Esilehele

PRIA Infokiri - juuli 2011

 

PRIA logoMis oli ja mis tuleb – juuni ja juuli 2011

- Pindalatoetuseid taotles rohkem kliente kui varasematel aastatel
- Muudatused maaparandusmeetme üleandmis-vastuvõtu aktis

- Tootjarühmade tunnustamise taotlusvoor lükkus edasi

- Selgusid 2012. aastal toiduabiks eraldatud tooted

- 1.juulist kuni 11. juulini saab PRIA-le esitada põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi

- 1.juulist saab taotleda piimakvoodi suurendamist
- 18. juulist kuni 19. augustini saab taotleda põllumajanduslikku praktikatoetust.

- Augustikuus avanevad investeeringutoetuste taotlusvoorud

- Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

- Määratud toetused

 

PRIA logo Infokeskus

- Kui kiiresti makstakse investeeringutoetuste puhul esitatud kuludokumentide alusel välja toetussummad?
-Tähelepanu investeeringutoetuste osaliselt tasutud kuludokumentide võimaluse kasutajad!
- Kuludokumendid investeeringute teostamise kohta tuleb esitada hiljemalt 2 aastat peale toetuse määramist!

 

PRIA logo Pane tähele! - Juulikuus saadab PRIA välja ületaotlemise teatised

PRIA logo e-PRIA - Investeeringutoetused jõuavad e-PRIAsse! 


 

PRIA logo Mis oli ja mis tuleb – juuni ja juuli 2011

 

Pindalatoetuseid taotles rohkem kliente kui varasematel aastatel

Pindalatoetuste vastuvõtu hilinemistega perioodi lõpuks, 15. juuniks, jõudis PRIAsse kokku 17 008 taotlust, mida on võrreldes eelmise aastaga üle 400 taotluse rohkem. 2010 aastal esitas taotluse  16 598 klienti. PRIAl on eriti hea meel selle üle, et samuti on kasvanud taotluste esitamise aktiivsus e-PRIAs – elektroonilise kliendiportaali kaudu võeti 2011 aastal vastu 2635 taotlust, mis moodustab 15,49% kõigist taotlustest. 2010 aastal oli e-PRIAs taotlemise protsent  12,38%.
Sarnaselt eelmistele aastatele esines ka käesoleva aasta taotlusvoorus ületaotlemisi – see tähendab, et samale maa-alale on toetust taotlenud rohkem kui üks klient – selliseid juhtumeid tuleb ette ikka ja jälle ning paljudel juhtudel on probleemi põhjuseks see, et maa omanik ning rentnik ei ole omavahel läbi rääkinud, kas ja kellel on õigus maa korrashoidmiseks  toetust taotleda. Juhime siinkohal veelkord klientide tähelepanu sellele, et maakasutus õigus ja seeläbi ka toetuse taotlemise õigus peab olema toetuse taotlemisel selge – nii väldite hilisemaid segadusi ja ka toetuste vähendamisi. Täpsemalt saate ületaotlemiskirja ja sellega kaasneva kohta lugeda käesoleva infokirja rubriigist Pane tähele!

 Tagasi algusse...

 

Muudatused maaparandusmeetme üleandmis-vastuvõtu aktis
PRIA juhib tähelepanu, et MAK meetme 1.8  (Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus) määruses on toimunud muudatus, millega on täpsustatud tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamise kord.  Muudatusega on lisatud uus vormikohane üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument (edaspidi üleandmise-vastuvõtmise akt). Üleandmise-vastuvõtmise akt peab olema omanikujärelevalve tegija ja Põllumajandusameti (PMA) ametniku poolt kooskõlastatud. Selleks, et kooskõlastust oleks võimalik anda, peab üleandmis-vastuvõtmisakti  esitamise perioodil olema võimalik dokumendis osutatud teenust, tehtud tööd ja müüdud kaupa maastikul kontrollida (st kui ei ole lumekatet, külmunud pinnast või ei ole tegemist üleujutamisega). Teostatud tegevus peab olema täielikult või osadena elluviidud.
Täpsemat informatsiooni on võimalik leida PRIA kodulehel olevalt Meetme 1.8 taotlusvoori tutvustavalt leheküljelt.

 Tagasi algusse...


Tootjarühmade tunnustamise taotlusvoor lükkus edasi

Seoses meetme määruse muudatusega on edasi lükatud käesoleva aasta tootjarühma tunnustamise taotlusvoor.
Valitsus otsustas 09. juunil 2011.a. algatada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise, millega muudetakse muuhulgas ka antud seaduse §-i 77, mis sätestab tootjarühma mõiste. Muudatusega sätestatakse, et tunnustamist ei saa enam taotleda mittetulundusühing, tootjarühmana tunnustatakse edaspidi vaid tulundusühistuid.

Antud muudatus on vajalik, kuna tunnustatud tootjarühmade loomise eesmärgiks on olnud põllumajandusliku tootmisahela kui terviku arendamine ja tootjate omavahelise koostöö edendamine, et ühise tootmise, töötlemise ja turustamise kaudu suurendada oluliselt turustamismahtusid. Seega on tunnustatud tootjarühma põhitegevuseks oma liikmete toodangu turustamine eesmärgiga saada võimalikult suurt müügitulu. Sellega ei lähe aga kokku mittetulundusühingu mõiste.  Nagu ka Eesti maaelu arengukavas 2007–2013 viidatud, on tootjarühmadele sobivaimaks majandustegevuse edendamise vormiks Eestis tulundusühistu.

Juhul kui Riigikogu otsustab Vabariigi Valitsuse esitatud eelnõu seadusena vastu võtta, vajab muutmist ka seaduse alusel kehtestatud põllumajandusministri 11. märtsi 2010. aasta määrus nr 25 “Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”. Määrust ei ole aga võimalik muuta enne kui seaduse muudatus on jõustunud.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) saab tootjarühmade tunnustamise taotlusi vastu võtma hakata peale seda, kui nii seaduse kui ka ministri määruse muudatused on jõustunud. Arvestades seaduseelnõu menetlemisele kuluvat aega on tõenäoline, et nimetatud õigusaktide muudatused jõustuvad kõige varem käesoleva aasta sügisel, misjärel PRIA teavitab avalikkust Ametlike Teadaannete ja oma kodulehe kaudu tootjarühmade tunnustamise taotluste vastuvõtu tähtajast.

 Tagasi algusse...Selgusid 2012. aastal toiduabiks eraldatud tooted
Euroopa Komisjon kinnitas 10.juunil 2011 järgmiseks aastaks liikmesriikidele toiduabi programmi raames eraldatavad sekkumisvarude kogused. Aastaks 2012 eraldati Eestile piimatoodete ostmiseks EL turult 30 440 eurot ja toiduabina jagamiseks 383,316 tonni lõssipulbrit. Sellel toiduabiaastal ei ole eraldatud Eestile teravilja ega raha teraviljatoodete ja muude toodete ostmiseks. Selle, et Eestile just nende toodete jaoks vahendeid eraldati ja teiste jaoks mitte, põhjustas Euroopa Kohtu aprillis tehtud otsus, mille kohaselt peavad toiduabi kava raames jagatavad toiduained praeguste seaduste järgi pärinema riiklikest varudest. Seepärast põhineb 2012. aasta abikava üksnes kättesaadavatel olemasolevatel sekkumisvarudel. Eestil sekkumisvarudes teravilja antud hetkel ei ole, küll on aga lõssipulbri varusid.

 Tagasi algusse...1.juulist kuni 11. juulini saab PRIA-le esitada põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi
Käesoleval aastal saab kindlustustoetust taotleda nii loomakindlustus- kui ka saagikindlustusmaksete hüvitamiseks. Põllumajanduskindlustustoetusest hüvitatakse osaliselt väikses ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele kindlustusmaksed, mis on tasutud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindla perioodi jooksul (selle aasta taotlusvooru puhul alates 15. juunist 2010 - 14. juunini 2011).

Varasematel aastatel saagikindlustusmaksete hüvitamist ei toimunud, kuna vastav toode turult puudus. Käesoleval aastal aga tõid mõned kindlustusseltsid turule uue toote, mis hõlmab ka saagikindlustust. Eelarves on eraldatud põllumajanduskindlustustoetuseks kokku 31 956 eurot. Täpsema info põllumajanduskindlustustoetuse taotlemise tingimuste kohta leiab PRIA kodulehel olevalt Põllumajanduskindlustustoetuse leheküljelt

 Tagasi algusse...1.juulist saab taotleda piimakvoodi suurendamist
Piimakvooti omavatel piimatootjatel on 1. juulist kuni 15. juulini võimalik esitada PRIA-le taotlusi piimakvoodi suurendamiseks. Kvoodiomanik saab soovi korral taotleda kvoodi suurendamist kui tema kvoodi täituvus eelmisel kvoodiaastal oli üle 90 %. Sel aastal on suurendamiseks reservis 37 556 263 kg tarnekvooti ja 770 174 kg otseturustuskvooti. Täpsema info piimakvoodi kohta leiab PRIA kodulehel olevalt Piimakvoodi leheküljelt

 Tagasi algusse...18. juulist kuni 19. augustini saab taotleda põllumajanduslikku praktikatoetust.
Praktikatoetust saab taotleda põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja, kes korraldab oma ettevõttes põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika. Sel aastal makstakse praktikatoetuseks kokku 159 780 eurot. Praktikatoetuse taotlemise juhendiga saab tutvuda PRIA kodulehel oleval Praktikatoetuse taotlusvooru tutvustaval leheküljelvõi vajadusel küsida lisainfot riiklike toetuste büroost telefonil 737 1341.

 Tagasi algusse...


Augustikuus avanevad investeeringutoetuste taotlusvoorud
- „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ (MAK meede 1.2) taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 09.08. kuni 29.08.2011 a.  Taotluseid võtavad vastu kõik PRIA teenindusbürood ja samuti avaneb elektrooniline taotluste esitamise võimalus e-PRIAs. e-PRIAs avanevast teenusest on lähemalt juttu käesoleva infokirja e-PRIA rubriigis.

- „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus“ (MAK meede 1.6.1) taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 22.08. - 02.09.2011 a.
- „Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus“ (MAK meetmed 1.6.2. ja 1.6.3) taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 22.08. kuni 16.09.2011 a.

Meetmete 1.6 taotluste vastuvõtt toimub PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel.

- „Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (väikeprojektide taotlusvoor)“ (MAK meede 3.1) taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 29.08.-12.09.2011 a. Taotluseid võtavad vastu kõik PRIA teenindusbürood.

Taotluste esitamisel on väga oluline jälgida, et kõik dokumendid oleksid korrektselt täidetud, et kasutatakse kehtivaid taotlusvorme ja et kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid saaks esitatud korraga. Täiendavaid juhiseid saate lugeda igat meedet  tutvustavatest materjalidest.
Kindlasti ärge jätke oma taotluse esitamist viimastele päevadele, sest juhul, kui on vaja esitada dokumente lisaks või teha olemasolevates muudatusi või parandusi, siis jääb teil selleks vajalikku aega varuks.
Soovitame taotluse esitamiseks aeg broneerida. Seda lihtne ja mugav teha otse meie kodulehel.

 Tagasi algusse...Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Ülevaate käesolevatest ja saabuvatest taotlusvoorudest leiate järgnevast tabelist:

  Meede Taotluste vastuvõtt Taotlusi võtavad vastu Toetuse määramine
Jätkuvad        
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused terve aasta  PRIA maakondlikud teenindusbürood 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale  02.02.-02.11.2011 Posti teel: PRIA Keskus  20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
Taotlusvoorud, mis algasid juunis ja jätkuvad juulis    
EKF** 2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus 06.06.-01.08.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 27.06.-08.07.2011 PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
Taotlusvoorud, mis algavad juulis    
Riiklik**** Põllumajanduskindlustustoetus  01.07-10.07.2011 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (22.08.2011)
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 01.07-14.07.2011 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (17.11.2011)
Riiklik**** Praktikatoetus 18.07-18.08.2011 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (16.09.2011)
Taotlusvoorud, mis algavad augustis    
MAK* 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 9.08.-29.08.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.6.1. Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 22.08. - 02.09.2011 PRIA Keskus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.6.2. ja 1.6.3. Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus 22.08. - 16.09.2011
MAK* 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (väikeprojektide taotlusvoor) 29.08.-12.09.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
EKF** 3.1.1 Ühisinvesteeringud 31.08.-5.09.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
EKF** 3.1.2.Muud ühistegevused  31.08.-5.09.2011 PRIA Keskus 35 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 

 

 Tagasi algusse...Määratud toetused

Ülevaate juuni kuus määratud toetustest leiate järgnevast tabelist.

Seoses Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse jõustumisega 09.11.2010 eraisikutele ja FIE-dele määratud toetuste andmeid ei avalikustata. Eraisikutele ja FIEdele määratud toetused on võimalik leida e-PRIAst või helistades PRIA infotelefonidel 737 7678 ja 737 7679

EAGF*** Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
EAGF*** Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2009 Nimekiri PRIA kodulehel
EKF** Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) 2011  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF** Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) 2011  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF** Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2011  Nimekiri PRIA kodulehel
EAGF*** + Riiklik Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus 2011  Nimekiri PRIA kodulehel

 

 Tagasi algusse...
 

PRIA logoInfotelefon


PRIA infokeskusel on kolm infotelefoni:

Investeeringutoetuste infotelefon                                                         737 7678
Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon                                  737 7679
PRIA registrite infotelefon                                              731 2311 või skype:priaregistrid

e-kirjad küsimustega toetuste kohta palume saata aadressil     info@pria.ee
Loomade registri e-post loomade.register@pria.ee

Toetuste registri e-post kliendiregister@pria.ee

Käesolevas rubriigis kajastame mõtteid, ideid ja muresid, millega meie kliendid sagedamini meie poole pöörduvad, samuti aktuaalseid teemasid, millele soovime teie tähelepanu juhtida

 

1)      Kui kiiresti makstakse investeeringutoetuste puhul esitatud kuludokumentide alusel välja toetussummad?
PRIA LEADER-büroosse on viimasel ajal sagenenud telefonikõned toetuste väljamakse tähtaegade osas. Vastuseks küsijatele kordame üle, et nii LEADER toetuste kui muude investeeringutoetuste puhul makstakse toetussummad klientidele välja kolme kuu jooksul alates korrektsete dokumentide saabumisest ja sama põhimõte kehtib ka osaliselt tasutud kuludokumentide korral.

 Tagasi algusse...


2) Tähelepanu investeeringutoetuste osaliselt tasutud kuludokumentide võimaluse kasutajad!
Juhime nende klientide tähelepanu, kes kasutavad käesoleval aastal rakendunud süsteemi, mis võimaldab investeeringu eest toetuse väljamakset ka osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel,  et kui te kasutate OTKA väljamakset, siis peate te toetuse laekumisest 7 tööpäeva jooksul tasuma ära ülejäänud osa hankijale ja esitama deklaratsiooni PRIA-le. Kuna OTKA väljamaksete saamise eelduseks on kliendi usaldusväärsus, mis muuhulgas tähendab ka dokumentide õigeaegset esitamist, siis juhul kui dokumendid õigeaegselt PRIA’see ei jõua, siis on võimalik, et järgmine kord ei ole võimalik kliendile enam OTKA väljamakset  määrata. Täpsemalt on OTKA süsteemist võimalik lugeda PRIA kodulehelt nende toetuste juurest, mille puhul on OTKA süsteem rakendunud ja milleks on järgmised Maaelu arengukava 2007-2013 I ja III telje toetused:
1)     alates 07.02.2011 meetme 1.7.1 kõik taotlusvoorud;
2)     alates 01.04.2011 meetme 3.2 kõik taotlusvoorud;
3)     alates 22.05.2011 meetmete 1.4.1, 1.4.2 ja 3.1 kõik taotlusvoorud;
4)     alates 23.05.2011 meetmete 1.5.2 ja 1.8 kõik taotlusvoorud.
5)     LEADER projektitoetused

Lugege süsteemi kohta lähemalt materjalist: Abiks taotlejale- osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse saamine

 

 Tagasi algusse...3) Kuludokumendid investeeringute teostamise kohta tuleb esitada hiljemalt 2 aastat peale toetuse määramist!

Tuletame investeeringutoetuste klientidele meelde, et kui teie projektile on määratud toetus, on teil võimalik toetuse ärakasutamiseks teha tegevusi kahe aasta jooksul.  Määratud toetus makstakse välja vaid juhul, kui hiljemalt kaks aastat peale määramisotsust on PRIAsse laekunud kuludokumendid vastavalt esitatud taotlusele. Juhul, kui teil on tarvis projektis teha muudatusi, siis tuleb selleks esitada muudatusavaldus. Kõik vajalikud vormid leiate PRIA kodulehelt selle meetme materjalide hulgast, milleks te toetust olete taotlenud. Sügisest lisandub samuti võimalus esitada kuludokumente elektrooniliselt läbi e-PRIA. e-PRIA kuludokumentide teenusest on pikemalt kirjutatud käesoleva infokirja e-PRIA alajaotusest.

 

 Tagasi algusse...
 

PRIA logoPane tähele!

Juulikuus saadab PRIA välja ületaotlemise teatised

Igal aastal kontrollib PRIA esitatud pindalatoetuste taotluseid nii administratiivsete kontrollide käigus kui valimi alusel ka kohapealsetes kontrollides. Administratiivsete kontrollide käigus võrdleb PRIA pindalatoetuste taotlustel olevat põldude pindalade summat ka põllumassiivi kogupindalaga. Kui kontrolli käigus avastatakse põllumassiive, kus asuvate põldude pindalade summa on suurem kui põllumassiivi maksimaalne toetusõiguslik pindala, siis neile taotlejatele, kelle taotlusele märgitud põld (või maakasutus) jääb sellisele põllumassiivile, saadetakse ületaotlemise teatised.
Ületaotlemise teatisele on lisatud kontroll-leht, millele taotleja peab märkima õige teabe oma maakasutuse tegelike asjaolude, eelkõige õiguspärase maakasutuse tegeliku ulatuse kohta ja tagastama selle PRIA-le (keskusesse või maakondlikku teenindusbüroosse).

Kui PRIA on kontrolli käigus sellise vea avastanud ja taotlejale ületaotlemise teatise saatnud, siis hoolimata edaspidisest õigete andmete esitamisest või toetuse taotlemisest loobumise soovist, on PRIAl kohustus ebaõigete andmete esitajale määrata sanktsioonid. Ületaotlemiskirja saanud taotlejal ei ole ka Euroopa Komisjoni määruse nr 1122/2009 artikli 25 lõike 2 järgi peale sellise kirja saamist enam õigust oma taotlust tagasi võtta nendes osades, kus on eeskirjade eiramisi avastatud. Sama määruse artikli 73 lõige 2  ütleb, et kui taotleja avastab peale taotluse esitamist, et toetustaotlus on ebaõige või on muutunud ebaõigeks, peab ta  esitatud taotluse tegeliku olukorraga kooskõlla viimiseks esitama kirjaliku avalduse enne, kui PRIA on teda teavitanud tuvastatud puudusest või kontrolli toimumisest.
Seega olukorras, kus  ületaotlemise teatisega on taotlejat teavitatud esinenud puudustest või on teada antud tema suhtes tehtavatest kontrollitoimingutest, ei ole tal enam õigust esitatud taotluse tagasivõtmiseks nendes osades, kus on avastatud puuduseid ja samuti on tal kohustus teavitada PRIAt õigetest andmetest.

Ületaotlemiskirja saanud taotlejate osas otsustab PRIA toetuse vähendamise EK määruse nr 1122/2009 artiklites 58 ja 60 sätestatud reeglite kohaselt. Artiklis 60 on reguleeritud toetuse vähendamine tahtliku rikkumise korral ja artiklis 58 kõigil muudel juhtudel. Maaelu arengukava pindalapõhiste toetuste puhul otsustatakse toetuse vähendamine EK määruse nr 1975/2006 artiklis 16 sätestatud reeglite kohaselt, eristades samuti tahtlikku üledeklareerimist muudest üledeklareerimisjuhtumitest. Hooletus taotlemisel ei välista taotleja süüd ega võimalda PRIAl sanktsioonide kohaldamisest loobuda.

PRIA saab jätta õigusnormidega ettenähtud vähendamised või väljaarvamised kohaldamata ainult juhul, kui taotleja suudab tõestada, et taotluse esitamisel esinenud viga ei tekkinud tema süül. Kui taotlejal on võimalik tõendada oma süü puudumist taotluse vormistamise ja esitamise ajal, vastutab ta siiski ebaõige taotlemise eest juhul, kui peale taotluse esitamist, kuid enne kontrollist teavitamist on ta saanud teada või on pidanud teada saama, et esitatud taotlus on olnud või on muutunud ebaõigeks,  kuid sellele vaatamata ei ole viivitamata esitanud taotluse muutmiseks PRIA-le kirjalikku avaldust. Viimatinimetatud olukorras võib taotleja tegevusetus kvalifitseeruda ka tahtlikuks rikkumiseks. Nii saab valede andmetega taotluse esitaja vabaneda ettenähtud sanktsioonidest üksnes juhul, kui ta tõendab, et ta tõesti ei olnud vigadest teadlik.

Seega juhul, kui te saate PRIAlt ületaotlemise teatise ning seetõttu osutub vajalikuks esitada PRIA-le märgitud põldude pinna kohta uued, õiged ja vähendatud andmed, saab PRIA otsustada pinna ebaõige deklareerimise eest ettenähtud karistused kohaldamata jätta üksnes juhul, kui te esitate samas ka tõendid selle kohta, et teil oli õigus toetuse taotlemiseks vaidlusalustele põldudele taotlusel deklareeritud pinna ulatuses ja te ei teadnud enne ületaotlemiskirja saamist, et reaalselt kasutab maad keegi teine või on kellelgi teisel selle maa kasutamiseks suurem õigus.
Juhime tähelepanu sellele, et maa kasutamiseks suulise kokkuleppe korral tuleb nii kokkuleppe olemasolu kui ka selle täpne sisu tõendada taotlejal. Üldjuhul on ainult taotleja poolt antud selgitused suulise kokkuleppe kohta tõenditena ebapiisavad.  PRIA jätab ettenähtud karistused kohaldamata üksnes juhul, kui arvestatavad tõendid lubavad anda hinnangu, et ebaõiget taotlemist on püütud vältida vajaliku hoolsusega.

 

 Tagasi algusse... 


 

PRIA logoe-PRIA

Investeeringutoetused jõuavad e-PRIAsse!


Pindalatoetuseid ja loomatoetuseid on olnud võimalik e-PRIA kaudu taotleda juba mitu aastat. Nüüd on e-PRIA arendus jõudnud sinnani, et ka investeeringutoetuste taotlejad saavad e-PRIA kaudu taotluseid esitada.

Esimese investeeringutoetuste taotlusvooruna avaneb e-PRIAs 9.-29. augustil Maaelu Arengukava (MAK) meede 1.2 - Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus.  See on esimene investeeringutoetuste taotlusvoor, mille puhul on kliendil võimalik kõik toetuse taotlemiseks vajalikud toimingud ära teha ilma arvuti tagant tõusmata.

„Liigume järjekindlalt selles suunas, et kliendil oleks võimalik soovi korral PRIAga kõik vajalikud asjaajamised elektrooniliselt aetud saada, “ rääkis investeeringutoetuste e-PRIAsse viimise projektijuht Merlin Rehema

e-PRIA kasutamine ei ole raske. Selleks peab kasutaja olema PRIA klient ja sõlmima esimesel portaali sisenemisel e-PRIA kasutamise lepingu. Ka PRIA kliendiks on võimalik saada e-PRIAs kaudu – kui te veel ei ole PRIA klient, siis e-PRIAsse sisenemisel kuvatakse esmajärjekorras PRIA kliendiks registreerumise avaldus ja alles selle täitmise järel avaneb kliendile e-PRIA kasutaja leping ja ülejäänud teenused.

e-PRIA portaali  sisenedes leiate vasakul asuvast menüüst ka põhjaliku juhendi e-PRIA kasutamiseks ning kõigi teenuste juurest leiate samuti abiinfo, mis muudab probleemide korral lahenduse leidmise lihtsamaks ja aitab teenuse kasutajat.

e-PRIA kasutamiseks on vajalik kehtivate sertifikaatidega ID kaardi ja ID-kaardi lugeja olemasolu, ning juhul, kui on vaja esitada paberil olevaid dokumente, siis samuti skänner, millega paberdokumendid elektroonseks muuta ja e-PRIAsse üles laadida.
e-PRIA kaudu esitatavad taotlusvormid on vaja portaalis digitaalselt allkirjastada ja ka üleslaetavad dokumendid, mis vajavad kahepoolset allkirjastamist, tuleb enne portaali laadimist allkirjastada. Lisadokumendid ei pea olema digitaalselt allkirjastatud vaid võivad olla ka paberil allkirjastatud ja skaneeritud.

Aasta teises pooles hakkab e-PRIAsse lisanduma järjest enam investeeringutoetuste taotlemise võimalusi. Augusti keskpaigast saavad lisaks eelmainitud toetusele kasutusvalmis ka nõuandetoetuse (MAK meede 1.3) taotlemise teenus ning samuti kuludokumentide esitamise teenus. Viimane on mõeldud kõigi Maaelu Arengukava (MAK) ja samuti Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetustega seotud kuludokumentide esitamiseks. Ükskõik kas klient on taotluse esitanud e-PRIA kaudu või mõnel muul kujul – e-PRIA kaudu on võimalik kuludokumente esitada kõigi määratud toetuste osas, mis on veel menetluses. Samuti on võimalik e-PRIA kaudu edaspidi näha, mis seisus on kliendi toetuste kasutamine – st kui suures osas on määratud summa raames juba esitatud kuludokumente.

„Loodame, et kuludokumentide esitamise teenusest kujuneb klientide jaoks hea abivahend enda PRIA kaudu taotletud investeeringutoetustel silma peal hoidmiseks,“ rääkis Rehema.

Järgnevad investeeringutoetuste taotlused, mille esitamise teenused e-PRIAs valmivad, on esialgsete plaanide kohaselt oktoobris valmiv MAK meetme 1.5.2 esitamise teenus ning novembris peaks PRIA elektroonilisse kliendiportaali jõudma ka LEADER meetme taotluste esitamise teenus.

Kui sooviksite e-PRIAt kasutada, kuid teil puuduvad selleks sobivad vahendid (internetiühendusega arvuti, ID-kaardi lugeja vms), siis e-PRIA kasutamiseks ja taotluse esitamiseks on  maakondlikes teenindusbüroodes spetsiaalsed kliendiarvutid. Vajadusel saavad teid e-PRIA kasutamisel abistada klienditeenindajad. Kliendiarvuti kasutamiseks palume kindlasti eelnevalt endale aeg broneerida PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/reg või helistades PRIA maakondlikku teenindusbüroosse.

 

 Tagasi algusse...
 

Hea lugeja!näidis

Kui Te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee