Esilehele

PRIA Infokiri - november 2010

 

 

Mis oli ja mis tuleb - oktoober ja november 2010

- Saabuvad taotlusvoorud
- Määratud toetused perioodil 1.10.2010-1.11.2010

Infotelefon  - PRIAlt küsitakse

Pane tähele! - LEADER meetmel uus määrus

Teenindus- Palun veenduge oma kontonumbri õigsuses

 

 


 

Mis oli ja mis tuleb

Oktoober ja november 2010


Aasta lõpp läheneb ja sellega koos ka pindalapõhiste toetuste maksmise algus. Igal aastal on PRIA hädas pindalatoetuseid taotlevate klientide vananenud kontonumbritega. Selleks, et määratud toetus tõrgeteta teieni jõuaks, palume üle kontrollida enda kohta PRIA registritesse esitatud andmete õigsuse. Kuidas seda täpsemalt teha, oleme põhjalikumalt lahti kirjutanud käesoleva infokirja Teeninduse rubriigis

 

Praktikatoetuste aruannete esitamise aeg on ukse ees

Põllumajandusettevõtjatel, kes esitasid suvel PRIAsse praktikatoetuse taotluse, läheneb praktikatoetuse aruannete esitamise tähtaeg - 7. november. Aruande esitamine on vajalik, sest põllumajanduslik praktikatoetus makstakse välja toetuse määramise otsuse ja esitatud praktikaaruande põhjal.  Aruanded tuleb saata PRIA keskusesse (aadress Narva mnt 3, 51009 Tartu), täpsemalt vaata siit.

 

Novembris algab nisu sekkumiskokkuost ja odra-varude müük

Euroopa Komisjon on otsustanud alustada liikmesriikides 1.novembrist pehme nisu sekkumiskokkuostu. 24.novembrist algab aga eelmistel aastatel sekkumisladudesse varutud odra müük.

Vilja sekkumiskokkuost on Euroopa Liidu turukorraldusmeede, mida rakendatakse teatud põllumajandustoodangu madalate turuhindade puhul selleks, et aidata põllumajandusettevõtetel tootmiskulusid katta ja toodangu eest mõistlikumat tasu saada. Kui vilja turuhind tõuseb, suunab Euroopa Komisjon (EK) liikmesriikides sekkumisladudesse kokku ostetud vilja müüki enampakkumise korras, samuti kasutatakse seda toiduabi-toodete maksumuse kompenseerimiseks.

Täpsemalt on võimalik selle teemaga tutvuda PRIA kodulehel avaldatud artiklis ja PRIA kodulehel olevate materjalide abiga.


1. novembrist saab taotleda piimakvoodi liigiti muutmist

Piimakvooti omavatel piimatootjatel on 1. novembrist 2010 kuni 10. jaanuarini 2011 võimalik esitada PRIA-le avaldusi oma otseturustuskvoodi või selle osa tarnekvoodiks muutmiseks (või vastupidi, tarnekvoodi otseturustuskvoodiks muutmiseks). Kvooti on võimalik muuta üks kord kvoodiaasta jooksul ning üksnes avalduse esitamise hetkeks täitmata individuaalse kvoodi või selle osa ulatuses. Lisainfot ja taotlusvorme saab siit: www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimakvoot/
PRIA on samuti saatnud kõigile kvoodiomanikele koju ka teatised neile määratud kvootide ja nende täituvuse kohta. Kvoodiomanikke on praegu kokku 1034, osal neist on mõlemat liiki kvoot.

 

Loomadega seotud sündmused tuleb PRIAs õigeaegselt registreerida

Alates 2009. aasta 1.jaanuarist rakendus Eestis nõuetele vastavuse reeglistiku see osa, mis hõlmab loomapidajate kohustust teatada PRIA registrite osakonnale vormikohaste taotlustega (edaspidi teatised) veiste, lammaste ja kitsedega seotud sündmustest.  Kui loomapidajad seda nõuet ei täida,  võib see kaasa tuua toetuste vähendamise. 
Esimesel kontrolli aastal kontrollis Veterinaar- ja Toiduamet nõude järgimist üksnes kohapealses kontrollis 1% pindalatoetuste taotlejate juures, kes on ühtlasi loomapidajad.  Ka PRIA töötajad võrdlevad loomapidaja poolt loomadega toimunud sündmuste kohta dokumentide registrile esitamist nende tähtaegadega, mille jooksul teatised tegelikult pidanuks PRIAsse saadetama. Tähtaja rikkumisi on leitud umbes pooltel kohapeal kontrollitud loomapidajatel.  
PRIA loomade register hakkab selle nõude täitmist administratiivselt kontrollima kõigil loomapidajatel ning tuleval aastal võetakse kontrolli tulemused toetuste määramisel ka arvesse.
Palume loomapidajatel tutvuda sellekohase artikliga PRIA kodulehel ja kindlasti jälgida, et vajaminevad teatised saaksid PRIA registritesse õigeaegselt saadetud!

 

Selgusid EKF meetme 2.3 toetuse saajad

PRIA tegi ajavahemikul 07.-22. oktoober määramise otsused 28-le Euroopa Kalandusfondi  meetme 2.3 „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse" toetusetaotlusele summas 86 031 965 krooni. Toetust said nii alustavad kui ka tegutsevad kalatöötlemisettevõtted. Erinevalt eelmisest taotlusvoorust peavad  heakskiidu saanud taotlejad seekord investeeringud ellu viima aasta jooksul arvates määramise otsuse tegemisest.  Määratud toetuste nimekiri asub PRIA kodulehel.

Lühiülevaade möödunud taotlusvoorudest
Maaelu arengukava meetme 1.3.2 (Nõuandetoetus) vastuvõtt toimus 10.-18.juunini 2010. Meetme IV vooru eelarve oli kokku 1 340 000 krooni. Taotlusvooru jooksul esitati 15 taotlust ja toetus määrati augustikuu lõpuks kõigile 15 taotlusele kogusummas 1 290 000 krooni.

Maaelu arengukava meetme  1.1 (Koolitus- ja teavitustegevus) III taotlusvoor toimus  19.-27. 27.aprillini 2010. Koolitus- ja teavitustegevuse meetme eelarve jaguneb üleriigiliste ja maakondlike projektide vahel. Vooru üleriigiliste tegevuste eelarve oli esialgu 5 500 000 krooni, mida suurendati hiljem 5 526 208 kroonini.  Maakondlik eelarve oli esialgu 4 500 000 krooni (iga maakond 300 000 krooni). Kuna mõnes maakonnas taotleti vähem, sai uueks eelarveks 3 855 941 krooni. Maakondade vahelise toetuste jaotuse leiab allolevast tabelist.

Eelarve jagunemine maakonniti:

Maakond

Esialgne eelarve

Uus eelarve

HARJUMAA

300 000

191 575

HIIUMAA

300 000

264 403

IDA-VIRUMAA

300 000

317 000

JÕGEVAMAA

300 000

302 082

JÄRVAMAA

300 000

41 979

LÄÄNEMAA

300 000

296 470

LÄÄNE-VIRUMAA

300 000

132 920

PÕLVAMAA

300 000

322 209

PÄRNUMAA

300 000

352 475

RAPLAMAA

300 000

93 000

SAAREMAA

300 000

304 675

TARTUMAA

300 000

304 116

VALGAMAA

300 000

324 315

VILJANDIMAA

300 000

307 546

VÕRUMAA

300 000

301 176

Kokku

4 500 000

3 855 941

 

Üleriigiliste projektidena esitati 94 taotlust, millest määramise otsused tehti  septembrikuu lõpuks 45-le taotlusele kogusummas 5 526 205 krooni.  44 taotluse jaoks (46 % taotluste koguarvust) eelarves raha ei jätkunud.  Maakondlike projektidena esitati  210 taotlust.  Toetus määrati kokku 163 taotlusele kogusummas 3 855 941 krooni. Eelarve tõttu jäid rahastamata 45 taotlust (21 % taotluste koguarvust).

Saabuvad taotlusvoorud
Ülevaate käesolevatest ja saabuvatest taotlusvoorudest leiate järgnevast tabelist:

Meede Taotluste vastuvõtt Taotlusi võtavad vastu Toetuse määramine
Jätkuvad
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus, Riiklike toetuste büroo Hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2010 PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused läbivalt terve aasta PRIA maakondlikud teenindusbürood 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EAGF Suhkru kasutustoetus 1.03-31.12.2010 PRIA Keskus  
Taotlusvoorud, mis algasid oktoobris ja jätkuvad novembris
MAK Elatustalude kohanemise toetus  8.10.-5.11.2010 PRIA maakondlikud teenindusbürood 10.03.2011
MAK Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2010  8.10.-5.11.2010* PRIA maakondlikud teenindusbürood *toetust selle meetme alt taotleda ei saa, põllumajandustootjatel, kel on kehtiv kohustus, tuleb vastuvõtuperioodil  esitada dokumendid investeeringu teostamise kohta 
MAK* 1.4.2 Loomakasvatusehitise investeeringutoetus 27.10.-15.11.2010 PRIA maakondlikud teenindusbürood 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
Taotlusvoorud, mis algavad novembris
MAK* 1.6. Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine 15.11.-29.11.2010 PRIA Keskus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.7.3 Teavitamis- ja edendamistegevus 8.11.-12.11.2010 PRIA Keskus 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.5.1 „Metsa majandusliku väärtuse parandamine"  15.11-5.12.2010 SA Erametsakeskus  
MAK* 1.5.3 „Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine" 15.11-5.12.2011 SA Erametsakeskus  
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng 17.11.- 29.11.2010 PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

Toetuste määramised perioodil 01.10.2010 - 01.11.2010
EAGF*** Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
EAGF*** Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2009 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2010 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) 2010 Nimekiri PRIA kodulehel
EKF** Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2010 Nimekiri PRIA kodulehel
EKF** Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3) 2010 Nimekiri PRIA kodulehel

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 

Tagasi algusse...


 

Infokeskus

PRIA infokeskusel on kaks infotelefoni, mis teenindavad kliente esmaspäevast reedeni kell 8.00-16.30.

Investeeringutoetuste infotelefon                                          737 7678
Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon                         737 7679
e-kirjad küsimustega toetuste kohta palume saata aadressil     info@pria.ee

Käesolevas rubriigis kajastame mõtteid, ideid ja muresid, millega meie kliendid sagedamini meie poole pöörduvad, samuti aktuaalseid teemasid, millele soovime teie tähelepanu juhtida.

 


Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon


2010 aastal taotletud pindalatoetuste määramiste ja maksmistega alustatakse selle aasta lõpus

PRIA-sse jõuab palju küsimusi seoses 2010. aasta pindalatoetuste väljamaksmisega. Alljärgnevalt sellest väike ülevaade.
2010. aastal taotletud pindalatoetustest jõuab määramise ja väljamaksmiseni esimesena  heinaseemne täiendav otsetoetus (SEL). Toetuse ühikumäärad kinnitab PRIA hiljemalt 10.11.2010 ja toetuse maksmist planeerime alustada 19.novembril.

Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse ühikumäärad kinnitatakse 24.11.2010 ja väljamaksmist alustatakse kõigile taotlejatele 03. detsembril 2010. Esimesed maksed jõuavad siiski nende klientideni, kes on enda taotluse esitanud läbi  e-PRIA.

Maaelu arengukava 2004-2006 ebasoodsamate piirkondade toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus ja ohustatud tõugu looma pidamise toetuse määratakse 26.11.2010 ning väljamaksmistega alustatakse 13.detsembril 2010.
Nende toetuste ühikumäärad on fikseeritud juba toetuste määrustes:
- Ebasoodsamate piirkondade toetuse määr ühe hektari kohta on 391 krooni aastas
- Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse (MAK 2004-06) ühikumäärad:
* püsi- ja loodusliku rohumaa eest 1156 kr/ha;
* teravilja, kaunvilja, tehnilise kultuuri, kartuli, söödajuurvilja, mustkesa ja lühiajalise rohumaa eest 1516 kr/ha;
* avamaa köögivilja, ravim- ja maitsetaimede ning puuvilja- ja marjakultuuride eest 3764 kr/ha.
* ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (MAK 2004-06) ühikumäärad
* eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuste kasvatamisel 2550 krooni hobuse eest;
* eesti maatõugu veise kasvatamisel 2713 krooni veise eest.

Põllumajandusmaa metsastamise metsakultuuri hooldustoetus määratakse 30.novembril 2010 ja väljamaksmist alustatakse 13.detsembril 2010. Toetusmäär on selle toetuse puhul vastavalt määrusele 1205 kr/ha.

Kõigi toetuste määramiste nimekirjad jõuavad peale määramisotsuse tegemist PRIA kodulehele vastava toetuse juurde, samuti on teil võimalik leida endale määratud toetuse info e-PRIA vahendusel,  kus igal kliendil on võimalik vaadata oma finantssuhete seisu PRIAga. Sellele teemale on pikemalt pühendatud käesoleva infokirja teeninduse rubriik

PRIA kodulehelt leiate vastavad toetused Taimekasvatuse valdkonna alt, aadressilt: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/

 

Investeeringutoetuste infotelefon


1)     
Missugune on korrektne hinnapakkumine?

Iga meetme määruses on eraldi paragrahvis välja toodud nõuded hinnapakkumistele - missugusel juhul on vaja esitada üks, mis juhul kolm hinnapakkumist jne.

Üldised nõuded hinnapakkumistele on järgmised: 

  • hinnapakkumine peab olema loetav, üheselt arusaadav ja matemaatiliselt õigesti arvutatud;
  • hinnapakkumisel peavad olemas olema vajalikud rekvisiidid hinnapakkuja kohta (registrikood/isikukood, hinnapakkuja nimi, aadress, kontaktandmed);
  • hinnapakkumine peab olema taotluse esitamise päeval kehtiv;
  • hinnapakkumisel on välja toodud kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti nimetus;
  • hinnapakkumisel on võimalik üheselt välja lugeda käibemaksuta või käibemaksuga hind ja käibemaksu määr (v.a. juhtudel, kui hinnapakkuja on välisfirma või ei ole käibemaksukohustuslane);
  • hinnapakkumine peab olema piisavalt detailne (näiteks ehitamise/rekonstrueerimise korral peavad olema selgelt välja toodud teostatavate tööde mahud, ühikud ja ühikuhinnad ja kogumaksumus);
  • uue masina või seadme ostmise korral, peab hinnapakkumisel olema märge, et kaup on uus. Märke „kaup on uus" võib taotleja ka ise kirjutada, kinnitades seda oma allkirjaga;
  • kui on lubatud kasutatud masina või seadme ostmine, siis peab hinnapakkumine sisaldama ka uue samaväärse masina või seadme hinda;
  • hinnapakkumine võib olla taotlejale saadetud e-maili teel;
  • hinnapakkumisel ei pea olema hinnapakkuja allkirja;

Hinnapakkumisena ei käsitleta toote või teenuse tutvustust/reklaami. Kaupade ja teenuste päritolumaa osas ei ole mingeid piiranguid. Kui hinnapakkumine on võetud välisriigis asuvalt ettevõtjalt, siis tuleb taotlejal lisada eestikeelne tõlge hinnapakkumise sisu kohta. Tõlget ei ole vaja, kui võõrkeelsest hinnapakkumisest on üheselt aru saada objekt ja selle maksumus (näiteks ingliskeelne hinnapakkumus > Printer, 300 €).

Kolme hinnapakkumise nõue
Kui investeeringu või tegevuse käibemaksuta maksumus ületab määruses sätestatud piirsummat, peab hinnapakkumised võtma kolmelt erinevalt hinnapakkujalt. Hinnapakkumised peavad sel juhul olema võrreldavad. See tähendab, et pakkumuskutses on kõigile hinnapakkujatele esitatud ühesugused lähteandmed  (nn. tehniline spetsifikatsioon).

Kui ei valita odavaimat hinnapakkumist või on valitud pakkumine kõrgem tavaliselt sarnase investeeringu või tegevuse eest tasutavast hinnast, siis tuleb kirjutada taotluse juurde põhjendav selgitus, miks selline valik on tehtud.


2)     
 Mille järgi määratakse ettevõtte suurust?

Ettevõtja suurust vaadatakse EÜ komisjoni määruses nr 70/2001 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavale riigiabile.

 

Ettevõtja

kategooria

Töötajate arv (ATÜ)

Aastabilansi kogumaht

Aastakäive

Keskmise suurusega ettevõtja

< 250

≤ 50 miljonit eurot

(782 330 000 krooni)

≤ 43 miljonit

eurot

Väikeettevõtja

< 50

≤ 10 miljonit eurot

(156 466 000 krooni)

≤ 10 miljonit

eurot

Mikroettevõtja

< 10

≤ 2 miljonit eurot

(31 293 200 krooni)

≤ 2 miljonit

eurot

 

Ettevõtja ei ole väikese või keskmise suuruse ettevõtja (VKE), kui 25% või rohkem selle kapitalist või hääleõigusest on otseselt või kaudselt ühe või mitme riikliku asutuse ainu- või ühiskontrolli all.

VKE mõiste eristab kolme liiki ettevõtjaid vastavalt nende suhetele teiste ettevõtjatega kapitali või hääleõiguste või valitseva mõju kasutamise õiguse omamise mõttes. Eristus on vajalik, et selgitada välja ettevõtja tegelik olukord ning arvata välja need, kes tegelikkuses ei ole VKE-d. Olenevalt ettevõtja liigist võib olla vajalik ettevõtja töötajate arvu, aastabilansi kogumahu ja aastakäibe arvutamisel kaasata ka ühe või mitme teise ettevõtja andmeid.

Töötajate arvu ja finantsnäitajate arvutamisel kasutatakse üldjuhul ettevõtja kinnitatud raamatupidamise aastaaruande andmeid.

 

3)      Jätkuvalt küsivad kliendid, et miks on mõnede toetuste taotlemisel vaja osa dokumente saata lisaks elektroonselt (näiteks MAK meede 1.4.2- Loomakasvatusehitise investeeringutoetus) ja kuidas seda täpsemalt teha? Kirjutasime  sellest pikemalt oktoobrikuu infokirjas, mida on võimalik lugeda siin

Tagasi algusse...

 
Pane tähele!

LEADER-meetmel uus määrus


Alates 3. oktoobrist 2010 kehtib uus LEADER-meetme määrus - põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määrus nr 92 "Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord."  

Kuni 2. oktoobrini 2010 kehtis põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määrus nr 59 „Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord."

 

Taotlusi võetakse ajutiselt vastu kahe määruse järgi

Projektitoetuste taotlusvoore korraldavad kohapealsed LEADER-tegevusgrupid erinevail aegadel ning projektitaotluseid esitatakse PRIAsse jooksvalt pärast tegevusgrupilt heakskiidu saamist. See toob kaasa olukorra, kus mõne aja jooksul kehtivad nii eelmine kui uus LEADER-määrus ning projektitaotluste esitajail tuleb jälgida, et nad lähtuksid õigest määrusest.

Vana määruse projektitoetuse avalduse vormiga (määruse nr 59 lisa 9) võivad PRIAsse tulla need projektitoetuse taotlejad, kelle tegevusgrupi projektitaotluste vastuvõtt algas enne uue määruse kehtima hakkamist, ehk nende voorude projektid, mille algus oli enne 3. oktoobrit 2010. Kui taotluste vastuvõtt kohalikus tegevusgrupis algas pärast 3. oktoobrit 2010, siis kehtib neile taotlusele uus määrus ja PRIAsse tuleb esitada uue määruse avalduse vorm.

Nii uus kui vana määrus, nende seletuskirjad ning  projektitoetusi puudutavad vormid on üleval PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2009/.

Samal aadressil on üleval ka projektitoetuse avalduse ning kuludeklaratsiooni täitmise juhendid jm.

Lisaks on LEADER-materjali hulgas kodulehel üleval põllumajandusministri käskkiri kohalike tegevusgruppide ja projektitoetuse eelarvete kohta uueks perioodiks ehk aastateks 2011- 2013.

NB! Uue määruse nõue on, et projekitoetuse saaja esitab kuludeklaratsiooni (lisa 8) koos nõutavate kuludokumentidega esmalt kohalikule tegevusgrupile seireandmete kogumiseks ning seejärel PRIAsse. Kuludeklaratsiooni uus vorm kehtib kõikidele projektitoetuse saajatele alates 3. oktoobrist 2010, ka neile toetuse saajatele, kellele toetus on määratud vana määruse põhjal.


Olulisemad projektitoetust puudutavad muudatused LEADER-meetme määruses

Uues määruses on vanaga võrreldes muutunud järgnevad punktid:

§ 24. Toetatavad tegevused

§ 26. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral

§ 27. Nõuded tegevuse ja investeeringu hinnapakkumuse kohta

§ 29. Projektitoetuse taotleja mitterahaline omafinantseering

§ 35. Muudatustest teavitamine

§ 36. Nõuded projektitoetuse saajale

§ 37. Projektitoetuse abil tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate

 

Täpsemalt on võimalik muudatuste sisust lugeda PRIA kodulehel avalikustatud artiklist

 

Tagasi algusse...


 

Teenindus

 Palun veenduge oma kontonumbri õigsuses


Peagi alustab PRIA kevadel taotletud pindala- ja keskkonnatoetuste väljamaksmist. Väljamaksetegaalustame detsembrikuus.  Selleks, et väljamaksed kulgeksid ladusalt, saavad aga ka kliendid ise panustada ja väikese vaevaga võimalikud takistused välistada.

Möödunud aastatel on esinenud probleeme klientide arveldusarve numbritega ja seetõttu on juhtunud, et klientidele  välja makstavad summad laekuvad PRIAsse tagasi. PRIA alustab otsinguid, et  välja selgitada kliendi õige arveldusarve number ja makse uuesti teostada - see muudab kliendi jaoks ooteaja pikemaks. Sellise olukorra vältimiseks soovitame Teil juba praegu üle kontrollida PRIA registrites kirjas olev enda arveldusarve number.

Kõige lihtsam on seda teha  e-PRIAs.  e-PRIAsse sisselogimisel kuvatakse Teile Teie andmed, mida vajadusel saate muuta. Muutus viiakse sisse 24 tunni jooksul ning selle muutmise ajal võib olla teenuste kasutamine meie portaalis natuke häiritud. Seega palume aegsasti oma andmed üle kontrollida ja teha seda ajal, mil Te ei soovi parasjagu e-PRIA kaudu muid kiireloomulisi dokumente esitada.  On oluline, et õige kontonumber oleks PRIAs olemas vähemalt nädal enne oodatavat väljamakset, et õiged andmed jõuaksid maksekorraldusele.  

Kui Te pole veel e-PRIA klient, saate end ID-kaardi või internetipanga paroolidega sisenedes kasutajaks vormistada.

e-PRIAt mittekasutaval kliendil on oma pangarekvisiitide muutmiseks võimalik esitada paberil täidetud avaldus maakondlikus teenindusbüroos või saata see digiallkirjastatult toetuste.register@pria.ee.

Oma kliendiandmete õigsuse kontrollimiseks on Teil võimalik maakondlikust büroost saada enda kliendiandmete väljatrükk, et vajadusel teha muudatused oma andmetes.


Loomulikult on iga kliendi jaoks oluline teada saada, millal täpselt raha tema arvele laekub.

Kõige mugavam on seda informatsiooni saada e-PRIAs, kus igal kliendil on võimalik vaadata oma finantssuhete seisu PRIAga. Kliendil on võimalik näha talle tehtud ja tehtavaid makseid ning kõiki võlgnevusi.  Maksete leheküljel on kliendi maksed viimase aasta jooksul. Samuti on toodud ka need maksed, mis teostatakse lähiajal. Sel puhul on makse kuupäevaks  kas eelolev kuupäev  või on kuupäeva koht täitmata ning see täidetakse väljamakse täpse aja selgumisel.  

Kui kliendi makseid on tasaarveldatud, siis on „makstud summa" lingi all toodud võlgnevused, millega on vastavat makset tasaarveldatud. Klient näeb ka oma võlgasid ning juurdearvutatud intresse ja viiviseid. Enne võlgnevuse tasumist saab klient arvutada, kas ja kui palju tal tuleks intressi ja viivist lisaks maksta. Samuti on võlgnevuse juures toodud laekumised - kas võla tasaarveldamine maksest või kliendi makse PRIAle. Kui võlgnevust on tasaarveldatud, siis laekumise info alt on näha, mis kuupäeval tasaarveldus toimus. „Võlgade ajalugu" näitab kõiki taotleja võlgasid, mis käesolevaks hetkeks on juba tasutud. Samuti on võimalus vaadata, kuidas võlg tasutud sai - kas tasaarvelduse või kliendi maksega.

Juhime tähelepanu, et alates 1. jaanuarist 2011 muutuvad mõned PRIA arveldusarve numbrid, kaasaarvatud see, mida PRIA on senini kasutanud näiteks toetuste tagasinõudmiseks. Seetõttu palume olla tähelepanelikud ka klientidel, kes on pidanud varasemalt PRIAga taolisi arveldusi tegema - enne makse sooritamist veenduge kindlasti, et kasutate õiget kontonumbrit, mis on Teile edastatud koos makseteatisega.


Oleme tänulikud, kui annate PRIAsse teada alati, kui teie andmed muutuvad!


Meeldivat koostööd!

Tagasi algusse...

 

 


 

 

Hea lugeja!

Kui te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee