Lisatud: 10. november 2009

Viimati muudetud: 10. november 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

10Nov2009 PRIAst saab toetust kalanduspiirkondade säästvaks arenguks

9. novembrist 10. detsembrini võtab PRIA vastu projektitoetuse taotlusi  nendelt kalandus­piirkondade säästva arengu tegevusgruppidelt, kes on oma piirkonna arengukava juba heaks kiitnud ning rakendanud selle elluviimiseks vajalikud kohapealsed toetusmeetmed.

Euroopa kalandusfondi meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, arvestades piiratud kalavaru­dega. Kalanduspiirkondi on Eestis kaheksa, neist kuus mereäärsete ja kaks sisevete (Võrtsjärve ja Peipsi) kalandusregioonide jaoks.

„Toetusskeem meenutab maaelu arengukava LEADER-meetme oma,“ ütles PRIA kalandustoetuste büroo peaspetsialist Angela Annilo. „Esmalt koostavad kohalikke ettevõtjaid, omavalitsusi ja mitte­tulundusühendusi koondavad tegevusgrupid piirkonnale arengukava, valivad ise selle elluviimiseks vajalikud toetusmeetmed, kuulutavad ise välja taotlusvoorud projektitoetuste taotluste esitamiseks, annavad laekunud taotlustele esmase hinnangu ja edastavad arengukavaga sobivad ja sisult vajali­kud projektid PRIA-sse,“ kirjeldas Annilo.

Praegu ongi alanud esimene projektitaotluste PRIA-sse toomise periood. Projektitaotlust saavad esitada ettevõtjad, mittetulundusühingud-sihtasutused (MTÜ, SA) ning kohalikud omavalitsused, kes plaanivad tegevusi selles piirkonnas, mida arengukava hõlmab. Arengukavad on valmis ja esi­mene projektide esitamise taotlusvoor möödas või käimas kolmel tugigrupil kaheksast: Võrtsjärve ja Peipsi kalanduspiirkonnal ning MTÜ-l Saarte Kalandus Saaremaa regiooni kohta.

Toetatavate tegevuste loetelu on pikk ja mitmekesine: kalasadamate ja lossimiskohtade uuenda­mine, kalandustoodete töötlemine ja turustamine otse tarbijale – ehitised, seadmed, tootmisliinid, vee- ja elektrivarustus; rannakülade korrastamine ja kalandusega seotud turismi arendamine, olme­hoonete ehitamine kaluritele, jäätmekäitlus, käsitöö ja palju muud.

Toetuse suurus sõltub sellest, kas taotlejast ettevõtja, MTÜ või SA  kuulub kalandussektorisse või mitte ning sellest, millise tegevuse tarvis toetust taotletakse. Eraldi toetusemäärad ja abikõlbli­kud tegevused on ette nähtud kohalikele omavalitsustele ning nende üksustele. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3 miljonit krooni kalendriaastas ning 7 miljonit krooni kogu programmperioo­di (2007-2013) kohta.

Täpsem info ja taotlemise tingimused on PRIA kodulehel www.pria.ee/kalandus2009/4.1 , lisatea­vet saab küsida maakondlikest teenindusbüroodest ja kalandustoetuste büroost tel 737 1378.

PRIA kontrollib piirkondade esindajate edastatud taotlusi ning teeb toetuse määramise otsused hiljemalt märtsikuu lõpuks 2010. Edaspidi hakkame kalanduspiirkondade säästva arengu toetusmeetme projektitaotlusi vastu võtma kord kvartalis - veebruaris, mais, augustis ja novembris.

Euroopa Kalandusfondi (EKF) Eesti arengukava toetusmeetmete vahendusel jõuab aastatel 2007-2013 kalandussektorini  1,76 miljardit krooni, tänavuses EKFi eelarves on raha 277 mln krooni.

(PRIA pressiteade)

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus