Lisatud: 13. juuli 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Jul2006 Valitsus kiitis heaks Eesti maaelu arengu strateegia aastateks 2007-2013
Strateegia on alusdokumendiks rakenduskavale, mille alusel toetatakse järgneva seitsme aasta jooksul Eesti maaelu esialgsetel andmetel ligikaudu 14 miljardi krooniga. MASi rakendusdokumendiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK), mille koostamise ettevalmistused hetkel käivad.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul on tegemist dokumendiga, mis paneb paika Eesti maaelu suundumused järgnevaks seitsmeks aastaks. „Strateegia üheks suureks eesmärgiks on aidata kaasa põllumajanduse ja maaeluga seotud inimeste kindlustunde tõusule,” rõhutas Tuiksoo. „Euroopa Liidu toetuste kasutamise senine kogemus on näidanud, et maal elavad inimesed on toetuste kaasabil suutelised kohalikku elujärge parandama ning ma olen veendunud, et selline tendents jätkub ka järgneval seitsmel aastal.”

Strateegia on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, põllumajandusmaade hooldamisele ja keskkonnahoiule, maapiirkondade elu kvaliteedi tõusule ja maaettevõtluse mitmekesistamisele, võttes arvesse EL vastavaid eesmärke. Sellest tulenevalt on strateegia peamised prioriteedid:
- põllumajanduse konkurentsivõime paranemine sellisel määral, et põllumajandusettevõtjad suudaksid pärast 2013. aastat tulla toime selleks ajaks vähenevate toetuste tingimustes. Metsanduse pikaajaline konkurentsivõime peab jõudma tasemele, mis tagab metsapotentsiaali taastamise ja ennetustegevuse, erametsa säästliku majandamise ning toetama metsasaaduste ja metsandusteenuste ulatuslikumat kasutamist;
- rakendatavad põllumajanduse tootmisviisid peaksid tagama hea keskkonnaseisundi, põllumajanduslik maakasutus peab säilima piirkondades, kus see on oluline traditsiooniliste maastike kujunduses ning kõrge loodusväärtusega alade säilimisel. Metsade majandamisel ja kaitsel lähtutakse säästva metsanduse põhimõtetest;
- maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamine eelkõige vähemsoodsatel aladel ning maapiirkondade elukvaliteedi parandamine;
- senisest laialdasema otsustusõiguse andmine kohalikule tasandile, nii et aastateks 2009-2010 oleks enamik valdu hõlmatud kohalike tegevusgruppidega.

Aastatel 2007-2013 saavad Euroopa Liidu liikmesriigid maaelu arenguks mõeldud toetusi läbi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD), millest kaasfinantseeritakse Eesti vastavaid eelarvevahendeid.

EAFRD toetused on suunatud sellele osale maaelu arengust, mis on otseselt või kaudselt põllumajandusega seotud. Fondi toetuste sihtgruppideks on põllumajandusega tegelevad isikud, erametsaomanikud või nende ühistud, koostööd edendavad ühendused, mittepõllumajanduslikud mikroettevõtted maapiirkondades ja kohalikud tegevusgrupid.

Maaelu arengukava ja -strateegia sisuline koostamine ja dialoog algas 2004. aasta septembris vastavas töögrupis, milles osalesid tootjate ja maaorganisatsioonide esindajad. Suur osa Eesti poolt esitatud ettepanekutest võeti arvesse ka toetuste jagamise aluseks oleva Euroopa Liidu Nõukogu maaelu arengu määruse koostamisel.

Lähiajal esitatakse Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud strateegia Euroopa Komisjonile, mille järel hakatakse sotsiaalpartneritega koostöös koostama maaelu arengukava.

Maaelu arengu strateegia ning selle lisa on kättesaadavad Põllumajandusministeeriumi veebilehelt http://www.agri.ee/MAS.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 625 6524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner