Esilehele

PRIA infokiri - aprill II 2016

   

Lõppenud taotlusvoorud

 

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

Lõppenud taotlusvoorud

 

Väikesed põllumajandusettevõtjad taotlevad toetusteks 8,2 miljonit eurot

Põllumajandustootjatest väikeettevõtjad esitasid 4.-11. aprillini kestnud taotlusvoorus PRIAle 570 avaldust ettevõtte arendamise toetuse saamiseks kogusummas 8 205 147 eurot, eelarves on toetuste maksmiseks 5 mln eurot.

Rohkem infot meetme kohta vt kodulehelt, taotlusvooru kokkuvõte on pressiteates. Kodulehel on juba väljas ka taotluste hindamistulemused.

 Tagasi algusse

 

84,5% loomakasvatuse otsetoetuse taotlusi esitati e-PRIAs

Piimalehma ammlehma, ute ja kitse väiksemate karjade pidajad said alates 2. märtsist taotleda loomakasvatuse otsetoetust. Hilinenud taotluste vastuvõtt lõppes 15. aprillil. Taotluse esitasid 2858 loomapidajat, neist 84,5% tegid seda e-PRIAs. Kiitust väärib Hiiumaa - seal laekus 100% taotlusi e-PRIAs! Toetust soovitakse 59 134 looma kohta.

 Tagasi algusse

 

Kalandusmeetmete taotlusvoorud aprillis

 Tagasi algusse

 


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


2. mail algab pindala otsetoetuste ning MAK pindala- ja loomatoetuste taotlusvoor

PRIA avab 2. mail pindalapõhiste otsetoetuste, maaelu arengukava keskkonnatoetuste ja loomatoetuste taotlusvooru, kuhu on oodata üle 17 000 põllumehe ja loomapidaja. Erinevat liiki toetusi on kokku paarkümmend. Järgnevas ülevaates on kokkuvõte meetmetest, uutest nõuetest, infoallikatest, taotluse esitamisest jmt koos linkidega vastava teema põhjalikumate selgituste juurde.

 Tagasi algusse

 

Kalanduse tootjaorganisatsioonid saavad toetust taotleda

28.aprillist 6.maini saavad kalanduse ja vesiviljeluse tunnustatud tootjaorganisatsioonid ja nende liidud taotleda PRIAst tootmis- ja turustuskavade toetust (EMKF meede 4.1).

 Tagasi algusse

 

Pikema perioodi jooksul kestvad taotlusvoorud

LEADER kohalikuks arenguks (MAK meede 19) – projektitaotlused tuleb esmalt esitada kohalikele tegevusgruppidele, taotlusvoorude aegadest teavitavad tegevusgrupid!

Teadmussiire ja teavituse toetus (pikaajalised programmid) (MAK meede 1.4)

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (MAK meede 2.1)

Erakorraline puu- ja köögiviljatoetus

Või eraladustamine

Lõssipulbri eraladustamine

Koolipiimatoetus

Koolipuuvilja ja –köögivilja toetus

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Taotlusvoorude planeeritud ajakava on üleval PRIA kodulehel, aga selles võib edaspidi tulla muudatusi.

Tagasi algusse

 


 Pane tähele!

 

PRIA keskus ja Tartumaa büroo on alates aasta algusest uues kohas

Tuletame kõigile klientidele ja partneritele meelde, et PRIA keskus ning Tartumaa teenindusbüroo ei asu alates käesoleva aasta algusest enam Tartus Narva maanteel, vaid aadressil Tähe 4, Tartu 51010. Meid aitab leida näiteks Google Maps kaart.

Parkimine Tähe 4 peaukse ees on tasuline, parkimisala haldab Europark. Parkimise eest saab tasuda mobiilse parkimise teenust kasutades. Tartu linna kehtestatud tasulise parkimise tsoonide ja tasumäärade kohta vt siit.

 Tagasi algusse

 

e-PRIAs on põldude andmed uuendatud

e-PRIA teenuses „Minu põllud“ on võimalik enda maa-alasid digitaalselt e-PRIAs joonistada. Sellel aastal annab PRIA e-taotlejatele „Minu põllud“ teenuses ette eelmisel aastal kindlaks tehtud andmed.

See tähendab, et enne taotlusperioodi algust asendatakse põldude andmed kõigil taotlejatel, kes pärast 18. aprilli esimest korda teenusesse sisenevad. Soovi korral on võimalik seda tegevust korrata, vajutades nimekirja kohal paremal üleval servas olevat nuppu „Kasuta viimase taotluse põlde“. Asendatud põllud eristuvad teistest helesinise taustaga, lisaks on põldudel juures musta värvi infoteade „Põllu andmed on asendatud kindlaks tehtud andmetega!“ - andmete asendamise teade kuvatakse siis, kui taotletud andmed on seotud kohapealse või administratiivse kontrolliga või on taotleja esitanud muudatusavalduse paberkandjal.

Kui teenuses on põldude all punaseid teateid, siis tuleb nende põldude andmed üle vaadata ning täpsustada või siis joonistada/korrigeerida põldude piirid.

Uuendusena on sellest aastast e-PRIA kaardirakendustes võimalik joonistada põllu või poolloodusliku koosluse ala ka nii, et sellele saab anda ise sobiva laiuse vahemikus 1-50 meetrit. Nii on võimalik joonistada kitsamaid põlde, peenraid ja ka põllu servades olevaid ribasid. Selle võimaluse leiab, kui kaardirakenduse 3. sammus valida nupp „Uus piir“ ning seejärel „Joonista ala joone ja puhvriga“. Selle funktsiooni kasutamise kohta saab täpsemalt vaadata videojuhendeid või ka teenustes olevaid pikemaid tekstilisi juhiseid.

Tagasi algusse


Teadmiseks


Mesilasperede ja sigade arvu teatamise tähtaeg on 15. mai.

Tuletame klientidele meelde, et kord aastas tuleb mesinikel PRIA-le esitada enda mesilasperede ja seapidajatel sigade arv.

Iga aasta 15. maiks tuleb mesinikel teatada põllumajandusloomade registrile mesilate mesilasperede arv 1. mai seisuga ning seapidajatel peetavate sigade arv 1. mai seisuga.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avaliku veebikaardi kaudu.

Nii mesilasperede kui sigade arvu teatamiseks on e-PRIAs avatud e-teenused. Kellel on soov andmed esitada paberil või digiallkirjastatult e-postiga, siis vormid andmete esitamiseks leiate siit. Kui mesila või sigala on veel registreerimata, saab ka selle e-PRIAs registreerida.

Oma mesilate ja sigalate andmeid registris on võimalik vaadata e-PRIA kaudu (Loomade registri teenus: Ehitiste andmete vaatamine). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul. Andmeid saab muuta ja sulgeda ka e-PRIA kaudu.

Lisainfot saate registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

 Tagasi algusse

 

Pindalatoetuse taotlejal peab olema kehtiv maakasutusõigus

Kõikide pindalapõhiste toetuste puhul kehtib nõue, et toetuse taotlejal peab taotlusaluse maa kasutamiseks olema 15. juuni seisuga õiguslik alus – ka siis, kui tegemist on riigimaaga. Kui toetuse soovijal maa kasutusõigus puudub, siis ei ole tal õigust sinna toetust taotleda.

Eravalduses maa puhul võivad kokkulepped maa kasutaja ja omaniku/valdaja vahel olla ka suulised, aga riigimaa kasutamiseks nõuavad seadused kirjalike lepingute olemasolu. Samas soovitame sõlmida ka eramaade kasutuse kohta kirjalikud lepingud, millega vajadusel oma õigusi tõendada. Maa kasutamise õiguslikud alused on lähemalt selgitatud “Abiks taotlejas”.

Riigimaa kasutamise soovi korral peab taotleja pöörduma riigimaa valitseja määratud volitatud esindaja poole. Riigimaa valitseja ja volitatud esindaja kohta saab infot riigi kinnisvararegistrist https://riigivara.fin.ee/kvr/vara/kinnisvarad, kuhu tuleb sisestada vastava katastriüksuse tunnus.

Näiteks juhul, kui soovitakse kasutada riigimaanteed teenindavat maad põllumajanduslikul eesmärgil ja sealjuures ka pindalatoetusi taotleda, siis peab toetuse taotleja pöörduma maa kasutusõiguse seadmiseks Maanteeameti poole. Jätkuvalt riigi omandis oleva maa osas (s.o maa, millel puudub katastritunnus) tuleb kasutusõiguse seadmiseks pöörduda asukohajärgsesse maavalitsusse.

 Tagasi algusse

 

Kasulikku kirjandust põllumajandustootjale

  • Trükis "Enamlevinud puuvilja-, marja- ja köögiviljakultuuride kahjustajad" (autorid Tiiu Annuk ja Margus Kopp, väljaandja Tartumaa  Põllumeeste Liit, 2016).
  • Trükis "Veekaitsemeetmed põllumajanduses. Käsiraamat tootjatele" (autorid Kuno Kasak, Kristjan Piirimäe, Siim Vahtrus, väljaandja Eestimaa Looduse Fond KIK projekti toel).

Tagasi algusse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee