Lisatud: 30. aprill 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Apr2007 Ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused

Toetust saab taotleda ainult sellisele maale, mis on kantud PRIA põllumassiivide registrisse. ning Registris on arvel maa, mis oli heas põllumajanduslikus korras 30. juunil 2003.a. Kui maa registrisse kantud ei ole, siis sellele toetust ei maksta.

 

Ãœhtne pindalatoetus

Ühtset pindalatoetust saab taotleda vähemalt 1 ha suuruse heas põllumajanduslikus korras põllumajandusmaa ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa eest. Iga taotlusaluse põllu pindala peab olema vähemalt 0,3 ha (põld on ühtne maa-ala, millel põllumajandusega tegelev isik kasvatab ühtset kultuurigruppi).

 

Taotlejad peavad jälgima ka püsirohumaa säilitamise nõuet, mis tähendab, et eelmisel aastal pindalatoetuste taotlusel märgitud püsirohumaa pindala ei tohi olla 12 kuu jooksul vähenenud.

 

Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaa või looduslik rohumaa peab vähemalt üks kord olema niidetud enne 31. juulit või peab seal olema loomi karjatatud. Selleks ajaks peab taotleja ka niite koristama või hekseldama.

 

Põllumajandusmaal tehtavad tegevused peavad olema kantud põlluraamatusse või ÜPT määruse lisas 2 olevasse tegevuste aruandesse.

 

Täiendatud tingimused

Juhul, kui rohumaa hooldusel kasutatakse karjatamist, peab seda tegema sellise loomkoormusega, et tulem oleks hoolduse tasemelt sarnane niitmise tulemusega. Ebapiisava loomkoormuse puhul tuleb rohumaa üle niita. Juhul, kui karjatatavate loomade arv ei ole piisav kogu rohumaa hooldamiseks, tuleb selgelt eristada osa rohumaast, millel tuleb maa hooldamiseks niita. Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid kogu taotlusel märgitud maa-alal visuaalselt tuvastada.

 

Käesolevast aastast on keelatud ka kulu ja põhu põletamine põllumajandusmaal. Samuti võib põldu harida ajal, kui muld ei kleepu ja kasutatav tehnika ei jäta põllule harimissügavusest sügavaid jälgi.  

 

Sel aastal on täpsustatud ka nelja Lääne-Eesti maakonna erisust. Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuv püsirohumaa, millel kasvavad puud ja kadakad ning mida on hooldatud vastavalt toetuste tingimustele, on heas põllumajanduslikus korras. Üldreeglina kehtib jätkuvalt põhimõte, et põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik alal, kui sellel kasvavate kadakate ja puude liituvus on üle 0,5 ehk üle poole maapinnast on kaetud puude võradega.

 

Sel aastal on põllumajandusminister laiendanud PRIA kui akrediteeritud makseagentuuri kaalutlusõigust hindamaks põllumajandusliku tegevuse võimalikkust ja ka selle tegelikku teostamist erisusega kaetud maakondades asuvatel püsirohumaadel. Sellise erisuse põhjuseks on nende nelja maakonna põllumajanduslikud traditsioonid, kuna keskkonnatingimustest tulenevalt kasvavad sealsetel poolloodusliku kooslusega püsirohumaadel puud ja kadakad.

 

Taotluste kontrollimine

Taotluse kontrollimine jaguneb administratiivseks ja kohapealseks kontrolliks. Kohapeal kontrollitakse, kas taotleja ja põllumajandusmaa vastavad toetusõiguse nõuetele ja kas põllumajandusmaad hoitakse heas põllumajanduslikus ja keskkondlikus korras. Taotluste kohapealsed kontrollid toimuvad juunist oktoobri lõpuni ning kohapeal kontrollitakse igas maakonnas vähemalt 5% taotlejatest.

 

PRIA inspektorid kontrollivad kohapeal, kas taotluses esitatud põllumajanduskultuur on tähtaegselt külvatud, kas maakasutus vastab taotletule ning kas toetuse saamise nõuded on täidetud. Põldude pindala mõõtmiseks kasutatakse kalibreeritud GPS-seadmeid, millega mõõdetakse täpselt mööda kultuuri piiri.

 

Põllu toetusõiguslikust pindalast arvatakse välja üle 2 meetri laiused kraavid, teed, kiviaiad jms objektid ning üle 0,01 ha pindalaga kivihunnikud, metsa- ja võsatukad, tiigid, alaliselt liigniisked alad jms objektid. Põllu pindalast mõõdetakse välja ka eelmisest aastast seisvad heina- ja silopallid, ühel kohal hoitavate põllumajandusmasinate alune maa jmt.

 

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15.06.2007 ehk viimase külvikuupäevani. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

 

Täiendavad otsetoetused

Sarnaselt varasemate aastatega saab lisaks ühtsele pindalatoetusele taotleda ka täiendavat otsetoetust põllukultuuri kasvatamise eest. Põllukultuuride loetelu, mille kasvatamise eest toetust saab, on ära toodud infovihikus „Abiks taotlejale”.

 

Toetuse saamise tingimuseks on, et põld on tervenisti täis külvatud, kasutatud on kõiki tavalisi agrotehnilisi võtteid vastavalt kohalikele normidele ja põllukultuurid on kasvanud vähemalt õitsemisperioodi alguseni vältides umbrohtude levikut. Põllukultuurid peavad olema külvatud hiljemalt 15. juuniks ning põllul tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.

 

Uue toetusena saab alates sellest aastast taotleda ka sellist põllumajanduskultuuride täiendavat otsetoetust, mis ei eelda käesoleval aastal kultuuri kasvatamist. Sellist toetust saavad taotleda need taotlejad, kellel määrati 2006. aasta põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks  vähemalt 0,3 hektarit toetusõigusliku maad. Sellisel juhul võetaksegi toetuse määramisel arvesse 2006. aasta andmeid.

Toetuse saamise tingimuseks on, et taotleja tegeleb p̵llumajandusega Рkasvatama p̵llumajanduskultuure v̵i p̵llumajandusloomi v̵i hooldama p̵llumajandusmaad.

 

Energiakultuuride toetus

Täiesti uue toetusena on sel aastal võimalik taotleda ka energiakultuuri toetust. Energiakultuurid on need kultuurid, mille peamine kasutuseesmärk on energia tootmine. Toetuse taotleja võib energiakultuuride saagi töödelda ise oma ettevõttes või tarnida kogu saagi kokkuostjale või töötlejale.

 

Toetuse saamiseks tuleb energiakultuuride kasvatajal ja saagi kokkuostjal või energiaks töötlejal sõlmida omavaheline leping, millega taotleja võtab kohustuse kokkulepitud tähtajaks tarnida kogu lepingualuselt pinnalt saadud saak kokkuostjale või töötlejale. Et biomassi kokkuostjad või esmatöötlejad tagaksid neile tarnitud saagist bioenergia tootmise, peavad nad andma tagatise iga lepingualuse hektari kohta. Selle saavad nad tagasi, kui antud biomass on õigeks ajaks energiaks töödeldud.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike