Lisatud: 25. aprill 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Apr2017 Täiendava otsetoetuse toetusõigustest

2017. a saab pärast kolmeaastast vaheaega uuesti taotleda põllumajanduskultuuri üleminekutoetust ja heinaseemne üleminekutoetust. Mõlema toetuse saamise aluseks on vastavad täiendava otsetoetuse toetusõigused.

PRIA määras täiendava otsetoetuse toetusõigused isikutele 1. jaanuaril 2010. Alates 2013. aastast loetakse täiendava otsetoetuse toetusõigusi vastava üleminekutoetuse toetusõigusteks. Info isikutele määratud toetusõiguste kohta on PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/toetused/materjalid/taimekasvatus/1322.

Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse (PTO, PTO2) toetusõiguse määramise aluseks on 2006. a põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse (PTO) taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud nende hektarite arv, millel kasvatati nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 141 ja IX lisas nimetatud põllukultuure, samuti 2008. a põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse (PTO2) taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud hektarite arv.

Heinaseemne täiendava otsetoetuse (SEL) toetusõiguse määramise aluseks on 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud ja 2006. aastal Taimetoodangu Inspektsiooni poolt põldtunnustatud nende heinaseemnepõldude hektarite arv, millel kasvatati nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 XI lisa punktides 3 ja 4 nimetatud liigi seemet, välja arvatud hariliku herne (Pisum sativum L. (partim)) ja põldoa (Vicia faba L. (partim)) seeme.

Ainult PTO/PTO2 toetusõigused on üleantavad ehk neid on võimalik võõrandada ja pärimise teel üle võtta; SEL toetusõigust on võimalik ainult pärimise teel üle võtta. Võõrandamise teel saadud ühikuid ei ole rohkem võimalik edasi anda.

Toetusõigusi saab üle anda vana e-PRIAs teenuses „Pindalatoetused“ – „Andmete esitamine“ – „Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine“. Omandatud toetusõiguste ülevõtmise kohta saab PRIAle esitada ka täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise vormi PT52, (kättesaadav kodulehel) koos pindalatoetuste taotlusega, et neid arvestataks PTO/PTO2 toetuse määramisel ja maksmisel.
Kui toetusõigust omav FIE on oma tegevuse lõpetanud ja soovib oma FIE nimel olevad toetusõigused viia üle enda kui füüsilise isiku nimele või kolmanda isiku nimele, siis peab ta esitama ka vormi PT52. Kui tegevuse lõpetanud ettevõtte nimelt soovitakse toetusõigusi kolmandale isikule üle anda, siis tuleb lisaks vormile PT52 esitada tõendid selle kohta, et üleandja nimelt toimingut teostaval isikul on selleks olemas vastav õigus. Sellised juhtumid vaatab PRIA eraldi üle ja selgitab välja, kas toetusõiguste üleandmist saab arvestada või mitte.

Kui PRIA ei saa toetusõiguste üleandmist arvestada, siis teavitab ta keeldumise põhjusest nii toetusõiguste üleandjat kui ülevõtjat.
Toetusõiguste üleandmise vorm tuleb käesoleval aastal esitada hiljemalt pindalatoetuste taotluse esitamise viimaseks päevaks, so 16. juuniks. Dokumentide esitamata jätmisel või hiljem esitamisel ei teki taotlejal õigust üle võetud PTO/PTO2 ühikute eest toetust saada.

Toetusõigusi saab üle anda vaid täisühikutena ja piirang on kehtestatud selleks, et ei tekiks toetusõiguste liigset jagunemist. Erandiks on juhud, kui PRIA määras taotlejale toetusõiguse ühiku murdosana - sellisel juhul on taotlejal õigus seda ka võõrandada. Võõrandamise teel saadud toetusõigusi ei ole võimalik teistkordselt üle anda, välja arvatud otsejoones ülenejale ja alanejale sugulasele ning külgjoones sugulasele ja abikaasale, kui on toimunud põllumajandusliku majapidamise üleandmine samale isikule. See piirang on kehtestatud selleks, et soodustada eeskätt põlvkondade vahetust ja toetusõiguste jäämist põllumajandusega tegelevatele isikutele. Nimetatud piirang ei kehti toetusõiguse pärimise korral.

Toetusõiguse pärimise korral on samuti vaja esitada PRIAle täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise vorm PT52 ja lisaks pärimisõigust tõendavad dokumendid, milleks on pärimistunnistus, sundosa saaja tunnistus või tunnistuse kavand. Pärimisdokumendid tuleb esitada esimesel võimalusel pärast pärimismenetluse lõpetamist. Juhime tähelepanu asjaolule, et toetusõigused on isikupõhised ja nende üleandmine on vabatahtlik.

Kui toetusõiguse määramise aluseks olnud põllumajandusmaa on liikunud teise isiku kasutusse, siis selle toiminguga ei kaasne toetusõiguse üleminek uuele põllumajandusmaa omanikule. Kui toetusõigust omav isik tegeleb põllumajandusega ja vastab ise toetuse saamise tingimustele, siis on tal endal võimalik vastavat toetust taotlema tulla.

Samasugused põhimõtted kehtivad ka loomadega seotud toetusõiguste ja nende üleandmise puhul. Toetusõiguste alusel makstavate loomakasvatuse üleminekutoetuste taotlusvoor toimus 2.-21. märtsil.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner