Esilehele

PRIA Infokiri - aprill 2011

  Mis oli ja mis tuleb - märts ja aprill 2011

- Märts oli loomatoetuste kuu
- Aprillikuus alustatakse loomatoetuste kohapealsete kontrollidega
- Euroopa Liidu toiduabi kohalevedu algab järgmisel nädalal
- Maikuu toob pindalatoetuste taotlusvooru
- Nõuetele vastavuse nõudeid tuleb täita aastaringselt
- Selgusid kalanduspiirkondade säästva arengu toetuse määramisotsused
- PRIA uudised ilmuvad nüüd ka portaalis www.agri24.ee
- "Märka LEADERit"
- Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud
- Määratud toetused

Infotelefon

- 11. aprillini on võimalik esitada taotluseid meetme 1.1 Koolitus - ja teavitustegevuse taotlemiseks.
- Miks ma ei ole siiani kätte saanud käskkirja?
- Millal määratakse 2010. aastal taotletud Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus ja millal toetus välja makstakse?
- Mida kontrollitakse loomatoetuste kohapealsetes kontrollides?
- Kust saab küsida nõu PRIA toetuste taotlemise kohta?

Pane tähele! - Maaelu investeeringuprojektide rahastamine läheb kergemaks

Teenindus - PRIA ootab teid Maamessil!

 

 Mis oli ja mis tuleb - märts ja aprill 2011


Märts oli loomatoetuste kuu
2.-21. märtsini võttis PRIA vastu loomakasvatustoetuste taotluseid.  Taotlusvoorus laekus kokku 5156 taotlust kuut liiki toetuste saamiseks. Kuni 15. aprillini saavad kuni 100-pealiste piimakarjade omanikud veel hilinenult esitada piimasektori eritoetuse taotlusi. Kuna sel juhul väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud päeva eest, siis laekus enamik neidki taotlusi õigeaegselt ja 30. märtsiks oli neid esitatud 737.

PRIAl on hea meel tõdeda, et rohkem kui kolmandik taotlejaid täitis taotluse elektrooniliselt e-PRIAs - nii on taotlejal mugavam, vigu on vähem ja ka dokumentide menetlemine läheb kiiremini. Loodame, et kõik, kes e-PRIAt taotluse täitmiseks kasutavad, esitavad ka kõiki teisi loomadega seotud dokumente ja andmeid e-PRIA teenuste abil. e-PRIAs esitati 1863 taotlust (see on 36,1% ehk 5% rohkem kui eelmisel aastal.)

Kõige rohkem esitati taotlusi Võrumaalt- 627, järgnesid Saaremaa 523 ja Pärnumaa 482 taotlusega.  Määramisotsused teeb PRIA valdavalt 29. maiks, vaid piimasektori eritoetuse määramistähtaeg on  1. detsember. Rohkem saab loomatoetuse taotlusvooru kokkuvõtetest lugeda PRIA kodulehelt.

Tagasi algusse...

 

Aprillikuus alustatakse loomatoetuste kohapealsete kontrollidega
Aprillikuus viiakse läbi ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse kontrollid taotlejate juures kohapeal. Kohapealse kontrolli eesmärgiks on kontrollida toetuse taotlemisele kehtestatud nõuete täitmist.
Juhime klientide tähelepanu sellele, et kui teile on kohapealsest kontrollist ette teatatud, tuleb ammlehmad ja uted hoida või ajada kokku selliselt, et loomade tervist kahjustamata oleks võimalik kontrollida kõrvamärkide numbreid.

Kohapeal kontrollitakse:

 • taotlusaluste loomade olemasolu
 • loomade nõuetekohast märgistust
 • loomade sugu
 • ammlehmade tõugu
 • karjaregistri olemasolu ja täitmist
 • ammlehmadel veisepasside olemasolu ja täitmist

Vajadusel kontrollitakse kohapeal nõutavate dokumentide (nt looma karjast väljaminekut tõendavad dokumendid) olemasolu.
Täpsemalt saab kohapealsete kontrollide kohta lugeda käesoleva infokirja infotelefonide rubriigist.

Tagasi algusse...

 

Euroopa Liidu toiduabi kohalevedu algab järgmisel nädalal
Heategevusorganisatsioonide poolt mullu taotletud Euroopa Liidu toiduabi puudustkannatavate inimeste abistamiseks hakkab üle Eesti jaotuskohtadesse jõudma alates 11. aprillist.

Toiduabi tarnija on AS Tartu Mill, kes korraldab 1365 tonni teraviljast toodete valmistamise, pakendamise, märgistamise, kohaleveo ja mahalaadimise 72 kohta. Suurimad kogused toiduabi on tellinud Eesti Punane Rist, Eesti Lasterikaste Perede Liit, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond.
Abivajajatele jagatakse toiduabi kümne heategevusorganisatsiooni vahendusel, paljudes paikades toimub see koostöös kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Toiduabi tuleb abivajajatele kätte anda tasuta. Jagamisega seotud kulude katteks on heategevusorganisatsioonidel võimalik PRIAst lisatoetust saada kuni 1% ulatuses nende jagatava toiduabi maksumusest.
Tänavu jõuab abivajajateni 600 t makarone, 325 t pudruhelbeid, 300 t nisujahu, 85 t mannat ja 55 t riisi.

Kuni 2. maini saavad heategevusorganisatsioonid, kelle tegevusalade hulgas on heategevus, esitada PRIAle vormikohaseid taotlusi toiduabi-toodete saamiseks 2012. aastal. Vajalikud juhised ja vormid on saadaval PRIA kodulehelt www.pria.ee/toiduabi. Seal on üleval ka andmed toiduabi tänavu jagatavate koguste kohta.

Tagasi algusse...

 

Maikuu toob pindalatoetuste taotlusvooru
2. maist 2011. a algab pindalatoetuste taotluste vastuvõtmine. Tegemist on suurima taotlejate arvuga taotlusvooruga, kui PRIA kaudu taotlevad toetust üle 16 000 kliendi.
Juhime tähelepanu, et pindalatoetuste taotlusvormi on 2011. aastal muudetud ja seega palume erilise hoolega jälgida, et kõik vajalikud väljad saaksid toetuste taotlemiseks täidetud.

Juba käesoleval nädalal jõuavad esimeste taotlejateni pindalatoetuste taotlusmaterjalide komplektid, mis sisaldavad:
- PT50A ettetrükk eelmisel aastal taotletud andmetega
- Põllumassiivide kaardid
- Kohustuste loetelu
- Infomaterjal „Põhitõed pindalatoetuste taotlemisel 2011"

Komplektid saavad kõik taotlejad, kellele on 2010. aastal määratud vähemalt ühte pindalatoetust või kel on kehtiv kohustus. Nimetatud dokumendid on aluseks ja abiks pindalatoetuste taotluste täitmisel.

Ka e-PRIAs saab taotluse esitamise ja põldude sissejoonistamisega alustada taotlusvooru algul. Käesoleval aastal valmib taotlusvooruks e-PRIA teenus "Minu põllud", mis võimaldab tulevikus põlde digitaalselt sisse joonistada aastaringselt. Nimetatud teenuse arendamisega seoses ei ole käesoleval aastal veel võimalik enne taotlusvooru algust põlde digitaalselt sisse joonistada ja teenus avaneb taotlusvooru algul.

Sisuliste muudatuste osas palume tähele panna, et keskkonnasõbraliku majandamise toetuse ja mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotleja peab alates 2011. aastast märkima taotlusvormile lühiajaliste ja pikaajaliste rohumaade korral rohumaa rajamise aasta või allakülvi aasta. Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejad, kes soovivad toetust saada kuni 2-aastase külvikorras oleva rohumaa kohta, peavad arvestama sellega, et selliste rohumaade märkimiseks on taotlusel uus veerg "Kuni 2-aastane külvikorras olev rohumaa". Lisaks palume kindlasti tutvuda ka teiste määruses sätestatud toetuste saamise tingimustega, kuna näiteks keskkonnasõbraliku majandamise toetust ei tohi taotleda viienda aasta rohumaale, mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel tuleb taotlusele märkida samad põllu numbrid, mis on põlluraamatus ja mis esitatakse Põllumajandusametile.

Tagasi algusse...

 

Nõuetele vastavuse nõudeid tuleb täita aastaringselt
Eelmises infokirjas pühendasime pika loo nõuetele vastavuse temaatikale, kuid kuna teema on väga oluline kõigile taotlejatele, siis juhime sellele veelkord tähelepanu ka siinkohal.
Tuletame meelde, et nõuetele vastavuse nõudeid tuleb täita kogu ettevõttes aastaringselt. Lisaks varasemale 26 kohustuslikule majandamisnõudele lisandus tänavu kokku 20 nõuet rahva-, looma- ja taimetervise valdkonnas. Heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste osas sisulisi muudatusi ei ole.

Nõuetele vastavuse nõuded kehtivad järgmiste toetuste puhul:

 • Otsetoetused: ühtne pindalatoetus, piimasektori eritoetus.
 • Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetused: ebasoodsamate piirkondade toetus, põllumajanduslik kesk­konnatoe­tus (kesk­konnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise toetus, koha­likku sorti taimede (Sangaste rukis) kasvatamise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus), Natura 2000 toetus põllumajan­dusmaale, Natura 2000 toetus erametsamaale, loo­made kar­jatamise toetus.

Nõuetele vastavuse mistahes nõude rikkumise korral vähendatakse kõikide eelnevalt loetletud ja Teie taotletud toetuste summasid. Nõuded kehtivad kalendriaasta järgi - kui mõne nõude rikkumine tuvastatakse 2011. aastal, siis vähendatakse ka 2011. aastal taotletud pindalatoetusi. Nõudeid tuleb täita kogu majapidamises, ka nendel maadel, millele toetusi ei taotleta.

Kõik nõuded on avaldatud ning rohkem infot leiab PRIA kodulehelt
www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/nouetele_vastavus ja PRIA maakondlikest teenindusbüroodest,
Põlluma­janduse informatsiooni koordineeriva keskuse kodulehelt www.pikk.ee/nouetelevastavus/, Põllumajandusministeeriumi kodulehelt www.agri.ee/nouetele-vastavus/ ning kontrolliasutustest.

Tagasi algusse...

 

Selgusid kalanduspiirkondade säästva arengu toetuse määramisotsused
16.märtsil tegi PRIA toetuse määramise otsused Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng" projektitaotlustele, mille taotlusvoor toimus 2010. aasta lõpus. Toetus määrati 26-le taotlusele summas  üle 1,3 miljoni euro.
16.märtsil lõppes ka sama meetme selle aasta esimene taotlusvoor. Esitati 73 taotlust toetusesummas 3 544 726 eurot. Otsuste tegemise tähtaeg on 04.juuli 2011. Rohkem on võimalik meetme kohta lugeda PRIA kodulehelt nimetatud meetme leheküljelt

Tagasi algusse...

 

PRIA uudised ilmuvad nüüd ka portaalis www.agri24.ee
Alates märtsi kuust kajastab PRIA uudiseid ka uuenenud põllumajandusportaal www.agri24.ee Portaal pakub lisaks uudistele põlllumeestele  ka  kuulutamise võimalust, ürituste kalendrit, uut tehnikat tutvustavaid artikleid, firmade kataloogi ja foorumit.

 

"Märka LEADERit"
Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka Leaderit".
Konkursi eesmärk on tutvustada ja tunnustada Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) Leader meetmest toetust saanud parimaid projekte ja neid teostanud ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi.

Konkursil osalevad Leader projektid viies kategoorias: parim põllumajandusprojekt, parim maaettevõtlusprojekt, parim keskkonnaprojekt, parim noorteprojekt ja parim koostööprojekt. Üks projekt võib kandideerida ka mitmes kategoorias.

Konkursile võivad projekte välja pakkuda kõik soovijad: kohalikud omavalitsused,  piirkondlikud arenduskeskused, erialaliidud, nõustajad, kohalikud tegevusgrupid, piirkonna ettevõtjad ja elanikud.

Konkursi kohta leiab rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse kodulehelt aadressilt:
http://www.maainfo.ee/index.php?page=3520

Tagasi algusse...

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Ülevaate käesolevatest ja saabuvatest taotlusvoorudest leiate alljärgnevast tabelist:

 

Meede

Taotluste vastuvõtt

Taotlusi võtavad vastu

Toetuse määramine

Jätkuvad

 

 

 

 

EAGF***

Koolipiimatoetus

läbivalt terve aasta

PRIA Keskus

Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates

EAGF***

Koolipuuviljatoetus

läbivalt terve aasta

PRIA Keskus

Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates

MAK*

1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne)

02.01.-30.11.2011

PRIA maakondlikud teenindusbürood

50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest

MAK*

4. LEADER projektitaotlused

terve aasta (vastuvõtt peatatud 02.05. - 27.05.2011)

PRIA maakondlikud teenindusbürood

60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul

Riiklik****

Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale

02.02.-02.11.2011

Posti teel: PRIA Keskus

20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest

Taotlusvoorud, mis algasid märtsis ja jätkuvad aprillis

 

MAK*

1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine

28.03.-11.04.2011

PRIA maakondlikud teenindusbürood

110 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

Taotlusvoorud, mis algavad aprillis

Riiklik****

Põllumajandustootja asendamise toetus

01.04-14.04.2011

PRIA Keskus

Määramine otsustatakse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (23.08.2011)

EKF**

1.5. Sotsiaalmajanduslikud meetmed

04.04.-11.04.2011

Posti teel: PRIA Keskus

90 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest

 

Tagasi algusse...

Määratud toetused

Ülevaate määratud toetustest leiate alljärgnevast tabelist.

Toetuste määramised perioodil 01.03.2011 - 31.03.2011

EAGF***

Koolipuuviljatoetus

Nimekiri PRIA kodulehel

EAGF***

Koolipiimatoetus

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2011

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2009

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) SUURPROJEKTID 2010

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF**

Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5) 2010

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF**

Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2009

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF**

Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1projektitoetus) 2010 viies taotlusvoor

Nimekiri PRIA kodulehel

 

Tagasi algusse...

 


InfkeskusPRIA infokeskusel on kaks infotelefoni, mis teenindavad kliente esmaspäevast reedeni kell 8.00-16.30.

Investeeringutoetuste infotelefon                                                         737 7678
Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon                                  737 7679
e-kirjad küsimustega toetuste kohta palume saata aadressil     info@pria.ee

 

Käesolevas rubriigis kajastame mõtteid, ideid ja muresid, millega meie kliendid sagedamini meie poole pöörduvad, samuti aktuaalseid teemasid, millele soovime teie tähelepanu juhtida


 • 11. aprillini on võimalik esitada taotluseid meetme 1.1 Koolitus - ja teavitustegevuse taotlemiseks. Palume taotluse võimalusel esitada kavandatava tegevuse asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos.
  Taotlus esitatakse kahes eksemplaris (originaaldokumendid ja nende ärakirjad), sest originaaldokumendid säilitatakse PRIA-s ja on aluseks taotluse menetlemisel ning taotluse ärakiri saadetakse taotlust hindavale komisjonile Põllumajandusministeeriumisse või asjakohasesse maakonda.
  Täiendavat infot saab PRIA kodulehelt koolitus ja teavitustegevuse meetme leheküljelt


 • Miks ma ei ole siiani kätte saanud käskkirja?
  Kõik käskkirjad saadetakse klientidele PRIA kliendiregistris olevale postiaadressile. Seetõttu on väga oluline jälgida, et teie kliendiregistris olev aadress oleks korrektne. Palume klientidel kindlasti PRIAle teada anda, kui teie registriandmed on muutunud. Ka PRIA klienditeenindajad kontrollivad teie andmete korrektsust, kui külastate PRIA maakondlikke teenidusbüroosid. Elektrooniliselt on võimalik enda kliendiandmete korrasolekut kontrollida kliendiportaalis e-PRIA.
  Juhime tähelepanu, et kui kirjutate mõnele esitatavale taotlusele kliendiregistri andmetest erineva aadressi või muud kontaktandmed, siis sellega ei muutu automaatselt teie kliendiregistris olevad andmed.  Taotluses näidatud kontaktisiku andmeid kasutatakse, kui taotluse menetluse ajal tekib vajadus taotlejaga ühendust võtta, ning need ei pea olema samad, mis kliendiregistri andmed.
  Käskkirjad saadetakse kliendiregistris kajastuvale aadressile ja seetõttu peavad kliendiregistris olema alati kehtivad andmed.

 

 • Millal määratakse 2010. aastal taotletud Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus ja millal toetus välja makstakse?
  Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse määramise tähtaeg on 1. mai 2011 ja kuigi toetuse väljamaksmise tähtaeg on 30. juuni 2011, püütakse toetus kõigile taotlejatele välja maksta maikuu jooksul. Endale määratud toetuse kohta leiate kõige lihtsamini ja kiiremini info kliendiportaalist e-PRIA, kuhu see ilmub peale määramisotsuste tegemist.

 

 • Mida kontrollitakse loomatoetuste kohapealsetes kontrollides?
  Kohapealse kontrolli eesmärgiks on kontrollida toetuse taotlemisele kehtestatud nõuete täitmist.
  Aprillikuus viiakse läbi ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse kohapealsed kontrollid.  Juhime klientide tähelepanu sellele, et kui teile on kohapealsest kontrollist ette teatatud, tuleb ammlehmad ja uted hoida või ajada kokku selliselt, et loomade tervist kahjustamata oleks võimalik kontrollida kõrvamärkide numbreid.

  Kohapeal kontrollitakse:
 • taotlusaluste loomade olemasolu
 • loomade nõuetekohast märgistust
 • loomade sugu
 • ammlehmade tõugu
 • karjaregistri olemasolu ja täitmist
 • ammlehmadel veisepasside olemasolu ja täitmist

Vajadusel kontrollitakse kohapeal nõutavate dokumentide (nt looma karjast väljaminekut tõendavad dokumendid) olemasolu.

Karjaregistril ei ole kindlat vormi, kuid selles peavad kajastuma loomade kohta järgnevad andmed:
1.       looma registrinumber;
2.       selle ehitise registreerimisnumber, kus loom asub;
3.       looma sünniaeg, sugu ja tõug;
4.       looma karja ja karjast välja liikumise kuupäev;
5.       looma hukkumise, kadumise, hädatapmise, kontrolltapmise, oma tarbeks või loomataudi leviku tõkestamiseks tapmise kuupäev;
6.       ostja ja müüja nimed, aadressid ja isiku- või registrikoodid. Kuna karjaregistri pidamise kohustus algas 27.03.2000.a, siis enne seda ostetud-müüdud loomade puhul ei pea loomade kohta peetavas arvestuses kajastuma ostja-müüja andmed, küll aga peavad olemas olema teised nõutud andmed;

Looma kõrvamärgi kadumisest peab loomapidaja PRIA-t teavitama 2 päeva jooksul ning talle
väljastatakse 20 päeva jooksul uus, sama registrinumbrit kandev asendusmärk. Põllumajandusloomale peab asendusmärgi kõrva kinnitama 7 päeva jooksul arvates selle väljastamisest Jõudluskontrolli Keskusest.

- Juhul, kui loom on hukkunud või on tehtud hädatapp, peab taotlejal kohapeal esitamiseks olema veterinaartõendi 2T koopia või piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjalik kinnitus loomaga toimunud sündmuse kohta.
- Kui loom on kadunud, peab taotlejal olema kohapeal esitamiseks koopia politseile esitatud avaldusest.

Looma karja või karjast välja liikumisest peab taotleja PRIA loomade registrit 7 kalendripäeva jooksul teavitama.

Piima, veise ja ute täiendava otsetoetuse puhul kontrollitakse taotlejat vajadusel kohapeal, kui administratiivse kontrolli tulemusena ei selgu, kas täiendava otsetoetuse taotleja on põllumajandusega tegelev isik.

Piimasektori eritoetuse puhul viiakse kohapealne kontroll läbi ajavahemikul aprillist kuni oktoobri lõpuni. Kohapeal kontrollitakse:
- piimalehmade arvu taotlemisaasta 2. märtsi ja 2009. aasta 31. märtsi seisuga;
- taotleja põllumajanduslikus majapidamises nõuetele vastavuse nõudeid.

Kui kohapealsest kontrollist on taotlejale ette teatatud, tuleb vajadusel piimalehmad hoida või ajada kokku selliselt, et oleks võimalik kontrollida kõrvamärkide numbreid.

 

 • Kust saab küsida nõu PRIA toetuste taotlemise kohta?

Põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik saab küsida nõu põllumajandus konsulentidelt ning selle eest tasumise kompenseerimiseks taotleda ka PRIAst nõuandetoetust (MAK meede 1.3). Põllumajanduskonsulentide kontakt­andmed leiab Eesti põllu- ja maamajanduse infoportaalist: http://www.pikk.ee/?articleID=12903 ja Põllumajandusministeeriumi kodulehelt. Nõuande­toetuse kohta leiate lisainfot PRIA kodulehelt nõuandetoetuse leheküljelt

Tagasi algusse...

 


Pane tähele!

Maaelu investeeringuprojektide rahastamine läheb kergemaks

Põllumajandustootjatel ja maaelu edendajatel muutub PRIAst saadavate toetuste abil investeeringute rahastamine senisest kergemaks, sest mitme meetme puhul võib toetust saada ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi toetusi, millega Eestis rahastatakse Maaelu arengukava 2007-2013 meetmeid, makstakse reeglina välja alles siis, kui toetusesaaja on investeeringu ellu viinud ja kulude eest tasunud. Halvenenud majanduskeskkonnas on aga paljudel ettevõtjatel finantsraskusi ning laenude saamine on keeruline.


Omafinantseeringuga võrdne summa peab tasutud olema

Olukorra kergendamiseks on põllumajandusministeerium rakendanud siseriikliku rahastamismehhanismi, mis leevendab raskusi investeeringuprojektide esialgsel rahastamisel. PRIA-l on nüüd võimalik investeeringutoetusi välja maksta osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel enne, kui klient on abikõlbulike tööde, teenuste või kauba eest täies mahus tasunud. Eelduseks on, et kõnealune investeering või selle osa on tehtud (töö või teenus lõpetatud, kaup ostetud), klient on selle vastu võtnud ning teenuse/kauba pakkujale tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma.

 

Mis meetmetel OTKA kehtib?
Niisugune rahastamisviis ei kehti veel kõigi toetusmeetmete puhul, küll aga saab OTKA toetuse väljamaksmist taotleda juba praegu LEADER-meetme, külade uuendamise ja arendamise (MAK meede 3.2) ning uute toodete-tehnoloogiate arendamise alase koostöö meetme (MAK 1.7.1) puhul.

PRIAsse jõudvad kuludeklaratsioonid näitavad, et OTKA-rahastusskeem kogub kiiresti populaarsust. Esimesena rakendus see mullu aasta algul LEADER-meetmes ning oktoobrikuu alguseks moodustasid OTKAga kuludeklaratsioonid kõigist maksetaotlustest pisut alla poole.

Praegu on koostamisel põllumajandusministri määrus, millega OTKAde põhimõttel toetuse saamine rakendub ka mikropõllumajandusettevõtete, loomakasvatusehitiste ja maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringumeetmete puhul. Edaspidi lisandub OTKA-säte ka nn tööstuste meetmele (MAK 1.6) ja maaparanduse-meetmele (MAK 1.8).

Kõigi toetusmeetmete puhul, millele OTKA juba kehtib, võivad seda kasutada ka varasemates taotlusvoorudes toetuse saanud ettevõtted, kel investeeringud veel lõpetamata.

Kes viib investeeringu ellu mitmes osas, see võib esitada iga kord OTKAga kuludeklaratsiooni. Enne  tuleb aga tal endal jõuda kokkuleppele kauba müüja, teenuse pakkuja või töö tegijaga, et ka too oleks nõus ootama lõpliku summa kättesaamisega seni, kuni PRIAst toetus laekub ja klient selle talle ära maksab.

OTKA-skeemi pole võimalik kasutada neil, kes kasutavad investeeringu tegemiseks kapitalirenti.


Millele pöörata tähelepanu

OTKA kuludeklaratsioonide ja maksedokumentide esitamisel tuleb järgida kindlaid reegleid:

 • OTKA kuludeklaratsiooni esitamise puhul peab toetusesaajal olema arve-saatelehel kajastatud abikõlblikest kuludest tasutud omafinantseeringu jagu - ehk see osa, mis jääb alles, kui arvele kirjutatud abikõlblike kulude kogusummast lahutada toetusmäära alusel arvutatava toetuse summa. Koos kuludeklaratsiooniga esitage omafinantseeringuga võrdse summa tasumist tõendavad dokumendid.
 • Kui OTKA kuludeklaratsiooni juurde lisataval arve-saatelehel on lisaks ka mitteabikõlblikke kulusid, siis ka need peavad olema tasutud. Näiteks kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane ja arvel kajastub ka käibemaks, siis on käibemaks mitteabikõlblik kulu ja peab olema toetusesaajal tasutud enne, kui PRIA teeb toetatava tegevuse elluviimise rahastamise otsuse.
 • Kui kuludeklaratsioon on PRIAsse laekunud, kontrollib PRIA kulutuste abikõlbulikkust ja taotleja usaldusväärsust. PRIA kannab toetatavate tegevuste elluviimise eest taotlejale raha üle kolme kuu jooksul.

Usaldusväärsust kontrollitakse samasuguste näitajate alusel nagu toetuse määramisel: kliendil ei tohi olla maksuvõlga või kui on, siis peab see olema ajatatud ja maksed õigeaegselt tasutud; tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;  kui tal on kohustus tagasi maksta muid toetusi või riigiabi, siis on need tähtaegselt tagasi makstud või ajatatud ja maksed õigeaegselt tasutud.

 • Laekuvat raha tohib kasutada ainult arve-saatelehel märgitud abikõlbulike kulutuste eest tasumiseks. PRIAst laekuva raha peab toetusesaaja kauba müüjale või teenuse/töö tegijale viivitamatult üle kandma. 7 tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest oma pangakontole peab toetusesaaja esitama PRIAle kuludeklaratsiooni koos summade maksmist tõendavate dokumentidega.

7-tööpäevast tähtaega palume hoolega järgida, sest tähtaja rikkujale järgmisel korral OTKA alusel rahastamist enam ei võimaldata. Kes jätab maksedokumendid PRIAle esitamata , neilt võib PRIA makstud summa ka tagasi nõuda.

 • Toetuse maksmise otsuse teeb PRIA 25 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide (kuludeklaratsioon koos algselt tasumata jäänud summa maksmist tõendavate dokumentidega) laekumist. Väljamakstavalt toetuselt arvestatakse tasaarvelduse korras maha see summa, mis maksti kliendile välja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel.

Üksikasjalisemaid selgitusi kirjeldatud rahastamisskeemi kohta soovitame lugeda meetmete määrustest ning juhenditest „Abiks taotlejale" PRIA kodulehel www.pria.ee. Abi võib saada ka infotelefonil 737 7678.

Tagasi algusse...

 


Teenindus

PRIA ootab teid Maamessil!

 

14.-16. aprillil ootab PRIA teid Tartus Maamessil. PRIA esinduse leiate messikeskuse c-hallist koos põllumajandusministeeriumi, Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Maamajanduse Infokeskusega. Kogu päeva vältel jagab PRIA infot põllumajandus-, maaelu- ja kalandustoetuste kohta ning tutvustab e-PRIA kliendiportaali teenuseid. Kellel on käepärast ID-kaart PIN-koodidega või panga kasutajakoodid, saab end e-PRIA kasutajaks vormistada.

Reedel, 15.aprillil alates kella 11 kohtub klientidega ja vastab küsimustele PRIA peadirektor Jaan Kallas.

Et täiskasvanud saaksid rahulikult PRIA teenustega tutvuda, võivad lapsed aega veeta mängunurgas. Samuti on kõik huvilised oodatud osalema viktoriinis - pange oma teadmised prooovile ning võitke auhindu. Kohtumiseni maamessil!

Põllumajandusministeeriumi, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Maaelu Edendamise Sihtasutuse ning Maamajanduse Infokeskuse ühisstendi leiate C-Hallis stendil C 32. Ajakavaga on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil: www.agri.ee/maamess-2011-ajakava

 

Tagasi algusse...


 

 

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

 

Tagasi algusse...

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee