Esilehele

PRIA Infokiri - juuni 2011

 

Mis oli ja mis tuleb - mai kuni juuli 2011

PRIA alustas loomatoetuste väljamaksmist

Pindalatoetuse soovijaid tuleb aina juurde

Maikuus määrati mikropõllumajandusettevõtjatele investeeringuteks 9 miljonit eurot

Allkirjastati põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse uus määrus

Eestis toodeti piima 90,2% ulatuses kvoodist

Turuarendustoetuse määramine 2011

Toetust saavad kala- ja vähikasvatajad

„ Kalanduspiirkondade säästev areng“ (projektitoetus)

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Määratud toetused

Infotelefon

Mida kujutab endast põldude kaugseire?

Millised on käesoleval aastal loomatoetuste ühikumäärad?

Veenduge, et teie andmed kliendiregistris on õiged!

Leader-toetuste büroo juhib tähelepanu

 

 


Mis oli ja mis tuleb - mai kuni juuli 2011

 

PRIA alustas loomatoetuste väljamaksmist
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) alustas 2. juunil loomakasvatustoetuste väljamaksmist. Toetusesaajaid on tänavu 5123 ning makstakse viit erinevat toetust kokku 20,9 miljonit eurot.

Taotlusi loomakasvatustoetuste saamiseks sai esitada märtsis. Riigieelarvest rahastatavate täiendavate otsetoetuste summa on eelmise aasta omast üle kahe miljoni euro suurem.

Toetused, mida PRIA alates 2. juunist loomapidajatele maksab, on järgmised:

Toetuse liik

Toetuse saajad

Ühikumäär EUR

Määratud summa EUR

Ammlehma kasvatamine

1 423

79,24

1 950 639

Ute kasvatamine

929

11,40

552 393

Piima täiendav  ostetoetus

1 334

0,0196

12 255 374

Ute täiendav otsetoetus

722

4,94

161 085

Veise täiendav otsetoetus

4 233

82,62

6 005 279

KOKKU  20 924 770

 

Kõige arvukamalt laekus taotlusi Võrumaalt (625) ja Saaremaalt (524), kuid suurimad toetusesummad makstakse Järvamaale (ligi 3 mln eurot 243 toetusesaajale) ja Lääne-Virumaale (2,5 mln eurot 377 toetusesaajale).

Lisaks eespool kirjeldatule laekus aprilli keskpaigaks 738 piimasektori eritoetuse taotlust alla 100-pealiste piimakarjade pidajatelt – seda toetust väiketootmise abistamiseks rahastab Euroopa Liit ning maksmine toimub detsembris.

Toetusesaajate nimekirjad juriidiliste isikute osas avaldab PRIA kodulehel www.pria.ee. FIEdele ja eraisikutele määratud toetuse kohta saab kõige kergemini infot e-PRIAst.
Oma toetuse laekumise täpseid andmeid soovitame kõigil loomapidajatel vaadata e-PRIAst.

Tagasi algusse...


Pindalatoetuse soovijaid tuleb aina juurde

2.-23. maini kestis käesoleva aasta pindalatoetuste taotlusvoor.  Pindalatoetuste taotluse hilinenult esitamiseks ning taotlusele andmete lisamiseks on veel nädala jagu aega, kuni 15. juunini, aga juba praeguseks on PRIAsse taotlusi laekunud mitmesaja võrra rohkem kui möödunud aastal kokku.

6. juuni keskpäevaks oli PRIAsse jõudnud 16 868 taotlust, aasta tagasi oli neid samaks ajaks 16 490. Kokku laekus mullu 16 598 taotlust. Viimane päev dokumentide esitamiseks on 15. juuni, sama kuupäevani saab juba esitatud taotlusele põlde juurde lisada.

Uusi taotlejaid on tänavu arvukalt. Palju on maaomanikke, kes võtavad osa või kogu maa rentnikelt tagasi, et seal ise majandada. Täpsete andmete sisestamine praegu alles käib, sellepärast on vara öelda, kui palju on kasutusele võetud uusi põllumaid ja kui palju koguneb hektareid tuleb iga meetme lõikes.

Pärast 15. juunit alustab PRIA kontrolle. Vähemalt 5% iga liiki toetuse taotlejaist kontrollitakse kohapeal, lisaks annavad teatud piirkondade põllumassiivide kohta täpset infot värsked satelliidilt tehtud fotod.

Administratiivne kontroll hõlmab kõiki taotlusi ja põllumassiive – viimaseid on üle 100 000. Dokumentidest kontrollitakse näiteks, et üksikute põldude pindalade summa ei ületaks põllumassiivi üldpindala, samale maale poleks mitut taotlejat jne. Taotlusele tehtud märgete põhjal selgitatakse, kas mitmeaastase kohustusega toetuse puhul on kohustuse jätkamist kinnitatud. Samuti selgub taotlusvormidelt, kas keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saajad järgivad viljavahelduse nõudeid, kas püsirohumaid pole lubatust rohkem jne.

Sisulisi muudatusi taotlusele kantud andmetes võib teha kuni toetuse määramiseni. Maakasutus olgu taotlusele õigesti märgitud, kohustuste jätkamise kohta “ristid” tehtud, põldude piirid ja pindalad vastaku tegelikkusele. Andmeid on hilja muutma hakata siis, kui PRIA kontroll on juba tulemas või on välja saadetud kiri nn ületaotlemise kohta. Seega peaks taotleja esimesel võimalusel PRIA-t teavitama, kui ilmneb, et tegelik olukord ei vasta enam taotlusel märgitule.

PRIA-l on hea meel, et e-PRIAs taotluste esitajate hulk on tublisti kasvanud – neid on 14,9% kõigist taotlejatest (aasta varem 9,8%).  Tanel Trell palub e-PRIA kasutajatel siiski veenduda, kas esitatud said kõik vajalikud vormid ja kaardid. “On juhtumeid, kus täideti näiteks teatis kliendiandmete muutmise kohta registris ja arvati, et pindalatoetuste taotlus saigi esitatud. Taotluse päralejõudmine on kindel siis, kui see on saanud viitenumbri. Enda esitatud taotluse andmeid ja viitenumbrit saab e-PRIAs igaüks ise kontrollida rubriigist Esitatud taotlused.“

Tagasi algusse...

 

Maikuus määrati mikropõllumajandusettevõtjatele investeeringuteks 9 miljonit eurot

Maikuus jõudis kätte Maaelu Arengukava meetme 1.4.1 määramistähtaeg ja toetus määrati mullu detsembris laekunud 550st taotlusest 207-le, kelle projektid pälvisid hindamisel suurema punktide summa. 294 taotluse rahuldamiseks eelarvest raha ei jätkunud, 29 ei vastanud nõuetele ja 20 annulleeriti.

Maaelu arengukava toetus investeeringuteks mikropõllumajandusettevõtetele on olnud populaarne kõigis neljas taotlusvoorus. Selle toetuse abil soetavad põllumajandustootjatest väikeettevõtjad ja FIEd valdavalt masinaid ja seadmeid, vähem on investeeringuid ehitistesse, taristutesse, taimeistandikesse, mesilatesse.

Paljud taotlejad soovivad toetust kasutada mitme objekti jaoks. Toetused määrati rohkem kui 100 traktori ja 30 kombaini ostmiseks; palju soetatakse mitmesugust tehnikat põllutöödeks, niidukeid, vaalutajaid, laadureid, väetisekülvikuid, taimepritse jne. Samuti eraldati toetusi  investeeringuteks kuivatitesse, viljahoidlatesse, kasvuhoonete  ja ladude rajamiseks. Toetuse abil soetatakse üle 700 mesitaru, istutatakse 150 000 maasikataime, üle 20 000 mustsõstra ja 37 000 õunapuud.

Toetust rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, 25% Eesti riik. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 100 000 eurot, ühistaotluse või tulundusühistu kohta 300 000 eurot. Toetusi ei maksta välja määramisega üheaegselt, vaid esmalt tuleb ettevõtjatel investeering kahe aasta jooksul ellu viia ning arvete tasumist tõendavad kuludokumendid PRIAsse esitada. Kui seni tuli ettevõtjatel esmalt kogu investeeringuks vajalik summa endal leida, siis alates16. maist on võimalik saada toetus kätte ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, kui on tasutud omaosaluse suurune summa.

Rohkem infot mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetuse kohta ja toetuse saajate andmeid vt PRIA kodulehelt www.pria.ee/mak141_2010.

Tagasi algusse...

 

Allkirjastati põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse uus määrus
Uues määruses on arvestatud esimese nelja taotlusvooru taotlemisel, taotluste läbivaatamisel ja hindamisel ilmnenud ebatäpsustega ning on sisse viidud vajalikud muudatused, mis on kooskõlas arengukavas  toodud eesmärkide ja nõuetega ning aitavad kõrvaldada esinenud üksikud ebakõlad ning muudavad taotluste hindamist läbipaistvamaks ja selgemaks.

Määrusega täiendatakse ja täpsustatakse toetuse saamise nõudeid ja määruse lisasid 3 ja 4. Määrust on täiendatud lisaga 5. Määruses on sätestatud konkreetsed tähtajad teatiste esitamiseks äriplaanis kavandatud investeeringuga seotud kulude tegemise kohta ja põllumajandusalase hariduse või kutse omandamise kohustuse täitmise kohta, mis võimaldab PRIA-l oma tööd efektiivsemalt korraldada ning meetme rakendamise tulemuste analüüsimiseks andmete kättesaadavust parandada. Muudatused ei kitsenda toetuse taotlejate ringi.

Toetuse eesmärk on aidata noortel põllumajandusliku ettevõtlusega alustada ja seda arendada, samuti aitab meede kaasa põlvkondade vahetumisele põllumajanduses. Noor põllumajandusega alustav ettevõtja võib saada antud meetme raames toetust kuni 40 000 eurot. Seda finantseeritakse 75% osas Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% osas Eesti riigieelarvest.

Käesoleval aastal on meetme eelarve 2,2 miljonit eurot. Täpsemat infot toetuse kohta saab Põllumajandusministeeriumi kodulehelt: www.agri.ee/investeeringutoetused.

Taotluste vastuvõtmise aeg on planeeritud augustisse ja selle teatab PRIA Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee)  ning PRIA kodulehel.

Tagasi algusse...

 

Eestis toodeti piima 90,2% ulatuses kvoodist
Eesti piimakarjade kasvatajad tootsid lõppenud kvoodiaastal üle 606 tuhande tonni piima, mis moodustab riigile kinnitatud piimatootmiskvoodist ligi 90,2%. Piima kogus oli eelmise kvoodiaasta omast ligi 17 tuhande tonni võrra suurem.

Piimakvoodiaastaks on ajavahemik 1. aprillist kuni järgmise aasta 31. märtsini. Eesti piimakvoot oli 2010/2011. kvoodiaastal  672 547 197 kg, täitmine 606 356 895 kg (90,16%). Kvooti omavaid loomapidajaid oli aasta lõpuks 1027.

Sõltuvalt sellest, kas tootja tarnib piima tööstustele või töötleb ja turustab ise, võib tootjal olla kindla koguse piima tootmiseks tarnekvoot, otseturustuskvoot või ka mõlemad. Valdav osa kvoodist Eestis on piima tarnimiseks, otseturustuskvoodi osakaal on aasta-aastalt kahanenud ja  moodustab pisut üle ühe protsendi.

Kvoodi ehk riigis toota lubatud piima koguse kinnitab igale Euroopa Liidu liikmesriigile iga kvoodiaasta kohta Euroopa Komisjon. Viimastel aastatel on kõikide riikide kvooti 1% võrra aastas suurendatud.

1.aprillil alanud kvoodiaastal 2011/2012 on Eestil lubatud kvoodi piires toota piima kokku ligi 679,3 tuhat tonni.

2010/2011 oli Eestis kvooti välja jagatud kokku 649,2 tuhande tonni piima tootmiseks. PRIA on saatnud kõigile kvoodiomanikele teatised nende individuaalse kvoodi täitmise andmetega ning 1.-15. juulini saab PRIAsse esitada taotlusi kvoodi suurendamiseks.

Rohkem teavet piimakvoodi, selle omanike, täituvuse ja kvoodi taotlemise kohta vt PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimakvoot/

Tagasi algusse...

 

Turuarendustoetuse määramine 2011

27. mail 2011 kinnitati turuarendustoetuse meetme raames toetuse määramise otsused toetussummas 1 022 587 eurot 92-le taotlejale.

Taotlusi esitati turuarendustoetuse saamiseks 94 taotleja poolt summas 1 776 261,44 eurot, milllest 2 taotlust summas 28 080,35 eurot annulleeriti. 

Kuna 92 taotleja heakskiidetud taotlused koondsummas 1 748 181,09 ületavad toetusmeetme eelarvet, siis PRIA vähendab võrdeliselt kõigile taotlejatele määratava toetuse suurust võrreldes taotluses esitatud toetuse suurusega. Sellega seoses peavad taotlejad esitama kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse väljavõtte saamisest parandatus taotluse, milles on arvestatud määramise otsust. Parandatud taotluse esitamiseks võtab taotleja projekti elluviimiseks välja valitud elluviijalt või teenusepakkujalt uue hinnapakkumise vastavalt parandatud pakkumiskutsele. Kui nimetatud projekti elluviija loobub hinnapakkumise tegemisest, peab taotleja tegema uue pakkumiskutse ning leidma projektile uue elluviija või teenusepakkuja.

Tagasi algusse...

 

Toetust saavad kala- ja vähikasvatajad
6. juunist 1. augustini võtab PRIA vastu taotlusi Euroopa Kalandusfondi (EKF) vesiviljelustoetuse saamiseks. Alanud taotlusvooru eelarve on 5,1 miljonit eurot.
Toetust saab nii uute vesiviljelusrajatiste püstitamiseks ning seadmete ja tehnosüsteemidega varustamiseks kui ka olemasolevate uuendamiseks, seejuures saavad karpkala ja vähi kasvatajad toetust vaid olemasoleva kasvanduse rekonstrueerimiseks. Projekti abikõlblikust osast tuleb vähemalt pool endal tasuda. Toetuse suurus on maksimaalselt 511 293 eurot taotlusvooru kohta ning sõltub kasvatatavast liigist ja aastasest tootmismahust.

Üks nõudeid toetuse taotlejale on, et tuleb arvestada täisvõimsusel ettevõttele kehtestatud minimaalsete tootmismahtudega ehk kui palju kala peab ettevõte ehitusprojekti kohaselt aastas keskmiselt andma.
Tuuraliste, lõheliste ja ahvenaliste minimaalne tootmismaht on 100 tonni, angerjaliste, sägaliste ja lestaliste kogus 50 tonni aastas. Kui toetust soovitakse olemasoleva karpkala- või vähikasvanduse rekonstrueerimiseks või laiendamiseks, siis peab tiikide kogupindala olema juba taotluse esitamise ajal karpkalaliste puhul vähemalt 10 hektarit ja jõevähi puhul vähemalt 3500 m.

Toetust saab mitmesugusteks investeeringuteks, mis vesiviljeluses vajalikud: tiikide, basseinide, kiirvoolukanalite, sisekasvatushoonete, haudemajade püstitamine ja uuendamine, neisse vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine, valvesüsteemide ja veepuhastusseadmete, teeninduspaatide soetamine jne.

Täpsed tingimused vesiviljelustoetuse saamiseks on kehtestatud põllumajandusministri määruses, mida aitab selgitada juhend “Abiks taotlejale”. Materjal on kättesaadav PRIA kodulehel aadressil: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/vesiviljeluse_investeeringutoetus_ekf_meede_2_1_2011/ . Lisateavet võib küsida kalandustoetuste büroost tel 7371 268.

Tagasi algusse...

 

„ Kalanduspiirkondade säästev areng“ (projektitoetus) (EKF meede 4.1)

Lisaks eelmainitud taotlusvoorule on suvel võimalik taotleda ka kalanduspiirkondade säästva arengu projektitoetuseid. Taotlusi võetakse vastu PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbüroodes 27. juunist 8. juulini  2011.a.
Taotluse esitamiseks on võimalik aeg broneerida   internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg),  PRIA maakondlikus teenindusbüroos või helistades infotelefonil 737 7678.

Tagasi algusse...

 

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Ülevaate juunis ja juulis kestvatest ja saabuvatest taotlusvoorudest leiate alljärgnevast tabelist:

  Meede Taotluste vastuvõtt Taotlusi võtavad vastu Toetuse määramine
Jätkuvad    
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused terve aasta  PRIA maakondlikud teenindusbürood 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
Taotlusvoorud, mis algavasid mais ja jätkuvad juunis    
EAGF*** Ühtne pindalatoetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 01.12.2011
Riiklik**** Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 01.12.2011
Riiklik**** Heinaseemne täiendav otsetoetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 01.12.2011
MAK* 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 25.01.2012
MAK* 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 01.05.2012
MAK* 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 Erametsakeskuse teenindusbürood 30.04.2012
MAK* 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 01.02.2012
MAK* 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 25.01.2012
MAK* 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 25.01.2012
MAK* 2.3.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 01.02.2012
MAK* 2.3.4 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 25.01.2012
MAK* 2.4 Loomade karjatamise toetus hilinenud vastuvõtt kuni 15.06.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 25.01.2012
MAK* 3.2.2 Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetus 02.05.-04.07.2011 PRIA Keskus 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
Taotlusvoorud, mis algavad juunis    
 MAK*   1.3b Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine (Nõuandesüsteem)   6.06.-17.06.2011  PRIA Keskus  50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, vajadusel 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest 
EKF** 2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus 06.06.-01.08.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 27.06.-08.07.2011 PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
Taotlusvoorud, mis algavad juulis    
Riiklik**** Kindlustustoetus 01.07-10.07.2011 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (22.08.2011)
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 01.07-14.07.2011 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (17.11.2011)
Riiklik**** Praktikatoetus 18.07-18.08.2011 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (16.09.2011)
MAK* 1.9 Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus 11.07.-29.07.2011 PRIA Keskus 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

 Tagasi algusse...

 

Toetuste määramine

Mai kuus määratud toetused leiate alljärgnevast tabelist. PRIA kodulehel on leitavad vaid juriidiliste isikute andmed. Eraisikud ja FIEd näevad endale määratud toetuste infot e-PRIA portaalis.

Toetuste määramised perioodil 01.05.2011 - 31.05.2011
EAGF*** Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
EAGF*** Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2009 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) NELJAS TAOTLUSVOOR 2010  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2.2) 2010  Nimekiri PRIA kodulehel

 Tagasi algusse...

 


 

 

Infotelefon


PRIA infokeskusel on kolm infotelefoni:

Investeeringutoetuste infotelefon                                                         737 7678
Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon                                  737 7679
PRIA registrite infotelefon                                              731 2311 või skype:priaregistrid

e-kirjad küsimustega toetuste kohta palume saata aadressil     info@pria.ee
Loomade registri e-post loomade.register@pria.ee

Toetuste registri e-post kliendiregister@pria.ee

Käesolevas rubriigis kajastame mõtteid, ideid ja muresid, millega meie kliendid sagedamini meie poole pöörduvad, samuti aktuaalseid teemasid, millele soovime teie tähelepanu juhtida

 

 

Mida kujutab endast põldude kaugseire?

Kaugseiret kasutatakse Eestis pindalatoetuste aluste maade kontrollimiseks 2005. aastast alates. Pindalatoetuste kontrolli kaugseire teel  teostavad  peale Eesti veel 23 ELi liikmesriiki. Kontrollitavad alad valitakse riskianalüüsi teel, arvestades eelmiste aastate andmeid. 
Igal aastal tellitakse Eestisse Euroopa Komisjoni kaudu satelliidipildid umbes 700 km2 põllumajandusliku maa kohta, mis paikneb laiali mitmes maakonnas.
Piltidel saab eristada kuni 50 cm läbimõõduga objekte. Taotlejad, keda kontrollitakse sellel viisil, näevad mõõtejooni  ja saavad kontrolli tulemustega tutvuda siis, kui inspektor saabub nende juurde kontrolli  läbi viima. Tulevikus on plaanis avaldada  mõõtejooned ka e-PRIAs.  Senine kogemus näitab, et eelnev töö satelliidipiltide abil põllupindade mõõtmisel säästab kontrolli aega, seda  eriti suure põldude mõõtmisel.
Nüüdseks on internetis olemas suured arhiivid, kust on võimalik välja otsida ja alla laadida  erineva mõõteaparatuuri abil tehtud pilte. Alates 2011. a kevadest on PRIA kasutatud arhiivipilte ka taotlejate esitatud vaiete lahendamisel. Kui taotleja esitatud väide leiab arhiivipiltide abil kinnitust, siis on vaideid lahendatud ka positiivselt. Arhiivid täienevad iga aastaga ning taotlejad peaksid teadma, et nende esitatud andmeid kontrollitakse ka sel moel.
Praegu on koostöös Regioga arenduses projekt, mis hõlmab niitmise kontrollimist radaripiltide abil. Radaripiltide tegemist ei sega pilved ega vähene valgus. 

Tagasi algusse...

 

Millised on käesoleval aastal loomatoetuste ühikumäärad?
PRIA kinnitas 23. mail käesoleva aasta loomatoetuste ühikumäärad:

 

  • Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus  - 79,24 eurot looma kohta
  • Ute kasvatamise täiendav otsetoetus -  11,40 eurot looma kohta
  • Piima täiendav otsetoetus – 0,0196 eurot piima tootmiskvoodi alusel arvestatava toetusõiguse ühiku kohta
  • Veise täiendav otsetoetus – 82,62 eurot toetusõiguse ühiku kohta
  • Ute täiendav otsetoetus – 4,94 eurot  toetusõiguse ühiku kohta

Tagasi algusse...

 

Veenduge, et teie andmed kliendiregistris on õiged!
PRIA palub kõigil toetuse ootajatel tagada, et meie kliendiregistris oleksid nende õiged andmed, s.h õige pangakonto number. Andmeid on kõige mugavam kontrollida ja uuendada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA abil, samuti saab igaüks sealt näha, kas ja kui palju on talle toetust välja arvestatud ning millal rahad laekuvad.

Kliendiandmeid on võimalik registris muuta ka kirjalikult esitatud avalduse alusel.
Kirjalikud muudatusavaldused palume esitada PRIA maakondlikku teenindusbüroosse või PRIA Keskusse aadressil Narva mnt.3, 51009 TARTU märkega „Toetuste register". Muudatussoovile tuleb kindlasti lisada muudatust teha sooviva kliendi isikut tõendava dokumendi koopia. Digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse võib saata aadressil toetuste.register@pria.ee.

Tagasi algusse...

 

Leader-toetuste büroo juhib tähelepanu
LEADER toetuste büroo juhib tähelepanu, et juhul, kui toetatava projekti raames toimub üritusi/tehakse vabatahtlikku tööd, tuleb sellest teavitada kõikide päevade osas, mitte ainult esimesest päevast. Kui ürituse toimumisest või vabatahtliku töö tegemisest ei ole teada antud, siis selle eest toetust ei maksta.

Samuti palume jälgida, et kui teete enda projektis muudatusi, siis PRIAsse saadetavad muudatuseavaldused peavad olema allkirjastatud ja neile lisatud ka uus hinnapakkumine. Suuremate muudatuste korral on nõutav ka tegevusgrupi kinnitus.

Kõik toetust saanud investeeringuobjektid ja läbiviidavad üritused peavad olema tähistatud kolme logoga – Eesti Leader-logo koos EL embleemiga ja Euroopa Liidu Leader logo. Nõutavad on kõik kolm eelmainitud logo! Tihti juhtub, et klientidel jääb üks eelmainitutest lisamata. Rohkem infot ja logode näidised leiab PRIA kodulehelt aadressilt: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/objektide_tahistamine/  ja Põllumajandusministeeriumi kodulehelt aadressilt: http://www.agri.ee/leader-logo

 Tagasi algusse...

 

 


 

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 


Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee