Lisatud: 21. august 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Aug2015 Seakasvatajad võivad saada abi investeeringutoetustest

31. augustini võtab PRIA vastu investeeringutoetuste taotlusi, mille abil seakasvatajad saavad teha kulutusi seakatkuga seotud bioohutusnõuete täitmiseks või lõpetada seakasvatuse ning teha investeeringuid jätkamiseks mõnes muus põllumajandusvaldkonnas.

17.-31. augustini on avatud maaelu arengukava 20014-2020 kahe meetme - väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse ning põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse - taotlusvoorud. Mõlema esimene taotlusvoor toimus tänavu veebruaris. Erinevate põllumajandusharude erineva suurusega ettevõtjad saavad taotleda toetusi mitmesuguseks otstarbeks, sh investeeringuteks nii ehitistesse ja rajatistesse kui ka seadmete ja tehnika soetamiseks, istanduste rajamiseks jpm.

Toetust saab kahel eesmärgil

Augustikuuks polnud taotlusvoore planeeritud, aga vajaduse seakasvatajate täiendavaks toetamiseks tingib sigade katku levik. Suurim erinevus mõlemal meetmel võrreldes eelmise taotlusvooruga ongi see, et seekord saavad toetust taotleda vaid need ettevõtjad, kes on PRIA hallatava põllumajandusloomade registri andmetel 2015. a reaalselt tegelnud seakasvatusega. Toetust on neil võimalik taotleda kahel eesmärgil:

  • Ettevõtja jätkab tegutsemist seakasvatajana ja teeb investeeringu sigade katku ohu korral rakendatavate täiendavate bioohutusmeetmete ja abinõude täitmiseks või tõhustamiseks. Need abinõud on kirjeldatud  „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskirjas“, mis jõustus täiendatuna 10.augustil. Sellisteks tegevusteks on näiteks seakasvatuse ümber piirdeaia rajamine, desovannide ostmine ja paigaldamine jmt. Eeskiri nõuab bioohutusnõuete järgimist juba 1. septembriks.

Kui toetuse abil kavandatud investeering tehakse bioohutusnõuete täitmiseks või tõhustamiseks, tuleb taotlus kooskõlastada enne PRIA-le esitamist Veterinaar- ja Toiduametiga, kes annab kinnituse, et kavandatav investeering on suunatud bioohutuse nõuete täitmisele.

  • Ettevõtja on seni tegutsenud seakasvatuse valdkonnas  ja taotleb toetust eesmärgiga lõpetada edaspidine tegevus seakasvatajana, tehes selle kohta taotlusele vastava märke. Praegu kehtivates meetmete määrustes on säte, et seakasvatajana tuleb sel juhul tegevus lõpetada 1. septembriks 2015. Põllumajandusministeerium on aga algatanud ka määrustes muudatuse, mille kohaselt seakasvatusega lõpetamise kuupäevaks kehtestatakse 31.detsember 2015.

Uuesti ei tohi seakasvatusega alustada enne viie aasta möödumist arvates toetuse viimase osa maksmisest. Seakasvatajad, kes on võtnud kohustuse seakasvatuse alase tegevuse lõpetamiseks, saavad teha toetuse abil  investeeringu muu põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks.

Kes saab toetust ja kui palju

Väikeste põllumajandusettevõtete toetamiseks on selle taotlusvooru eelarves 2,7 miljonit eurot. Üks taotleja võib programmperioodil 2014-2020 saada kuni 15 000 eurot.

Toetust saab FIE või äriühing, kes on põllumajandusliku tootmisega tegelenud vähemalt kaks majandusaastat, tema põllumajanduslik müügitulu on vahemikus 4000-14 000 eurot ning ületab 50% kogu ettevõtte müügitulust.

Põllumajandusettevõtjad, kelle müügitulu ületas taotlemisele eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja taotlemisele eelnenud teisel majandusaastal 1200 eurot ning põllumajanduslik müügitulu mõlemal majandusaastal 50% kogu ettevõtte müügitulust, saavad toetust taotleda meetmest „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“. Lisaks ettevõtjatele saavad taotlema tullaa vähemalt 5 liikmega tootjarühmad.

Ka selle meetme toetust saab kasutada seakatkuga seotud bioohutusnõuete rakendamiseks või seakasvatuse lõpetamise korral investeeringute tegemiseks muus põllumajandustootmises jätkamiseks. Üks taotleja võib sõltuvalt planeeritud tegevustest saada programmperioodil toetust kuni 100 000 või kuni 500 000 eurot, seejuures on kohustuslik omaosalus. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot.

Juhime tähelepanu, et nii nagu esimeses taotlusvoorus, tuleb ka nüüd mobiilsete põllumajandusmasinate jaoks toetuse taotlemisel kasutada toodete müüjatelt saadavate hinnapakkumuste asemel võrdlushindade kataloogi ehk nn hinnakataloogi.

Kui selle taotlusvooru toetuse abil planeeritakse investeerida ehitamisse, siis ei pea ehitusluba olema esitatud kohe taotlemisel. See peab olema  saadud esimese maksetaotluse esitamise hetkeks.

Kõik taotlused koos nõutavate dokumentidega tuleb mõlema meetme puhul esitada PRIA keskusse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009 või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee .

Täpsema info taotlejale esitatavatest nõuetest, abikõlblikest kuludest ja toetuse  taotlemisest saab huviline meetmete määrusest ja juhistest PRIA kodulehel. Abi võib küsida infotelefonil 737 7678.

Seakatku teemalist infot ja juhiseid palume jälgida Põllumajandusministeeriumi kodulehel www.agri.ee/et/seakatk .

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus