Esilehele

PRIA infokiri - august 2016

  

Lõppenud taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele

Teadmiseks

 


Lõppenud taotlusvoorud


Teadmussiirde ja teavituse toetus  - üleriigilise ulatusega tegevused


Taotlusvoor toimus 15.-19. augustil, laekus 67 taotlust kogusummas 327 453 eurot. Taotlusi hindavad valdkondlikud hindamiskomisjonid määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning otsused teeb PRIA hiljemalt 9.jaanuariks 2017.

Üleriigilise ulatusega on sellised tegevused, mida ei ole võimalik planeerida pikaajalistesse programmidesse ning mida pole vaja korraldada igal aastal. 2016. a on teadmussiirde üleriigilise ulatusega tegevuste jaoks planeeritud 350 000 eurot, mis jagatakse valdkondade vahel nii: taimekasvatus – 70 000; loomakasvatus – 70 000;  metsandus – 70 000; toiduainetööstus – 70 000; ettevõtte majandamine – 70 000 eurot. Infot meetme kohta vt kodulehelt.

Tagasi algusesse

 

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Jooksvalt kestab järgmiste taotluste vastuvõtt


Avatud on või ja lõssipulbri eraladustamine

Kuni 30. septembrini kestab või ja  lõssipulbri sekkumiskokkuost pakkumismenetluse raames.

Kestab koolipiimatoetuse programm.

Kestab  koolipuuvilja ja –köögivilja programm.

PRIA võtab vastu LEADER projektitoetuse taotlusi, mis on eelnevalt esitatud kohalikele tegevusgruppidele. Kodulehel avaldatakse jooksvalt andmed määratud projektitoetuste kohta.

 Tagasi algusesse

 

Toetused kalanduspiirkondade kohaliku arengu strateegiate põhjal


Kalanduspiirkonna kohaliku algatusrühma toetus. Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eesmärgiks on kalanduspiirkondade jätkusuutlik arendamine. Kalanduse algatusrühmad koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda.

Algatusrühma toetust saab taotleda kuni 15. detsembrini 2016, vt täpsemalt kodulehelt.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine kalanduspiirkondades – projektitoetus.  Alates 1. juulist võtab PRIA vastu EMKF meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ projektitoetuse taotlusi. Eelnevalt esitavad selle toetuse soovijad projektide rahastamise taotlused kohalikule kalanduse algatusrühmale. Algaturühm korraldab oma strateegia kohaseid projektitoetuse taotlusvoore, esitatud projektide hindamise ja paremusjärjestuse koostamise ning edastab taotlused PRIAle.

Andmed Eesti 8 kalanduspiirkonna, algatusrühmade ning toetusmeetme kohta leiate PRIA kodulehelt. Infot projektitoetuste taotlusvoorude toimumise kohta avaldavad algatusrühmad.

Tagasi algusesse

 

Käimas on maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvoor


29. augustini saavad mikroettevõtted esitada  e-PRIA vahendusel taotlusi maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse saamiseks. Käesolevaks vooruks on meetme eelarve 12 miljonit eurot ja see jaguneb kahe sihtgrupi vahel. Põllumajandusettevõtjatele on eraldatud 3,6 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit, kuid toetust tuleb kõigil kasutada investeeringuteks väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist.

15.-21.augustini sai taotlusi e-PRIAs eeltäita. Tuletame meelde, et eeltäidetud taotlus tuleb kindlasti ka ära esitada! Seda saab kontrollida e-PRIA abil.

 

Pärast taotluse esitamist kuvatakse taotlustoimiku number, nagu allpool ekraanipildilt ka näha on.

Otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA 6. detsembriks.

 Tagasi algusesse

 

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus


Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus on MAK 2014-2020 meetme 16 „Koostöö“ alaliik. 30. augustist 5. septembrini toimub taotlusvoor eelarvega 0,5 mln eurot ning maksimaalselt võib ühe projekti kohta saada toetust 50 000 eurot.

Eesmärk on toetada üksikprojekte, mis edendavad koostööd ja arendavad innovatsiooni põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris ning lahendavad konkreetsete tootjate ja töötlejate tootmisprotsessiga seotud probleeme. Projektid peavad olema suunatud ettevõtte praktilistel vajadustel põhinevate lähteülesannete lahendamisele.

Otsused taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb PRIA pärast taotluste menetlemist ja hindamist 24. jaanuariks 2017.

Tagasi algusesse 

 

Praktikatoetus


Taotluste vastuvõtt algab 10. septembril ja kestab 10. oktoobrini. Taotlusi saab esitada posti teel või elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

Toetuse saamiseks peab olema praktika korraldatud ajavahemikus 1.10.2015 – 30.09.2016.

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel  45  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid hiljemalt 13. detsembril.

2016. a eelarves on põllumajandusliku praktikatoetuse  väljamaksmiseks 160 000 eurot.

Täpsemalt vt kodulehelt!

 Tagasi algusesse


Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus


Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus on MAK 2014–2020 meetme 6 „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng ˮ alaliik 6.1 Eesmärk on noorte, kuni 40 a põllumajandustootjate (FIEd ning mikro- ja väikeettevõtjate äriühingud) tegevuse alustamise hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses, et ettevõtjatena jätkaksid kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjad.

Programmperioodiks kavandatud meetme eelarve on 22,1 miljonit eurot, sellest 4 miljonit  eelolevaks taotlusvooruks. Üks taotleja saab noortaluniku toetust perioodi jooksul taotleda ühel korral ja maksimaalselt 40 000 eurot. Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu 10.-17. oktoobrini 2016, otsused teeb PRIA 11. jaanuariks 2017.

Toetuse saamise tingimuste, taotlejale esitatavate nõuete, taotluste hindamise ja rahuldamise jm kohta sätestatakse reeglid maaeluministri määrusega (valmimisel) ning pärast määruse ilmumist Riigi Teatajas avaldab PRIA meetmega seotud info ka oma kodulehel.

Taotlejate ja neid juhendavate konsulentide jaoks on septembrikuus tulekul koolitus, e-PRIA kasutamiseks valmistatakse juhendid. Ka selle kohta avaldame edaspidi infot kodulehel.

Tagasi algusesse 

 

Investeeringutoetused põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks


Põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus on MAK 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik. Toetuse tingimused, sh toetusteks planeeritud eelarved on sihtgrupiti erinevad.

Mikro- ja väikeettevõtjad said MAK alameetme 4.2.1 toetust taotleda 27.juunist 1. juulini. Laekus 64 taotlust summas 8,46 mln eurot (eelarve on 7,25 miljonit). Otsuste koostamiseks on PRIAl aega 18. novembrini.

Ajakavas on 26.-30. septembriks planeeritud sama liiki toetuse taotlusvoor keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele (MAK alameede 4.2.3, eelarve 4,7 mln) ning samal ajal ka tootjarühmadena tunnustatud tulundusühistutele (MAK alameede 4.2.2, eelarve 2,54 mln eurot). Kuna määrusemuudatused on Maaeluministeeriumis tegemisel,  on võimalik on selle taotlusvooru edasilükkamine. Palume jälgida infot kodulehel ja Ametlikes Teadaannetes!

PRIA ja Maaeluministeeriumi koostöös planeeritud toetuste taotlusvoorude ajakava on PRIA kodulehel, kus avaldame ka infot muudatuste kohta.

Tagasi algusesse

 


Pane tähele


Otsetoetuste taotlejate kontodele laekus assigneeringute tagasimakse

Augustis maksis PRIA 5684-le 2015. aasta otsetoetuste taotlejale tagasi 2014. aastal finantsdistsipliini (FD) vähendusena kriisireserviks kinni peetud summa, milleks Eestile eraldati 1 169 016 eurot. Summa tuleb proportsionaalselt laiali jagada nende vahel, kelle otsetoetuste summa ületas 2000 eurot. Selleks kehtestas PRIA tagasimakse protsendi, mis on 1,258352%.

Tagasimakse saamise tingimustele vastavad taotlejad ise täiendavaid andmeid PRIA-le esitama ei pea. Assigneeringute tagasimaksed tehakse iga taotletud otsetoetuse osas eraldi ja otsetoetuste otsusel on tagasimakse rida kirjas kui ’assigneeringute tagasimakse’. Kliendile riigikassa kaudu tehtava rahaülekande selgituses on aga märgitud selle otsetoetuse nimetus, millelt kinnipeetud FD tagasimakse saadav summa on. – Tegu ei ole 2016 taotletud otsetoetuste väljamaksmisega, nagu on osa infotelefonil selgituse küsijaid kartnud. Tänavuste otsetoetuste määramine algab detsembris.

Pikema selgituse tagasimakse kohta avaldasime juulikuu infokirjas.

 Tagasi algusesse

 


Teadmiseks


Ligineb tähtaeg turuarendustoetuse kasutamise kuludokumentide esitamiseks

Turuarendusoetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase maksetaotluse ja lisatud kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud. Nüüd läheneb maksetaotluste esitamise tähtaeg – 9. oktoober.

Maksetaotlusi saab esitada posti teel või elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

Toetatav tegevus peab olema lõpetatud 31. jaanuariks 2017. Kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad 2017.a jaanuari lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2016. Toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le nõuetekohase maksetaotluse. Neile, kes esitavad PRIA-le maksetaotluse viimasel päeval, 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 9. detsembril 2016.

Tagasi algusesse

 

MAKist hakatakse toetama põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamist

 

Vabariigi Valitsus kiitis heaks MAK 2014-2020 muudatused, millega lisandus arengukavasse toetus ettevõtete põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste järel. Samuti tõsteti põllumajandustootjatest mikroettevõtjate investeeringutoetuse määra ja veiste ning emiste kohta loomade heaoluks makstavate toetuste ühikumäärasid, teatas Maaeluministeerium pressiteates.

Olulisemad maaelu arengukava 2014-2020 muudatused:

  • Lisandub meede „Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine“, millega toetatakse ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste esinemisel ettevõtte põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamist;
  • Meetmes 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ suurendatakse põllumajandustootjatest mikroettevõtjate puhul toetuse määra 40 protsendilt 50-ni;
  • Meetmes 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ lisandub abikõlbliku tegevusena niisutussüsteemide rajamine.
  • „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse“ raames suurendatakse täiendava veekaitse lisategevuse toetuse ühikumäära 2 eurolt hektari kohta aastas 5 euroni.
  • „Loomade heaolu“ meetmes  suurendatakse veiste kohta makstava toetuse ühikumäära 40 eurolt 44 euroni aastas ning emiste kohta makstava toetuse ühikumäära 24 eurolt 42 euroni aastas.

 Tagasi algusesse

 

Maaelutoetuste maksmisel arvestatakse haldusreformi arengutega

 

„Kui haldusreformi käigus omavalitsuste piirid muutuvad, siis kohandatakse maaelutoetuste tingimused ümber selliselt, et toetuste maksmine jätkuks samas geograafilises ulatuses vähemalt käesoleva eelarveperioodi 2014-2020 lõpuni,“ ütles Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban 25. augustil Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminaril.

Täpsemalt vt Maaeluministeeriumi pressiteatest.

Tagasi algusesse

 


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee