Esilehele

PRIA infokiri - aprill 2017

  

Lõppenud taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

TeadmiseksLõppenud taotlusvoorud

 

Loomakasvatuse üleminekutoetused ja piimalehma kasvatamise otsetoetus


Piimalehma kasvatamise otsetoetuse ja viit liiki loomakasvatuse üleminekutoetuste taotluste vastuvõtt toimus 2.-21. märtsini, lisaks said kuni 400-pealiste piimakarjade omanikud 22.märtsist 17.aprillini esitada piimalehhma kasvatamise toetuse taotlusi hilinenult. Sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kokku on PRIAsse laekunud 3401 taotlust, millest 91,8% esitati e-PRIAs.

Maakondade lõikes esitati taotlusi järgmiselt:

Maakond

Üleminekutoetuste taotluste arv kokku

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

Taotluste arv

Loomade arv taotlustel

HARJUMAA

302

74

2843

HIIUMAA

318

30

579

IDA-VIRUMAA

148

50

989

JÄRVAMAA

366

69

1438

JÕGEVAMAA

266

63

1169

LÄÄNEMAA

325

50

1813

LÄÄNE-VIRUMAA

343

88

6139

PÄRNUMAA

561

129

3734

PÕLVAMAA

288

69

2656

RAPLAMAA

420

84

1619

SAAREMAA

826

106

3289

TARTUMAA

230

50

2247

VALGAMAA

283

77

1796

VILJANDIMAA

456

112

2818

VÕRUMAA

595

125

1998

Kokku

5727*

1176*

35 127

  • Need arvud on taotlejate koguarvust suuremad, kuna üks loomapidaja võib saada mitut liiki toetust.

 Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Jooksvalt jätkuvad taotlusvoorud


LEADER kohalikuks arenguks (projektitoetused, MAK meede 19) jätkub. Meetme info juures on ka tabel PRIA määratud toetuste kohta, mida jooksvalt täiendatakse. NB! Varasema info kohaselt pidanuks maikuus valmima muudetud LEADER-määrus  ning käivituma LEADER projektitoetuse taotluste kohustuslik esitamine uue e-PRIA vahendusel. Märtsis Jänedal toimunud infopäeval andis Maaeluministeeriumi esindaja teada, et muudatustega määrus valmib kõige varem 15,.juuliks ning üleminek e-PRIAs projektitaotluste esitamisele toimub kaks kuud pärast määruse kinnitamist.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus – nii heakskiidu kui toetuste taotlemine toimub jooksvalt.

Piimatoodete sekkumiskokkuostu pakkumine kestab 30. septembrini 2017, kokkuostu saab pakkuda võid ja lõssipulbrit.

Puu- ja köögiviljasektori erakorralist toetust saab igas EL liikmesriigis taotleda kokku 3000 tonni teatud viljade turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise või toorelt koristamise hüvitamiseks. Taotlusi saab PRIA vahendusel esitada 31. juulini 2017.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) - kohalikud algatusrühmad saavad PRIAle esitada projektitaotlusi, mis eelnevalt esitati neile kohapeal toimunud taotlusvoorudes. Igale piirkonnale on kinnitatud projektide rahastamiseks oma eelarve ning otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul pärast taotluste PRIAsse laekumist.

Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumis heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat liidus või sellest väljaspool.

  Tagasi algusesse

 

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus


EMKF meetme 1.21 „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus”  taotlusi hakkas PRIA kaluri kalapüügiluba omavatelt kalalaevade omanikelt vastu võtma alates 31. märtsist. Vastuvõtt kestab 30. novembrini või seni, kuni saab ära kasutatud meetme tänavune eelarve, 200 000 eurot. Toetusega hüvitatakse kuni 30% investeeringu abikõlblikust kulust. Taotlemise tingimuste kohta vt PRIA kodulehelt ja artiklist.

  Tagasi algusesse

 

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi läbiviimise toetus


28. aprillist aasta lõpuni saab PRIAle esitada taotlusi EMKF “Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi läbiviimise toetuse” (meede 4.4.3) saamiseks. Toetuse abil tehtava auditi tulemusel leitakse need  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringud (sh jäätmete töötlemisse), mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale. Toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot. Meetme tänavune eelarve on 300 000 eurot.

 Tagasi algusesse 

 

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus


17.-23. aprillil oli e-PRIAs avatud väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste elektroonilise eeltäitmine. 24. aprillist 2. maini saab taotlusi uues e-PRIAs esitada.

Väikeettevõtetele mõeldud toetus on MAK 2014–2020 meetme “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Käesolev taotlusvoor on neljas, eelarvega 5 mln eurot. Üks ettevõte võib rahastusperioodil saada kuni 15 000 eurot. Vt pikemalt pressiteatest ja kodulehelt.

  Tagasi algusesse

 

2. mail algab pindala- ja keskkonnatoetuste taotlusvoor


2.-22. maini saab PRIAle esitada pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning MAK hektari- ja loomapõhiste toetuste taotlusi. Seejärel saab taotlusi veel hilinenult esitada ja taotlustel andmeid muuta 16. juunini. Juba praegu saab taotlusi vanas e-PRIAs eeltäita, alates 2. maist tuleb need ära esitada.

Loe kokkuvõtvat artiklit ja uuri iga toetuse kohta täpsemalt PRIA kodulehelt. Kõige detailsem info nõuete ja taotlemise kohta on juhendites „Abiks taotlejale“, mille koostamine on lõppemas.  Taotlusmaterjale PRIA klientidele postiga koju ei saada.

2017.a saab taotleda saab järgmisi toetusi:

Otsetoetused: ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH); noore põllumajandustootja toetus (NPT); puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV); jätkata saab väikepõllumajandustootja (VPT) kavas osalemisega.

Üleminekutoetuste - põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse ja heinaseemne üleminekutoetuse taotlemine toimub 2010.a määratud toetusõiguste alusel, mis on seotud varasematel referentsaastatel kindlakstehtud andmetega. Toetusõigusi saab ka üle anda ja pärandada, aga toetuse taotleja peab tegelema põllumajandustootmisega. 

MAK 2007-2013 toetustega - mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAH); kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste); ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL); poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)  - saab jätkata olemasolevat 5-aastast kohustust või asendada uue MAKi meetme kohustusega.

MAK 2014-2020 toetuste kohustusi saab jätkata või alustada. NB! kohustust alustada või suurendada ei saa maa-aladel, mis jäävad Rail Balticu raudtee trassikoridori!

1. Keskkonna- ja kliimameedme ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus: keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM); keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK); keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA); piirkondlik mullakaitse toetus (MULD); kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus  (SORT); ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL); poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).

2.Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH).

3.Loomade  heaolu toetus (LHT).

4.Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT).

 Tagasi algusesse

 

Üleminekutoetuse taotlemiseks on vaja täiendava otsetoetuse toetusõigust

 

2017. a saab pärast kolmeaastast vaheaega uuesti taotleda põllumajanduskultuuri üleminekutoetust ja heinaseemne üleminekutoetust. Mõlema toetuse saamise aluseks on vastavad täiendava otsetoetuse toetusõigused.

 

PRIA määras täiendava otsetoetuse toetusõigused isikutele 1. jaanuaril 2010. Alates 2013. aastast loetakse täiendava otsetoetuse toetusõigusi vastava üleminekutoetuse toetusõigusteks. Andmed isikutele määratud toetusõiguste kohta on PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/toetused/materjalid/taimekasvatus/1322. Loe pikemalt juhiseid üleminekutoetuste taotlemiseks!

  Tagasi algusesse


Pane tähele!


Rail Balticu trassikoridori alla jääval maal ei toetata pikemaks perioodiks planeeritavaid tegevusi


Maaeluministri määrus sätestab, et  2017. aastast alates ei saa võtta uut MAK 5-aastast hektaripõhist kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohaks. Planeeritava Rail Balticu trassikoridori jäävaid maid saab vaadata Maa-ameti geoportaalist (http://geoportaal.maaamet.ee/), valides menüüst kaardirakendused „Kitsenduste kaart“ ja lülitades kaardikihtide valikus sisse „Rail Baltic trass“. 

Piirang puudutab MAK 2014-2020 meetmeid PLK, MULD, KSM, KSA, KSK, SORT, MAH, samuti hõlmab piirang kiviaedade taastamise toetusmeedet ning väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetust (MAK meede 6.3). Avaldatud on ka eelnõu muudatuse kohta MAK “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse” määruses.

  Tagasi algusesse

 

Kiviaia taastamise aruande juurde on vaja muinsuskaiste eksperdi kinnitust


Mullu määras PRIA ligi paarisajale taotlejale toetused kiviaia taastamiseks. Toetuse väljamksmine toimub kliendi esitatud vormikohase aruande alusel, milles on andmed kiviaia taastamise ja sellega seotud dokumentide kohta. PRIAsse laekub aga massiliselt aruandeid, milles on täitmata 5.osa – Muinsuskaitseameti eksperdi kinnitus, et  taastatud kiviaed vastab toetuse määramise otsusele eelnenud ekspertiisi käigus etteantud määrangule.  

Kinnituse olemasolu on aruande juures kohustuslik. See võib olla ka eraldi eksperdi allkirjastatud eraldi dokument, aga sellisel juhul peab dokument olema kokkuviidav esitatud aruandega ja aruande vormi 5. lahtris viide, et kinnitus esitatakse eraldi. Ekspertide kontaktid leiate aadressilt http://www.muinas.ee/meie/kontaktandmed .

  Tagasi algusesse

 

5-aastastest MAK pindala- ja loomapõhistest kohustustest


MAK keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, mahepõllumajandusliku tootmise toetuse, poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse, piirkondliku mullakaitse toetuse, keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse ja ohustatud tõugu looma pidamise toetuse taotlejatel soovitab PRIA enne 2017. a pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse esitamist tutvuda e-PRIAs oma kehtivate kohustuste andmetega. Enda kohustuste andmeid saab näha vana e-PRIA teenuses „Pindala- ja loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine ja üleandmine“.

MAK 2014-2020 alusel võetud pindalapõhiste kohustuste puhul ei ole kohustuse vähendamine lubatud. Kohustuse vähendamisel nõutakse makstud toetus tagasi selle maa osas, mille võrra on algse kohustusealuse maa pindala vähendatud. Toetust ei nõuta tagasi maa osas, millel jätkab kohustuse nõuetekohast täitmist teine põllumajandustootja või mis läheb põllumajanduslikust majapidamisest välja ja millel teine isik kohustust ei jätka. Seega on oluline, et taotleja enne taotluse esitamist kontrolliks üle, millisele pinnale on põllumassiivil/kooslusel kohustus alanud. Sellel pinnal tuleb kohustust täita 5 aastat. NB! Kohustuse suurenemine ja vähenemine ei kompenseeri üksteist, st kui ühele kohustusealusele põllule toetust ei taotleta ja lisatakse kohustuse alla sama suurusega uus põld, siis on esimese põllu osas kohustust vähendatud ja teine põld läheb kohustuse suurenemise arvestusse. Kohustuse jätkamiseks peab taotlusele kohustusealuste põldude kohta tegema vastava toetuse taotlemise märke.  

Kui kohustusealune maa on põllumajanduslikust majapidamisest välja läinud, mistõttu ei saa taotleja enam kohustust jätkata, siis tuleb PRIA-t sellest teavitada.

  Tagasi algusesse


Teadmiseks


15. maiks tuleb teatada mesilasperede ja sigade arvud

 

Iga aasta 15. maiks tuleb mesinikel teatada põllumajandusloomade registrile mesilate mesilasperede arv 1. mai seisuga ning seakasvatajatel enda peetavate sigade arv 1. mai seisuga.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avaliku veebikaardi https://kls.pria.ee/kaart/ kaudu.

Nii mesilasperede kui sigade arvu teatamiseks on vanas e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria/ avatud e-teenused (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Sigade arv ehitises 1. mai seisuga ja Mesilasperede arvu teatamine).

Kes soovib esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga aadressil loomade.register@pria.ee, siis vormid andmete esitamiseks leiate siit (vt Teatised). Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010.

Kui mesila või sigala on seni registreerimata, saab seda teha vanas e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria/ (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Hoone või ala registreerimise taotlus).

Kui loomapidaja kliendiandmed pole veel registrisse kantud, on vaja enne mesila või sigala registreerimist registreerida kliendiandmed. See toimub ühekordse tegevusena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul.

Kliendiandmed saab registrisse kanda uues e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login. Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada ning seejärel valida menüüst Kliendi andmed. Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik vanas e-PRIAs toimingutega jätkata 10 minuti pärast. Lisaks uue e-PRIAle on kliendiandmete esitamiseks järgmised võimalused: saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee; pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse; saata taotlus postiga aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Registris olevaid andmeid oma mesilate ja sigalate kohta saab vaadata vanas e-PRIAs (Teenused - Loomade register – Andmete vaatamine - Ehitiste andmete vaatamine). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul. Andmeid on võimalik muuta ja sulgeda ka e-PRIA kaudu.

Lisainfot saate registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

  Tagasi algusesse

 

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringute elluviimise tähtaega pikendatakse


Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile MAK 2014–2020 raames makstava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muutmise eelnõu. Muudatusega pikendatakse investeeringute elluviimiseks ettenähtud tähtaega. Pikemalt vt pressiteatest!

  Tagasi algusesse

 

Teadlased pakuvad koostööd


PRIA vahendab erinevaid innovatsioonitoetusi (innovatsiooniklastritele, uute toodete ja teenuste arendamiseks jne), kus toetuse taotleja peab partnerina kaasama vähemalt ühe teadus- ja arendusasutuse.

Kuus Eesti avalik-õiguslikku ülikooli avasid 2016.a sügisel ettevõtluskeskkonna ADAPTER, mis võimaldab ettevõtjal saada kiiret tagasisidet ja lahendust olemasolevate või uute toodete ja teenuste arendamise küsimustele.

Läbi ADAPTERi pakuvad erinevaid koostöövõimalusi 10 teadus- ja arendusasutust. Veebilehel tutvustavad nad oma teenust nii:

ADAPTER pakub võimalust

  • esitada küsimus või leida endale sobiv koostööpartner ADAPTERis osalevatest ülikoolidest, kõrgkoolidest, teadus- ja arendusasutustest;
  • leida endale vajalik mõõte-, analüüsi-, koolitus- või muu teenus kõikide osalevate asutuste pakutavate võimaluste seast;
  • tutvuda ettevõtetele suunatud innovatsiooni- ja arendustegevuse toetusmeetmetega.

Sisesta oma küsimus veebilehel www.adapter.ee ja see jõuab enam kui 3000 teadlaseni. Kui Eestis peaks olema mitu teadlast või teadusrühma, kes soovivad ettevõtjale lahendust pakkuda, siis ADAPTERi vahendusel jõuavad need kõik ettevõtjani. Ettevõtja ise otsustab, kellega ja mis tingimustel ta tööd jätkab. Kui mõni teadlane leiab, et vajalik kompetents asub mõnes teises asutuses või riigis, siis ka see info jõuab ettevõtjani.

ADAPTERist saad vastuse 5 tööpäeva jooksul.

 Tagasi algusesse 

 

Avatud talude päeval osalemine tuleb registreerida 1. maiks


23. juulil 2017 toimub Eestis kolmandat korda avatud talude päev. Talud, mis soovivad end külastajatele tutvustada, saavad osalemiseks registreerida 1. maini veebilehel http://www.avatudtalud.ee/#talule .

  Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee