Lisatud: 09. märts 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Mar2016 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise meetme III taotlusvoor

4.-11. aprillil võtab PRIA vastu väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetustaotlusi – see on kolmas taotlusvoor. Kuna toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu, siis on võimalik tutvuda taotlusega uues e-teenuste keskkonnas juba alates 28. märtsist. 28. märtsist kuni 3.aprillini saab uues e-PRIAs väikeste põllumajandusettevõtete toetustaotlusi  eeltäita, aga esitamine muutub võimalikuks alates 4. aprillist.

Mis on uutmoodi

Võrreldes eelmiste voorudega on meetme määrusesse sisse viidud mitmeid muudatusi. Alates kolmandast voorust saab toetustaotlusi esitada ainult elektroonselt läbi e-PRIA. See tähendab, et taotlusvormi ei saa enam esitada e-posti teel või paberil PRIA teenindusbüroos. E-taotlemise kohta saab täpsemalt lugeda viimasest lõigust. 

Muudatusi on ka hindamiskriteeriumides. Sarnaselt esimestele voorudele on eelistatud erinevatel tegevusaladel tegutsevad põllumajandusettevõtjad (täpne loetelu määruse lisas). Hindepunkte saavad need taotlejad, kelle eelistust andva tegevusala müügitulu moodustab taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal suurima osa nende põllumajanduslikust müügitulust. Ent kolmandas voorus lisandub eelistuse andmine neile seakasvatajatele, kes seakasvatusest loobuda ei soovi ning on taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal saanud suurima osa oma põllumajanduslikust müügitulust seakasvatusest.

Sarnaselt varasemale on eelistatud need seakasvatajad, kes kavandavad seakasvatusest loobumist. Kuid kui varem pidid nad olema saanud suurima osa oma müügitulust seakasvatuse valdkonnast, siis nüüd peavad hindepunktide saamiseks olema täidetud teistsugused tingimused. Taotleja, kes soovib seakasvatust lõpetada ning saada selle alusel eelistuse, peab olema PRIAle esitanud loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkti 1 kohaselt majandustegevuse teate sigade pidamisega tegelemise kohta. See tähendab, et taotluse esitamise hetkeseisuga peab PRIA-le olema esitatud majandustegevusteade sigade pidamisega tegelemise kohta (põllumajandusloomade registri andmetel on taotleja registreerinud tegevuskoha, kus loomaliigina on märgitud „siga“). Lisaks peab taotlejal olema kas 2016. või 2015. aastal põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt üks siga. 

Veel ühe muudatusena võib välja tuua käibedeklaratsioonide kasutuselevõtu toetustaotluste menetluses (rakendub käibemaksukohustuslastest FIE-de jaoks), aga see jõustub alates 2017. aastast ning eesolevat taotlusvooru veel ei mõjuta.

Meetme määruses on veel muudatusi, ent need on pigem täpsustava ja selgitava loomuga.

Toetuse andmise ja kasutamise nõuded

Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtjatele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alaste tegevuste arendamiseks. Eesmärkideks on väikeste põllumajandusettevõtjate põhivara moderniseerimine ning nende majandusliku toimimise parandamine. Kõik meetme nõuded on sätestatud põllumajandusministri 20. jaanuari 2015 määrusega nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord”.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda põllumajanduslikud ettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat. Äriühingust taotleja taotlemise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise hetkeks Äriregistrist kättesaadavad.

Põllumajanduslikuks ettevõtjaks peetakse ettevõtjat, kelle kogu müügitulust moodustas põllumajanduslik müügitulu kahel taotlemise aastale eelnenud majandusaastal rohkem kui 50%. Sealjuures peab taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal olema põllumajanduslik müügitulu vahemikus 4000-14 000 eurot ning taotlemise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

Põllumajanduslikuks müügituluks loetakse omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist saadud müügitulu. Põllumajandustooted on loetletud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas. (Näiteks ei loeta põllumajandustoodeteks mainitud lisa alusel sõnnikut ning loomanahku.) Lisaks võib põllumajandusliku müügitulu alla arvestada omatoodetud põllumajanduslikest toodetest töödeldud tooteid (nt omatoodetud piimast tehtud jogurt).

 Hobusekasvatusega tegelevatele ettevõtjatele kehtivad põllumajandusliku müügitulu osas leebemad nõuded. Määrus lubab neil osa põllumajanduslikust müügitulust asendada hobusekasvatusega seonduvate teenuste eest saadud müügituluga. Nii peab vastava ettevõtja põllumajanduslik müügitulu moodustama kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 30% kogu müügitulust ning koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga enam kui 50% müügitulust. Erisuse kasutamise eeltingimus on, et ettevõtja osutas kahel taotlemisele eelnenud majandusaastal hobusekasvatusega seonduvaid teenuseid.

Toetust ei saa taotleda ettevõtja, kes on varasemalt saanud või taotleb samaaegselt toetust meetmest „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“. Samuti ei saa toetust taotleda ettevõtja, kel on riikliku maksu võlg ja selle võla tasumine ei ole ajatatud.

Mille jaoks saab toetust taotleda?

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ programmperioodil. Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajandustoodete tootmise või nende töötlemise arendamise alasteks tegevusteks. Vähemalt 50% kavandatud tegevuste maksumusest peab minema investeeringu teostamiseks. Investeeringuks võib olla materiaalse vara (sh bioloogilise vara) ostmine või põllumajandusliku ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine, rekonstrueerimine. Investeering peab olema kasutatav põllumajandusliku toodete tootmiseks ja töötlemiseks otseselt, korduvalt ja vähemalt kahe aasta jooksul pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Näiteks ei saa investeeringuks lugeda kaubikut, mida kasutatakse maanteetranspordiks, sest selline kaubik ei ole tootmisprotsessi lahutamatu osa.

Tegevusi, mida tehakse põllumajandusliku tegevuse arenduseks, kuid mis ei ole käsitletavad investeeringuna (näiteks väetise ostmine), nimetatakse määruses ja toetustaotlusel muudeks põllumajandustoodete tootmise või nende töötlemise arendamise alasteks tegevusteks.

Tegevuste planeerimisel tuleb arvestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 sätestatud nõuetega:

  • abikõlblik kulu ei ole käibemaks, välja arvatud tagastamatu käibemaks, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;

  • abikõlblik kulu ei ole võlaintress;

  • hoonestatud või hoonestamata maa ostu puhul võib abikõlblikuks maksumuseks lugeda maksimaalselt 10% tegevuste abikõlblikust maksumusest (näiteks kui taotleja on näidanud äriplaanis abikõlblikke tegevusi kokku 20 000 eurot, siis hoonestatud või hoonestamata maa maksumus võib sellest moodustada maksimaalselt 2000 eurot).

PRIA soovitab kavandatavad tegevused enne toetustaotluse esitamist väga põhjalikult läbi mõelda. Esimeste voorude kuludokumentide menetlus näitab, et mitmel toetuse saajal tekkis probleeme tegevuste korrektse ja õigeaegse elluviimisega. Juba kuue kuu jooksul pärast esimese toetusosa maksmist peab olema ellu viidud 75% kavandatud tegevustest ning aasta jooksul kõik kavandatud tegevused. Oluline on ka meeles pidada, et PRIA-le ei pea tõendama ainult saadud toetussumma kasutamist, vaid toetustaotlusega kavandatud tegevuste täies mahus elluviimist.

Toetustaotluse esitamine e-PRIAs

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise aprillis toimuv taotlusvoor on teine meede, mis avatakse ainult PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk e-PRIAs. Detsembris võeti e-PRIAs edukalt vastu ligi 500 põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlust.

Toetustaotlusi saab esitada perioodil 4.-11. aprill. Kuna taotlusi on võimalik esitada ainult elektroonselt, siis saab juba alates 28. märtsist e-PRIAs toetustaotlusega tutvuda ja seda eeltäita. Soovitame seda võimalust kasutada, sest nii on võimalik juba varakult probleeme lahendada.

Mida muudab e-PRIAs toetustaotluse esitamine taotleja jaoks?

  • Toetustaotluste menetlustähtaeg lüheneb. PRIA töötajad ei pea taotluseid enam paberil vastu võtma ja süsteemi sisestama ning taotluse menetlemine võtab vähem aega. Nii on toetustaotluste menetlemise tähtaega lühendatud 70 tööpäevalt 50-le. Taotluse rahuldamise või rahuldatama jätmise otsused tehakse hiljemalt 20. juuniks 2016.

  • e-PRIA võimaldab kasutada ära menetluseks vajalike teiste registrite andmeid ning taotleja ei pea neid enam ise toetustaotlusele kirjutama. Näiteks päritakse toetustaotlusele Äriregistrist toetuse saamise nõuetega seotud majandusaasta andmed.

  • Lisaks tehakse juba toetustaotluse sisestamisel süsteemi poolt mitmeid toetuse saamise nõuetega seotud kontrolle. Näiteks kontrollitakse automaatselt, kas kavandatud investeeringute maksumus moodustab vähemalt 50% tegevuste kogumaksumusest. Kui investeeringuid on kavandatud väiksemas mahus, ei saa toetustaotlust esitada. See tähendab, et juba toetustaotluse täitmisel on taotlejal võimalik vältida tüüpilisemaid vigu. Lisaks jõuab paremusjärjestusse oluliselt vähem selliseid taotlusi, mis mõnele määruses sätestatud nõudele ei vasta.

  • e-PRIAs on toetustaotlus üles ehitatud selliselt, et infot küsitakse vastavalt kliendi tehtud valikutele. Näiteks kui taotleja on märkinud, et taotleb toetust hobusekasvatusega tegeleva ettevõtjana, siis müügitulu andmete sisestamisel on süsteem seda arvestanud.

e-PRIAs saab toetust taotleda endale mugavas asukohas kõige sobivamal ajal. Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678, e-posti aadressilt info@pria.ee või PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida (http://www.pria.ee/broneering); meie klienditeenindajad aitavad e-teenusega tutvuda ning on abiks taotluse eeltäitmisel ja esitamisel. Ka kliendiarvuti broneerimiseks saab vajadusel abi meie klienditeenindajatelt.

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike