Esilehele

PRIA infokiri - august 2013

  

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

 Teadmiseks

 


Mis oli ja mis tuleb

 

Käimasolevad ja algavad taotlusvoorud

Jätkuvad taotlusvoorud
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
 MAK*  4. Leader-meede projektitoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* 1.3. Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetamine 2.jaan-30.okt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul.
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 1.veebr-31.okt Posti teel PRIA keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
MAK* Tootjarühmade tunnustamine 4.märts-19.aug PRIA keskus, lisaks posti ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 1.2. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 29.juuli-12.august Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 70 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad augustis
Riiklik**** Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 13.-19.august PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates
EKF** 1.5. Sotsiaal-majanduslikud meetmed 21.-29.august PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna teenindusbürood. 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad septembris
MAK* 3.1.3 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (Investeeringud bioenergia tootmisesse) 2.-16.sept Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 95 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates 
EKF** 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad 9.-16.sept PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
Riiklik**** Praktikatoetus 10.sept-10.okt PRIA keskuses, lisaks saab taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng II osa (projektitoetus) 16.-23.sept PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
Riiklik**** Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 24.sept-8.okt Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates

NB! PRIA toetuste ajakava näitab taotlusvoorude planeerimist ja see võib jooksvalt muutuda.

Lõplikud täpsed taotluste vastuvõtuajad teatame Ametlikes Teadaannetes. Jooksvat infot jälgige PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/.

*MAK - Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus                 

Tagasi algusesse

 

Uus investeeringutoetus bioenergia tootmiseks


2.-16. septembrini võtab PRIA esmakordselt vastu toetusetaotlusi bioenergia tootjatelt, kes investeerivad bioenergia tootmisse selleks, et osa või kogu toodetav bioenergia ettevõttest välja müüa.

Uudne toetus on maaelu arengukava meetme 3.1 alameede 3.1.3 „Investeeringud bioenergia tootmisesse”. Meetme sisu kirjeldab põllumajandusministri määrus, samuti avalikustab toetuse taotlemiseks vajaliku info, taotlusvormid jne PRIA koduleht.

Bioenergia tootmiseks tehtavaid investeeringuid on varem toetanud MAKi meede 1.4.3, kuid seal on alates 2011.a taotlemine võimalik vaid seoses taastuvenergia tootmisega ettevõtja omatarbeks. Seevastu toetatakse nüüd avanevast meetmest 3.1.3 selliseid investeeringuid bioenergia tootmiseks, mille puhul kavatseb ettevõtja osa või kogu toodetud energia ettevõttest välja müüa. Kui ettevõtja soovib toetust biomassi töötlemiseks vajaliku masina või seadme ostmiseks ja paigaldamiseks, peab ta töödeldud biomassi kasutama bioenergia tootmiseks ning toodetud bioenergia tuleb samuti ettevõttest vähemalt osaliselt väljapoole müüa. 

Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 512 000 eurot ning see katab 30-50% investeeringu abikõlblikust maksumusest (täpne määr sõltub objekti asukohast). Toetust antakse bioenergia tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamiseks, bioenergia tootmiseks ja biomassi töötlemiseks vajaliku paikse masina ja seadme ostmiseks ja paigaldamiseks, ehitusprojektis ettenähtud   veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi ning elektripaigaldise ehitamiseks ja nende juurde seadmete ostmiseks-paigaldamiseks. Toetatav on ka olemasoleva ettevõtte tootmisprotsessi täiendamine bioenergia tootmisega.

Vormikohaseid taotlusi võtavad 2.-16. sept vastu kõik PRIA bürood ja määramisotsused tehakse 16. detsembril.

Selle taotlusvooru eelarves on toetusteks raha 5 miljonit eurot. Kui abikõlblike taotluste summa seda ületab, toimub toetuste määramine projektide paremusjärjestuse põhjal (hindamiskriteeriume vt määruse lisast 4).

Toetuse saajad võivad projekti elluviimise kohta PRIAle kuludokumente esitada kuni 8 osas hiljemalt 30. juuniks 2015. Üheksa kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest peab toetusesaaja kavandatavast investeeringust valmis saama osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlbliku kulu maksumusest, ja esitama PRIAle seda tõendavad kuludokumendid.

Rohkem infot taotlusvooru kohta võib küsida PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

Tagasi algusesse

 

Lõppenud taotlusvoorud


Pindala- ja keskkonnatoetuste taotlemine

2. maist 15. juunini laekus PRIAsse 17 546 taotlust ühikupõhiste pindala- ja keskkonnatoetuste saamiseks. Neist 5028 esitati elektrooniliselt e-PRIAs.

Tabelis on statistika esitatud taotluste ja ühikute (hektarid, loomad jne) arvudega meetmete lõikes ning toetuste määramise tähtajad.

Toetuse liik Taotluste arv Taotletud ühikud Toetuse määramise tähtaeg
Ebasoodsamate alade toetus 9 335 385 176,17 25.01.2014
Keskkonnasõbralik majandamine 1 894 427 906,77 1.02.2014
Loomade karjatamine 2 474 116 976 25.01.2014
Mahepõllumajandusmaa toetus 1 448 134 197,92 1.02.2014
Mahe-põllumajandusloomade toetus 884 95 788,40 1.02.2014
Mahe-mesilaste, -lindude toetus 104 8 100,72 1.02.2014
NATURA põllumaa toetus 1 688 24 423,73 1.05.2014
Eesti tõugu hobuse kasvatamine 361 1 725 25.01.2014
Eesti maatõugu veise kasvatamine 174 730 25.01.2014
Eesti raskeveo hobuse kasvatamine 58 250 25.01.2014
Tori tõugu hobuse kasvatamine 228 494 25.01.2014
Poollooduslike koosluste hooldamine 967 26 958,52 25.01.2014
Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 2006.a* 6 193 1.12.2013
Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 2008.a* 6 193 1.12.2013
Heinaseemne üleminekutoetus* 49 1.12.2013
Sangaste rukki toetus 44 894,97 25.01.2014
Ühtne pindalatoetus 17 072 924 903,69 1.12.2013

*Neid toetusi ei saa taotleda soovitud ühikute alusel, vaid varasemate aastate taotlemise käigus PRIAs kindlaks tehtud  toetusõiguste alusel.Investeeringud kalalaevadele

EKF meetme 1.3 "Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus" toetuse taotlusi võttis PRIA vastu 15.-22. juulini. Laekus 15 taotlust summas 1 498 159 eurot. Kuna tänavuses eelarves on EKF meetme 1.3 toetuseks raha üle 1,56 mln euro, siis on võimalik toetust saada kõigil korrektse ja abikõlbuliku taotluse esitanutel.

Määramisotsused teeb PRIA hiljemalt 26. nov 2013.

 

Muud ühistegevused

EKF meetme 3.1 "Muud ühistegevused" taotluste vastuvõtt toimus 15.-17. juulil. Laekus 4 taotlust summas 784 356 eurot. Taotlusvooru eelarve on 1,1 mln eurot. Toetused määratakse 5. septembriks.

Tagasi algusesse

 

Määratud toetused

Juunis ja juulis määratud toetused
  Loomakasvatuse üleminekutoetus ja piimasektori eritoetus 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2013 I taotlusvoor  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2013 I taotlusvoor  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipiimatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipuuviljatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) VI taotlusvoor 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
  Põllumajanduskindlustustoetus 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks (EKF meede 1.1) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA kodulehel

 Tagasi algusesse


Pane tähele!

 

Investeeringu lõpetamise tähtaegu tuleb kindlasti järgida

Enamiku investeeringumeetmete toetusesaajatel on  kohustus viia toetatav investeering ellu ja esitada PRIAle kuludokumendid kahe aasta jooksul toetuse määramisest arvates. Seoses käesoleva programmperioodi peatse lõppemisega on 2012.a alates maaelu arengukava (MAK) mitme  investeeringumeetme puhul kehtestatud täiendav nõue alustada projektide elluviimisega selliselt, et 6 kuu jooksul esitataks PRIAle kuludokumendid vähemalt 25% ulatuses investeeringu teostamise kohta.

See tabel näitab, millised 2-aastased ja 6-kuulised tähtajad jõuavad toetusesaajatel kätte 2013.a teisel poolaastal:

Meede Taotlusvoor Investeeringu lõpetamist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg 6 kuu jooksul  25% investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg
MAK 1.5.2 Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 2012   14.08.2013
MAK 1.3.2 Nõuandeteenus 2011 30.08.2013  
MAK 1.1.2 Koolitus ja teavitus  2011 5.09.2013  
MAK 1.1.1 Koolitus ja teavitus 2011 13.09.2013  
MAK 1.4.3 Bioenergia investeeringutoetus 2012   28.09.2013
MAK 1.4.1 Mikropõllumajandus-ettevõtja investeeringutoetus 2012   11.10.2013
MAK 1.6.1 Põllumaj. ja metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 2011 28.11.2013  
EKF 2.1 Vesiviljeluse investeeringutoetus 2011 5.12.2013  
EKF 4.1 Kalanduspiirkondade säästev areng, projektid 2011 21.10.2013  
EKF 3.1.2 Muud ühishuvi meetmed 2010 31.12.2013  

 

Jooksvalt määratud LEADER projektitoetuse saajad alates aastast 2012 ning kõik, kellele määrati loetletud toetused vaidemenetluse käigus, peavad kindlasti ise jälgima, millal täitub neil tähtaeg investeeringu elluviimiseks.

MAK meetme 3.1 väikeprojektide 2012.a taotlusvooru toetusesaajatest enamikul jõudis projekti 25% ulatuses elluviimise 6-kuuline tähtaeg kätte 31.juulil – kes selleks ajaks kuludokumente ega muud infot oma investeeringu kohta PRIAle ei saatnud, neile saadab PRIA välja teavituskirjad, millele ootame kindlasti vastuseid.

Investeeringuprojektide konkreetsed tähtajad on kirjas ka igas toetuse määramise otsuses, mis on klientidele saadetud.

PRIA kontrollib tähtaegade järgimist rangelt nii investeeringu nõutud mahus alustamise kui ka projektide lõpetamise osas. Tähtaja pikendamine on mõeldav vaid erandkorras eeldusel, et PRIA veendub: klient suudab projekti lõpetada. Vaid nii on võimalik EKFi ja MAKi eelarvetes planeeritud raha Eestis täielikult ära kasutada.

Tagasi algusesse


Teadmiseks

 

Mida ja kuidas teeb PRIA inspektor kohapealses kontrollis?

Kuni oktoobrikuuni  PRIA inspektorid kõikjal Eestis pindala- ja keskkonnatoetuste taotlejate juures kohapealseid kontrolle. Mida ja kuidas kontrollitakse, kuidas tulemusi hinnatakse, millised dokumendid koostatakse jne – kõike seda kirjeldab „Pindalatoetuste kohapealsete kontrollide teenusstandard“ PRIA kodulehel.

Tagasi algusesse

 

Pindalatoetuste taotlusi täpsustatakse järelepärimiste abil

 

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo on alustanud taotluste administratiivsete kontrollide käigus tuvastatud puuduste osas järelepärimiste tegemisega.

Järelepärimisi tehakse pindala- või loomapõhiseid toetusi taotlenud klientidele nii puuduolevate dokumentide osas kui ka taotluse andmete kontrollimisel tuvastatud puudustega seoses. Samuti kontrollib PRIA, kas taotlustel on olemas märked mitmeaastaste kohustuste jätkamise kohta.

Järelepärimisi tehakse nii telefoni kui ka kirja teel.

Nagu eelmistel aastatel, saadetakse kirjalikud järelepärimised koju kõigile keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse taotlejatele, kes on pindalatoetuste taotlusele jätnud märkimata rohumaa rajamise aastad või ei vasta need varasematel aastatel PRIAle esitatud taotluste andmetele. Alates 2011. aastast on kõigile KSM ja mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejatel kohustus märkida taotlusele ka rohumaa (maakasutusega P, PR) esmase rajamise aasta.

Järelepärimisele vastamine on kindlasti vajalik, sest vastamata jätmine võib kaasa tuua kas toetuse vähendamise, taotluse rahuldamata jätmise või toetuse tagasinõudmise otsuse. Vastamise tähtaeg on üldjuhul 10 tööpäeva.

Kui taotlejale tehakse järelepärimine kirja teel, siis  on kirja lõpus ka telefoninumber, kuhu helistades saab klient oma täiendavatele küsimustele vastused.

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee