooniliselt on mitme meetme taotluste vastuvõtt aastaringne – nõuandetoetus, koolipiim ja –puuvili. Tuleval aastal on aastaringne ka  LEADER-projektitaotluste vastuvõtt. Pikemat aega kestavad või on mitu taotlusvooru tootjarühmade tunnustamise dokumentide vastuvõtuks, kalandussektori koolitustoetuse taotlemiseks,  kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamiseks,  kalanduspiirkondade säästva arengu projektitaotluste esitamiseks, põllumajandustootja asendamise toetuse vastuvõtuks.

PRIA suurimatele sihtgruppidele – loomapidajatele ja põlluharijatele – on ühikupõhiste toetuste taotlusvoorud varasemast tuttavatel aegadel, märtsis ja mais.

Millal on viimane taotlusvoor?

Investeeringumeetmete taotlusvoorude aegu uurivad huvilised aegsasti, sest sõltuvalt kavandatava projekti sisust võib taotluse juurde kõigi vajalike dokumentide hankimine aega võtta. Nii Maaelu arengukava (MAK) kui Euroopa Kalandusfondi (EKF) programmperiood 2007-2013 hakkab lõppema ja populaarsemate meetmete eelarved hakkavad ammenduma. Seoses sellega võivad kätte jõuda mõne meetme viimased taotlusvoorud sel programmperioodil. Infot selle kohta lisame jooksvalt erinevate meetmete kohta oma kodulehele niipea, kui sellekohane otsus langetatakse.

Praeguseks on teada, et 2012 ja 2013. a ei toimu enam MAKi meetme 1.4.2 (investeeringud loomakasvatusehitistesse) ning 2012 MAKi meetme 1.8 (põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus) vastuvõttu. EKFi valdkonnas pole 2012 planeeritud meetme 2.3 (investeeringud töötlemisse ja turustamisse) ja 1.1 (riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks) taotluste vastuvõttu.

EKF meetmetest on aga tuleval aastal tulekul üks uus, esimest korda rakenduv toetusmeede: kalasadamate investeeringutoetus (EKF meede 3,3, meetme määrus pole praegu veel valminud).

Enamikul investeeringumeetmetel on toetusesaajatel pärast toetuse määramise otsuse saamist aega kaks aastat oma investeeringu elluviimiseks ja kuludokumentide PRIAsse esitamiseks. Vahel jääb projekt teostamata ja toetus kasutamata või kujuneb objekti maksumus kavandatust odavamaks. Nii võib vabaneda täiendavat raha, mis võimaldab varem kavandatud meetmete eelarveid suurendada ja taotlusvoorude toimumise kohta 2013. aastal uusi otsuseid teha.

Toetuste 2012. aasta ajakavaga on võimalik tutvuda otseaadressil: http://www.pria.ee/docs/resources/6010.xls?

  Tagasi algusse

 

Suurendati meetmete eelarveid

Novembris tõsteti Põllumajandusministri määrusega mitmete meetmete taotlusvoorude eelarveid.

- 9.novembril lisati meetme 1.8 eelarvele täiendavad 2,6 miljonit eurot (põllumajandusministri käskkiri 09.11.2011 nr 138). Meetme eelarve 2011. aastal on seega 9 600 000 eurot.

- 17. novembri  käskkirjaga tõsteti meetme 1.2eelarvet täiendava 2,2 miljoni euro võrra. Meetme eelarve kogumaht 2011. aastal  on 4 436 908 eurot.

- 23. novembri käskkirjaga nr. 146 tõsteti meetme  1.5.2 eelarvet täiendava 1 170 000 euro võrra. Meetme eelarve 2011. aastal on seega 2 970 000 eurot.

Meetmete 1.8 ja 1.5.2 esmased määramisotsused ei ole veel valminud, kuid meetme 1.2  puhul toimus seoses eelarve suurendamisega lisamääramine.

Toetus määrati lisaks esimesel määramisel toetust saanud 56-le taotlejale veel 58-le. Kokku määrati meetme 1.2 raames toetus 114 taotlejale.

Toetuse saajate nimekiri juriidiliste isikute osas on kättesaadav PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/docs/receivers/1377.xls?. Seoses Euroopa Kohtu otsuse jõustumisega 09.11.2010 FIE-dele ja eraisikutele määratud toetuste andmeid ei avalikustata. FIEdele määratud toetused on võimalik leida e-PRIAst „Maksete“ alajaotusest või helistades investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678

Juhime ka tähelepanu, et infotelefonilt küsitakse sageli informatsiooni oma tuttavate inimeste taotluste ja taotlemise kohta. Selliseid küsimusi tuleb tavalisest rohkem just nüüd, kui on selgunud meetme 1.2 raames taotlemise tulemused. Rõhutame aga veelkord, et PRIAl ei ole õigust väljastada taotlustega seotud informatsiooni ja üksikasju kolmandatele isikutele.

  Tagasi algusse

 

Toiduabi jagamise perioodi pikendati

2011.aastal heategevusorganisatsioonidele tarnitud ja puudust kannatavatele isikutele jagamiseks ette nähtud toiduabitoodete laiali jagamise tähtaega on 2011. aastal pikendatud 31. Detsembrilt 29.veebruarini 2012.

  Tagasi algusse

 

Algas pakkumismenetlus suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks turustusaastaks 2011/2012

2011/2012 turustusaastaks kuulutatakse CN-koodi 1701 alla kuuluva suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks välja pakkumismenetlus, mille viitenumber on 09.4313.
Kõnealune vähendatud tollimaksumäär asendab ühise tollitariifistiku maksumäära ja täiendavaid tollimakse.
Esimene pakkumisperiood on avatud alates 5. detsember 2011 ja lõpeb 07. detsembril 2011 kell 13:00.
Järgmised  pakkumisperioodid on:

  • 08. detsember 2011 kuni 14. detsember 2011 kell 13.00
  • 15. detsember 2011 kuni 21. detsember 2011 kell 13.00
  • 22. detsember 2011 kuni 11. jaanuar 2012 kell 13.00
  • 12. jaanuar 2012 kuni  25. jaanuar 2012 kell 13.00
  • 26. jaanuar 2012 kuni 01. veebruar 2012 kell 13.00
  • 02. veebruar 2012 kuni 15. veebruar 2012 kell 13:00
  • 16. veebruar 2012 kuni 06. juuni 2012 kell 13.00
  • 07. juuni 2012 kuni 27. juuni 2012 kell 13.00
  • 28. juuni 2012 kuni 11. juuli 2012 kell 13.00

NB! Kõik pakkumistaotlused, mis laekuvad pakkumisperioodi lõppkuupäeval pärast kella 13:00 jäävad rahuldamata.

Pakkumiste esitajad peavad olema Euroopa Liidu ettevõtjad ja käibemaksukohustuslasena registreeritud selles liikmesriigis, kus nad pakkumistaotluse esitavad. Kõik taotlused peavad olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku või selleks volitatud isiku (sel juhul esitada ka kinnitatud volitus) poolt. E-posti teel saadetud taotlused peavad olema digiallkirjastatud.

Täpsem info PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/suhkru_pakkumismenetlus_2011/

  Tagasi algusse

 

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Ülevaate käesolevatest ja saabuvatest taotlusvoorudest leiate järgnevast tabelist:

  Meede Taotluste vastuvõtt Taotlusi võtavad vastu Toetuse määramine
Jätkuvad        
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 4. LEADER projektitaotlused terve aasta  PRIA maakondlikud teenindusbürood 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
Taotlusvoorud, mis algasid novembris ja jätkuvad detsembris    
MAK* 1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus 21.11.-12.12.2011 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
2011. aasta detsembris taotlusvoore ei avane!
Taotlusvoorud, mis algavad jaanuaris 2012
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 02.01.-13.01.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel Määramine otsustatakse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
EKF** 1.3. Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus 10.01.-31.01.2012  PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna teenindusbürood. 90 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
EKF** 1.4 Väikesemahuline rannapüük 10.01.-31.01.2012 PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna teenindusbürood. 90 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
EKF** 2.2. Sisevete kalanduse investeeringutoetus 10.01.-31.01.2012 PRIA Tartu, Põlva, Jõgeva, Viljandi, Ida-Viru ja Lääne-Viru teenindusbürood; kuludokumentide esitamine  Tartumaa teenindusbüroosse 90 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
EKF** 3.3. Kalasadamate investeeringutoetus 23.01.-30.01.2012 PRIA Läänemaa, Pärnu ja Harju teenindusbüroodes 90 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 

  Tagasi algusse


Määratud toetused

Ülevaate novembris määratud toetustest leiate alljärgnevast tabelist:

 

Toetuste määramised perioodil 01.11.2010 - 05.12.2010
EKF** Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meetme 4.1 projektitaotlused) 2011 teine taotlusvoor  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6.1) 2011  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2011  Nimekiri PRIA kodulehel
Riiklik**** Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2011  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) 2010 Nimekiri PRIA kodulehel
EAGF*** Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
EAGF*** Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011  Nimekiri PRIA kodulehel

  Tagasi algusse


 

PRIA logo Pane tähele!

Põllumassiivide uuendamine 2012. aastaks

Igal aastal uuendatakse ca ¼ PRIA põllumassiivide registri aluseks olevaid ortofotosid. 2011. aastal tehti ortofotod Valga-, Võru- ja Põlvamaast ning osaliselt Pärnu-, Viljandi ja Tartumaast.
Uuendatavad alad  ei ole uuendamise perioodil novembrist märtsini  PRIA avalikul veebikaardil nähtavad.

Värskete fotode alusel muudetud põllumassiividest teavitab PRIA kõiki maaga seotud taotlejaid, saates uued kaardid koos selgitusega taotlejatele koju või e-mailile. Muudatustega mittenõustumise korral saab taotleja esitada endapoolseid ettepanekuid.

Mis kaartidel muutub?

Peamiselt täpsustatakse ortofotode põhjal põllumassiivide piire. Kui näiteks põllule on ehitatud maja, rajatud tee või kaevatud tiik, siis nende alla jääv maa arvatakse toetusõigusliku maa hulgast välja.

Samuti "lõigatakse" põllumassiividest välja suuremad võsastunud alad ning kõikvõimalikud püsiva loomuga objektid (võidusõidurajad, liivikud, kivihunnikud jne).

Mittetoetusõiguslikest objektidest oma põllumassiivil on taotlejal ka endal kohustus PRIAle teada anda. Lisaks mittetoetuslikest objektidest teadaandmisele ootame taotlejatelt ka muid nende põllumassiive puudutavaid ettepanekuid (jagamised, uute alade kasutuselevõtt jne). Soovitame ettepanekud teha ära võimalikult varakult, kuna vahetult taotlusperioodi eel või selle ajal võib nende ettepanekute PRIA-poolne menetlusaeg suure töökoormuse tõttu venida pikaks.

Muudatusavalduste tegemiseks
pöörduge PRIA põldude registri büroo poole

- kirjalikult: Tartu, Narva mnt 3, 51009 või
- telefonidel 7377 628, 7377 617, 7371 248 või
-  e-posti aadressil maa@pria.ee või
- pöörduge lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

PRIA palub uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Kinnituses palume täpsustada, millise maakasutusõigusega on tegemist ning juhul, kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel, lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed. Maakasutusõiguse alusena  arvestatakse maaomandit, maakasutamiseks sõlmitud suuliseid ja kirjalikke lepinguid ning kasutusvaldust. Juhul kui teil ei ole hetkel veel kehtivat kokkulepet maa kasutamiseks, palume esitada maaomaniku kontaktandmed, kellega teil on plaanis vastav kokkulepe sõlmida.

Lisaks piiride täpsustamisele jagatakse põllumassiive vajadusel  ka katastripiiridega. Lihtsamalt öelduna tahab PRIA muuta põllumassiivide registri taotlejapõhiseks.

Miks on muutus vajalik?

Taotlejal on nii parem ülevaade oma põldude asukohast ja pindalast ning PRIAle lihtsustab see taotluse andmete kontrolli.

Senine olukord, kus ühel suurel põllumassiivil on mitu maakasutajat/taotlejat ning kõik joonistavad oma põldude piire ühesugusele suurele kaardile, viib selleni, et erinevate taotlejate joonistatud põllud kattuvad osaliselt või täielikult ning kokku taotletakse toetusi suuremale pinnale kui on põllumassiivi üldpindala.

Kaart täpsustub koostöös

Massiivide n-ö taotlejapõhiseks jagamine toob tõenäoliselt kaasa ka probleeme. Seni oli võimalik, et suurel põllumassiivil, mis ei olnud pindalaliselt täis taotletud, võisid kaks või enamgi taotlejat joonistada taotluskaardile kas täiesti või osaliselt kattuvate piiridega põlde.

Topelttaotlemised ei ilmnenud alati konkreetsel taotlus-aastal. Nende hilisem avastamine võib aga taotlejatele kaasa tuua ebameeldivusi ja toetussummade tagasinõudmise kuni 10 aasta jooksul.

Praegu käsil olevate jagamiste käigus avastamegi selliseid topelt-ja ületaotlemisi nii 2010. kui ka 2011. aasta osas. Sel juhul saadame kattuvalt põlde joonistanud taotlejatele järelepärimised, lisades ka mõlema taotleja vastava aasta taotlus-kaartide koopiad. Enamasti on need juhtumid põhjustatud eksitusest taotluskaardile põldude joonistamisel, kuid oleme avastanud ka sihilikke topelttaotlemisi.

Väljasaadetud järelepärimistele ootab PRIA kindlasti vastuseid. Etteantud ajajooksul tuleb tingimata reageerida ka teatistele massiivipiiri muudatuste osas, kui ei olda nõus PRIA moodustatud põllumassiividega. Maakasutajal on võimalus anda selgitusi, esitada maakasutust tõendavaid dokumente või vastuväiteid. Põhjendatud juhtudel PRIA aktsepteerib maakasutaja argumente ja moodustab talle uute piiridega põllumassiivi.

Eksimused ja vastutus

Tüüpilisim eksimus taotlemisel on järgmine: vaadatakse katastriandmeid, mis ütlevad, et sel katastriüksusel on põllumajanduslikus kasutuses maad kirjas nii-ja-nii palju. Aga katastris antud põllumajandusmaa pindala ei pruugi kokku langeda PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris oleva toetuskõlbuliku põllumajandusmaaga.

Toetuse taotlemisel tuleb lähtuda PRIA registris olevatest toetusõigusliku maa andmetest ning tegelikust maakasutusest.

Kui ortofotode töötlemisel või uute massiivipiiride loomisel selgub, et taotleja on eelnevatel aastatel taotlenud toetust suuremale pinnale, kui tal tegelikult toetusõiguslikku maad on, siis sellisel juhul nõuab PRIA toetuse tagasi. Õigusaktides ja töödokumentides reguleeritud kindlatel juhtudel, kui tegemist on väiksemate pinnaerinevustega ja võib mõista, et taotlejal oli täpset pindala raske hinnata, on võimalik, et toetust tagasi ei nõuta.

Taotleja vastutab oma kasutuses oleva põllumajandusliku maa ja põllumassiivil toimunud muutuste eest ise ja peab muutusi ka toetuste taotlemisel arvestama, teavitades muutustest PRIAt. Toetuste taotlusele kirja pandu eest vastutab vaid taotleja. PRIA saadetud kaardid näitavad maksimaalse toetusõigusliku maa suurust, mitte ei garanteeri vastava maa sajaprotsendilist toetuskõlbulikkust konkreetsel aastal.

 

  Tagasi algusse


 

PRIA logo e-PRIA

Joonista põllud e-PRIAs juba täna!

Juba praegu on paras aeg hakata mõtlema 2012. aasta kevadel toimuva pindalatoetuste taotlusvooru peale. Kes juba varem on ette võtnud suure töö ja joonistanud oma põllud digitaalselt e-PRIA portaali, neil on tuleval kevadel taotlemine lihtsam. Põllud on vaid vaja üle vaadata, muudatuste korral teha korrektiivid ning saabki lihtsalt ja kiirelt põllukaardid täidetud taotlusvormile lisada.

Enda järgmise taotluse ettevalmistamine ja põldude digitaalne sissejoonistamine on võimalik juba praegu kõigil soovijatel, kes on valmis selle suure töö ära tegema praegu: tubasteks töödeks on õige aeg, sest põllul veel suuri töid ei tehta.  Alates tänavu maikuust on e-PRIAs avatud aastaringselt kasutatav teenus „Minu põllud“, kus võib põlde e-PRIAsse sisse joonistada kas või ööpäev läbi. 

Kui teil on palju digitaalset sissejoonistamist vajavaid põlde, siis võtab see esimesel korral kindlasti aega - seetõttu on arukas sellega varakult alustada. Samas, kui suur töö kord tehtud saab, siis edaspidi piisab vaid pisimuudatuste tegemisest - põllud jäävad elektrooniliselt e-PRIAsse alles ja saate neid andmeid igal ajal uuesti kasutada.

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on lisaks „Minu põllud“ teenusele nähtavad ka PRIA põllumassiivide avalikul veebikaardil, kuhu saab PRIA kodulehelt www.pria.ee. Kui soovite uuel aastal kasutusele võtta uusi maid, tuleb esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära põllumassiivi või katastriüksuse numbri.

Kui soovite e-PRIAs oma põldude sissejoonistamisega alustada, siis tuleb esmalt saada e-PRIA kliendiks. Eraisikul piisab selleks ID-kaardiga, Mobiil-IDga või pangaparoolidega e-PRIAsse sisse logimisest ja esimese asjana kuvatakse teile e-PRIA kasutamise leping. Lugege see läbi, kinnitage ja oletegi e-PRIA kasutaja. Juriidilistel isikutel sõltub e-PRIA kaudu lepingu sõlmimise võimalus sellest, kas lepingut sõlmida sooviv inimene on kantud äriregistri B- kaardile või mitte. e-PRIA kasutamise lepingu sõlmimise kohta leiate rohkem infot internetist aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Leping

„Minu põllud“ teenuse kasutusjuhendiga võib tutvuda aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid , samuti on juhend leitav e-PRIAs „Minu põllud“ teenuse juures.
Probleemide korral aitab teid e-PRIA tehniline abitelefon 7377 677 , või kirjutage e-kiri aadressil portaal@pria.ee .

Head e-PRIA kasutamist!

 

  Tagasi algusse

 

e-PRIAs avanes kliendiandmete muutmise teenus

1. detsembril avanes e-PRIAs teenus, mille kaudu on kõigil PRIA klientidel võimalik parandada oma kliendiandmeid, kui need on PRIA kliendiregistris vigased. Kliendiandmete parandamise teenuste avamine teeb kliendile oma andmete korrashoidmise oluliselt lihtsamaks. Kui varem tuli andmete parandamiseks esitada avaldus registrite osakonnale, siis nüüd saab igaüks ise oma andmed korrastada kiiresti ja mugavalt e-PRIA teenuse abil.

Kui kliendi andmetes võib PRIA hinnangul olla vigu, suunatakse teid e-PRIAsse sisenemisel automaatselt andmeid kontrollima.

Automaatne edasisuunamine toimub järjest kõigi kolme kliendiandmete vormi osas (taotleja andmed, loomapidaja andmed ja arveldusarve numbri muudatus), kui nendes andmetes PRIA andmeil vigu peaks esinema. Kui vigu esineb vaid mõnel neist vormidest, suunatakse klient vaid sellele (nendele) vormi(de)le, kus vigu esineb ja teisi vorme ta täitma ei pea.

Pärast andmete muutmist kontrollib infosüsteem kohe sisestatud andmed üle ning kui andmed on korras, on võimalik ka kohe hakata teisi teenuseid kasutama. Kui aga sisestatud andmete ja erinevate riiklike registrite vahel esineb erinevusi, siis lähevad sisestatud andmed registrite osakonna töötajate poolt kontrollimisele.  Sellisel juhul avanevad kliendile teenused hiljemalt ühe tööpäeva jooksul. Kui esineb vigu, mida ei ole võimalik aktsepteerida, võetakse teiega ühendust ja andmed tuleb uuesti üle vaadata.

Kuna kõigi e-PRIA teenuste kasutamise võimalus on ainult nendel klientidel, kelle andmed kliendiregistris on korras, siis on oluline, et te muudatusvormide avanedes kindlasti enda andmed üle kontrolliks ja vajadusel parandaks.

Kui portaali sisenedes automaatselt muudatusvorme ei avata, kuid soovite teha enda andmetes muudatusi, on võimalik teenuseid ka teenuste nimekirjast eraldi avada.  Selleks tuleb valida peamenüüst „Teenused“ ja sealt alt alajaotusest Klientide andmed-> andmete esitamine

e-teenuse kaudu on kliendiandmete korrastamine kindlasti kõige kiirem viis!

Kui teil esineb probleeme e-PRIA kasutamisel, siis abi võib olla ka e-PRIA korduma kippuvatest küsimustest PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma.
E-PRIA üldine kasutusjuhend on leitav kodulehelt: http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid

Head e-PRIA kasutamist!

   Tagasi algusse


 

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee