Esilehele

PRIA infokiri - aprill 2013

  

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

Teadmiseks

e-PRIA uudised

 


Mis oli ja mis tuleb

Käimasolevad ja algavad taotlusvoorud

Jätkuvad taotlusvoorud
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja 3 kuu jooksul nõuetekohase   taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja  3 kuu jooksul nõuetekohase   taotluse esitamisest arvates
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajadusel 90 tööpäeva jooksul
MAK*

1.3. Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi
toetamine

2.jaan-30.okt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale
ja töötlejale
1.veebr-31.okt Posti teel: PRIA keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
MAK* Tootjarühmade tunnustamine  4.märts-19.aug PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad aprillis
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 1.-12.apr PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates 
EKF** 2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus 1.-8.apr PRIA keskus  90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates (14.aug)
MAK* 1.6.2. Piimandussektori ja mahepõllumajandus-tootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus  8.-19.apr PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast (10.sept)
Riiklik**** Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 8.-15.apr PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates
MAK* 1.9 Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus 22.apr-3.mai PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad mais
EAGF*** Ühtne pindalatoetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.dets 2013
Riiklik**** Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.dets 2013
Riiklik**** Heinaseemne üleminekutoetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.dets 2013
MAK* 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (viimane) 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.mai 2014
MAK* 2.3.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 1.veebr 2014
MAK* 2.3.2 Mahe-
põllumajandusliku tootmise toetus
2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 1.veebr 2014
MAK* 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.3.4 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.4 Loomade karjatamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Erametsakeskuse teenindusbürood/e-PRIA 30.apr 2014
EKF** 3.1.2. Muud ühistegevused 6.-13.mai Posti teel: PRIA keskus 35 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
EKF** 3.2. Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine 6.-13.mai Posti teel: PRIA keskus 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest
EKF** 3.5. Katseprojektid 6.-13.mai Posti teel: PRIA keskus 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest

NB! PRIA toetuste ajakava näitab taotlusvoorude planeerimist ja see võib jooksvalt muutuda. Lõplikud täpsed taotluste vastuvõtuajad teatame Ametlikes Teadaannetes. Jooksvat infot jälgige PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/.

*MAK - Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

Taotluste esitamise aega on võimalik broneerida PRIA internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg. või helistades infotelefonil 737 7678. Taotlusi saab esitada ka posti teel ja digiallkirjastatult e-posti teel aadressil info@pria.ee.

NB! Vastavalt PRIA infoturbe eeskirjadele ei võeta vastu CD-l, mälupulgal või muul sarnasel infokandjal esitatud taotlusdokumente.

Tagasi algusesse

Lõppenud taotlusvoorud


EKF 2.3 (investeeringud töötlemisse ja turustusse) taotlusvoor kestis  18.-25. Märtsini. Laekus 50 taotlust summas 8 631 011 eurot, eelarve on 4 074 500 eurot. Toetuse määramise otsused teeb PRIA hiljemalt 11. juuliks.

EKF 4.1 (kalanduspiirkondade säästva arengu projektitoetus) esimene tänavune taotlusvoor toimus  5.-19. märtsini. Laekus 162 taotlust toetusesummas 4 669 192 eurot. Otsused taotluste kohta teeb PRIA hiljemalt 5. juuliks.

Loomakasvatuse üleminektoetused ja piimasektori eritoetus 2013 – Taotlusvoor kestis 2.-20. märtsini, PRIAsse laekus kokku 4927 taotlust. Piimasektori eritoetust saab taotleda hilinenult veel 15.aprillini (siis vähendatakse toetussummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta).  Taotlusvooru tulemuste kohta vaata uudist PRIA koduleheküljelt.

Tagasi algusesse

Määratud toetused

Märtsis määratud toetused
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2012 (V taotlusvoor) Nimekiri PRIA koduleheküljel
  Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA koduleheküljel
  Koolipiimatoetus  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2013  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2012 (MAK meede 2.2)  Nimekiri PRIA koduleheküljel

*MAK - Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

Alates 21. märtsist jõudis klientide arvelduskontodele 2012.a kevadel taotletud Natura põllu toetus.

Natura 2000 aladel asuva põllumaa toetuse määr on 32 eurot hektari kohta. Toetus on määratud 1589 taotlejale. Kokku maksab PRIA neile välja 750 636 eurot.

Selle toetusega hüvitatakse Natura 2000 aladel asuvate põllumajandusmaade kasutajatele  looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning linnudirektiivist ja elupaikade direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamatajäänud tulu.

Toetuse määramise tähtaeg on 30.aprill – PRIA maksis toetused välja mitu nädalat määruses sätestatud tähtajast varem.


MAK 1.4.3
(bioenergia investeeringutoetus)  - Sügisel toimunud taotlusvoorus esitati 73 taotlust summas 9,51 mln eurot. Meetme eelarve on 2,79 mln eurot.  Toetuste määramise tähtaeg oli 28.märts. Kuna taotlusi laekus suuremas summas kui oli taotlusvooru eelarve, siis sai PRIA teha määramisotsuse 26 taotluse kohta kokku summas 2 651 708 eurot. Paremusjärjestuses tahapoole jäänud 35 projekti said eitava otsuse eelarve ammendumise tõttu, 12 taotlust mitmesuguste puuduste tõttu. Toetusesaajate nimekirja vaata PRIA koduleheküljelt.


MAK meetme 1.4.1
(mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetus) määramise otsuste tähtaeg on 15.aprill.

Tagasi algusesse

Kestab vesiviljelustoetuse taotlusvoor

 

Kolmandat korda avaneb Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava perioodi  jooksul vesiviljeluse investeeringutoetuse meede.

Toetustaotluste vastuvõtt toimub 1.-8. aprillini, taotlusvooru eelarve on  ligi 1,7 mln eurot. Toetuse eesmärk on vesiviljeluse tootmismahtude suurendamine, kasutades kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid.

Toetust saab taotleda uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks ja olemasoleva rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ning tehnosüsteemide muutmiseks. Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus sõltub kasvatatavast liigist ja planeeritavast toodangumahust.

Meetme määruses on muudatusi. Olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks saab toetust eeldusel, et hoone põhiprojekti või rajatise ehitusprojekti järgne keskmine aastane tootmismaht on enne või pärast projekti elluviimist täisvõimsusel vähemalt 50 tonni tuuraliste, lõheliste või ahvenaliste seltsi kuuluvat kala.

Varem oli nõutav olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimise järgne keskmine aastane tootmismaht 100 tonni. Muudatus määruses võimaldab toetust taotleda ka väiksematel ettevõtetel.

Teine oluline muudatus seisneb Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) tunnustuse ajalises piirangus. 2011. a pidi karpkala- või jõevähikasvanduse ettevõtja olema toetuse taotlemiseks tunnustatud juba seisuga 1. jaanuar 2011. Algava taotlusvooru puhul selline ajaline piirang puudub, kuid olemasolev toetust sooviv vesiviljeluskasvandus  peab olema VTA poolt tunnustatud või peab tegevus toimuma vastavalt loomatauditõrje seadusele piiritletud alal.

Tänavu esitatavate taotluste kohta teeb PRIA määramisotsused 14. augustiks. Toetuse saajatel tuleb toetatav tegevus vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viia (ja esitada selle kohta PRIAsse kuludokumendid) ühe aasta jooksul toetuse määramisest arvates.

Tagasi algusesse

Aprillis valmistugem pindalatoetusi taotlema


Aprillis jõuavad maaharijateni materjalid pindalatoetuste taotlemiseks. Taotlusvoor algab 2. mail, aga ettevalmistusi taotlemiseks saab alustada kohe.

Varem e-PRIAs pindalataotlusi esitanud kliendid leiavad kogu info e-PRIAst, paberil taotlusi esitanud saavad vajaliku materjali posti teel.

Postiga saadame klientidele pindalatoetuste taotlusvormi koos põldude loetelu vormiga, kus on eeltäidetud andmed 2012.a taotluse alusel kindlaks tehtud andmetega. Eeltäidetud andmed on abistav info – kindlasti tuleb teha vormidele kõik vajalikud märked 2013.a taotlemise kohta.

Andmete õigsuse eest vastutab taotleja

PRIAl tuleb igal aastal teha hulk järelepärimisi ja lahendada vaideid seoses taotlustega, kuhu on unustatud teha vajalik „linnuke“ soovitud toetuse kohta. Eksitakse ka põllukultuuride märkimisega, rohumaa rajamise aastaga jne. Viieaastase kohustuseperioodiga toetuste taotlejad unustavad vahel märkida, et kohustuse täitmist (st toetuse taotlemist) jätkavad.

Enamasti tuuakse ebatäpsuste põhjuseks hajameelsus või tähelepanematus. PRIA on arusaamatused lahendanud võimalust mööda klientidele vastu tulles, kui põldudel tegelikult nõutud töid tehakse.

Edaspidi aga tuleb taotlejail olla väga tähelepanelik, sest hooletusel võib olla raske tagajärg.  7. veebruaril langetas Euroopa Kohus otsuse, mis jättis toetusest ilma ja nõudis varem makstud keskkonnatoetuse tagasi Läti põllumehelt, kes unustanus teha taotlusvormile märke eelmisel aastal alustatud mahepõllumajandusliku toetuse kohustuse jätkamise kohta. Ei aidanud põllumehe vabandus, et tegu oli unustamisega ning oma ettevõttes täidab ta jätkuvalt kõiki mahetootmise nõudeid.

Euroopa Kohtu otsuste sisu võib saada eeskujuks samalaadsete kaasuste edaspidisel lahendamisel Euroopa Liidu õigusruumis, sellepärast olge taotlemisel täpsed!

PRIA on saadab (või teeb e-PRIAs kättesaadavaks) klientidele nende kehtivate mitmeaastaste kohustuste loetelu ja kohustusealuste pindalade/loomade andmed. Andmeid saab täpsustada menetlusbüroo telefonil 737 1303.

Kaardid täpseks, maakasutusõigus selgeks!

Taotluse esitamisel palume kasutada kõige uuemaid PRIA saadetud põllumassiivide kaarte. Kaardile tuleb märkida põldude numbrid ja joonistada põldude piirid. PRIA koostatud massiivikaardil on kirjas kogu maksimaalne toetusõiguslik pindala. See ei anna õigust sellele pinnale tervikuna toetusi taotleda neil, kes pinda kogu ulatuses nõuetekohaselt ei hari või kellel puudub selle maa kasutusõigus.

Kõigil taotlejatel tuleb põldude loetelu veergu 10 märkida, mille alusel ta taotlusalust maad kasutab (omanik, suuline või kirjalik rendileping, kasutusvaldus või muu alus).  Kasutusõigust kontrollib PRIA kohapealse kontrolli käigus, kuid probleemid võivad selguda ka menetluse käigus. Näiks soovib samale maale toetust mitu taotlejat. Siis küsib PRIA kõigilt osapooltelt tõendeid maakasutusõiguse aluste kohta. Kui tõendusmaterjali pole, võib toetus jääda vaidlusaluse maa osas välja maksmata ning varem makstud toetus võidakse isegi tagasi nõuda.

Soovitame sõlmida maakasutuse kohta kirjalikud lepingud, millega vajadusel oma õigusi tõendada. PRIAle laekus 2012. a ühtse pindalatoetuse taotlejatelt kokku 35 vaiet, millest 26 on seotud ületaotlemiste ja maakasutuse õigusliku aluse probleemidega.

Lisaks vormidele, kaartidele ja kohustuste andmetele on taotlejatele saadetava materjali hulgas põllumajanduskultuuride loetelu, nõuetele vastavuse küsimustik ning trükis „Pindalatoetuste põhitõed 2013“.

Ettevalmistused e-PRIAs

e-PRIA kliendid saavad teenuses „Minu põllud“ aegsasti põllupiirid valmis joonistada või varem joonistatud piire korrigeerida.  Aprilli alguses avasime e-PRIAs poollooduslike koosluste hooldamise taotlemiseks (sh kaartide kooskõlastamiseks Keskkonnaametiga) teenuse „Minu niidud“.

Infot pindalatoetuste taotlemiseks pakub 2013. a pindalatoetuste üldinfo rubriik PRIA kodulehel, e-PRIA, maakondlikud teenindusbürood ning infotelefon 737 7679.

Tagasi algusesse

Meeldetuletuseks MAKi keskkonnatoetuste taotlejale

Maaelu arengukava 2007-2013 keskkonnatoetuste taotlemisel tuleb arvestada nõuetega, millele palub PRIA maikuus algava taotlusvooru eel kindlasti tähelepanu pöörata. Järgnev puudutab PLK, KSM, MAH ja OTL toetuste taotlejaid.

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

1.aprillist kuni 21. maini 2013 saavad taotlejad Keskkonnaameti regioonibüroodes esitada kinnituse saamiseks poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (PLK) taotlusi (vorm MT68). Keskkonnaametist peavad toetuse taotlusele kinnituse küsima nii need, kellel on kehtiv PLK kohustus kui ka need, kes soovivad seda toetust esmakordselt taotleda. Keskkonnaameti poolt kinnitatud taotlust saab PRIAle toetuse saamiseks esitada 2.-21. maini.

PLK toetuse taotlust saab tänavu esitada PRIAle ka e-PRIA kaudu, kus vastav teenus avati 2. aprillil. Taotluse kooskõlastamise ja PRIAle esitamise protsess on sama, mis paberkandjal esitatud taotluse korral, st enne tuleb taotlus esitada Keskkonnaametile kooskõlastamiseks, alles seejärel saab taotluse esitada PRIAle.

Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid PLK taotluste kooskõlastamisel on kättesaadavad Keskkonnaameti koduleheküljelt.

PLK taotleja või tema majapidamise töötaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hooldamisega, või füüsilise isiku puhul tema perekonnaliige peab teise kohustuseaasta 1. septembriks osalema vähemalt kuus akadeemilist tundi kestval Keskkonnaameti korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel. Taotleja (või tema eelmises lauses nimetatud esindaja), kes on kohustuse võtmise aastale eelnenud kalendriaastal osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi kestnud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel, millel osalemise kohta on koolituse korraldaja väljastanud asjakohase dokumendi, peab sellel koolitusel olema osalenud kolmanda kohustuseaasta 1. septembriks.

2013. a toimuvate koolituste info on kättesaadav Keskkonnaameti koduleheküljelt.

Kohustuste suurendamine ja vähendamine 2013.a

PLK toetuse taotlejad, kes võtsid kohutuse aastal 2008, saavad pikendada oma kohustust kuni 20. maini 2014. Sellised taotlejad uut 5-aastast kohustust alustada ei saa. Kohustuse pikendamiseks tuleb esitada vorm MT60 (Kinnitus põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kohta ja kinnitus kohustuse pikendamise kohta). Uut 5-aastast PLK kohustust saab 2013. a alustada taotleja, kellel puudub kehtiv kohustus.

Alates 2012. a saab PLK kohustust suurendada kuni 30% või kuni 2 ha võrra. See tähendab, et kohustust ei saa suurendada üle 30% ja seeläbi alustada uut 5-aastast kohustust. Taotlejal, kelle kohustus algas kohustuse ülevõtmise teel, puudub õigus kohustust alates 2012. aastast suurendada. Kui taotleja suurendab kohustust üle 30% või suurendab ülevõetud kohustust, võtab PRIA taotlejaga ühendust ja annab võimaluse lubatud määra ületavas  osas taotluselt pind maha võtta.

Taotlejad, kes võtsid endale 2012. a või võtavad tänavu 5-aastase mahepõllumajandusliku tootmise toetuse või poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse kohustuse, saavad kohustust vähendada algse kohustusega võrreldes kuni 10%. (Muudatus on tingitud Euroopa Komisjoni  määruse nr 1974/2006 art 44 lõike 3 muudatusest.)

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (OTL) taotlejad, kes võtsid kohutuse 2008. A, saavad pikendada oma kohustust kuni 20. maini 2014. Nemad uut 5-aastast kohustust alustada ei saa. Kohustuse pikendamiseks tuleb esitada vorm MT60 (Kinnitus põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kohta ja kinnitus kohustuse pikendamise kohta). Uut 5-aastast OTL kohustust saab tänavu alustada taotleja, kellel puudub kehtiv kohustus.

Vältige vigu!

PRIA juhib tähelepanu, et keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) taotleja peab arvestama viljavaheldusnõuete täitmisega: kogu ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal ei tohi kasvatada samal põllul teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal.

See on KSM nõue, mille vastu eksitakse kõige rohkem. 2012. a vähendati administratiivsete kontrollide tulemusena 102 juhul toetust, kuna kogu ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal oli samal põllul kasvatatud teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal (nõude korduv rikkumine tehti kindlaks 55 juhul).  57 juhul vähendati toetust sellepärast, et kogu ettevõtte KSM toetuse toetusõiguslikul maal oli samal põllul kasvatatud sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal (nõude korduv rikkumine tuvastati 17 juhul).

Viljavahelduse nõude esmasel rikkumisel vähendatakse toetust 5-25% ja korduval rikkumisel kuni 50%.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetusega seoses juhib PRIA tähelepanu, et toetuse taotlemisel kuni 2-aastastele külvikorras olevatele rohumaadele tuleb pindalatoetuste taotlusele teha vastavasse veergu märked (veerg 23 „Kuni 2-aastane külvikorras olev rohumaa“). Oluline on meeles pidada, et kuni 2-aastased külvikorras olevad rohumaad on maad, mida majandatakse külvamise aastal ja 2 aastal pärast seda ning küntakse kas sügisel või järgneval kevadel haljasväetisena sisse või kasvatatakse seal 3. aastal mõnda teist kultuuri kui heintaimed.

e-PRIA

Alates 1. aprillist on e-PRIAs võimalik teenuse „Pindala- ja loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine, üleandmine ja asendamine“ kaudu kohustust üle anda või asendada. Nagu eelmiselgi aastal, on selles  teenuses võimalik kehtivate kohustustega taotlejatel  tutvuda oma kohustuste andmetega, sealhulgas saada infot kohustuseluste pindade ja/või loomade kohta.

Tagasi algusesse


Pane tähele!


PRIA büroode teenindusaeg muutub

Alates 1. aprillist ootab PRIA oma kliente maakondlikesse teenindusbüroodesse kõigil tööpäevadel kell 8.30-16.00.

Viimastel aastatel oli said kliendid külastada PRIA maakondlikke teenindusbüroosid esmaspäeviti kella 18ni. 1.aprillist büroode teenindusaeg muutub -  bürood on avatud kõigil tööpäevadel kell 8.30-16.00.

„Töökorralduse muudatus on tingitud sellest, et viimased neli aastat näitasid:  kliendid kasutasid esmaspäeva õhtupoolikutel büroodes käimise võimalust väga harva,“ tõdeb PRIA regioonide osakonna nõunik Ülle Lukas.

PRIA on jõudsalt edasi arendanud e-PRIA portaali, mis pakub klientidele võimaluse  suhelda PRIAga endale sobival ajal ja kohas. Näiteks pindalatoetuste taotlejatel on juba praegu võimalik e-PRIAs enda põlde n-ö sisse joonistada ja teha sellega ära suur töö enne taotlusvooru algust. Soovitame kindlasti e-PRIA võimalustega tutvuda!

„Kõigis teenindusbüroodes on kliendiarvutid ja meie töötajad aitavad soovijatel meeleldi esmakordselt e-PRIAga tutvust teha,“ lubab Lukas.

Tagasi algusesse

Harjumaa teenindusbüroo kolib Laagrist Sakku

PRIA Harjumaa teenindusbüroo töötab viimaseid nädalaid  Saue vallas Laagris ning saab tänavu kevadel uue asukoha aadressil Saku, Teaduse tn 2.

Täpne kolimise aeg selgub peagi. Pindalatoetuste taotluste vastuvõttu loodame maikuus alustada juba Harju büroo uutes ruumides Sakus. Kolimise kohta edastame täpse info PRIA kodulehel.

Tagasi algusesse


Teadmiseks


Investeeringuprojekte tuleb aegsasti alustada

Maaelutoetuste rahastamisperiood 2007-2013  läheneb lõpule. PRIA kannab hoolt, et kõikide toetusmeetmete jaoks eraldatud summad saaksid Eesti ettevõtjate heaks kasutusse suunatud.

MAKi investeeringutoetuste abil kavandatud projektide elluviimiseks on reeglina aega kaks aastat toetuse määramisest arvates. Samas on kõigi projektide lõpetamise ja PRIAsse kuludokumentide esitamise viimane tähtaeg 31. detsember 2014.

Keeruline oleks kasutamata jäävate toetuste arvel vabanevat raha uutele taotlejatele suunata päris rahastamisperioodi lõpus või prognoosida, kui palju raha kasutamata jäetakse. Sellepärast on mitme MAK investeeringumeetme määruses alates 2012. aastast nõue, mis kohustab toetuse saajat alustama investeeringu elluviimisega 6 kuu jooksul toetuse määramisest arvates. Selle ajaga peab olema kavandatavast investeeringust tehtud vähemalt 25% (st tuleb esitada kuludokumendid vähemalt 25% ulatuses toetuse summast).

Jälgige tähtaegu

Nüüd hakkavad saabuma mullustes taotlusvoorudes määratud toetuste nn  6kuud-25% tähtajad. See puudutab ettevõtjaid, kes said toetuse MAKi meetmetest 1.6 , 3.1, 1.4.3, 1.4.1, 1.5.2 ja LEADER. Nõuet ei kohaldata enne 2012. a toetust saanud klientidele.

  • Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (meede 1.6.1) määrati mullu 2., 4. ja 31.  oktoobril; vastavalt sellele on tähtaeg 25% investeeringu teostamiseks 2., 4.  või 30. aprill 2013.
  • Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuste (meetmed 1.6.2 ja 1.6.3) puhul täitub 6 kuu tähtaeg 26. mail ettevõtjail, kellele PRIA määras toetuse 26. nov 2012.
  • Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (meede 3.1) osas täituvad tähtajad 16., 17., 24. ja 31. juulil ning 13. augustil 2013.
  • Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetused (meede 1.5.2) määras PRIA 14. veebruaril, 25% tähtaeg saabub 14. augustil.
  • Nõue teha investeeringust vähemalt 25% kuue kuu jooksul puudutab ka bioenergia tootmise investeeringutoetuse (meede 1.4.3) ja mikropõllumajandusettevõtte arendamise toetuse (meede 1.4.1) taotlejaid, kelle taotlusi PRIA märtsis ja aprillis veel menetleb.

LEADER-investeeringutoetuse saajad ning kõik, kellele määrati loetletud toetused vaidemenetluse käigus, peavad kindlasti ise jälgima, millal täitub neil tähtaeg 25% investeeringu elluviimiseks.

Investeeringuprojektide tähtajad on kirjas ka igas toetuse määramise otsuses.

PRIA kontrollib tähtaegade järgimist rangelt nii investeeringu nõutud mahus alustamise kui ka projektide lõpetamise osas. Tähtaja pikendamine on mõeldav vaid erandkorras eeldusel, et PRIA veendub: klient suudab projekti lõpetada. Vaid nii on võimalik saadaolev MAKi toetuste raha Eestis täielikult ära kasutada.

Tagasi algusesse

Investeeringutoetuste saajad püsivad PRIA vaateväljas ka pärast toetuse väljamaksmist

Tuletame investeeringutoetuste saajatele meelde, et nende kohustused PRIA ees ei lõpe projekti elluviimise  ja toetuse kättesaamisega -  investeeringuobjekti peab säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Selle üle korraldab PRIA ka järelevalvet, sh valikuliselt kohapealseid kontrolle tehes. Rikkumiste puhul võidakse toetus või osa sellest tagasi nõuda.

Tuleb ette, et toetust saanud ettevõte kustutatakse Äriregistrist  enne toetust saanud objekti järelevalveperioodi lõppu, andmata sellest eelnevalt PRIAle teada. Selline teavitus on siiski kohustuslik.  PRIA saab iga päev ülevaate Äriregistris toimunud kannetest; jälgime ka andmeid meiega seotud klientide „kustutamisest“, firmade üleandmisest, sundlõpetamisest, pankrotimenetlustest.

Toetuse abil soetatud objekt peab olema 5-aastase järelevalveperioodi lõpuni toetusesaaja enda kasutuses . Ka siis, kui toetust saanud isik jääb  samaks, aga muudab oma ettevõtte tegevusvormi – näiteks FIEst osaühinguks  vms, tuleb sellest enne muudatuse tegemist PRIAt kirjalikult teavitada. Kui aga ettevõtte vara ja kohustused lähevad üle päris uuele omanikule, on kindlasti enne selle sammu astumist vajalik nii PRIA teavitamine kui  kooskõlastus. PRIA kaalub, kas toetuse abil soetatud objekti on võimalik lubada teisele isikule üle anda.

Avalduse muudatuste kohta võib koostada vabas vormis, kirjeldades kõiki asjasse puutuvaid toetusi ja objekte ning muudatuste põhjusi ja asjaolusid. Vt ka soovituslikku vormi ettevõtte üleandmisest teatamiseks.

Teavitused tuleb edastada kas posti teel PRIA keskusesse (Narva mnt 3, Tartu) või e-posti aadressil info@pria.ee. Vajadusel on abiks investeeringutoetuste infotelefon 737 7678.

Lisaks kirjeldatud muudatustest teavitamisele on toetusesaajatel jooksvalt ning 5-a järelevalveperioodi jooksul kohustus PRIAle teatada ka oma kontaktandmete ja postiaadressi muutumisest. Seda saab teha ka e-PRIA vahendusel, valides vastava teenuse kliendiandmete menüüst.

Tagasi algusesse

Kohtume Maamessil!

18.-21. aprillil saab PRIA spetsialistidega kohtuda Maamessil Tartu Näituste messihallis. Kõikidel messipäevadel  jagab PRIA infot põllumajandus-, maaelu- ja kalandustoetuste kohta ning tutvustab e-PRIA kliendiportaali teenuseid.

Tagasi algusesse


e-PRIA uudised

e-PRIAs on võimalik näha enda kohta tehtud otsuseid

e-PRIA kasutajate seas on tekitanud küsimusi uus e-PRIA käskkirjade süsteem, mille kaudu on taotlejal võimalik näha tema kohta tehtud otsuseid. Otsuseid näeb taotleja „Dokumendid“ menüü alaosas „Saabunud“.

Lisaks värsketele otsustele pannakse tagantjärele e-PRIAsse üles ka vanemaid otsuseid. Nimekirja „PRIAst saabunud dokumendid“  kuupäeva veerus kuvatakse kuupäev, mil otsus kliendi jaoks e-PRIAs kättesaadavaks tehti, mitte otsuse tegemise kuupäeva. Selleks, et näha, millal otsus tegelikult tehti, jälgige otsuse tekstis kirjas olevat kuupäeva. Seega tulekski meeles pidada, et e-PRIAsse pannakse järjest üles ka eelmiste voorude otsuseid, mitte üksnes uusi. Praegu peaks enamik kasutajaid nägema e-PRIAs kõiki otsuseid, mis on tema kohta tehtud alates 2012.a lõpust ja hiljem. Märge „UUS!“  otsuse nimetuse ees ei tähenda seega ilmtingimata seda, et tegemist on kliendi jaoks uue otsusega, vaid et seda otsust pole klient e-PRIAs varem avanud.

Tagasi algusesse

Avatud on uus e-teenus „Minu niidud“

Alates 2. aprillist on e-PRIAs avatud teenus „Minu niidud“, mis on mõeldud PLK alade aastaringseks haldamiseks. Teenusesse „Minu niidud“ saate siseneda valides e-PRIA portaalis „Teenused“ menüüst „Pindalatoetused“ alajaotusest samanimelise teenuse.

Kui olete oma niidud teenuses joonistanud, edastanud need Keskkonnaametile kooskõlastamiseks ning saanud kooskõlastuse, saate need taotlusperioodil poolloodusliku koosluse hooldamise (PLK) toetuse taotlusele lisada. Seega võite niitude joonistamisega alustada juba nüüd. „Minu niidud“ teenuse juhendid leiate PRIA koduleheküljelt http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Pindalatoetuste taotlusperioodil või pindalatoetuste taotluse muudatusavaldust esitades jõuate „Minu niidud“ teenusesse, vajutades poolloodusliku koosluse hooldamise taotluse vormil MT68 nuppu „Lisa taotlusele ala“.

Tagasi algusesse

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee